Sri Vishnu Divya Sthala Stotram – శ్రీ విష్ణోర్దివ్యస్థల స్తోత్రం


అర్జున ఉవాచ |
భగవన్సర్వభూతాత్మన్ సర్వభూతేషు వై భవాన్ |
పరమాత్మస్వరూపేణ స్థితం వేద్మి తదవ్యయమ్ || ౧

క్షేత్రేషు యేషు యేషు త్వం చింతనీయో మయాచ్యుత |
చేతసః ప్రణిధానార్థం తన్మమాఖ్యాతుమర్హసి || ౨

యత్ర యత్ర చ యన్నామ ప్రీతయే భవతః స్తుతౌ |
ప్రసాదసుముఖో నాథ తన్మమాశేషతో వద || ౩

శ్రీభగవానువాచ |
సర్వగః సర్వభూతోఽహం న హి కించిద్మయా వినా |
చరాచరే జగత్యస్మిన్ విద్యతే కురుసత్తమ || ౪

తథాపి యేషు స్థానేషు చింతనీయోఽహమర్జున |
స్తోతవ్యో నామభిర్యైస్తు శ్రూయతాం తద్వదామి తే || ౫

పుష్కరే పుండరీకాక్షం గయాయాం చ గదాధరమ్ |
లోహదండే తథా విష్ణుం స్తువంస్తరతి దుష్కృతమ్ || ౬

రాఘవం చిత్రకూటే తు ప్రభాసే దైత్యసూదనమ్ |
వృందావనే చ గోవిందం మా స్తువన్ పుణ్యభాగ్భవేత్ || ౭

జయం జయంత్యాం తద్వచ్చ జయంతం హస్తినాపురే |
వరాహం కర్దమాలే తు కాశ్మీరే చక్రపాణినమ్ || ౮

జనార్దనం చ కుబ్జామ్రే మథురాయాం చ కేశవమ్ |
కుబ్జకే శ్రీధరం తద్వద్గంగాద్వారే సురోత్తమమ్ || ౯

శాలగ్రామే మహాయోగిం హరిం గోవర్ధనాచలే |
పిండారకే చతుర్బాహుం శంఖోద్ధారే చ శంఖినమ్ || ౧౦

వామనం చ కురుక్షేత్రే యమునాయాం త్రివిక్రమమ్ |
విశ్వేశ్వరం తథా శోణే కపిలం పూర్వసాగరే || ౧౧

శ్వేతద్వీపపతిం చాపి గంగాసాగరసంగమే |
భూధరం దేవికానద్యాం ప్రయాగే చైవ మాధవమ్ || ౧౨

నరనారాయణాఖ్యం చ తథా బదరికాశ్రమే |
సముద్రే దక్షిణే స్తవ్యం పద్మనాభేతి ఫాల్గున || ౧౩

ద్వారకాయాం తథా కృష్ణం స్తువంస్తరతి దుర్గతిమ్ |
రామనాథం మహేంద్రాద్రౌ హృషీకేశం తథార్బుదే || ౧౪

అశ్వతీర్థే హయగ్రీవం విశ్వరూపం హిమాచలే |
నృసింహం కృతశౌచే తు విపాశాయాం ద్విజప్రియమ్ || ౧౫

నైమిషే యజ్ఞపురుషం జంబూమార్గే తథాచ్యుతమ్ |
అనంతం సైంధవారణ్యే దండకే శార్ఙ్గధారిణమ్ || ౧౬

ఉత్పలావర్తకే శౌరిం నర్మదాయాం శ్రియః పతిమ్ |
దామోదరం రైవతకే నందాయాం జలశాయినమ్ || ౧౭

సర్వయోగేశ్వరం చైవ సింధుసాగరసంగమే |
సహ్యాద్రౌ దేవదేవేశం వైకుంఠం మాధవే వనే || ౧౮ [*మాగధే*]

సర్వపాపహరం వింధ్యే చోడ్రేషు పురుషోత్తమమ్ |
హృదయే చాపి కౌంతేయ పరమాత్మానమాత్మనః || ౧౯

వటే వటే వైశ్రవణం చత్వరే చత్వరే శివమ్ |
పర్వతే పర్వతే రామం సర్వత్ర మధుసూదనమ్ || ౨౦

నరం భూమౌ తథా వ్యోమ్ని కౌంతేయ గరుడధ్వజమ్ |
వాసుదేవం చ సర్వత్ర సంస్మరేజ్జ్యోతిషాం‍పతిమ్ || ౨౧

అర్చయన్ ప్రణమన్ స్తున్వన్ సంస్మరంశ్చ ధనంజయ |
ఏతేష్వేతాని నామాని నరః పాపాత్ప్రముచ్యతే || ౨౨

స్థానేష్వేతేషు మన్నామ్నామేతేషాం ప్రీణయేన్నరః |
ద్విజానాం ప్రీణనం కృత్వా స్వర్గలోకే మహీయతే || ౨౩

నామాన్యేతాని కౌంతేయ స్థానాన్యేతాని చాత్మవాన్ |
జపన్వై పంచ పంచాశత్త్రిసంధ్యం మత్పరాయణః || ౨౪

త్రీణి జన్మాని యత్పాపం చావస్థాత్రితయే కృతమ్ |
తత్క్షాలయత్యసందిగ్ధం జాయతే చ సతాం కులే || ౨౫

ద్వికాలం వా జపన్నేవ దివారాత్రౌ చ యత్కృతమ్ |
తస్మాద్విముచ్యతే పాపాత్ సద్భావపరమో నరః || ౨౬

జప్తాన్యేతాని కౌంతేయ సకృచ్ఛ్రద్ధాసమన్వితమ్ |
మోచయంతి నరం పాపాద్యత్తత్రైవ దినే కృతమ్ || ౨౭

ధన్యం యశస్యం ఆయుష్యం జయం కురు కులోద్వహ |
గ్రహానుకూలతాం చైవ కరోత్యాశు న సంశయః || ౨౮

ఉపోషితో మత్పరమః స్థానేష్వేతేషు మానవః |
కృతాయతనవాసశ్చ ప్రాప్నోత్యభిమతం ఫలమ్ || ౨౯

ఉత్క్రాంతిరప్యశేషేషు స్థానేష్వేతేషు శస్యతే |
అన్యస్థానాచ్ఛతగుణమేతేష్వనశనాదికమ్ || ౩౦

యస్తు మత్పరమః కాలం కరోత్యేతేషు మానవః |
దేవానామపి పూజ్యోఽసౌ మమ లోకే మహీయతే || ౩౧

స్థానేష్వథైతేషు చ యే వసంతి
సంపూజయంతే మమ సర్వకాలమ్ |
తదేహ చాంతే త్రిదివం ప్రయాంతి
నాకం చ లోకం సమవాప్నువంతి || ౩౨

ఇతి శ్రీవిష్ణుధర్మోత్తరే తృతీయఖండే మార్కండేయవజ్రసంవాదే అర్జునం ప్రతి కృష్ణోపదేశే స్థానవిశేషకీర్తనమాహాత్మ్యవర్ణనో నామ పంచవింశత్యుత్తరశతతమోఽధ్యాయః |


మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed