Sri Garuda Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಗರುಡಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ |
ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕರುಣಾನಿಧೇ |
ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ |

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಗರುಡಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗರುಡನಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಗರುಡೋ ದೇವತಾ ಪ್ರಣವೋ ಬೀಜಂ ವಿದ್ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ವೇದಾದಿಃ ಕೀಲಕಂ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಅಮೃತಕಲಶಹಸ್ತಂ ಕಾಂತಿಸಂಪೂರ್ಣದೇಹಂ
ಸಕಲವಿಬುಧವಂದ್ಯಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೈರಚಿಂತ್ಯಮ್ |
ಕನಕರುಚಿರಪಕ್ಷೋದ್ಧೂಯಮಾನಾಂಡಗೋಲಂ
ಸಕಲವಿಷವಿನಾಶಂ ಚಿಂತಯೇತ್ಪಕ್ಷಿರಾಜಮ್ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ |
ವೈನತೇಯಃ ಖಗಪತಿಃ ಕಾಶ್ಯಪೇಯೋ ಮಹಾಬಲಃ |
ತಪ್ತಕಾಂಚನವರ್ಣಾಭಃ ಸುಪರ್ಣೋ ಹರಿವಾಹನಃ || ೧ ||

ಛಂದೋಮಯೋ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಬಲಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಶ್ಚ ಕುಂದೇಂದುಧವಳಾನನಃ || ೨ ||

ಚಕ್ರಪಾಣಿಧರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾಗಾರಿರ್ನಾಗಭೂಷಣಃ |
ವಿದ್ವನ್ಮಯೋ ವಿಶೇಷಜ್ಞಃ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿರನಾಮಯಃ || ೩ ||

ಭೂತಿದೋ ಭುವನತ್ರಾತಾ ಭಯಹಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ |
ಸಪ್ತಛಂದೋಮಯಃ ಪಕ್ಷಿಃ ಸುರಾಸುರಸುಪೂಜಿತಃ || ೪ ||

ಭುಜಂಗಭುಕ್ ಕಚ್ಛಪಾಶೀ ದೈತ್ಯಹಂತಾಽರುಣಾನುಜಃ |
ನಿಗಮಾತ್ಮಾ ನಿರಾಧಾರೋ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೋ ನಿರಂಜನಃ || ೫ ||

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಃ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಾತ್ಪರತರಃ ಪರಃ |
ಶುಭಾಂಗಃ ಶುಭದಃ ಶೂರಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪೀ ಬೃಹತ್ತನುಃ || ೬ ||

ವಿಷಾಶೀ ವಿಜಿತಾತ್ಮಾ ಚ ವಿಜಯೋ ಜಯವರ್ಧನಃ |
ಅಜಾಸ್ಯೋ ಜಗದೀಶಶ್ಚ ಜನಾರ್ದನಮಹಾಧ್ವಜಃ || ೭ ||

ಘನಸಂತಾಪವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಃ |
ಕಳ್ಯಾಣದಃ ಕಳಾತೀತಃ ಕಳಾಧರಸಮಪ್ರಭಃ || ೮ ||

ಸೋಮಪಃ ಸುರಸಂಘೇಶಃ ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞಭೂಷಣಃ |
ವಜ್ರಾಂಗೋ ವರದೋ ವಂದ್ಯೋ ವಾಯುವೇಗೋ ವರಪ್ರದಃ || ೯ ||

ಮಹಾಜವೋ ವಿದಾರೀ ಚ ಮನ್ಮಥಪ್ರಿಯಬಾಂಧವಃ |
ಯಜುರ್ನಾಮಾನುಷ್ಟಭಜಃ ಮಾರಕೋಽಸುರಭಂಜನಃ || ೧೦ ||

ಕಾಲಜ್ಞಃ ಕಮಲೇಷ್ಟಶ್ಚ ಕಲಿದೋಷನಿವಾರಣಃ |
ಸ್ತೋಮಾತ್ಮಾ ಚ ತ್ರಿವೃನ್ಮೂರ್ಧಾ ಭೂಮಾ ಗಾಯತ್ರಿಲೋಚನಃ || ೧೧ ||

ಸಾಮಗಾನರತಃ ಸ್ರಗ್ವೀ ಸ್ವಚ್ಛಂದಗತಿರಗ್ರಣೀಃ |
ವಿನತಾನಂದನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಜಿತಾರಾತಿಸಂಕುಲಃ || ೧೨ ||

ಪತದ್ವರಿಷ್ಠಃ ಸರ್ವೇಶಃ ಪಾಪಹಾ ಪಾಪಮೋಚಕಃ |
ಅಮೃತಾಂಶೋಽಮೃತವಪುಃ ಆನಂದಗತಿರಗ್ರಣೀಃ || ೧೩ ||

ಸುಧಾಕುಂಭಧರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದುರ್ಧರೋಽಸುರಭಂಜನಃ |
ಅಗ್ರಿಜಿಜ್ಜಯಗೋಪಶ್ಚ ಜಗದಾಹ್ಲಾದಕಾರಕಃ || ೧೪ ||

ಗರುಡೋ ಭಗವಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಃ ಸ್ತೋಭಸ್ಸ್ವರ್ಣವಪು ಸ್ವರಾಟ್ |
ವಿದ್ಯುನ್ನಿಭೋ ವಿಶಾಲಾಂಗೋ ವಿನತಾದಾಸ್ಯಮೋಚಕಃ || ೧೫ ||

ಇತೀದಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಗರುಡಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ || ೧೬ ||

ಗೀಯಮಾನಂ ಮಯಾ ಗೀತಂ ವಿಷ್ಣುನಾ ಸಮುದೀರಿತಮ್ |
ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಂ ಮನೋಜ್ಞತ್ವಂ ಕಾಮರೂಪತ್ವಮೇವ ವಾ || ೧೭ ||

ಅಮರತ್ವಂ ಋಷಿತ್ವಂ ವಾ ಗಂಧರ್ವತ್ವಮಥಾಪಿ ವಾ |
ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಂ ಚೈವ ಅಷ್ಟಭೋಗಂ ತಥಾ ಭವೇತ್ || ೧೮ ||

ಇದಂ ತು ದಿವ್ಯಂ ಪರಮಂ ರಹಸ್ಯಂ
ಸದಾ ಸುಜಪ್ಯಂ ಪರಮತ್ಮಯೋಗಿಭಿಃ |
ಮನೋಹರಂ ಹರ್ಷಕರಂ ಸುಖಪ್ರದಂ
ಫಲಪ್ರದಂ ಮೋಕ್ಷಫಲಪ್ರದಂ ಚ || ೧೯ ||

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಂ ಗರುಡಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed