Sri Ranganatha Gadyam – ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಗದ್ಯಂ

ಚಿದಚಿತ್ಪರತತ್ತ್ವಾನಾಂ ತತ್ತ್ವಾಯಾಥಾರ್ಥ್ಯವೇದಿನೇ |
ರಾಮಾನುಜಾಯ ಮುನಯೇ ನಮೋ ಮಮ ಗರೀಯಸೇ ||

ಸ್ವಾಧೀನ ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನಾಚೇತನ ಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಿಪ್ರವೃತ್ತಿಭೇದಂ, ಕ್ಲೇಶಕರ್ಮಾದ್ಯಶೇಷದೋಷಾಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟಂ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಜ್ಞಾನಬಲೈಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ ಶಕ್ತಿತೇಜಸ್ಸೌಶೀಲ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಾರ್ದವಾರ್ಜವ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಾಮ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಚಾತುರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಕೃತಿತ್ವ ಕೃತಜ್ಞತಾದ್ಯಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಳ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣೌಘಮಹಾರ್ಣವಂ, ಪರಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ, ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ, ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿನಂ, ಅಸ್ಮತ್ಸ್ವಾಮಿನಂ, ಪ್ರಬುದ್ಧನಿತ್ಯನಿಯಾಮ್ಯ ನಿತ್ಯದಾಸ್ಯೈಕರಸಾತ್ಮಸ್ವಭಾವೋಽಹಂ, ತದೇಕಾನುಭವಃ ತದೇಕಪ್ರಿಯಃ, ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ಭಗವಂತಂ ವಿಶದತಮಾನುಭವೇನ ನಿರಂತರಮನುಭೂಯ, ತದನುಭವಜನಿತಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಕಾರಿತಾಶೇಷಾವಸ್ಥೋಚಿತ ಅಶೇಷಶೇಷತೈಕರತಿರೂಪ ನಿತ್ಯಕಿಂಕರೋ ಭವಾನಿ ||

ಸ್ವಾತ್ಮ ನಿತ್ಯನಿಯಾಮ್ಯ ನಿತ್ಯದಾಸ್ಯೈಕರಸಾತ್ಮ ಸ್ವಭಾವಾನುಸಂಧಾನಪೂರ್ವಕ ಭಗವದನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾದ್ಯಖಿಲಗುಣಗಣಾನುಭವಜನಿತ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಕಾರಿತಾಶೇಷಾವಸ್ಥೋಚಿತ ಅಶೇಷಶೇಷತೈಕರತಿರೂಪ ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯುಪಾಯಭೂತಭಕ್ತಿ ತದುಪಾಯ ಸಮ್ಯಗ್‍ಜ್ಞಾನ ತದುಪಾಯ ಸಮೀಚೀನಕ್ರಿಯಾ ತದನುಗುಣ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತಾಸ್ತಿಕ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತಾತ್ಮಗುಣವಿಹೀನಃ, ದುರುತ್ತರಾನಂತ ತದ್ವಿಪರ್ಯಯ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾನುಗುಣಾನಾದಿ ಪಾಪವಾಸನಾ ಮಹಾರ್ಣವಾಂತರ್ನಿಮಗ್ನಃ, ತಿಲತೈಲವತ್ ದಾರುವಹ್ನಿವತ್ ದುರ್ವಿವೇಚ ತ್ರಿಗುಣ ಕ್ಷಣಕ್ಷರಣಸ್ವಭಾವ ಅಚೇತನಪ್ರಕೃತಿವ್ಯಾಪ್ತಿರೂಪ ದುರತ್ಯಯ ಭಗವನ್ಮಾಯಾತಿರೋಹಿತ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಃ ಅನಾದ್ಯವಿದ್ಯಾಸಂಚಿತಾನಂತಾಶಕ್ಯ ವಿಸ್ರಂಸನ ಕರ್ಮಪಾಶಪ್ರಗ್ರಥಿತಃ, ಅನಾಗತಾನಂತಕಾಲ ಸಮೀಕ್ಷಯಾಽಪಿ ಅದೃಷ್ಟಸಂತಾರೋಪಾಯಃ, ನಿಖಿಲಜಂತುಜಾತ ಶರಣ್ಯ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ತವ ಚರಣಾರವಿಂದಯುಗಳಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||

ಏವಮವಸ್ಥಿತಸ್ಯಾಪಿ ಅರ್ಥಿತ್ವಮಾತ್ರೇಣ, ಪರಮಕಾರುಣಿಕೋ ಭಗವಾನ್, ಸ್ವಾನುಭವಪ್ರೀತ್ಯ ಉಪನೀತೈಕಾಂತಿಕಾತ್ಯಂತಿಕ ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯೈಕರತಿರೂಪ ನಿತ್ಯದಾಸ್ಯಂ ದಾಸ್ಯತೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕಂ ಭಗವಂತಂ ನಿತ್ಯಕಿಂಕರತಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ||

ತವಾನುಭೂತಿಸಂಭೂತಪ್ರೀತಿಕಾರಿತದಾಸತಾಂ |
ದೇಹಿ ಮೇ ಕೃಪಯಾ ನಾಥ ನ ಜಾನೇ ಗತಿಮನ್ಯಥಾ ||

ಸರ್ವಾವಸ್ಥೋಚಿತಾಶೇಷಶೇಷತೈಕರತಿಸ್ತವ |
ಭವೇಯಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ತ್ವಮೇವೈವಂ ಕುರುಷ್ವ ಮಾಂ ||

ಏವಂಭೂತ ತತ್ತ್ವಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವಬೋಧ ತದಿಚ್ಛಾರಹಿತಸ್ಯಾಪಿ, ಏತದುಚ್ಚಾರಣಮಾತ್ರಾವಲಂಬನೇನ , ಉಚ್ಯಮಾನಾರ್ಥ ಪರಮಾರ್ಥನಿಷ್ಟಂ ಮೇ ಮನಃ ತ್ವಮೇವಾದ್ಯೈವ ಕಾರಯ ||

ಅಪಾರಕರುಣಾಂಬುಧೇ, ಅನಾಲೋಚಿತವಿಶೇಷಾಶೇಷಲೋಕಶರಣ್ಯ, ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರ, ಆಶ್ರಿತವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕ ಮಹೋದಧೇ, ಅನವರತವಿದಿತ ನಿಖಿಲಭೂತಜಾತ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ, ಸತ್ಯಕಾಮ, ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ, ಆಪತ್ಸಖ, ಕಾಕುತ್ಸ್ಥ, ಶ್ರೀಮನ್, ನಾರಾಯಣ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ, ಮಮ ನಾಥ, ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರಂಗಗದ್ಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Facebook Comments

You may also like...

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

error: Not allowed
%d bloggers like this: