Sri Ranga Gadyam – ಶ್ರೀ ರಂಗ ಗದ್ಯಂ


ಚಿದಚಿತ್ಪರತತ್ತ್ವಾನಾಂ ತತ್ತ್ವಾಯಾಥಾರ್ಥ್ಯವೇದಿನೇ |
ರಾಮಾನುಜಾಯ ಮುನಯೇ ನಮೋ ಮಮ ಗರೀಯಸೇ ||

ಸ್ವಾಧೀನತ್ರಿವಿಧಚೇತನಾಽಚೇತನ ಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಭೇದಂ, ಕ್ಲೇಶಕರ್ಮಾದ್ಯಶೇಷದೋಷಾಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟಂ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಜ್ಞಾನಬಲೈಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯಶಕ್ತಿತೇಜಸ್ಸೌಶೀಲ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಾರ್ದವಾರ್ಜವ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಾಮ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಚಾತುರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯಸಙ್ಕಲ್ಪ ಕೃತಿತ್ವ ಕೃತಜ್ಞತಾದ್ಯಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣ ಗಣೌಘ ಮಹಾರ್ಣವಂ, ಪರಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ, ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ, ಶ್ರೀರಙ್ಗಶಾಯಿನಂ, ಅಸ್ಮತ್ಸ್ವಾಮಿನಂ, ಪ್ರಬುದ್ಧನಿತ್ಯನಿಯಾಮ್ಯ ನಿತ್ಯದಾಸ್ಯೈಕರಸಾತ್ಮಸ್ವಭಾವೋಽಹಂ, ತದೇಕಾನುಭವಃ ತದೇಕಪ್ರಿಯಃ, ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ಭಗವನ್ತಂ ವಿಶದತಮಾನುಭವೇನ ನಿರನ್ತರಮನುಭೂಯ, ತದನುಭವಜನಿತಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಕಾರಿತಾಶೇಷಾವಸ್ಥೋಚಿತ ಅಶೇಷಶೇಷತೈಕರತಿರೂಪ ನಿತ್ಯಕಿಙ್ಕರೋ ಭವಾನಿ |

ಸ್ವಾತ್ಮನಿತ್ಯ ನಿಯಾಮ್ಯ ನಿತ್ಯದಾಸ್ಯೈಕರಸಾತ್ಮ ಸ್ವಭಾವಾನುಸನ್ಧಾನಪೂರ್ವಕ ಭಗವದನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾದ್ಯಖಿಲ ಗುಣಗಣಾನುಭವ ಜನಿತಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಕಾರಿತಾಶೇಷಾವಸ್ಥೋಚಿತಾಶೇಷ ಶೇಷತೈಕರತಿರೂಪ ನಿತ್ಯಕೈಙ್ಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯುಪಾಯಭೂತಭಕ್ತಿ ತದುಪಾಯ ಸಮ್ಯಗ್ ಜ್ಞಾನತದುಪಾಯ ಸಮೀಚೀನಕ್ರಿಯಾ ತದನುಗುಣಸಾತ್ತ್ವಿಕತಾಽಽಸ್ತಿಕ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತಾತ್ಮಗುಣವಿಹೀನಃ, ದುರುತ್ತರಾನನ್ತ ತದ್ವಿಪರ್ಯಯ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾನುಗುಣಾನಾದಿ ಪಾಪವಾಸನಾ ಮಹಾರ್ಣವಾನ್ತರ್ನಿಮಗ್ನಃ, ತಿಲತೈಲವದ್ದಾರುವಹ್ನಿವದ್ದುರ್ವಿವೇಚ ತ್ರಿಗುಣ ಕ್ಷಣಕ್ಷರಣ ಸ್ವಭಾವಾಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿವ್ಯಾಪ್ತಿರೂಪ ದುರತ್ಯಯ ಭಗವನ್ಮಾಯಾ ತಿರೋಹಿತ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಃ, ಅನಾದ್ಯವಿದ್ಯಾಸಞ್ಚಿತಾನನ್ತಾಶಕ್ಯ ವಿಸ್ರಂಸನ ಕರ್ಮಪಾಶ ಪ್ರಗ್ರಥಿತಃ, ಅನಾಗತಾನನ್ತಕಾಲ ಸಮೀಕ್ಷಯಾಽಪ್ಯದೃಷ್ಟಸನ್ತಾರೋಪಾಯಃ, ನಿಖಿಲಜನ್ತುಜಾತಶರಣ್ಯ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ತವ ಚರಣಾರವಿನ್ದಯುಗಳಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||

ಏವಮವಸ್ಥಿತಸ್ಯಾಪ್ಯರ್ಥಿತ್ವಮಾತ್ರೇಣ, ಪರಮಕಾರುಣಿಕೋ ಭಗವಾನ್, ಸ್ವಾನುಭವ ಪ್ರೀತ್ಯೋಪನೀತೈಕಾನ್ತಿಕಾತ್ಯನ್ತಿಕ ನಿತ್ಯಕೈಙ್ಕರ್ಯೈಕರತಿರೂಪ ನಿತ್ಯದಾಸ್ಯಂ ದಾಸ್ಯತೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕಂ ಭಗವನ್ತಂ ನಿತ್ಯಕಿಙ್ಕರತಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ||

ತವಾನುಭೂತಿಸಂಭೂತಪ್ರೀತಿಕಾರಿತ ದಾಸತಾಮ್ |
ದೇಹಿ ಮೇ ಕೃಪಯಾ ನಾಥ ನ ಜಾನೇ ಗತಿಮನ್ಯಥಾ ||

ಸರ್ವಾವಸ್ಥೋಚಿತಾಶೇಷ ಶೇಷತೈಕರತಿಸ್ತವ |
ಭವೇಯಂ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ತ್ವಮೇವೈವಂ ಕುರುಷ್ವ ಮಾಮ್ ||

ಏವಮ್ಭೂತ ತತ್ತ್ವ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವಬೋಧ ತದಿಚ್ಛಾರಹಿತಸ್ಯಾಪಿ, ಏತದುಚ್ಚಾರಣಮಾತ್ರಾವಲಂಬನೇನ, ಉಚ್ಯಮಾನಾರ್ಥ ಪರಮಾರ್ಥನಿಷ್ಠಂ ಮೇ ಮನಸ್ತ್ವಮೇವಾದ್ಯೈವ ಕಾರಯ ||

ಅಪಾರ ಕರುಣಾಂಬುಧೇ, ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷಾಶೇಷ ಲೋಕಶರಣ್ಯ, ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರ, ಆಶ್ರಿತವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕ ಮಹೋದಧೇ, ಅನವರತವಿದಿತ ನಿಖಿಲಭೂತಜಾತ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ, ಸತ್ಯಕಾಮ, ಸತ್ಯಸಙ್ಕಲ್ಪ, ಆಪತ್ಸಖ, ಕಾಕುತ್ಸ್ಥ, ಶ್ರೀಮನ್, ನಾರಾಯಣ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಶ್ರೀರಙ್ಗನಾಥ, ಮಮ ನಾಥ, ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಭಗವದ್ರಾಮಾನುಜ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ರಙ್ಗ ಗದ್ಯಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed