Sri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ವಿದ್ಯಾರೂಪಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿನಾಕಧೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಾಲಂಕೃತಸರ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಮೌಳಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚಲವಾಸಿನೇ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಾಧಿಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಕ್ಷವಾಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರ್ಮವಾಸಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀತಾಂಬರ ವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಕ್ಷ ನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಧಕಾರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧಾರಿಣೇ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಶುಕ್ಲತನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೌಢಾಪಸ್ಮೃತಿ ಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಶಿಮೌಳಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸ್ವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧವೇ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಸರ್ವವೇದೈರಲಂಕೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಸ್ತೇ ವಹ್ನಿ ಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ಮೃಗಧಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶಂಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರತುಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಮಾಂತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಭಕ್ತಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತಸರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗರಾಜೈರಲಂಕೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತರೂಪಾಯಮಹಾಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಿಚಂದ್ರಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾನಂದ ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಟಾಧಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮಾಲೈರಲಂಕೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯೋಮಗಂಗಾಜಲಸ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ತತ್ತ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯೋಮಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತೇಜೋಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವೇದಾಂಗ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಳಾನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವರೋಗಭಯಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಚರ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಅರಾಗಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನ್ಯಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಮವತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಸತ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀಣಾಧಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಚೇತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಸುಧಾಧಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುದ್ರಾಪುಸ್ತಕಧಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇತಾಳಾದಿ ಪಿಶಾಚೌಘ ರಾಕ್ಷಸೌಘ ವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಗಾಣಾಂ ವಿನಿಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ೧೦೯

ಇತಿ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed