Shodasha Ayudha Stotram – షోడశాయుధ స్తోత్రం


స్వసంకల్పకలాకల్పైరాయుధైరాయుధేశ్వరః |
జుష్టః షోడశభిర్దివ్యైర్జుషతాం వః పరః పుమాన్ || ౧ ||

యదాయత్తం జగచ్చక్రం కాలచక్రం చ శాశ్వతమ్ |
పాతు వస్త్వపరం చక్రం చక్రరూపస్య చక్రిణః || ౨ ||

యత్ప్రసూతిశతైరాసన్ ద్రుమాః పరశులాంఛితాః |
స దివ్యో హేతిరాజస్య పరశుః పరిపాతు వః || ౩ ||

హేలయా హేతిరాజేన యస్మిన్ దైత్యాః సముద్ధృతే |
శకుంతా ఇవ ధావంతి స కుంతః పాలయేత వః || ౪ ||

దైత్యదానవముఖ్యానాం దండ్యానాం యేన దండనమ్ |
హేతిదండేశ దండోఽసౌ భవతాం దండయేద్ద్విషః || ౫ ||

అనన్యాన్వయభక్తానాం రుంధన్నాశామతంగజాన్ |
అనంకుశవిహారో వః పాతు హేతీశ్వరాంకుశః || ౬ ||

సంభూయ శలభాయంతే యత్ర పాపాని దేహినామ్ |
స పాతు శతవక్త్రాగ్నిహేతిర్హేతీశ్వరస్య వః || ౭ ||

అవిద్యాం స్వప్రకాశేన విద్యారూపశ్ఛినత్తి యః |
స సుదర్శన నిస్త్రింశః సౌతు వస్తత్త్వదర్శనమ్ || ౮ ||

క్రియాశక్తిగుణో విష్ణోర్యో భవత్యతిశక్తిమాన్ |
అకుంఠశక్తిః సా శక్తిరశక్తిం వారయేత వః || ౯ ||

తారత్వం యస్య సంస్థానే శబ్దే చ పరిదృశ్యతే |
ప్రభోః ప్రహరణేంద్రస్య పాంచజన్యః స పాతు వః || ౧౦ ||

యం సాత్త్వికమహంకారమామనంత్యక్షసాయకమ్ |
అవ్యాద్వశ్చక్రరూపస్య తద్ధనుః శార్‍ఙ్గధన్వనః || ౧౧ ||

ఆయుధేంద్రేణ యేనైవ విశ్వసర్గో విరచ్యతే |
స వః సౌదర్శనః కుర్యాత్పాశః పాశవిమోచనః || ౧౨ ||

విహారో యేన దేవస్య విశ్వక్షేత్రకృషీవలః |
వ్యజ్యతే తేన సీరేణ నాసీరవిజయోఽస్తు వః || ౧౩ ||

ఆయుధానామహం వజ్రమిత్యగీయత యః స వః |
అవ్యాద్ధేతీశ వజ్రోఽసౌ శ్రీదధీచ్యస్థిసంభవః || ౧౪ ||

విశ్వసంహృతిశక్తిర్యా విశ్రుతా బుద్ధిరూపిణీ |
సా వః సౌదర్శనీ భూయాద్గదప్రశమినీ గదా || ౧౫ ||

యాత్యతిక్షోదశాలిత్వం ముసలో యేన తేన వః |
హేతీశ ముసలేనాశు భిద్యతాం మోహమౌసలమ్ || ౧౬ ||

శూలిదృష్టమనోర్వాచ్యో యేన శూలయతి ద్విషః |
భవతాం తేన భవతాత్ త్రిశూలేన విశూలతా || ౧౭ ||

అస్త్రగ్రామస్య కృత్స్నస్య ప్రసూతిం యం ప్రచక్షతే |
సోఽవ్యాత్సుదర్శనో విశ్వమాయుధైః షోడశాయుధః || ౧౮ ||

శ్రీమద్వేంకటనాథేన శ్రేయసే భూయసే సతామ్ |
కృతేయమాయుధేంద్రస్య షోడశాయుధసంస్తుతిః || ౧౯ ||

ఇతి వేదాంతదేశికవిరచితం షోడశాయుధస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |


మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక : "శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయబోతున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed