Sri Narayana Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ನಾರಾಯಣಾಯ ಸುರಮಂಡನಮಂಡನಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಕಲಸ್ಥಿತಿಕಾರಣಾಯ |
ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವಭೀತಿನಿವಾರಣಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಪ್ರಭವಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೧ ||

ನಾರಾಯಣಾಯ ಶತಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಮಣಿಕುಂಡಲಧಾರಣಾಯ |
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಿಜಭಕ್ತಪರಾಯಣಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಸುಭಗಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೨ ||

ನಾರಾಯಣಾಯ ಸುರಲೋಕಪ್ರಪೋಷಕಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಖಲದುಷ್ಟವಿನಾಶಕಾಯ |
ನಾರಾಯಣಾಯ ದಿತಿಪುತ್ರವಿಮರ್ದನಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಸುಲಭಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೩ ||

ನಾರಾಯಣಾಯ ರವಿಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರದರ್ಶನಾಯ |
ನಾರಾಯಣಾಯ ಅತುಲಾಯ ಅತೀಂದ್ರಿಯಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿರಜಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೪ ||

ನಾರಾಯಣಾಯ ರಮಣಾಯ ರಮಾವರಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ರಸಿಕಾಯ ರಸೋತ್ಸುಕಾಯ |
ನಾರಾಯಣಾಯ ರಜೋವರ್ಜಿತನಿರ್ಮಲಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ವರದಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೫ ||

ನಾರಾಯಣಾಯ ವರದಾಯ ಮುರೋತ್ತಮಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಖಿಲಾಂತರಸಂಸ್ಥಿತಾಯ |
ನಾರಾಯಣಾಯ ಭಯಶೋಕವಿವರ್ಜಿತಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಪ್ರಬಲಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೬ ||

ನಾರಾಯಣಾಯ ನಿಗಮಾಯ ನಿರಂಜನಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಚ ಹರಾಯ ನರೋತ್ತಮಾಯ |
ನಾರಾಯಣಾಯ ಕಟಿಸೂತ್ರವಿಭೂಷಣಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಹರಯೇ ಮಹತೇ ನಮಸ್ತೇ || ೭ ||

ನಾರಾಯಣಾಯ ಕಟಕಾಂಗದಭೂಷಣಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಮಣಿಕೌಸ್ತುಭಶೋಭನಾಯ |
ನಾರಾಯಣಾಯ ತುಲಮೌಕ್ತಿಕಭೂಷಣಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಚ ಯಮಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೮ ||

ನಾರಾಯಣಾಯ ರವಿಕೋಟಿಪ್ರತಾಪನಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಶಶಿಕೋಟಿಸುಶೀತಲಾಯ |
ನಾರಾಯಣಾಯ ಯಮಕೋಟಿದುರಾಸದಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಕರುಣಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೯ ||

ನಾರಾಯಣಾಯ ಮುಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಸೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಮಣಿನೂಪುರಭೂಷಣಾಯ |
ನಾರಾಯಣಾಯ ಜ್ವಲಿತಾಗ್ನಿಶಿಖಪ್ರಭಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಹರಯೇ ಗುರವೇ ನಮಸ್ತೇ || ೧೦ ||

ನಾರಾಯಣಾಯ ದಶಕಂಠವಿಮರ್ದನಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿನತಾತ್ಮಜವಾಹನಾಯ |
ನಾರಾಯಣಾಯ ಮಣಿಕೌಸ್ತುಭಭೂಷಣಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಪರಮಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೧೧ ||

ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದುರಾಯ ಚ ಮಾಧವಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಕಮಠಾಯ ಮಹೀಧರಾಯ |
ನಾರಾಯಣಾಯ ಉರಗಾಧಿಪಮಂಚಕಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿರಜಾಪತಯೇ ನಮಸ್ತೇ || ೧೨ ||

ನಾರಾಯಣಾಯ ರವಿಕೋಟಿಸಮಾಂಬರಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಚ ಹರಾಯ ಮನೋಹರಾಯ |
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಿಜಧರ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಚ ಮಖಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೧೩ ||

ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವರೋಗರಸಾಯನಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಶಿವಚಾಪಪ್ರತೋಟನಾಯ |
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಿಜವಾನರಜೀವನಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಸುಭುಜಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೧೪ ||

ನಾರಾಯಣಾಯ ಸುರಥಾಯ ಸುಹೃಚ್ಛ್ರಿತಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಕುಶಲಾಯ ಧುರಂಧರಾಯ |
ನಾರಾಯಣಾಯ ಗಜಪಾಶವಿಮೋಕ್ಷಣಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಜನಕಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೧೫ ||

ನಾರಾಯಣಾಯ ನಿಜಭೃತ್ಯಪ್ರಪೋಷಕಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಶರಣಾಗತಪಂಜರಾಯ |
ನಾರಾಯಣಾಯ ಪುರುಷಾಯ ಪುರಾತನಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಸುಪಥಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೧೬ ||

ನಾರಾಯಣಾಯ ಮಣಿಸ್ವಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಶತವೀರ್ಯಶತಾನನಾಯ |
ನಾರಾಯಣಾಯ ಪವನಾಯ ಚ ಕೇಶವಾಯ
ನಾರಾಯಣಾಯ ರವಿಭಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೧೭ ||

ಶ್ರಿಯಃಪತಿರ್ಯಜ್ಞಪತಿಃ ಪ್ರಜಾಪತಿ-
-ರ್ಧಿಯಾಂಪತಿರ್ಲೋಕಪತಿರ್ಧರಾಪತಿಃ |
ಪತಿರ್ಗತಿಶ್ಚಾಂಧಕವೃಷ್ಣಿಸಾತ್ತ್ವತಾಂ
ಪ್ರಸೀದತಾಂ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಸತಾಂಪತಿಃ || ೧೮ ||

ತ್ರಿಭುವನಕಮನಂ ತಮಾಲವರ್ಣಂ
ರವಿಕರಗೌರವರಾಂಬರಂ ದಧಾನೇ |
ವಪುರಲಕಕುಲಾವೃತಾನನಾಬ್ಜಂ
ವಿಜಯಸಖೇ ರತಿರಸ್ತು ಮೇಽನವದ್ಯಾ || ೧೯ ||

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಾಧಿಕಶತಾನಿ ಸುಕೋಮಲಾನಿ
ನಾಮಾನಿ ಯೇ ಸುಕೃತಿನಃ ಸತತಂ ಸ್ಮರಂತಿ |
ತೇಽನೇಕಜನ್ಮಕೃತಪಾಪಚಯಾದ್ವಿಮುಕ್ತಾ
ನಾರಾಯಣೇಽವ್ಯವಹಿತಾಂ ಗತಿಮಾಪ್ನುವಂತಿ || ೨೦ ||

ಇತಿ ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed