Sri Hari Stuti (Harimeede) – ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತುತಿಃ (ಹರಿಮೀಡೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ)


ಸ್ತೋಷ್ಯೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಮನಾದಿಂ ಜಗದಾದಿಂ
ಯಸ್ಮಿನ್ನೇತತ್ಸಂಸೃತಿಚಕ್ರಂ ಭ್ರಮತೀತ್ಥಮ್ |
ಯಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ನಶ್ಯತಿ ತತ್ಸಂಸೃತಿಚಕ್ರಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧ ||

ಯಸ್ಯೈಕಾಂಸಾದಿತ್ಥಮಶೇಷಂ ಜಗದೇತತ್
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಂ ಯೇನ ಪಿನದ್ಧಂ ಪುನರಿತ್ಥಮ್ |
ಯೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ವಿಬುದ್ಧಂ ಸುಖದುಃಖೈ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨ ||

ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಯೋ ಯಶ್ಚ ಹಿ ಸರ್ವಃ ಸಕಲೋ ಯೋ
ಯಶ್ಚಾನನ್ದೋಽನನ್ತಗುಣೋ ಯೋ ಗುಣಧಾಮಾ |
ಯಶ್ಚಾಽವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಸ್ತಸಮಸ್ತಃ ಸದಸದ್ಯ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩ ||

ಯಸ್ಮಾದನ್ಯಂ ನಾಸ್ತ್ಯಪಿ ನೈವಂ ಪರಮಾರ್ಥಂ
ದೃಶ್ಯಾದನ್ಯೋ ನಿರ್ವಿಷಯಜ್ಞಾನಮಯತ್ವಾತ್ |
ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯವಿಹೀನೋಽಪಿ ಸದಾ ಜ್ಞ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೪ ||

ಆಚಾರ್ಯೇಭ್ಯೋ ಲಬ್ಧಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಾಽಚ್ಯುತತತ್ತ್ವಾ
ವೈರಾಗ್ಯೇಣಾಽಭ್ಯಾಸಬಲಾಚ್ಚೈವ ದ್ರಢಿಮ್ನಾ |
ಭಕ್ತ್ಯೈಕಾಗ್ರಧ್ಯಾನಪರಾ ಯಂ ವಿದುರೀಶಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೫ ||

ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯೋಮಿತಿ ಚಿತ್ತಂ ಹೃದಿ ರುದ್ಧ್ವಾ
ನಾನ್ಯತ್ಸ್ಮೃತ್ವಾ ತತ್ಪುನರತ್ರೈವ ವಿಲಾಪ್ಯ |
ಕ್ಷೀಣೇ ಚಿತ್ತೇ ಭಾದೃಶಿರಸ್ಮೀತಿ ವಿದುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೬ ||

ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಖ್ಯಂ ದೇವಮನನ್ಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ
ಹೃತ್ಸ್ಥಂ ಭಕ್ತೈರ್ಲಭ್ಯಮಜಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತರ್ಕ್ಯಮ್ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾತ್ಮಸ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ಯಂ ವಿದುರೀಶಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೭ ||

ಮಾತ್ರಾತೀತಂ ಸ್ವಾತ್ಮವಿಕಾಸಾತ್ಮವಿಬೋಧಂ
ಜ್ಞೇಯಾತೀತಂ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ಹೃದ್ಯುಪಲಭ್ಯಮ್ |
ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯಾನನ್ದಮನನ್ಯಂ ಚ ವಿದುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೮ ||

ಯದ್ಯದ್ವೇದ್ಯಂ ವಸ್ತುಸತತ್ತ್ವಂ ವಿಷಯಾಖ್ಯಂ
ತತ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮೈವೇತಿ ವಿದಿತ್ವಾ ತದಹಂ ಚ |
ಧ್ಯಾಯನ್ತ್ಯೇವಂ ಯಂ ಸನಕಾದ್ಯಾ ಮುನಯೋಽಜಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೯ ||

ಯದ್ಯದ್ವೇದ್ಯಂ ತತ್ತದಹಂ ನೇತಿ ವಿಹಾಯ
ಸ್ವಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಞಾನಮಯಾನನ್ದಮವಾಪ್ಯ |
ತಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಮೀತ್ಯಾತ್ಮವಿದೋ ಯಂ ವಿದುರೀಶಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧೦ ||

ಹಿತ್ವಾಹಿತ್ವಾ ದೃಶ್ಯಮಶೇಷಂ ಸವಿಕಲ್ಪಂ
ಮತ್ವಾ ಶಿಷ್ಟಂ ಭಾದೃಶಿಮಾತ್ರಂ ಗಗನಾಭಮ್ |
ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ದೇಹಂ ಯಂ ಪ್ರವಿಶನ್ತ್ಯಚ್ಯುತಭಕ್ತಾ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧೧ ||

ಸರ್ವತ್ರಾಸ್ತೇ ಸರ್ವಶರೀರೀ ನ ಚ ಸರ್ವಃ
ಸರ್ವಂ ವೇತ್ತ್ಯೇವೇಹ ನ ಯಂ ವೇತ್ತಿ ಚ ಸರ್ವಃ |
ಸರ್ವತ್ರಾನ್ತರ್ಯಾಮಿತಯೇತ್ಥಂ ಯಮನನ್ಯ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧೨ ||

ಸರ್ವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಜಗದೇತ-
-ದ್ದೃಷ್ಟ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಚೈವಮಜಂ ಸರ್ವಜನೇಷು |
ಸರ್ವಾತ್ಮೈಕೋಽಸ್ಮೀತಿ ವಿದುರ್ಯಂ ಜನಹೃತ್ಸ್ಥಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧೩ ||

ಸರ್ವತ್ರೈಕಃ ಪಶ್ಯತಿ ಜಿಘ್ರತ್ಯಥ ಭುಂಕ್ತೇ
ಸ್ಪೃಷ್ಟಾ ಶ್ರೋತಾ ಬುಧ್ಯತಿ ಚೇತ್ಯಾಹುರಿಮಂ ಯಮ್ |
ಸಾಕ್ಷೀ ಚಾಸ್ತೇ ಕರ್ತೃಷು ಪಶ್ಯನ್ನಿತಿ ಚಾನ್ಯೇ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧೪ ||

ಪಶ್ಯನ್ ಶೃಣ್ವನ್ನತ್ರ ವಿಜಾನನ್ ರಸಯನ್ ಸನ್
ಜಿಘ್ರನ್ ಬಿಭ್ರದ್ದೇಹಮಿಮಂ ಜೀವತಯೇತ್ಥಮ್ |
ಇತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯಂ ವಿದುರೀಶಂ ವಿಷಯಜ್ಞಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧೫ ||

ಜಾಗ್ರದ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ಥೂಲಪದಾರ್ಥಾನಥ ಮಾಯಾಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ವಪ್ನೇಽಥಾಽಪಿ ಸುಷುಪ್ತೌ ಸುಖನಿದ್ರಾಮ್ |
ಇತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಮುದಾಸ್ತೇ ಚ ತುರೀಯೇ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧೬ ||

ಪಶ್ಯನ್ ಶುದ್ಧೋಽಪ್ಯಕ್ಷರ ಏಕೋ ಗುಣಭೇದಾ-
-ನ್ನಾನಾಕಾರಾನ್ ಸ್ಫಾಟಿಕವದ್ಭಾತಿ ವಿಚಿತ್ರಃ |
ಭಿನ್ನಶ್ಛಿನ್ನಶ್ಚಾಯಮಜಃ ಕರ್ಮಫಲೈರ್ಯ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧೭ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣೂ ರುದ್ರಹುತಾಶೌ ರವಿಚನ್ದ್ರಾ-
ವಿನ್ದ್ರೋ ವಾಯುರ್ಯಜ್ಞ ಇತೀತ್ಥಂ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯ |
ಏಕಂ ಸನ್ತಂ ಯಂ ಬಹುಧಾಹುರ್ಮತಿಭೇದಾತ್
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧೮ ||

ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಶುದ್ಧಮನನ್ತಂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಂ
ಶಾನ್ತಂ ಗೂಢಂ ನಿಷ್ಕಲಮಾನನ್ದಮನನ್ಯಮ್ |
ಇತ್ಯಾಹಾದೌ ಯಂ ವರುಣೋಽಸೌ ಭೃಗವೇಽಜಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧೯ ||

ಕೋಶಾನೇತಾನ್ಪಂಚರಸಾದೀನತಿಹಾಯ
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮೀತಿ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ದೃಶಿಸ್ಥಃ |
ಪಿತ್ರಾ ಶಿಷ್ಟೋ ವೇದ ಭೃಗುರ್ಯಂ ಯಜುರಂತೇ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨೦ ||

ಯೇನಾವಿಷ್ಟೋ ಯಸ್ಯ ಚ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಯದಧೀನಃ
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಽಯಂ ಕಾರಯಿತಾ ಜಂತುಷು ಕರ್ತುಃ |
ಕರ್ತಾ ಭೋಕ್ತಾತ್ಮಾತ್ರ ಹಿ ಯಚ್ಛಕ್ತ್ಯಧಿರೂಢ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨೧ ||

ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಸರ್ವಂ ಸ್ವಾತ್ಮತಯೈವೇತ್ಥಮತರ್ಕ್ಯಂ
ವ್ಯಾಪ್ಯಾಥಾನ್ತಃ ಕೃತ್ಸ್ನಮಿದಂ ಸೃಷ್ಟಮಶೇಷಮ್ |
ಸಚ್ಚತ್ಯಚ್ಚಾಭೂತ್ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸ ಯ ಏಕ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨೨ ||

ವೇದಾನ್ತೈಶ್ಚಾಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಶಾಸ್ತ್ರೈಶ್ಚ ಪುರಾಣೈಃ
ಶಾಸ್ತ್ರೈಶ್ಚಾನ್ಯೈಃ ಸಾತ್ವತತನ್ತ್ರೈಶ್ಚ ಯಮೀಶಮ್ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾಥಾನ್ತಶ್ಚೇತಸಿ ಬುದ್ಧ್ವಾ ವಿವಿಶುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨೩ ||

ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಧ್ಯಾನಶಮಾದ್ಯೈರ್ಯತಮಾನೈ-
-ರ್ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ಯೋ ದೇವ ಇಹೈವಾಶು ಯ ಈಶಃ |
ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯೋ ಜನ್ಮಶತೈಶ್ಚಾಽಪಿ ವಿನಾ ತೈ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨೪ ||

ಯಸ್ಯಾತರ್ಕ್ಯಂ ಸ್ವಾತ್ಮವಿಭೂತೇಃ ಪರಮಾರ್ಥಂ
ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿತ್ಯತ್ರ ನಿರುಕ್ತಂ ಶ್ರುತಿವಿದ್ಭಿಃ |
ತಜ್ಜಾತಿತ್ವಾದಬ್ಧಿತರಙ್ಗಾಭಮಭಿನ್ನಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨೫ ||

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಗೀತಾಸ್ವಕ್ಷರತತ್ತ್ವಂ ವಿಧಿನಾಜಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗುರ್ವ್ಯಾಽಽಲಭ್ಯ ಹೃದಿಸ್ಥಂ ದೃಶಿಮಾತ್ರಮ್ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಮ್ಯಹಮಿತ್ಯತ್ರ ವಿದುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨೬ ||

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಭುಃ ಪಞ್ಚಮುಖೈರ್ಯೋ
ಭುಙ್ಕ್ತೇಽಜಸ್ರಂ ಭೋಗ್ಯಪದಾರ್ಥಾನ್ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಃ |
ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕ್ಷೇತ್ರೇಷ್ವಿನ್ದುವದೇಕೋ ಬಹುಧಾಸ್ತೇ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨೭ ||

ಯುಕ್ತ್ಯಾಲೋಡ್ಯ ವ್ಯಾಸವಚಾಂಸ್ಯತ್ರ ಹಿ ಲಭ್ಯಃ
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾನ್ತರವಿದ್ಭಿಃ ಪುರುಷಾಖ್ಯಃ |
ಯೋಽಹಂ ಸೋಽಸೌ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮೇವೇತಿ ವಿದುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨೮ ||

ಏಕೀಕೃತ್ಯಾನೇಕಶರೀರಸ್ಥಮಿಮಂ ಜ್ಞಂ
ಯಂ ವಿಜ್ಞಾಯೇಹೈವ ಸ ಏವಾಶು ಭವನ್ತಿ |
ಯಸ್ಮಿಂಲ್ಲೀನಾ ನೇಹ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಲಭನ್ತೇ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨೯ ||

ದ್ವನ್ದ್ವೈಕತ್ವಂ ಯಚ್ಚ ಮಧುಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯೈಃ
ಕೃತ್ವಾ ಶಕ್ರೋಪಾಸನಮಾಸಾದ್ಯ ವಿಭೂತ್ಯಾ |
ಯೋಽಸೌ ಸೋಽಹಂ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮೇವೇತಿ ವಿದುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩೦ ||

ಯೋಽಯಂ ದೇಹೇ ಚೇಷ್ಟಯಿತಾಽನ್ತಃಕರಣಸ್ಥಃ
ಸೂರ್ಯೇ ಚಾಸೌ ತಾಪಯಿತಾ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮೇವ |
ಇತ್ಯಾತ್ಮೈಕ್ಯೋಪಾಸನಯಾ ಯಂ ವಿದುರೀಶಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩೧ ||

ವಿಜ್ಞಾನಾಂಶೋ ಯಸ್ಯ ಸತಶ್ಶಕ್ತ್ಯಧಿರೂಢೋ
ಬುದ್ಧಿರ್ಬುಧ್ಯತ್ಯತ್ರ ಬಹಿರ್ಬೋಧ್ಯಪದಾರ್ಥಾನ್ |
ನೈವಾನ್ತಸ್ಥಂ ಬುಧ್ಯತಿ ಯಂ ಬೋಧಯಿತಾರಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩೨ ||

ಕೋಽಯಂ ದೇಹೇ ದೇವ ಇತೀತ್ಥಂ ಸುವಿಚಾರ್ಯ
ಜ್ಞಾತಾ ಶ್ರೋತಾಽಽನನ್ದಯಿತಾ ಚೈಷ ಹಿ ದೇವಃ |
ಇತ್ಯಾಲೋಚ್ಯ ಜ್ಞಾಂಶ ಇಹಾಸ್ಮೀತಿ ವಿದುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩೩ ||

ಕೋ ಹ್ಯೇವಾನ್ಯಾದಾತ್ಮನಿ ನ ಸ್ಯಾದಯಮೇಷ
ಹ್ಯೇವಾನನ್ದಃ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಚಾಪಾನಿತಿ ಚೇತಿ |
ಇತ್ಯಸ್ತಿತ್ವಂ ವಕ್ತ್ಯುಪಪತ್ತ್ಯಾ ಶ್ರುತಿರೇಷಾ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩೪ ||

ಪ್ರಾಣೋ ವಾಽಹಂ ವಾಕ್ ಶ್ರವಣಾದೀನಿ ಮನೋ ವಾ
ಬುದ್ಧಿರ್ವಾಹಂ ವ್ಯಸ್ತ ಉತಾಹೋಽಪಿ ಸಮಸ್ತಃ |
ಇತ್ಯಾಲೋಚ್ಯ ಜ್ಞಪ್ತಿರಿಹಾಸ್ಮೀತಿ ವಿದುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩೫ ||

ನಾಹಂ ಪ್ರಾಣೋ ನೈವ ಶರೀರಂ ನ ಮನೋಽಹಂ
ನಾಹಂ ಬುದ್ಧಿರ್ನಾಹಮಹಙ್ಕಾರಧಿಯೌ ಚ |
ಯೋಽತ್ರ ಜ್ಞಾಂಶಃ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮೇವೇತಿ ವಿದುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩೬ ||

ಸತ್ತಾಮಾತ್ರಂ ಕೇವಲವಿಜ್ಞಾನಮಜಂ ಸತ್
ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ನಿತ್ಯಂ ತತ್ತ್ವಮಸೀತ್ಯಾತ್ಮಸುತಾಯ |
ಸಾಮ್ನಾಮನ್ತೇ ಪ್ರಾಹ ಪಿತಾ ಯಂ ವಿಭುಮಾದ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩೭ ||

ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತೇ ಪೂರ್ವಮಪೋಹ್ಯಾಥ ಸಮಾಧೌ
ದೃಶ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ನೇತಿ ಚ ನೇತೀತಿ ವಿಹಾಯ |
ಚೈತನ್ಯಾಂಶೇ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಸನ್ತಂ ಚ ವಿದುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩೮ ||

ಓತಂ ಪ್ರೋತಂ ಯತ್ರ ಚ ಸರ್ವಂ ಗಗನಾನ್ತಂ
ಯಸ್ಸ್ಥೂಲಾಽನಣ್ವಾದಿಷು ಸಿದ್ಧೋಽಕ್ಷರಸಂಜ್ಞಃ |
ಜ್ಞಾತಾಽತೋಽನ್ಯೋ ನೇತ್ಯುಪಲಭ್ಯೋ ನ ಚ ವೇದ್ಯ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩೯ ||

ತಾವತ್ಸರ್ವಂ ಸತ್ಯಮಿವಾಭಾತಿ ಯದೇತ-
-ದ್ಯಾವತ್ಸೋಽಸ್ಮೀತ್ಯಾತ್ಮನಿ ಯೋ ಜ್ಞೋ ನ ಹಿ ದೃಷ್ಟಃ |
ದೃಷ್ಟೇ ಯಸ್ಮಿನ್ಸರ್ವಮಸತ್ಯಂ ಭವತೀದಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೪೦ ||

ರಾಗಾಮುಕ್ತಂ ಲೋಹಯುತಂ ಹೇಮ ಯಥಾಗ್ನೌ
ಯೋಗಾಷ್ಟಾಙ್ಗೇರುಜ್ಜ್ವಲಿತಜ್ಞಾನಮಯಾಗ್ನೌ |
ದಗ್ಧ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಜ್ಞಂ ಪರಿಶಿಷ್ಟಂ ಚ ವಿದುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೪೧ ||

ಯಂ ವಿಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಷಮಾದ್ಯಂ ಸುವಿಭಾನ್ತಂ
ಹೃದ್ಯರ್ಕೇನ್ದ್ವಗ್ನ್ಯೋಕಸಮೀಡ್ಯಂ ತಡಿದಾಭಮ್ |
ಭಕ್ತ್ಯಾಽಽರಾಧ್ಯೇಹೈವ ವಿಶನ್ತ್ಯಾತ್ಮನಿ ಸನ್ತಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೪೨ ||

ಪಾಯಾದ್ಭಕ್ತಂ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಸನ್ತಂ ಪುರುಷಂ ಯೋ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ತೌತೀತ್ಯಾಙ್ಗಿರಸಂ ವಿಷ್ಣುರಿಮಂ ಮಾಮ್ |
ಇತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಸಂಹೃತ್ಯ ಸದೈಕ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೪೩ ||

ಇತ್ಥಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಕ್ತಜನೇಡ್ಯಂ ಭವಭೀತಿ-
-ಧ್ವಾನ್ತಾರ್ಕಾಭಂ ಭಗವತ್ಪಾದೀಯಮಿದಂ ಯಃ |
ವಿಷ್ಣೋರ್ಲೋಕಂ ಪಠತಿ ಶೃಣೋತಿ ವ್ರಜತಿ ಜ್ಞೋ
ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಚಾಪ್ನೋತಿ ಮನುಷ್ಯಃ || ೪೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಸದ್ಗುರುವಿರಚಿತಂ ಹರಿಮೀಡೇಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed