Sri Hari Stuti (Harimeede) – ஶ்ரீ ஹரி ஸ்துதி꞉ (ஹரிமீடே³ ஸ்தோத்ரம்)


ஸ்தோஷ்யே ப⁴க்த்யா விஷ்ணுமநாதி³ம் ஜக³தா³தி³ம்
யஸ்மின்னேதத்ஸம்ஸ்ருதிசக்ரம் ப்⁴ரமதீத்த²ம் |
யஸ்மின் த்³ருஷ்டே நஶ்யதி தத்ஸம்ஸ்ருதிசக்ரம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 1 ||

யஸ்யைகாம்ஸாதி³த்த²மஶேஷம் ஜக³தே³தத்
ப்ராது³ர்பூ⁴தம் யேன பினத்³த⁴ம் புனரித்த²ம் |
யேன வ்யாப்தம் யேன விபு³த்³த⁴ம் ஸுக²து³꞉கை²-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 2 ||

ஸர்வஜ்ஞோ யோ யஶ்ச ஹி ஸர்வ꞉ ஸகலோ யோ
யஶ்சானந்தோ³(அ)னந்தகு³ணோ யோ கு³ணதா⁴மா |
யஶ்சா(அ)வ்யக்தோ வ்யஸ்தஸமஸ்த꞉ ஸத³ஸத்³ய-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 3 ||

யஸ்மாத³ன்யம் நாஸ்த்யபி நைவம் பரமார்த²ம்
த்³ருஶ்யாத³ன்யோ நிர்விஷயஜ்ஞானமயத்வாத் |
ஜ்ஞாத்ருஜ்ஞானஜ்ஞேயவிஹீனோ(அ)பி ஸதா³ ஜ்ஞ-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 4 ||

ஆசார்யேப்⁴யோ லப்³த⁴ஸுஸூக்ஷ்மா(அ)ச்யுததத்த்வா
வைராக்³யேணா(அ)ப்⁴யாஸப³லாச்சைவ த்³ரடி⁴ம்னா |
ப⁴க்த்யைகாக்³ரத்⁴யானபரா யம் விது³ரீஶம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 5 ||

ப்ராணானாயம்யோமிதி சித்தம் ஹ்ருதி³ ருத்³த்⁴வா
நான்யத்ஸ்ம்ருத்வா தத்புனரத்ரைவ விலாப்ய |
க்ஷீணே சித்தே பா⁴த்³ருஶிரஸ்மீதி விது³ர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 6 ||

யம் ப்³ரஹ்மாக்²யம் தே³வமனன்யம் பரிபூர்ணம்
ஹ்ருத்ஸ்த²ம் ப⁴க்தைர்லப்⁴யமஜம் ஸூக்ஷ்மமதர்க்யம் |
த்⁴யாத்வாத்மஸ்த²ம் ப்³ரஹ்மவிதோ³ யம் விது³ரீஶம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 7 ||

மாத்ராதீதம் ஸ்வாத்மவிகாஸாத்மவிபோ³த⁴ம்
ஜ்ஞேயாதீதம் ஜ்ஞானமயம் ஹ்ருத்³யுபலப்⁴யம் |
பா⁴வக்³ராஹ்யானந்த³மனன்யம் ச விது³ர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 8 ||

யத்³யத்³வேத்³யம் வஸ்துஸதத்த்வம் விஷயாக்²யம்
தத்தத்³ப்³ரஹ்மைவேதி விதி³த்வா தத³ஹம் ச |
த்⁴யாயந்த்யேவம் யம் ஸனகாத்³யா முனயோ(அ)ஜம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 9 ||

யத்³யத்³வேத்³யம் தத்தத³ஹம் நேதி விஹாய
ஸ்வாத்மஜ்யோதிர்ஜ்ஞானமயானந்த³மவாப்ய |
தஸ்மின்னஸ்மீத்யாத்மவிதோ³ யம் விது³ரீஶம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 10 ||

ஹித்வாஹித்வா த்³ருஶ்யமஶேஷம் ஸவிகல்பம்
மத்வா ஶிஷ்டம் பா⁴த்³ருஶிமாத்ரம் க³க³நாப⁴ம் |
த்யக்த்வா தே³ஹம் யம் ப்ரவிஶந்த்யச்யுதப⁴க்தா-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 11 ||

ஸர்வத்ராஸ்தே ஸர்வஶரீரீ ந ச ஸர்வ꞉
ஸர்வம் வேத்த்யேவேஹ ந யம் வேத்தி ச ஸர்வ꞉ |
ஸர்வத்ராந்தர்யாமிதயேத்த²ம் யமனன்ய-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 12 ||

ஸர்வம் த்³ருஷ்ட்வா ஸ்வாத்மனி யுக்த்யா ஜக³தே³த-
-த்³த்³ருஷ்ட்வாத்மானம் சைவமஜம் ஸர்வஜனேஷு |
ஸர்வாத்மைகோ(அ)ஸ்மீதி விது³ர்யம் ஜனஹ்ருத்ஸ்த²ம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 13 ||

ஸர்வத்ரைக꞉ பஶ்யதி ஜிக்⁴ரத்யத² பு⁴ங்க்தே
ஸ்ப்ருஷ்டா ஶ்ரோதா பு³த்⁴யதி சேத்யாஹுரிமம் யம் |
ஸாக்ஷீ சாஸ்தே கர்த்ருஷு பஶ்யன்னிதி சான்யே
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 14 ||

பஶ்யன் ஶ்ருண்வன்னத்ர விஜானன் ரஸயன் ஸன்
ஜிக்⁴ரன் பி³ப்⁴ரத்³தே³ஹமிமம் ஜீவதயேத்த²ம் |
இத்யாத்மானம் யம் விது³ரீஶம் விஷயஜ்ஞம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 15 ||

ஜாக்³ரத்³த்³ருஷ்ட்வா ஸ்தூ²லபதா³ர்தா²னத² மாயாம்
த்³ருஷ்ட்வா ஸ்வப்னே(அ)தா²(அ)பி ஸுஷுப்தௌ ஸுக²நித்³ராம் |
இத்யாத்மானம் வீக்ஷ்ய முதா³ஸ்தே ச துரீயே
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 16 ||

பஶ்யன் ஶுத்³தோ⁴(அ)ப்யக்ஷர ஏகோ கு³ணபே⁴தா³-
-ந்னானாகாரான் ஸ்பா²டிகவத்³பா⁴தி விசித்ர꞉ |
பி⁴ன்னஶ்சி²ன்னஶ்சாயமஜ꞉ கர்மப²லைர்ய-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 17 ||

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணூ ருத்³ரஹுதாஶௌ ரவிசந்த்³ரா-
விந்த்³ரோ வாயுர்யஜ்ஞ இதீத்த²ம் பரிகல்ப்ய |
ஏகம் ஸந்தம் யம் ப³ஹுதா⁴ஹுர்மதிபே⁴தா³த்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 18 ||

ஸத்யம் ஜ்ஞானம் ஶுத்³த⁴மனந்தம் வ்யதிரிக்தம்
ஶாந்தம் கூ³ட⁴ம் நிஷ்கலமானந்த³மனன்யம் |
இத்யாஹாதௌ³ யம் வருணோ(அ)ஸௌ ப்⁴ருக³வே(அ)ஜம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 19 ||

கோஶானேதான்பஞ்சரஸாதீ³னதிஹாய
ப்³ரஹ்மாஸ்மீதி ஸ்வாத்மனி நிஶ்சித்ய த்³ருஶிஸ்த²꞉ |
பித்ரா ஶிஷ்டோ வேத³ ப்⁴ருகு³ர்யம் யஜுரந்தே
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 20 ||

யேனாவிஷ்டோ யஸ்ய ச ஶக்த்யா யத³தீ⁴ன꞉
க்ஷேத்ரஜ்ஞோ(அ)யம் காரயிதா ஜந்துஷு கர்து꞉ |
கர்தா போ⁴க்தாத்மாத்ர ஹி யச்ச²க்த்யதி⁴ரூட⁴-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 21 ||

ஸ்ருஷ்ட்வா ஸர்வம் ஸ்வாத்மதயைவேத்த²மதர்க்யம்
வ்யாப்யாதா²ந்த꞉ க்ருத்ஸ்னமித³ம் ஸ்ருஷ்டமஶேஷம் |
ஸச்சத்யச்சாபூ⁴த்பரமாத்மா ஸ ய ஏக-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 22 ||

வேதா³ந்தைஶ்சாத்⁴யாத்மிகஶாஸ்த்ரைஶ்ச புராணை꞉
ஶாஸ்த்ரைஶ்சான்யை꞉ ஸாத்வததந்த்ரைஶ்ச யமீஶம் |
த்³ருஷ்ட்வாதா²ந்தஶ்சேதஸி பு³த்³த்⁴வா விவிஶுர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 23 ||

ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்தித்⁴யானஶமாத்³யைர்யதமானை-
-ர்ஜ்ஞாதும் ஶக்யோ தே³வ இஹைவாஶு ய ஈஶ꞉ |
து³ர்விஜ்ஞேயோ ஜன்மஶதைஶ்சா(அ)பி வினா தை-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 24 ||

யஸ்யாதர்க்யம் ஸ்வாத்மவிபூ⁴தே꞉ பரமார்த²ம்
ஸர்வம் க²ல்வித்யத்ர நிருக்தம் ஶ்ருதிவித்³பி⁴꞉ |
தஜ்ஜாதித்வாத³ப்³தி⁴தரங்கா³ப⁴மபி⁴ன்னம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 25 ||

த்³ருஷ்ட்வா கீ³தாஸ்வக்ஷரதத்த்வம் விதி⁴னாஜம்
ப⁴க்த்யா கு³ர்வ்யா(ஆ)லப்⁴ய ஹ்ருதி³ஸ்த²ம் த்³ருஶிமாத்ரம் |
த்⁴யாத்வா தஸ்மின்னஸ்ம்யஹமித்யத்ர விது³ர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 26 ||

க்ஷேத்ரஜ்ஞத்வம் ப்ராப்ய விபு⁴꞉ பஞ்சமுகை²ர்யோ
பு⁴ங்க்தே(அ)ஜஸ்ரம் போ⁴க்³யபதா³ர்தா²ன் ப்ரக்ருதிஸ்த²꞉ |
க்ஷேத்ரே க்ஷேத்ரேஷ்விந்து³வதே³கோ ப³ஹுதா⁴ஸ்தே
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 27 ||

யுக்த்யாலோட்³ய வ்யாஸவசாம்ஸ்யத்ர ஹி லப்⁴ய꞉
க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞாந்தரவித்³பி⁴꞉ புருஷாக்²ய꞉ |
யோ(அ)ஹம் ஸோ(அ)ஸௌ ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹமேவேதி விது³ர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 28 ||

ஏகீக்ருத்யானேகஶரீரஸ்த²மிமம் ஜ்ஞம்
யம் விஜ்ஞாயேஹைவ ஸ ஏவாஶு ப⁴வந்தி |
யஸ்மிம்ல்லீனா நேஹ புனர்ஜன்ம லப⁴ந்தே
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 29 ||

த்³வந்த்³வைகத்வம் யச்ச மது⁴ப்³ராஹ்மணவாக்யை꞉
க்ருத்வா ஶக்ரோபாஸனமாஸாத்³ய விபூ⁴த்யா |
யோ(அ)ஸௌ ஸோ(அ)ஹம் ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹமேவேதி விது³ர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 30 ||

யோ(அ)யம் தே³ஹே சேஷ்டயிதா(அ)ந்த꞉கரணஸ்த²꞉
ஸூர்யே சாஸௌ தாபயிதா ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹமேவ |
இத்யாத்மைக்யோபாஸனயா யம் விது³ரீஶம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 31 ||

விஜ்ஞானாம்ஶோ யஸ்ய ஸதஶ்ஶக்த்யதி⁴ரூடோ⁴
பு³த்³தி⁴ர்பு³த்⁴யத்யத்ர ப³ஹிர்போ³த்⁴யபதா³ர்தா²ன் |
நைவாந்தஸ்த²ம் பு³த்⁴யதி யம் போ³த⁴யிதாரம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 32 ||

கோ(அ)யம் தே³ஹே தே³வ இதீத்த²ம் ஸுவிசார்ய
ஜ்ஞாதா ஶ்ரோதா(ஆ)நந்த³யிதா சைஷ ஹி தே³வ꞉ |
இத்யாலோச்ய ஜ்ஞாம்ஶ இஹாஸ்மீதி விது³ர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 33 ||

கோ ஹ்யேவான்யாதா³த்மனி ந ஸ்யாத³யமேஷ
ஹ்யேவானந்த³꞉ ப்ராணிதி சாபானிதி சேதி |
இத்யஸ்தித்வம் வக்த்யுபபத்த்யா ஶ்ருதிரேஷா
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 34 ||

ப்ராணோ வா(அ)ஹம் வாக் ஶ்ரவணாதீ³னி மனோ வா
பு³த்³தி⁴ர்வாஹம் வ்யஸ்த உதாஹோ(அ)பி ஸமஸ்த꞉ |
இத்யாலோச்ய ஜ்ஞப்திரிஹாஸ்மீதி விது³ர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 35 ||

நாஹம் ப்ராணோ நைவ ஶரீரம் ந மனோ(அ)ஹம்
நாஹம் பு³த்³தி⁴ர்னாஹமஹங்காரதி⁴யௌ ச |
யோ(அ)த்ர ஜ்ஞாம்ஶ꞉ ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹமேவேதி விது³ர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 36 ||

ஸத்தாமாத்ரம் கேவலவிஜ்ஞானமஜம் ஸத்
ஸூக்ஷ்மம் நித்யம் தத்த்வமஸீத்யாத்மஸுதாய |
ஸாம்நாமந்தே ப்ராஹ பிதா யம் விபு⁴மாத்³யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 37 ||

மூர்தாமூர்தே பூர்வமபோஹ்யாத² ஸமாதௌ⁴
த்³ருஶ்யம் ஸர்வம் நேதி ச நேதீதி விஹாய |
சைதன்யாம்ஶே ஸ்வாத்மனி ஸந்தம் ச விது³ர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 38 ||

ஓதம் ப்ரோதம் யத்ர ச ஸர்வம் க³க³னாந்தம்
யஸ்ஸ்தூ²லா(அ)னண்வாதி³ஷு ஸித்³தோ⁴(அ)க்ஷரஸஞ்ஜ்ஞ꞉ |
ஜ்ஞாதா(அ)தோ(அ)ன்யோ நேத்யுபலப்⁴யோ ந ச வேத்³ய-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 39 ||

தாவத்ஸர்வம் ஸத்யமிவாபா⁴தி யதே³த-
-த்³யாவத்ஸோ(அ)ஸ்மீத்யாத்மனி யோ ஜ்ஞோ ந ஹி த்³ருஷ்ட꞉ |
த்³ருஷ்டே யஸ்மின்ஸர்வமஸத்யம் ப⁴வதீத³ம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 40 ||

ராகா³முக்தம் லோஹயுதம் ஹேம யதா²க்³னௌ
யோகா³ஷ்டாங்கே³ருஜ்ஜ்வலிதஜ்ஞானமயாக்³னௌ |
த³க்³த்⁴வாத்மானம் ஜ்ஞம் பரிஶிஷ்டம் ச விது³ர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 41 ||

யம் விஜ்ஞானஜ்யோதிஷமாத்³யம் ஸுவிபா⁴ந்தம்
ஹ்ருத்³யர்கேந்த்³வக்³ன்யோகஸமீட்³யம் தடி³தா³ப⁴ம் |
ப⁴க்த்யா(ஆ)ராத்⁴யேஹைவ விஶந்த்யாத்மனி ஸந்தம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 42 ||

பாயாத்³ப⁴க்தம் ஸ்வாத்மனி ஸந்தம் புருஷம் யோ
ப⁴க்த்யா ஸ்தௌதீத்யாங்கி³ரஸம் விஷ்ணுரிமம் மாம் |
இத்யாத்மானம் ஸ்வாத்மனி ஸம்ஹ்ருத்ய ஸதை³க-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 43 ||

இத்த²ம் ஸ்தோத்ரம் ப⁴க்தஜனேட்³யம் ப⁴வபீ⁴தி-
-த்⁴வாந்தார்காப⁴ம் ப⁴க³வத்பாதீ³யமித³ம் ய꞉ |
விஷ்ணோர்லோகம் பட²தி ஶ்ருணோதி வ்ரஜதி ஜ்ஞோ
ஜ்ஞானம் ஜ்ஞேயம் ஸ்வாத்மனி சாப்னோதி மனுஷ்ய꞉ || 44 ||

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்ய ஶ்ரீமச்ச²ங்கராசார்ய ஸத்³கு³ருவிரசிதம் ஹரிமீடே³ஸ்தோத்ரம் |


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed