Shodasha Ayudha Stotram – ಷೋಡಶಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪಕಲಾಕಲ್ಪೈರಾಯುಧೈರಾಯುಧೇಶ್ವರಃ |
ಜುಷ್ಟಃ ಷೋಡಶಭಿರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಜುಷತಾಂ ವಃ ಪರಃ ಪುಮಾನ್ || ೧ ||

ಯದಾಯತ್ತಂ ಜಗಚ್ಚಕ್ರಂ ಕಾಲಚಕ್ರಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಮ್ |
ಪಾತು ವಸ್ತ್ವಪರಂ ಚಕ್ರಂ ಚಕ್ರರೂಪಸ್ಯ ಚಕ್ರಿಣಃ || ೨ ||

ಯತ್ಪ್ರಸೂತಿಶತೈರಾಸನ್ ದ್ರುಮಾಃ ಪರಶುಲಾಂಛಿತಾಃ |
ಸ ದಿವ್ಯೋ ಹೇತಿರಾಜಸ್ಯ ಪರಶುಃ ಪರಿಪಾತು ವಃ || ೩ ||

ಹೇಲಯಾ ಹೇತಿರಾಜೇನ ಯಸ್ಮಿನ್ ದೈತ್ಯಾಃ ಸಮುದ್ಧೃತೇ |
ಶಕುಂತಾ ಇವ ಧಾವಂತಿ ಸ ಕುಂತಃ ಪಾಲಯೇತ ವಃ || ೪ ||

ದೈತ್ಯದಾನವಮುಖ್ಯಾನಾಂ ದಂಡ್ಯಾನಾಂ ಯೇನ ದಂಡನಮ್ |
ಹೇತಿದಂಡೇಶ ದಂಡೋಽಸೌ ಭವತಾಂ ದಂಡಯೇದ್ದ್ವಿಷಃ || ೫ ||

ಅನನ್ಯಾನ್ವಯಭಕ್ತಾನಾಂ ರುಂಧನ್ನಾಶಾಮತಂಗಜಾನ್ |
ಅನಂಕುಶವಿಹಾರೋ ವಃ ಪಾತು ಹೇತೀಶ್ವರಾಂಕುಶಃ || ೬ ||

ಸಂಭೂಯ ಶಲಭಾಯಂತೇ ಯತ್ರ ಪಾಪಾನಿ ದೇಹಿನಾಮ್ |
ಸ ಪಾತು ಶತವಕ್ತ್ರಾಗ್ನಿಹೇತಿರ್ಹೇತೀಶ್ವರಸ್ಯ ವಃ || ೭ ||

ಅವಿದ್ಯಾಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶೇನ ವಿದ್ಯಾರೂಪಶ್ಛಿನತ್ತಿ ಯಃ |
ಸ ಸುದರ್ಶನ ನಿಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸೌತು ವಸ್ತತ್ತ್ವದರ್ಶನಮ್ || ೮ ||

ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಗುಣೋ ವಿಷ್ಣೋರ್ಯೋ ಭವತ್ಯತಿಶಕ್ತಿಮಾನ್ |
ಅಕುಂಠಶಕ್ತಿಃ ಸಾ ಶಕ್ತಿರಶಕ್ತಿಂ ವಾರಯೇತ ವಃ || ೯ ||

ತಾರತ್ವಂ ಯಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನೇ ಶಬ್ದೇ ಚ ಪರಿದೃಶ್ಯತೇ |
ಪ್ರಭೋಃ ಪ್ರಹರಣೇಂದ್ರಸ್ಯ ಪಾಂಚಜನ್ಯಃ ಸ ಪಾತು ವಃ || ೧೦ ||

ಯಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಮಹಂಕಾರಮಾಮನಂತ್ಯಕ್ಷಸಾಯಕಮ್ |
ಅವ್ಯಾದ್ವಶ್ಚಕ್ರರೂಪಸ್ಯ ತದ್ಧನುಃ ಶಾರ‍್ಙ್ಗಧನ್ವನಃ || ೧೧ ||

ಆಯುಧೇಂದ್ರೇಣ ಯೇನೈವ ವಿಶ್ವಸರ್ಗೋ ವಿರಚ್ಯತೇ |
ಸ ವಃ ಸೌದರ್ಶನಃ ಕುರ್ಯಾತ್ಪಾಶಃ ಪಾಶವಿಮೋಚನಃ || ೧೨ ||

ವಿಹಾರೋ ಯೇನ ದೇವಸ್ಯ ವಿಶ್ವಕ್ಷೇತ್ರಕೃಷೀವಲಃ |
ವ್ಯಜ್ಯತೇ ತೇನ ಸೀರೇಣ ನಾಸೀರವಿಜಯೋಽಸ್ತು ವಃ || ೧೩ ||

ಆಯುಧಾನಾಮಹಂ ವಜ್ರಮಿತ್ಯಗೀಯತ ಯಃ ಸ ವಃ |
ಅವ್ಯಾದ್ಧೇತೀಶ ವಜ್ರೋಽಸೌ ಶ್ರೀದಧೀಚ್ಯಸ್ಥಿಸಂಭವಃ || ೧೪ ||

ವಿಶ್ವಸಂಹೃತಿಶಕ್ತಿರ್ಯಾ ವಿಶ್ರುತಾ ಬುದ್ಧಿರೂಪಿಣೀ |
ಸಾ ವಃ ಸೌದರ್ಶನೀ ಭೂಯಾದ್ಗದಪ್ರಶಮಿನೀ ಗದಾ || ೧೫ ||

ಯಾತ್ಯತಿಕ್ಷೋದಶಾಲಿತ್ವಂ ಮುಸಲೋ ಯೇನ ತೇನ ವಃ |
ಹೇತೀಶ ಮುಸಲೇನಾಶು ಭಿದ್ಯತಾಂ ಮೋಹಮೌಸಲಮ್ || ೧೬ ||

ಶೂಲಿದೃಷ್ಟಮನೋರ್ವಾಚ್ಯೋ ಯೇನ ಶೂಲಯತಿ ದ್ವಿಷಃ |
ಭವತಾಂ ತೇನ ಭವತಾತ್ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ವಿಶೂಲತಾ || ೧೭ ||

ಅಸ್ತ್ರಗ್ರಾಮಸ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಪ್ರಸೂತಿಂ ಯಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ |
ಸೋಽವ್ಯಾತ್ಸುದರ್ಶನೋ ವಿಶ್ವಮಾಯುಧೈಃ ಷೋಡಶಾಯುಧಃ || ೧೮ ||

ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟನಾಥೇನ ಶ್ರೇಯಸೇ ಭೂಯಸೇ ಸತಾಮ್ |
ಕೃತೇಯಮಾಯುಧೇಂದ್ರಸ್ಯ ಷೋಡಶಾಯುಧಸಂಸ್ತುತಿಃ || ೧೯ ||

ಇತಿ ವೇದಾಂತದೇಶಿಕವಿರಚಿತಂ ಷೋಡಶಾಯುಧಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed