Sri Vishnu Divya Sthala Stotram – ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣೋರ್ದಿವ್ಯಸ್ಥಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ |
ಭಗವನ್ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನ್ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವೈ ಭವಾನ್ |
ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪೇಣ ಸ್ಥಿತಂ ವೇದ್ಮಿ ತದವ್ಯಯಮ್ || ೧

ಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಯೇಷು ಯೇಷು ತ್ವಂ ಚಿಂತನೀಯೋ ಮಯಾಚ್ಯುತ |
ಚೇತಸಃ ಪ್ರಣಿಧಾನಾರ್ಥಂ ತನ್ಮಮಾಖ್ಯಾತುಮರ್ಹಸಿ || ೨

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಚ ಯನ್ನಾಮ ಪ್ರೀತಯೇ ಭವತಃ ಸ್ತುತೌ |
ಪ್ರಸಾದಸುಮುಖೋ ನಾಥ ತನ್ಮಮಾಶೇಷತೋ ವದ || ೩

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವಭೂತೋಽಹಂ ನ ಹಿ ಕಿಂಚಿದ್ಮಯಾ ವಿನಾ |
ಚರಾಚರೇ ಜಗತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿದ್ಯತೇ ಕುರುಸತ್ತಮ || ೪

ತಥಾಪಿ ಯೇಷು ಸ್ಥಾನೇಷು ಚಿಂತನೀಯೋಽಹಮರ್ಜುನ |
ಸ್ತೋತವ್ಯೋ ನಾಮಭಿರ್ಯೈಸ್ತು ಶ್ರೂಯತಾಂ ತದ್ವದಾಮಿ ತೇ || ೫

ಪುಷ್ಕರೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಗಯಾಯಾಂ ಚ ಗದಾಧರಮ್ |
ಲೋಹದಂಡೇ ತಥಾ ವಿಷ್ಣುಂ ಸ್ತುವಂಸ್ತರತಿ ದುಷ್ಕೃತಮ್ || ೬

ರಾಘವಂ ಚಿತ್ರಕೂಟೇ ತು ಪ್ರಭಾಸೇ ದೈತ್ಯಸೂದನಮ್ |
ವೃಂದಾವನೇ ಚ ಗೋವಿಂದಂ ಮಾ ಸ್ತುವನ್ ಪುಣ್ಯಭಾಗ್ಭವೇತ್ || ೭

ಜಯಂ ಜಯಂತ್ಯಾಂ ತದ್ವಚ್ಚ ಜಯಂತಂ ಹಸ್ತಿನಾಪುರೇ |
ವರಾಹಂ ಕರ್ದಮಾಲೇ ತು ಕಾಶ್ಮೀರೇ ಚಕ್ರಪಾಣಿನಮ್ || ೮

ಜನಾರ್ದನಂ ಚ ಕುಬ್ಜಾಮ್ರೇ ಮಥುರಾಯಾಂ ಚ ಕೇಶವಮ್ |
ಕುಬ್ಜಕೇ ಶ್ರೀಧರಂ ತದ್ವದ್ಗಂಗಾದ್ವಾರೇ ಸುರೋತ್ತಮಮ್ || ೯

ಶಾಲಗ್ರಾಮೇ ಮಹಾಯೋಗಿಂ ಹರಿಂ ಗೋವರ್ಧನಾಚಲೇ |
ಪಿಂಡಾರಕೇ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ಶಂಖೋದ್ಧಾರೇ ಚ ಶಂಖಿನಮ್ || ೧೦

ವಾಮನಂ ಚ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಯಮುನಾಯಾಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಮ್ |
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ತಥಾ ಶೋಣೇ ಕಪಿಲಂ ಪೂರ್ವಸಾಗರೇ || ೧೧

ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಪತಿಂ ಚಾಪಿ ಗಂಗಾಸಾಗರಸಂಗಮೇ |
ಭೂಧರಂ ದೇವಿಕಾನದ್ಯಾಂ ಪ್ರಯಾಗೇ ಚೈವ ಮಾಧವಮ್ || ೧೨

ನರನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ಚ ತಥಾ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮೇ |
ಸಮುದ್ರೇ ದಕ್ಷಿಣೇ ಸ್ತವ್ಯಂ ಪದ್ಮನಾಭೇತಿ ಫಾಲ್ಗುನ || ೧೩

ದ್ವಾರಕಾಯಾಂ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸ್ತುವಂಸ್ತರತಿ ದುರ್ಗತಿಮ್ |
ರಾಮನಾಥಂ ಮಹೇಂದ್ರಾದ್ರೌ ಹೃಷೀಕೇಶಂ ತಥಾರ್ಬುದೇ || ೧೪

ಅಶ್ವತೀರ್ಥೇ ಹಯಗ್ರೀವಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಹಿಮಾಚಲೇ |
ನೃಸಿಂಹಂ ಕೃತಶೌಚೇ ತು ವಿಪಾಶಾಯಾಂ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಮ್ || ೧೫

ನೈಮಿಷೇ ಯಜ್ಞಪುರುಷಂ ಜಂಬೂಮಾರ್ಗೇ ತಥಾಚ್ಯುತಮ್ |
ಅನಂತಂ ಸೈಂಧವಾರಣ್ಯೇ ದಂಡಕೇ ಶಾರ್ಙ್ಗಧಾರಿಣಮ್ || ೧೬

ಉತ್ಪಲಾವರ್ತಕೇ ಶೌರಿಂ ನರ್ಮದಾಯಾಂ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಮ್ |
ದಾಮೋದರಂ ರೈವತಕೇ ನಂದಾಯಾಂ ಜಲಶಾಯಿನಮ್ || ೧೭

ಸರ್ವಯೋಗೇಶ್ವರಂ ಚೈವ ಸಿಂಧುಸಾಗರಸಂಗಮೇ |
ಸಹ್ಯಾದ್ರೌ ದೇವದೇವೇಶಂ ವೈಕುಂಠಂ ಮಾಧವೇ ವನೇ || ೧೮ [*ಮಾಗಧೇ*]

ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ವಿಂಧ್ಯೇ ಚೋಡ್ರೇಷು ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ |
ಹೃದಯೇ ಚಾಪಿ ಕೌಂತೇಯ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಃ || ೧೯

ವಟೇ ವಟೇ ವೈಶ್ರವಣಂ ಚತ್ವರೇ ಚತ್ವರೇ ಶಿವಮ್ |
ಪರ್ವತೇ ಪರ್ವತೇ ರಾಮಂ ಸರ್ವತ್ರ ಮಧುಸೂದನಮ್ || ೨೦

ನರಂ ಭೂಮೌ ತಥಾ ವ್ಯೋಮ್ನಿ ಕೌಂತೇಯ ಗರುಡಧ್ವಜಮ್ |
ವಾಸುದೇವಂ ಚ ಸರ್ವತ್ರ ಸಂಸ್ಮರೇಜ್ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ‍ಪತಿಮ್ || ೨೧

ಅರ್ಚಯನ್ ಪ್ರಣಮನ್ ಸ್ತುನ್ವನ್ ಸಂಸ್ಮರಂಶ್ಚ ಧನಂಜಯ |
ಏತೇಷ್ವೇತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ನರಃ ಪಾಪಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ೨೨

ಸ್ಥಾನೇಷ್ವೇತೇಷು ಮನ್ನಾಮ್ನಾಮೇತೇಷಾಂ ಪ್ರೀಣಯೇನ್ನರಃ |
ದ್ವಿಜಾನಾಂ ಪ್ರೀಣನಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ || ೨೩

ನಾಮಾನ್ಯೇತಾನಿ ಕೌಂತೇಯ ಸ್ಥಾನಾನ್ಯೇತಾನಿ ಚಾತ್ಮವಾನ್ |
ಜಪನ್ವೈ ಪಂಚ ಪಂಚಾಶತ್ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ || ೨೪

ತ್ರೀಣಿ ಜನ್ಮಾನಿ ಯತ್ಪಾಪಂ ಚಾವಸ್ಥಾತ್ರಿತಯೇ ಕೃತಮ್ |
ತತ್ಕ್ಷಾಲಯತ್ಯಸಂದಿಗ್ಧಂ ಜಾಯತೇ ಚ ಸತಾಂ ಕುಲೇ || ೨೫

ದ್ವಿಕಾಲಂ ವಾ ಜಪನ್ನೇವ ದಿವಾರಾತ್ರೌ ಚ ಯತ್ಕೃತಮ್ |
ತಸ್ಮಾದ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ ಪಾಪಾತ್ ಸದ್ಭಾವಪರಮೋ ನರಃ || ೨೬

ಜಪ್ತಾನ್ಯೇತಾನಿ ಕೌಂತೇಯ ಸಕೃಚ್ಛ್ರದ್ಧಾಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಮೋಚಯಂತಿ ನರಂ ಪಾಪಾದ್ಯತ್ತತ್ರೈವ ದಿನೇ ಕೃತಮ್ || ೨೭

ಧನ್ಯಂ ಯಶಸ್ಯಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ಜಯಂ ಕುರು ಕುಲೋದ್ವಹ |
ಗ್ರಹಾನುಕೂಲತಾಂ ಚೈವ ಕರೋತ್ಯಾಶು ನ ಸಂಶಯಃ || ೨೮

ಉಪೋಷಿತೋ ಮತ್ಪರಮಃ ಸ್ಥಾನೇಷ್ವೇತೇಷು ಮಾನವಃ |
ಕೃತಾಯತನವಾಸಶ್ಚ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಭಿಮತಂ ಫಲಮ್ || ೨೯

ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿರಪ್ಯಶೇಷೇಷು ಸ್ಥಾನೇಷ್ವೇತೇಷು ಶಸ್ಯತೇ |
ಅನ್ಯಸ್ಥಾನಾಚ್ಛತಗುಣಮೇತೇಷ್ವನಶನಾದಿಕಮ್ || ೩೦

ಯಸ್ತು ಮತ್ಪರಮಃ ಕಾಲಂ ಕರೋತ್ಯೇತೇಷು ಮಾನವಃ |
ದೇವಾನಾಮಪಿ ಪೂಜ್ಯೋಽಸೌ ಮಮ ಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ || ೩೧

ಸ್ಥಾನೇಷ್ವಥೈತೇಷು ಚ ಯೇ ವಸಂತಿ
ಸಂಪೂಜಯಂತೇ ಮಮ ಸರ್ವಕಾಲಮ್ |
ತದೇಹ ಚಾಂತೇ ತ್ರಿದಿವಂ ಪ್ರಯಾಂತಿ
ನಾಕಂ ಚ ಲೋಕಂ ಸಮವಾಪ್ನುವಂತಿ || ೩೨

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರೇ ತೃತೀಯಖಂಡೇ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯವಜ್ರಸಂವಾದೇ ಅರ್ಜುನಂ ಪ್ರತಿ ಕೃಷ್ಣೋಪದೇಶೇ ಸ್ಥಾನವಿಶೇಷಕೀರ್ತನಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನೋ ನಾಮ ಪಂಚವಿಂಶತ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed