Nyasa Dasakam – ನ್ಯಾಸ ದಶಕಂ


ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೇಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರೀ |
ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ ||

ಅಹಂ ಮದ್ರಕ್ಷಣಭರೋ ಮದ್ರಕ್ಷಣ ಫಲಂ ತಥಾ |
ನ ಮಮ ಶ್ರೀಪತೇರೇವೇತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ನಿಕ್ಷಿಪೇತ್ ಬುಧಃ || ೧ ||

ನ್ಯಸ್ಯಾಮ್ಯಕಿಂಚನಃ ಶ್ರೀಮನ್ ಅನುಕೂಲೋನ್ಯವರ್ಜಿತಃ |
ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪೂರ್ವಮ್ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾಭರಂ ತ್ವಯಿ || ೨ ||

ಸ್ವಾಮೀ ಸ್ವಶೇಷಂ ಸ್ವವಶಂ ಸ್ವಭರತ್ವೇನ ನಿರ್ಭರಂ |
ಸ್ವದತ್ತ ಸ್ವಧಿಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ನ್ಯಸ್ಯತಿ ಮಾಂ ಸ್ವಯಮ್ || ೩ ||

ಶ್ರೀಮನ್ ಅಭೀಷ್ಟ ವರದ ತ್ವಾಮಸ್ಮಿ ಶರಣಂ ಗತಃ |
ಏತದ್ದೇಹಾವಸಾನೇ ಮಾಂ ತ್ವತ್ಪಾದಂ ಪ್ರಾಪಯ ಸ್ವಯಮ್ || ೪ ||

ತ್ವಚ್ಛೇಷತ್ವೇ ಸ್ಥಿರಧಿಯಂ ತ್ವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಂ |
ನಿಷಿದ್ಧ ಕಾಮ್ಯರಹಿತಂ ಕುರು ಮಾಂ ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರಮ್ || ೫ ||

ದೇವೀ ಭೂಷಣ ಹೇತ್ಯಾದಿ ಜುಷ್ಟಸ್ಯ ಭಗವಂಸ್ತವ |
ನಿತ್ಯಂ ನಿರಪರಾಧೇಷು ಕೈಂಕರ್ಯೇಷು ನಿಯುಂಕ್ಷ್ವ ಮಾಮ್ || ೬ ||

ಮಾಂ ಮದೀಯಂ ಚ ನಿಖಿಲಂ ಚೇತನಾಽಚೇತನಾತ್ಮಕಂ |
ಸ್ವಕೈಂಕರ್ಯೋಪಕರಣಂ ವರದ ಸ್ವೀಕುರು ಸ್ವಯಮ್ || ೭ ||

ತ್ವದೇಕ ರಕ್ಷ್ಯಸ್ಯ ಮಮ ತ್ವಮೇವ ಕರುಣಾಕರ |
ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವರ್ತಯ || ೮ ||

ಅಕೃತ್ಯಾನಾಂ ಚ ಕರಣಂ ಕೃತ್ಯಾನಾಂ ವರ್ಜನಂ ಚ ಮೇ |
ಕ್ಷಮಸ್ವ ನಿಖಿಲಂ ದೇವ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರ ಪ್ರಭೋ || ೯ ||

ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಿಯತ ಪಂಚಾಂಗಂ ಮದ್ರಕ್ಷಣ ಭರಾರ್ಪಣಂ |
ಅಚೀಕರತ್ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಅತೋಹಮಿಹ ನಿರ್ಭರಃ || ೧೦ ||

ಸಂಸಾರಾವರ್ತವೇಗ ಪ್ರಶಮನ ಶುಭದೃಗ್ದೇಶಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಿತೋಹಂ
ಸಂತ್ಯಕ್ತೋನ್ಯೈರುಪಾಯೈರನುಚಿತಚರಿತೇಶ್ವದ್ಯ ಶಾಂತಾಭಿಸಂಧಿಃ |
ನಿಶ್ಶಂಕ ಸ್ತತ್ತ್ವದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿರವಧಿಕದಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಕಂ
ತ್ವಾಂ ನ್ಯಸ್ಯತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮೇ ವರದ ನಿಜಭರಂ ನಿರ್ಭರೋ ನಿರ್ಭಯೋಸ್ಮಿ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕಸಿಂಹಸ್ಯ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟನಾಥಸ್ಯ
ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಕೃತಿಷು ನ್ಯಾಸದಶಕಮ್


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed