Sri Hari Stuti (Harimeede) – శ్రీ హరి స్తుతిః (హరిమీడే స్తోత్రం)


స్తోష్యే భక్త్యా విష్ణుమనాదిం జగదాదిం
యస్మిన్నేతత్సంసృతిచక్రం భ్రమతీత్థమ్ |
యస్మిన్ దృష్టే నశ్యతి తత్సంసృతిచక్రం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౧ ||

యస్యైకాంసాదిత్థమశేషం జగదేతత్
ప్రాదుర్భూతం యేన పినద్ధం పునరిత్థమ్ |
యేన వ్యాప్తం యేన విబుద్ధం సుఖదుఃఖై-
-స్తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౨ ||

సర్వజ్ఞో యో యశ్చ హి సర్వః సకలో యో
యశ్చానన్దోఽనన్తగుణో యో గుణధామా |
యశ్చాఽవ్యక్తో వ్యస్తసమస్తః సదసద్య-
-స్తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౩ ||

యస్మాదన్యం నాస్త్యపి నైవం పరమార్థం
దృశ్యాదన్యో నిర్విషయజ్ఞానమయత్వాత్ |
జ్ఞాతృజ్ఞానజ్ఞేయవిహీనోఽపి సదా జ్ఞ-
-స్తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౪ ||

ఆచార్యేభ్యో లబ్ధసుసూక్ష్మాఽచ్యుతతత్త్వా
వైరాగ్యేణాఽభ్యాసబలాచ్చైవ ద్రఢిమ్నా |
భక్త్యైకాగ్రధ్యానపరా యం విదురీశం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౫ ||

ప్రాణానాయమ్యోమితి చిత్తం హృది రుద్ధ్వా
నాన్యత్స్మృత్వా తత్పునరత్రైవ విలాప్య |
క్షీణే చిత్తే భాదృశిరస్మీతి విదుర్యం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౬ ||

యం బ్రహ్మాఖ్యం దేవమనన్యం పరిపూర్ణం
హృత్స్థం భక్తైర్లభ్యమజం సూక్ష్మమతర్క్యమ్ |
ధ్యాత్వాత్మస్థం బ్రహ్మవిదో యం విదురీశం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౭ ||

మాత్రాతీతం స్వాత్మవికాసాత్మవిబోధం
జ్ఞేయాతీతం జ్ఞానమయం హృద్యుపలభ్యమ్ |
భావగ్రాహ్యానన్దమనన్యం చ విదుర్యం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౮ ||

యద్యద్వేద్యం వస్తుసతత్త్వం విషయాఖ్యం
తత్తద్బ్రహ్మైవేతి విదిత్వా తదహం చ |
ధ్యాయన్త్యేవం యం సనకాద్యా మునయోఽజం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౯ ||

యద్యద్వేద్యం తత్తదహం నేతి విహాయ
స్వాత్మజ్యోతిర్జ్ఞానమయానన్దమవాప్య |
తస్మిన్నస్మీత్యాత్మవిదో యం విదురీశం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౧౦ ||

హిత్వాహిత్వా దృశ్యమశేషం సవికల్పం
మత్వా శిష్టం భాదృశిమాత్రం గగనాభమ్ |
త్యక్త్వా దేహం యం ప్రవిశన్త్యచ్యుతభక్తా-
-స్తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౧౧ ||

సర్వత్రాస్తే సర్వశరీరీ న చ సర్వః
సర్వం వేత్త్యేవేహ న యం వేత్తి చ సర్వః |
సర్వత్రాన్తర్యామితయేత్థం యమనన్య-
-స్తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౧౨ ||

సర్వం దృష్ట్వా స్వాత్మని యుక్త్యా జగదేత-
-ద్దృష్ట్వాత్మానం చైవమజం సర్వజనేషు |
సర్వాత్మైకోఽస్మీతి విదుర్యం జనహృత్స్థం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౧౩ ||

సర్వత్రైకః పశ్యతి జిఘ్రత్యథ భుంక్తే
స్పృష్టా శ్రోతా బుధ్యతి చేత్యాహురిమం యమ్ |
సాక్షీ చాస్తే కర్తృషు పశ్యన్నితి చాన్యే
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౧౪ ||

పశ్యన్ శృణ్వన్నత్ర విజానన్ రసయన్ సన్
జిఘ్రన్ బిభ్రద్దేహమిమం జీవతయేత్థమ్ |
ఇత్యాత్మానం యం విదురీశం విషయజ్ఞం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౧౫ ||

జాగ్రద్దృష్ట్వా స్థూలపదార్థానథ మాయాం
దృష్ట్వా స్వప్నేఽథాఽపి సుషుప్తౌ సుఖనిద్రామ్ |
ఇత్యాత్మానం వీక్ష్య ముదాస్తే చ తురీయే
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౧౬ ||

పశ్యన్ శుద్ధోఽప్యక్షర ఏకో గుణభేదా-
-న్నానాకారాన్ స్ఫాటికవద్భాతి విచిత్రః |
భిన్నశ్ఛిన్నశ్చాయమజః కర్మఫలైర్య-
-స్తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౧౭ ||

బ్రహ్మా విష్ణూ రుద్రహుతాశౌ రవిచన్ద్రా-
విన్ద్రో వాయుర్యజ్ఞ ఇతీత్థం పరికల్ప్య |
ఏకం సన్తం యం బహుధాహుర్మతిభేదాత్
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౧౮ ||

సత్యం జ్ఞానం శుద్ధమనన్తం వ్యతిరిక్తం
శాన్తం గూఢం నిష్కలమానన్దమనన్యమ్ |
ఇత్యాహాదౌ యం వరుణోఽసౌ భృగవేఽజం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౧౯ ||

కోశానేతాన్పంచరసాదీనతిహాయ
బ్రహ్మాస్మీతి స్వాత్మని నిశ్చిత్య దృశిస్థః |
పిత్రా శిష్టో వేద భృగుర్యం యజురంతే
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౨౦ ||

యేనావిష్టో యస్య చ శక్త్యా యదధీనః
క్షేత్రజ్ఞోఽయం కారయితా జంతుషు కర్తుః |
కర్తా భోక్తాత్మాత్ర హి యచ్ఛక్త్యధిరూఢ-
-స్తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౨౧ ||

సృష్ట్వా సర్వం స్వాత్మతయైవేత్థమతర్క్యం
వ్యాప్యాథాన్తః కృత్స్నమిదం సృష్టమశేషమ్ |
సచ్చత్యచ్చాభూత్పరమాత్మా స య ఏక-
-స్తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౨౨ ||

వేదాన్తైశ్చాధ్యాత్మికశాస్త్రైశ్చ పురాణైః
శాస్త్రైశ్చాన్యైః సాత్వతతన్త్రైశ్చ యమీశమ్ |
దృష్ట్వాథాన్తశ్చేతసి బుద్ధ్వా వివిశుర్యం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౨౩ ||

శ్రద్ధాభక్తిధ్యానశమాద్యైర్యతమానై-
-ర్జ్ఞాతుం శక్యో దేవ ఇహైవాశు య ఈశః |
దుర్విజ్ఞేయో జన్మశతైశ్చాఽపి వినా తై-
-స్తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౨౪ ||

యస్యాతర్క్యం స్వాత్మవిభూతేః పరమార్థం
సర్వం ఖల్విత్యత్ర నిరుక్తం శ్రుతివిద్భిః |
తజ్జాతిత్వాదబ్ధితరఙ్గాభమభిన్నం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౨౫ ||

దృష్ట్వా గీతాస్వక్షరతత్త్వం విధినాజం
భక్త్యా గుర్వ్యాఽఽలభ్య హృదిస్థం దృశిమాత్రమ్ |
ధ్యాత్వా తస్మిన్నస్మ్యహమిత్యత్ర విదుర్యం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౨౬ ||

క్షేత్రజ్ఞత్వం ప్రాప్య విభుః పఞ్చముఖైర్యో
భుఙ్క్తేఽజస్రం భోగ్యపదార్థాన్ ప్రకృతిస్థః |
క్షేత్రే క్షేత్రేష్విన్దువదేకో బహుధాస్తే
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౨౭ ||

యుక్త్యాలోడ్య వ్యాసవచాంస్యత్ర హి లభ్యః
క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞాన్తరవిద్భిః పురుషాఖ్యః |
యోఽహం సోఽసౌ సోఽస్మ్యహమేవేతి విదుర్యం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౨౮ ||

ఏకీకృత్యానేకశరీరస్థమిమం జ్ఞం
యం విజ్ఞాయేహైవ స ఏవాశు భవన్తి |
యస్మింల్లీనా నేహ పునర్జన్మ లభన్తే
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౨౯ ||

ద్వన్ద్వైకత్వం యచ్చ మధుబ్రాహ్మణవాక్యైః
కృత్వా శక్రోపాసనమాసాద్య విభూత్యా |
యోఽసౌ సోఽహం సోఽస్మ్యహమేవేతి విదుర్యం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౩౦ ||

యోఽయం దేహే చేష్టయితాఽన్తఃకరణస్థః
సూర్యే చాసౌ తాపయితా సోఽస్మ్యహమేవ |
ఇత్యాత్మైక్యోపాసనయా యం విదురీశం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౩౧ ||

విజ్ఞానాంశో యస్య సతశ్శక్త్యధిరూఢో
బుద్ధిర్బుధ్యత్యత్ర బహిర్బోధ్యపదార్థాన్ |
నైవాన్తస్థం బుధ్యతి యం బోధయితారం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౩౨ ||

కోఽయం దేహే దేవ ఇతీత్థం సువిచార్య
జ్ఞాతా శ్రోతాఽఽనన్దయితా చైష హి దేవః |
ఇత్యాలోచ్య జ్ఞాంశ ఇహాస్మీతి విదుర్యం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౩౩ ||

కో హ్యేవాన్యాదాత్మని న స్యాదయమేష
హ్యేవానన్దః ప్రాణితి చాపానితి చేతి |
ఇత్యస్తిత్వం వక్త్యుపపత్త్యా శ్రుతిరేషా
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౩౪ ||

ప్రాణో వాఽహం వాక్ శ్రవణాదీని మనో వా
బుద్ధిర్వాహం వ్యస్త ఉతాహోఽపి సమస్తః |
ఇత్యాలోచ్య జ్ఞప్తిరిహాస్మీతి విదుర్యం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౩౫ ||

నాహం ప్రాణో నైవ శరీరం న మనోఽహం
నాహం బుద్ధిర్నాహమహఙ్కారధియౌ చ |
యోఽత్ర జ్ఞాంశః సోఽస్మ్యహమేవేతి విదుర్యం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౩౬ ||

సత్తామాత్రం కేవలవిజ్ఞానమజం సత్
సూక్ష్మం నిత్యం తత్త్వమసీత్యాత్మసుతాయ |
సామ్నామన్తే ప్రాహ పితా యం విభుమాద్యం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౩౭ ||

మూర్తామూర్తే పూర్వమపోహ్యాథ సమాధౌ
దృశ్యం సర్వం నేతి చ నేతీతి విహాయ |
చైతన్యాంశే స్వాత్మని సన్తం చ విదుర్యం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౩౮ ||

ఓతం ప్రోతం యత్ర చ సర్వం గగనాన్తం
యస్స్థూలాఽనణ్వాదిషు సిద్ధోఽక్షరసంజ్ఞః |
జ్ఞాతాఽతోఽన్యో నేత్యుపలభ్యో న చ వేద్య-
-స్తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౩౯ ||

తావత్సర్వం సత్యమివాభాతి యదేత-
-ద్యావత్సోఽస్మీత్యాత్మని యో జ్ఞో న హి దృష్టః |
దృష్టే యస్మిన్సర్వమసత్యం భవతీదం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౪౦ ||

రాగాముక్తం లోహయుతం హేమ యథాగ్నౌ
యోగాష్టాఙ్గేరుజ్జ్వలితజ్ఞానమయాగ్నౌ |
దగ్ధ్వాత్మానం జ్ఞం పరిశిష్టం చ విదుర్యం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౪౧ ||

యం విజ్ఞానజ్యోతిషమాద్యం సువిభాన్తం
హృద్యర్కేన్ద్వగ్న్యోకసమీడ్యం తడిదాభమ్ |
భక్త్యాఽఽరాధ్యేహైవ విశన్త్యాత్మని సన్తం
తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౪౨ ||

పాయాద్భక్తం స్వాత్మని సన్తం పురుషం యో
భక్త్యా స్తౌతీత్యాఙ్గిరసం విష్ణురిమం మామ్ |
ఇత్యాత్మానం స్వాత్మని సంహృత్య సదైక-
-స్తం సంసారధ్వాన్తవినాశం హరిమీడే || ౪౩ ||

ఇత్థం స్తోత్రం భక్తజనేడ్యం భవభీతి-
-ధ్వాన్తార్కాభం భగవత్పాదీయమిదం యః |
విష్ణోర్లోకం పఠతి శృణోతి వ్రజతి జ్ఞో
జ్ఞానం జ్ఞేయం స్వాత్మని చాప్నోతి మనుష్యః || ౪౪ ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్య శ్రీమచ్ఛఙ్కరాచార్య సద్గురువిరచితం హరిమీడేస్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed