Sri Garuda Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ గరుడాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


శ్రీదేవ్యువాచ |
దేవదేవ మహాదేవ సర్వజ్ఞ కరుణానిధే |
శ్రోతుమిచ్ఛామి తార్క్ష్యస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |

ఈశ్వర ఉవాచ |
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి గరుడస్య మహాత్మనః |
నామ్నామష్టోత్తరశతం పవిత్రం పాపనాశనమ్ ||

అస్య శ్రీగరుడనామాష్టోత్తరశతమహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః గరుడో దేవతా ప్రణవో బీజం విద్యా శక్తిః వేదాదిః కీలకం పక్షిరాజప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానమ్ |
అమృతకలశహస్తం కాంతిసంపూర్ణదేహం
సకలవిబుధవంద్యం వేదశాస్త్రైరచింత్యమ్ |
కనకరుచిరపక్షోద్ధూయమానాండగోలం
సకలవిషవినాశం చింతయేత్పక్షిరాజమ్ ||

స్తోత్రం |
వైనతేయః ఖగపతిః కాశ్యపేయో మహాబలః |
తప్తకాంచనవర్ణాభః సుపర్ణో హరివాహనః || ౧ ||

ఛందోమయో మహాతేజాః మహోత్సాహో మహాబలః |
బ్రహ్మణ్యో విష్ణుభక్తశ్చ కుందేందుధవళాననః || ౨ ||

చక్రపాణిధరః శ్రీమాన్ నాగారిర్నాగభూషణః |
విద్వన్మయో విశేషజ్ఞః విద్యానిధిరనామయః || ౩ ||

భూతిదో భువనత్రాతా భయహా భక్తవత్సలః |
సప్తఛందోమయః పక్షిః సురాసురసుపూజితః || ౪ ||

భుజంగభుక్ కచ్ఛపాశీ దైత్యహంతాఽరుణానుజః |
నిగమాత్మా నిరాధారో నిస్త్రైగుణ్యో నిరంజనః || ౫ ||

నిర్వికల్పః పరంజ్యోతిః పరాత్పరతరః పరః |
శుభాంగః శుభదః శూరః సూక్ష్మరూపీ బృహత్తనుః || ౬ ||

విషాశీ విజితాత్మా చ విజయో జయవర్ధనః |
అజాస్యో జగదీశశ్చ జనార్దనమహాధ్వజః || ౭ ||

ఘనసంతాపవిచ్ఛేత్తా జరామరణవర్జితః |
కళ్యాణదః కళాతీతః కళాధరసమప్రభః || ౮ ||

సోమపః సురసంఘేశః యజ్ఞాంగో యజ్ఞభూషణః |
వజ్రాంగో వరదో వంద్యో వాయువేగో వరప్రదః || ౯ ||

మహాజవో విదారీ చ మన్మథప్రియబాంధవః |
యజుర్నామానుష్టభజః మారకోఽసురభంజనః || ౧౦ ||

కాలజ్ఞః కమలేష్టశ్చ కలిదోషనివారణః |
స్తోమాత్మా చ త్రివృన్మూర్ధా భూమా గాయత్రిలోచనః || ౧౧ ||

సామగానరతః స్రగ్వీ స్వచ్ఛందగతిరగ్రణీః |
వినతానందనః శ్రీమాన్ విజితారాతిసంకులః || ౧౨ ||

పతద్వరిష్ఠః సర్వేశః పాపహా పాపమోచకః |
అమృతాంశోఽమృతవపుః ఆనందగతిరగ్రణీః || ౧౩ ||

సుధాకుంభధరః శ్రీమాన్ దుర్ధరోఽసురభంజనః |
అగ్రిజిజ్జయగోపశ్చ జగదాహ్లాదకారకః || ౧౪ ||

గరుడో భగవాన్ స్తోత్రః స్తోభస్స్వర్ణవపు స్వరాట్ |
విద్యున్నిభో విశాలాంగో వినతాదాస్యమోచకః || ౧౫ ||

ఇతీదం పరమం గుహ్యం గరుడస్య మహాత్మనః |
నామ్నామష్టోత్తరం పుణ్యం పవిత్రం పాపనాశనమ్ || ౧౬ ||

గీయమానం మయా గీతం విష్ణునా సముదీరితమ్ |
సర్వజ్ఞత్వం మనోజ్ఞత్వం కామరూపత్వమేవ వా || ౧౭ ||

అమరత్వం ఋషిత్వం వా గంధర్వత్వమథాపి వా |
అణిమాదిగుణం చైవ అష్టభోగం తథా భవేత్ || ౧౮ ||

ఇదం తు దివ్యం పరమం రహస్యం
సదా సుజప్యం పరమత్మయోగిభిః |
మనోహరం హర్షకరం సుఖప్రదం
ఫలప్రదం మోక్షఫలప్రదం చ || ౧౯ ||

ఇతి బ్రహ్మాండపురాణాంతర్గతం గరుడాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |


మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని నాగదేవత స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed