Sri Vishnu Divya Sthala Stotram – ஶ்ரீ விஷ்ணோர்தி³வ்யஸ்த²ல ஸ்தோத்ரம்


அர்ஜுந உவாச |
ப⁴க³வந்ஸர்வபூ⁴தாத்மந் ஸர்வபூ⁴தேஷு வை ப⁴வாந் |
பரமாத்மஸ்வரூபேண ஸ்தி²தம் வேத்³மி தத³வ்யயம் || 1

க்ஷேத்ரேஷு யேஷு யேஷு த்வம் சிம்தநீயோ மயாச்யுத |
சேதஸ꞉ ப்ரணிதா⁴நார்த²ம் தந்மமாக்²யாதுமர்ஹஸி || 2

யத்ர யத்ர ச யந்நாம ப்ரீதயே ப⁴வத꞉ ஸ்துதௌ |
ப்ரஸாத³ஸுமுகோ² நாத² தந்மமாஶேஷதோ வத³ || 3

ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச |
ஸர்வக³꞉ ஸர்வபூ⁴தோ(அ)ஹம் ந ஹி கிம்சித்³மயா விநா |
சராசரே ஜக³த்யஸ்மிந் வித்³யதே குருஸத்தம || 4

ததா²பி யேஷு ஸ்தா²நேஷு சிம்தநீயோ(அ)ஹமர்ஜுந |
ஸ்தோதவ்யோ நாமபி⁴ர்யைஸ்து ஶ்ரூயதாம் தத்³வதா³மி தே || 5

புஷ்கரே பும்ட³ரீகாக்ஷம் க³யாயாம் ச க³தா³த⁴ரம் |
லோஹத³ம்டே³ ததா² விஷ்ணும் ஸ்துவம்ஸ்தரதி து³ஷ்க்ருதம் || 6

ராக⁴வம் சித்ரகூடே து ப்ரபா⁴ஸே தை³த்யஸூத³நம் |
வ்ரும்தா³வநே ச கோ³விம்த³ம் மா ஸ்துவந் புண்யபா⁴க்³ப⁴வேத் || 7

ஜயம் ஜயம்த்யாம் தத்³வச்ச ஜயம்தம் ஹஸ்திநாபுரே |
வராஹம் கர்த³மாலே து காஶ்மீரே சக்ரபாணிநம் || 8

ஜநார்த³நம் ச குப்³ஜாம்ரே மது²ராயாம் ச கேஶவம் |
குப்³ஜகே ஶ்ரீத⁴ரம் தத்³வத்³க³ம்கா³த்³வாரே ஸுரோத்தமம் || 9

ஶாலக்³ராமே மஹாயோகி³ம் ஹரிம் கோ³வர்த⁴நாசலே |
பிம்டா³ரகே சதுர்பா³ஹும் ஶம்கோ²த்³தா⁴ரே ச ஶம்கி²நம் || 10

வாமநம் ச குருக்ஷேத்ரே யமுநாயாம் த்ரிவிக்ரமம் |
விஶ்வேஶ்வரம் ததா² ஶோணே கபிலம் பூர்வஸாக³ரே || 11

ஶ்வேதத்³வீபபதிம் சாபி க³ம்கா³ஸாக³ரஸம்க³மே |
பூ⁴த⁴ரம் தே³விகாநத்³யாம் ப்ரயாகே³ சைவ மாத⁴வம் || 12

நரநாராயணாக்²யம் ச ததா² ப³த³ரிகாஶ்ரமே |
ஸமுத்³ரே த³க்ஷிணே ஸ்தவ்யம் பத்³மநாபே⁴தி பா²ல்கு³ந || 13

த்³வாரகாயாம் ததா² க்ருஷ்ணம் ஸ்துவம்ஸ்தரதி து³ர்க³திம் |
ராமநாத²ம் மஹேம்த்³ராத்³ரௌ ஹ்ருஷீகேஶம் ததா²ர்பு³தே³ || 14

அஶ்வதீர்தே² ஹயக்³ரீவம் விஶ்வரூபம் ஹிமாசலே |
ந்ருஸிம்ஹம் க்ருதஶௌசே து விபாஶாயாம் த்³விஜப்ரியம் || 15

நைமிஷே யஜ்ஞபுருஷம் ஜம்பூ³மார்கே³ ததா²ச்யுதம் |
அநம்தம் ஸைம்த⁴வாரண்யே த³ம்ட³கே ஶார்ங்க³தா⁴ரிணம் || 16

உத்பலாவர்தகே ஶௌரிம் நர்மதா³யாம் ஶ்ரிய꞉ பதிம் |
தா³மோத³ரம் ரைவதகே நம்தா³யாம் ஜலஶாயிநம் || 17

ஸர்வயோகே³ஶ்வரம் சைவ ஸிம்து⁴ஸாக³ரஸம்க³மே |
ஸஹ்யாத்³ரௌ தே³வதே³வேஶம் வைகும்ட²ம் மாத⁴வே வநே || 18 [*மாக³தே⁴*]

ஸர்வபாபஹரம் விம்த்⁴யே சோட்³ரேஷு புருஷோத்தமம் |
ஹ்ருத³யே சாபி கௌம்தேய பரமாத்மாநமாத்மந꞉ || 19

வடே வடே வைஶ்ரவணம் சத்வரே சத்வரே ஶிவம் |
பர்வதே பர்வதே ராமம் ஸர்வத்ர மது⁴ஸூத³நம் || 20

நரம் பூ⁴மௌ ததா² வ்யோம்நி கௌம்தேய க³ருட³த்⁴வஜம் |
வாஸுதே³வம் ச ஸர்வத்ர ஸம்ஸ்மரேஜ்ஜ்யோதிஷாம்பதிம் || 21

அர்சயந் ப்ரணமந் ஸ்துந்வந் ஸம்ஸ்மரம்ஶ்ச த⁴நம்ஜய |
ஏதேஷ்வேதாநி நாமாநி நர꞉ பாபாத்ப்ரமுச்யதே || 22

ஸ்தா²நேஷ்வேதேஷு மந்நாம்நாமேதேஷாம் ப்ரீணயேந்நர꞉ |
த்³விஜாநாம் ப்ரீணநம் க்ருத்வா ஸ்வர்க³லோகே மஹீயதே || 23

நாமாந்யேதாநி கௌம்தேய ஸ்தா²நாந்யேதாநி சாத்மவாந் |
ஜபந்வை பம்ச பம்சாஶத்த்ரிஸம்த்⁴யம் மத்பராயண꞉ || 24

த்ரீணி ஜந்மாநி யத்பாபம் சாவஸ்தா²த்ரிதயே க்ருதம் |
தத்க்ஷாலயத்யஸம்தி³க்³த⁴ம் ஜாயதே ச ஸதாம் குலே || 25

த்³விகாலம் வா ஜபந்நேவ தி³வாராத்ரௌ ச யத்க்ருதம் |
தஸ்மாத்³விமுச்யதே பாபாத் ஸத்³பா⁴வபரமோ நர꞉ || 26

ஜப்தாந்யேதாநி கௌம்தேய ஸக்ருச்ச்²ரத்³தா⁴ஸமந்விதம் |
மோசயம்தி நரம் பாபாத்³யத்தத்ரைவ தி³நே க்ருதம் || 27

த⁴ந்யம் யஶஸ்யம் ஆயுஷ்யம் ஜயம் குரு குலோத்³வஹ |
க்³ரஹாநுகூலதாம் சைவ கரோத்யாஶு ந ஸம்ஶய꞉ || 28

உபோஷிதோ மத்பரம꞉ ஸ்தா²நேஷ்வேதேஷு மாநவ꞉ |
க்ருதாயதநவாஸஶ்ச ப்ராப்நோத்யபி⁴மதம் ப²லம் || 29

உத்க்ராம்திரப்யஶேஷேஷு ஸ்தா²நேஷ்வேதேஷு ஶஸ்யதே |
அந்யஸ்தா²நாச்ச²தகு³ணமேதேஷ்வநஶநாதி³கம் || 30

யஸ்து மத்பரம꞉ காலம் கரோத்யேதேஷு மாநவ꞉ |
தே³வாநாமபி பூஜ்யோ(அ)ஸௌ மம லோகே மஹீயதே || 31

ஸ்தா²நேஷ்வதை²தேஷு ச யே வஸம்தி
ஸம்பூஜயம்தே மம ஸர்வகாலம் |
ததே³ஹ சாம்தே த்ரிதி³வம் ப்ரயாம்தி
நாகம் ச லோகம் ஸமவாப்நுவம்தி || 32

இதி ஶ்ரீவிஷ்ணுத⁴ர்மோத்தரே த்ருதீயக²ம்டே³ மார்கம்டே³யவஜ்ரஸம்வாதே³ அர்ஜுநம் ப்ரதி க்ருஷ்ணோபதே³ஶே ஸ்தா²நவிஶேஷகீர்தநமாஹாத்ம்யவர்ணநோ நாம பம்சவிம்ஶத்யுத்தரஶததமோ(அ)த்⁴யாய꞉ |


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: