Valmiki Ramayana Ayodhya Kanda – ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ


ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ

1. ಪ್ರಥಮಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾಮಾಭಿಷೇಕವ್ಯವಸಾಯಃ

2. ದ್ವಿತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ – ಪರಿಷದನುಮೋದನಮ್

3. ತೃತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ – ಪುತ್ರಾನುಶಾಸನಮ್

4. ಚತುರ್ಥಃ ಸರ್ಗಃ – ಮಾತ್ರಾಶೀಃಪರಿಗ್ರಹಃ

5. ಪಂಚಮಃ ಸರ್ಗಃ – ವ್ರತಚರ್ಯಾವಿಧಾನಮ್

6. ಷಷ್ಠಃ ಸರ್ಗಃ – ಪೌರೋತ್ಸೇಕಃ

7. ಸಪ್ತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಮಂಥರಾಪರಿದೇವನಮ್

8. ಅಷ್ಟಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಮಂಥರೋಪಜಾಪಃ

9. ನವಮಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾಮಪ್ರವಾಸನೋಪಾಯಚಿಂತಾ

10. ದಶಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಕೈಕೇಯ್ಯನುನಯಃ

11. ಏಕಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ವರದ್ವಯನಿರ್ಬಂಧಃ

12. ದ್ವಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಕೈಕೇಯೀನಿವರ್ತನಪ್ರಯಾಸಃ

13. ತ್ರಯೋದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ದಶರಥವಿಲಾಪಃ

14. ಚತುರ್ದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಕೈಕೇಯ್ಯುಪಾಲಂಭಃ

15. ಪಂಚದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಸುಮಂತ್ರಪ್ರೇಷಣಮ್

16. ಷೋಡಶಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾಮಪ್ರಸ್ಥಾನಮ್

17. ಸಪ್ತದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾಮಾಗಮನಮ್

18. ಅಷ್ಟಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ – ವನವಾಸನಿದೇಶಃ

19. ಏಕೋನವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾಮಪ್ರತಿಜ್ಞಾ

20. ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಕೌಸಲ್ಯಾಕ್ರಂದಃ

21. ಏಕವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಕೌಸಲ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರತಿಬೋಧನಮ್

22. ದ್ವಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ದೈವಪ್ರಾಬಲ್ಯಮ್

23. ತ್ರಯೋವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಲಕ್ಷ್ಮಣಕ್ರೋಧಃ

24. ಚತುರ್ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಕೌಸಲ್ಯಾರ್ತಿಸಮಾಶ್ವಾಸನಮ್

25. ಪಂಚವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಮಾತೃಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನಮ್

26. ಷಡ್ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಸೀತಾಪ್ರತ್ಯವಸ್ಥಾಪನಮ್

27. ಸಪ್ತವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಪತಿವ್ರತಾಧ್ಯವಸಾಯಃ

28. ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ವನದುಃಖಪ್ರತಿಬೋಧನಮ್

29. ಏಕೋನತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ವನಗಮನವಿಜ್ಞಪ್ತಿಃ (ವನಾನುಗಮನಯಾಚನಾಞಾನಿರ್ಬಂಧಃ)

30. ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ವನಗಮನಾಭ್ಯುಪಪತ್ತಿಃ

31. ಏಕತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಲಕ್ಷ್ಮಣವನಾನುಗಮನಾಭ್ಯನುಜ್ಞಾ

32. ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ವಿತ್ತವಿಶ್ರಾಣನಮ್

33. ತ್ರಯೋಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಪೌರವಾಕ್ಯಮ್

34. ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ದಶರಥಸಮಾಶ್ವಾಸನಮ್

35. ಪಂಚತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಸುಮಂತ್ರಗರ್ಹಣಮ್

36. ಷಟ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಪ್ರತಿಬೋಧನಮ್

37. ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಚೀರಪರಿಗ್ರಹನಿಮಿತ್ತವಸಿಷ್ಠಕ್ರೋಧಃ

38. ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಜನಾಕ್ರೋಶಃ

39. ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ವನಗಮನಾಪೃಚ್ಛಾ

40. ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಪೌರಾದ್ಯನುವ್ರಜ್ಯಾ

41. ಏಕಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ನಗರಸಂಕ್ಷೋಭಃ

42. ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ದಶರಥಾಕ್ರಂದಃ

43. ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಕೌಸಲ್ಯಾಪರಿದೇವಿತಮ್

44. ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಸುಮಿತ್ರಾಶ್ವಾಸನಮ್

45. ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಪೌರಯಾಚನಮ್

46. ಷಟ್ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಪೌರಮೋಹನಮ್

47. ಸಪ್ತಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಪೌರನಿವೃತ್ತಿಃ

48. ಅಷ್ಟಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಪೌರಾಂಗನಾವಿಲಾಪಃ

49. ಏಕೋನಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಜಾನಪದಾಕ್ರೋಶಃ

50. ಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಗುಹಸಂಗತಮ್

51. ಏಕಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಗುಹಲಕ್ಷ್ಮಣಜಾಗರಣಮ್

52. ದ್ವಿಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಗಂಗಾತರಣಮ್

53. ತ್ರಿಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾಮಸಂಕ್ಷೋಭಃ

54. ಚತುಃಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಭರದ್ವಾಜಾಶ್ರಮಾಭಿಗಮನಮ್

55. ಪಂಚಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಯಮುನಾತರಣಮ್

56. ಷಟ್ಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಚಿತ್ರಕೂಟನಿವಾಸಃ

57. ಸಪ್ತಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ಸುಮಂತ್ರೋಪಾವರ್ತನಮ್

58. ಅಷ್ಟಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾಮಸಂದೇಶಾಖ್ಯಾನಮ್

59. ಏಕೋನಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ದಶರಥವಿಲಾಪಃ

60. ಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಕೌಸಲ್ಯಾಸಮಾಶ್ವಾಸನಮ್

61. ಏಕಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಕೌಸಲ್ಯೋಪಾಲಂಭಃ

62. ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಕೌಸಲ್ಯಾಪ್ರಸಾದನಮ್

63. ತ್ರಿಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಋಷಿಕುಮಾರವಧಾಖ್ಯಾನಮ್

64. ಚತುಃಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ದಶರಥದಿಷ್ಟಾಂತಃ

65. ಪಂಚಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಅಂತಃಪುರಾಕ್ರಂದಃ

66. ಷಟ್ಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ತೈಲದ್ರೋಣ್ಯಧಿಶಯನಮ್

67. ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಅರಾಜಕದುರವಸ್ಥಾವರ್ಣನಮ್

68. ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ದೂತಪ್ರೇಷಣಮ್

69. ಏಕೋನಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಭರತದುಃಸ್ವಪ್ನಃ

70. ಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಭರತಪ್ರಸ್ಥಾನಮ್

71. ಏಕಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಅಯೋಧ್ಯಾಗಮನಮ್

72. ದ್ವಿಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಭರತಸಂತಾಪಃ

73. ತ್ರಿಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಕೈಕೇಯೀವಿಗರ್ಹಣಮ್

74. ಚತುಃಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಕೈಕೇಯ್ಯಾಕ್ರೋಶಃ

75. ಪಂಚಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಭರತಶಪಥಃ

76. ಷಟ್ಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ದಶರಥೌರ್ಧ್ವದೈಹಿಕಮ್

77. ಸಪ್ತಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಭರತಶತ್ರುಘ್ನವಿಲಾಪಃ

78. ಅಷ್ಟಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಕುಬ್ಜಾವಿಕ್ಷೇಪಃ

79. ಏಕೋನಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಸಚಿವಪ್ರಾರ್ಥನಾಪ್ರತಿಷೇಧಃ

80. ಅಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಮಾರ್ಗಸಂಸ್ಕಾರಃ

81. ಏಕಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಸಭಾಸ್ತಾನಮ್

82. ದ್ವಯಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಸೇನಾಪ್ರಸ್ಥಾಪನಮ್

83. ತ್ರ್ಯಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಭರತವನಪ್ರಸ್ಥಾನಮ್

84. ಚತುರಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಗುಹಾಗಮನಮ್

85. ಪಂಚಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಗುಹಸಮಾಗಮಃ

86. ಷಡಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಗುಹವಾಕ್ಯಮ್

87. ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾಮಶಯನಾದಿಪ್ರಶ್ನಃ

88. ಅಷ್ಟಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಶಯ್ಯಾನುವೀಕ್ಷಣಮ್

89. ಏಕೋನನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಗಂಗಾತರಣಮ್

90. ನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಭರದ್ವಾಜಾಶ್ರಮನಿವಾಸಃ

91. ಏಕನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಭರದ್ವಾಜಾತಿಥ್ಯಮ್

92. ದ್ವಿನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಭರದ್ವಾಜಾಮಂತ್ರಣಮ್

93. ತ್ರಿನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಚಿತ್ರಕೂಟವನಪ್ರೇಕ್ಷಣಮ್

94. ಚತುರ್ನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಚಿತ್ರಕೂಟವರ್ಣನಾ

95. ಪಂಚನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಮಂದಾಕಿನೀವರ್ಣನಾ

96. ಷಣ್ಣವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಲಕ್ಷ್ಮಣಕ್ರೋಧಃ

97. ಸಪ್ತನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಭರತಗುಣಪ್ರಶಂಸಾ

98. ಅಷ್ಟನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾಮಾನ್ವೇಷಣಮ್

99. ಏಕೋನಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾಮಸಮಾಗಮಃ

100. ಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಕಚ್ಚಿತ್ಸರ್ಗಃ

101. ಏಕಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಪಿತೃದಿಷ್ಟಾಂತಶ್ರವಣಮ್

102. ದ್ವ್ಯಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ನಿವಾಪದಾನಮ್

103. ತ್ರ್ಯಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಮಾತೃದರ್ಶನಮ್

104. ಚತುರಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾಮಭರತಸಂವಾದಃ

105. ಪಂಚಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾಮವಾಕ್ಯಮ್

106. ಷಡಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಭರತವಚನಮ್

107. ಸಪ್ತಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ರಾಮಪ್ರತಿವಚನಮ್

108. ಅಷ್ಟಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಜಾಬಾಲಿವಾಕ್ಯಮ್

109. ನವಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಸತ್ಯಪ್ರಶಂಸಾ

110. ದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶಕೀರ್ತನಮ್

111. ಏಕಾದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಭರತಾನುಶಾಸನಮ್

112. ದ್ವಾದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಪಾದುಕಾಪ್ರದಾನಮ್

113. ತ್ರಯೋದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಪಾದುಕಾಗ್ರಹಣಮ್

114. ಚತುರ್ದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಅಯೋಧ್ಯಾಪ್ರವೇಶಃ

115. ಪಂಚದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ನಂದಿಗ್ರಾಮನಿವಾಸಃ

116. ಷೋಡಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಖರವಿಪ್ರಕರಣಕಥನಮ್

117. ಸಪ್ತದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ಸೀತಾಪಾತಿವ್ರತ್ಯಪ್ರಶಂಸಾ

118. ಅಷ್ಟಾದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರಗ್ರಹಣಮ್

119. ಏಕೋನವಿಂಶತ್ಯಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ – ದಂಡಕಾರಣ್ಯಪ್ರವೇಶಃ


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed