Sri Ranganatha gadyam in telugu – శ్రీ రంగ గద్యం

చిదచిత్పరతత్త్వానాం తత్త్వాయాథార్థ్యవేదినే |
రామానుజాయ మునయే నమో మమ గరీయసే ||

స్వాధీన త్రివిధ చేతనాచేతన స్వరూపస్థితిప్రవృత్తిభేదం, క్లేశకర్మాద్యశేషదోషాసంస్పృష్టం, స్వాభావికానవధికాతిశయ జ్ఞానబలైశ్వర్య వీర్య శక్తితేజస్సౌశీల్య వాత్సల్య మార్దవార్జవ సౌహార్ద సామ్య కారుణ్య మాధుర్య గాంభీర్య ఔదార్య చాతుర్య స్థైర్య ధైర్య శౌర్య పరాక్రమ సత్యకామ సత్యసంకల్ప కృతిత్వ కృతజ్ఞతాద్యసంఖ్యేయ కళ్యాణ గుణగణౌఘమహార్ణవం, పరబ్రహ్మభూతం, పురుషోత్తమం, శ్రీరంగశాయినం, అస్మత్స్వామినం, ప్రబుద్ధనిత్యనియామ్య నిత్యదాస్యైకరసాత్మస్వభావోఽహం, తదేకానుభవః తదేకప్రియః, పరిపూర్ణం భగవంతం విశదతమానుభవేన నిరంతరమనుభూయ, తదనుభవజనితానవధికాతిశయ ప్రీతికారితాశేషావస్థోచిత అశేషశేషతైకరతిరూప నిత్యకింకరో భవాని ||

స్వాత్మ నిత్యనియామ్య నిత్యదాస్యైకరసాత్మ స్వభావానుసంధానపూర్వక భగవదనవధికాతిశయ స్వామ్యాద్యఖిలగుణగణానుభవజనిత అనవధికాతిశయ ప్రీతికారితాశేషావస్థోచిత అశేషశేషతైకరతిరూప నిత్యకైంకర్య ప్రాప్త్యుపాయభూతభక్తి తదుపాయ సమ్యగ్‍జ్ఞాన తదుపాయ సమీచీనక్రియా తదనుగుణ సాత్త్వికతాస్తిక్యాది సమస్తాత్మగుణవిహీనః, దురుత్తరానంత తద్విపర్యయ జ్ఞానక్రియానుగుణానాది పాపవాసనా మహార్ణవాంతర్నిమగ్నః, తిలతైలవత్ దారువహ్నివత్ దుర్వివేచ త్రిగుణ క్షణక్షరణస్వభావ అచేతనప్రకృతివ్యాప్తిరూప దురత్యయ భగవన్మాయాతిరోహిత స్వప్రకాశః అనాద్యవిద్యాసంచితానంతాశక్య విస్రంసన కర్మపాశప్రగ్రథితః, అనాగతానంతకాల సమీక్షయాఽపి అదృష్టసంతారోపాయః, నిఖిలజంతుజాత శరణ్య, శ్రీమన్నారాయణ, తవ చరణారవిందయుగళం శరణమహం ప్రపద్యే ||

ఏవమవస్థితస్యాపి అర్థిత్వమాత్రేణ, పరమకారుణికో భగవాన్, స్వానుభవప్రీత్య ఉపనీతైకాంతికాత్యంతిక నిత్యకైంకర్యైకరతిరూప నిత్యదాస్యం దాస్యతీతి విశ్వాసపూర్వకం భగవంతం నిత్యకింకరతాం ప్రార్థయే ||

తవానుభూతిసంభూతప్రీతికారితదాసతాం |
దేహి మే కృపయా నాథ న జానే గతిమన్యథా ||

సర్వావస్థోచితాశేషశేషతైకరతిస్తవ |
భవేయం పుండరీకాక్ష త్వమేవైవం కురుష్వ మాం ||

ఏవంభూత తత్త్వయాథాత్మ్యవబోధ తదిచ్ఛారహితస్యాపి, ఏతదుచ్చారణమాత్రావలంబనేన , ఉచ్యమానార్థ పరమార్థనిష్టం మే మనః త్వమేవాద్యైవ కారయ ||

అపారకరుణాంబుధే, అనాలోచితవిశేషాశేషలోకశరణ్య, ప్రణతార్తిహర, ఆశ్రితవాత్సల్యైక మహోదధే, అనవరతవిదిత నిఖిలభూతజాత యాథాత్మ్య, సత్యకామ, సత్యసంకల్ప, ఆపత్సఖ, కాకుత్స్థ, శ్రీమన్, నారాయణ, పురుషోత్తమ, శ్రీరంగనాథ, మమ నాథ, నమోఽస్తు తే ||

ఇతి శ్రీరంగగద్యం సంపూర్ణం ||


మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.

Facebook Comments

You may also like...

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed
%d bloggers like this: