Ayodhya Kanda Sarga 78 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಅಷ್ಟಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೭೮)


|| ಕುಬ್ಜಾವಿಕ್ಷೇಪಃ ||

ಅಥ ಯಾತ್ರಾಂ ಸಮೀಹಂತಂ ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುಜಃ |
ಭರತಂ ಶೋಕಸಂತಪ್ತಮಿದಂ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ || ೧ ||

ಗತಿರ್ಯಃ ಸರ್ವ ಭೂತಾನಾಂ ದುಃಖೇ ಕಿಂ ಪುನರಾತ್ಮನಃ |
ಸ ರಾಮಃ ಸತ್ತ್ವಸಂಪನ್ನಃ ಸ್ತ್ರಿಯಾ ಪ್ರವ್ರಾಜಿತಃ ವನಮ್ || ೨ ||

ಬಲವಾನ್ ವೀರ್ಯಸಂಪನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ನಾಮ ಯೋಽಪ್ಯಸೌ |
ಕಿಂ ನ ಮೋಚಯತೇ ರಾಮಂ ಕೃತ್ವಾ ಅಪಿ ಪಿತೃನಿಗ್ರಹಮ್ || ೩ ||

ಪೂರ್ವಮೇವ ತು ನಿಗ್ರಾಹ್ಯಃ ಸಮವೇಕ್ಷ್ಯ ನಯಾನಯೌ |
ಉತ್ಪಥಂ ಯಃ ಸಮಾರೂಢೋ ನಾರ್ಯಾ ರಾಜಾ ವಶಂ ಗತಃ || ೪ ||

ಇತಿ ಸಂಭಾಷಮಾಣೇ ತು ಶತ್ರುಘ್ನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುಜೇ |
ಪ್ರಾಗ್ದ್ವಾರೇಽಭೂತ್ತದಾ ಕುಬ್ಜಾ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾ || ೫ ||

ಲಿಪ್ತಾ ಚಂದನಸಾರೇಣ ರಾಜವಸ್ತ್ರಾಣಿ ಬಿಭ್ರತೀ |
ವಿವಿಧಂ ವಿವಿಧೈಸ್ತೈಸ್ತೈರ್ಭೂಷಣೈಶ್ಚ ವಿಭೂಷಿತಾ || ೬ ||

ಮೇಖಲಾದಾಮಭಿಶ್ಚಿತ್ರೈಃ ಅನ್ಯೈಶ್ಚ ಶುಭಭೂಷಣೈಃ |
ಬಭಾಸೇ ಬಹುಭಿರ್ಬದ್ಧಾ ರಜ್ಜುಬದ್ಧೇವ ವಾನರೀ || ೭ ||

ತಾಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ತದಾ ದ್ವಾಸ್ಥಾಃ ಸುಭೃಶಂ ಪಾಪಕಾರಿಣೀಮ್ |
ಗೃಹೀತ್ವಾಽಕರುಣಂ ಕುಬ್ಜಾಂ ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ ನ್ಯವೇದಯತ್ || ೮ ||

ಯಸ್ಯಾಃ ಕೃತೇ ವನೇ ರಾಮರ್ನ್ಯಸ್ತ ದೇಹಶ್ಚ ವಃ ಪಿತಾ |
ಸೇಯಂ ಪಾಪಾ ನೃಶಂಸಾ ಚ ತಸ್ಯಾಃ ಕುರು ಯಥಾಮತಿ || ೯ ||

ಶತ್ರುಘ್ನಶ್ಚ ತದಾಜ್ಞಾಯ ವಚನಂ ಭೃಶದುಃಖಿತಃ |
ಅಂತಃಪುರಚರಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಇತ್ಯುವಾಚ ಧೃತವ್ರತಃ || ೧೦ ||

ತೀವ್ರಮುತ್ಪಾದಿತಂ ದುಃಖಂ ಭ್ರಾತೄಣಾಂ ಮೇ ತಥಾ ಪಿತುಃ |
ಯಯಾ ಸೇಯಂ ನೃಶಂಸಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಫಲಮಶ್ನುತಾಮ್ || ೧೧ ||

ಏವಮುಕ್ತಾ ತು ತೇನಾಶು ಸಖೀಜನಸಮಾವೃತಾ |
ಗೃಹೀತಾ ಬಲವತ್ ಕುಬ್ಜಾ ಸಾ ತದ್ಗೃಹಮನಾದಯತ್ || ೧೨ ||

ತತಃ ಸುಭೃಶ ಸಂತಪ್ತಸ್ತಸ್ಯಾಃ ಸರ್ವಃ ಸಖೀಜನಃ |
ಕ್ರುದ್ಧಮಾಜ್ಞಾಯ ಶತ್ರುಘ್ನಂ ವ್ಯಪಲಾಯತ ಸರ್ವಶಃ || ೧೩ ||

ಆಮಂತ್ರಯತ ಕೃತ್ಸ್ನಶ್ಚ ತಸ್ಯಾಃ ಸರ್ವಸಖೀಜನಃ |
ಯಥಾಽಯಂ ಸಮುಪಕ್ರಾಂತರ್ನಿಶ್ಶೇಷಂ ನಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ || ೧೪ ||

ಸಾನುಕ್ರೋಶಾಂ ವದಾನ್ಯಾಂ ಚ ಧರ್ಮಜ್ಞಾಂ ಚ ಯಶಸ್ವಿನೀಮ್ |
ಕೌಸಲ್ಯಾಂ ಶರಣಂ ಯಾಮಃ ಸಾ ಹಿ ನೋಽಸ್ತು ಧ್ರುವಾ ಗತಿಃ || ೧೫ ||

ಸ ಚ ರೋಷೇಣ ತಾಮ್ರಾಕ್ಷಃ ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಶತ್ರುತಾಪನಃ |
ವಿಚಕರ್ಷ ತದಾ ಕುಬ್ಜಾಂ ಕ್ರೋಶಂತೀಂ ಧರಣೀತಲೇ || ೧೬ ||

ತಸ್ಯಾ ಹ್ಯಾಕೃಷ್ಯಮಾಣಾಯಾ ಮಂಥರಾಯಾಸ್ತತಸ್ತತಃ |
ಚಿತ್ರಂ ಬಹುವಿಧಂ ಭಾಂಡಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತದ್ವ್ಯಶೀರ್ಯತ || ೧೭ ||

ತೇನ ಭಾಂಡೇನ ಸಂಸ್ತೀರ್ಣಂ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಜನಿವೇಶನಮ್ |
ಅಶೋಭತ ತದಾ ಭೂಯಃ ಶಾರದಂ ಗಗನಂ ಯಥಾ || ೧೮ ||

ಸ ಬಲೀ ಬಲವತ್ಕ್ರೋಧಾದ್ಗೃಹೀತ್ವಾ ಪುರುಷರ್ಷಭಃ |
ಕೈಕೇಯೀಮಭಿನಿರ್ಭರ್ತ್ಸ್ಯ ಬಭಾಷೇ ಪರುಷಂ ವಚಃ || ೧೯ ||

ತೈಃ ವಾಕ್ಯೈಃ ಪರುಷೈರ್ದುಃಖೈಃ ಕೈಕೇಯೀ ಭೃಶದುಃಖಿತಾ |
ಶತ್ರುಘ್ನಭಯಸಂತ್ರಸ್ತಾ ಪುತ್ರಂ ಶರಣಮಾಗತಾ || ೨೦ ||

ತಾಂ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಭರತಃ ಕ್ರುದ್ಧಂ ಶತ್ರುಘ್ನಮಿದಮಬ್ರವೀತ್ |
ಅವಧ್ಯಾಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಮದಾಃ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಮಿತಿ || ೨೧ ||

ಹನ್ಯಾಮಹಮಿಮಾಂ ಪಾಪಾಂ ಕೈಕೇಯೀಂ ದುಷ್ಟಚಾರಿಣೀಮ್ |
ಯದಿ ಮಾಂ ಧಾರ್ಮಿಕೋ ರಾಮರ್ನಾಸೂಯೇನ್ಮಾತೃ ಘಾತಕಮ್ || ೨೨ ||

ಇಮಾಮಪಿ ಹತಾಂ ಕುಬ್ಜಾಂ ಯದಿ ಜಾನಾತಿ ರಾಘವಃ |
ತ್ವಾಂ ಚ ಮಾಂ ಚೈವ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ನಾಭಿಭಾಷಿಷ್ಯತೇ ಧ್ರುವಮ್ || ೨೩ ||

ಭರತಸ್ಯ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುಜಃ |
ನ್ಯವರ್ತತ ತತಃ ರೋಷಾತ್ ತಾಂ ಮುಮೋಚ ಚ ಮಂಥರಾಮ್ || ೨೪ ||

ಸಾ ಪಾದಮೂಲೇ ಕೈಕೇಯ್ಯಾಃ ಮಂಥರಾ ನಿಪಪಾತ ಹ |
ನಿಶ್ಶ್ವಸಂತೀ ಸುದುಃಖಾರ್ತಾ ಕೃಪಣಂ ವಿಲಲಾಪ ಚ || ೨೫ ||

ಶತ್ರುಘ್ನ ವಿಕ್ಷೇಪ ವಿಮೂಢಸಂಜ್ಞಾಮ್
ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಕುಬ್ಜಾಂ ಭರತಸ್ಯ ಮಾತಾ |
ಶನೈಃ ಸಮಾಶ್ವಾಸಯದಾರ್ತರೂಪಾಮ್
ಕ್ರೌಂಚೀಂ ವಿಲಗ್ನಾಮಿವ ವೀಕ್ಷಮಾಣಾಮ್ || ೨೬ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡೇ ಅಷ್ಟಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ || ೭೮ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಏಕೋನಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೭೯) >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: