Ayodhya Kanda Sarga 77 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಸಪ್ತಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೭೭)


|| ಭರತಶತ್ರುಘ್ನವಿಲಾಪಃ ||

ತತರ್ದಶಾಹೇಽತಿಗತೇ ಕೃತಶೌಚೋ ನೃಪಾತ್ಮಜಃ |
ದ್ವಾದಶೇಽಹನಿ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ಶ್ರಾದ್ಧಕರ್ಮಾಣ್ಯಕಾರಯತ್ || ೧ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ದದೌ ರತ್ನಂ ಧನಮನ್ನಂ ಚ ಪುಷ್ಕಲಮ್ |
ವಾಸಾಂಸಿ ಚ ಮಹಾರ್ಹಾಣಿ ರತ್ನಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ || ೨ ||

ಬಾಸ್ತಿಕಂ ಬಹು ಶುಕ್ಲಂ ಚ ಗಾಶ್ಚಾಪಿ ಶತಶಸ್ತಥಾ |
ದಾಸೀದಾಸಂ ಚ ಯಾನಂ ಚ ವೇಶ್ಮಾನಿ ಸುಮಹಾಂತಿ ಚ || ೩ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ದದೌ ಪುತ್ರಃ ರಾಜ್ಞಸ್ತಸ್ಯೌರ್ಧ್ವದೈಹಿಕಮ್ |
ತತಃ ಪ್ರಭಾತಸಮಯೇ ದಿವಸೇಽಥ ತ್ರಯೋದಶೇ || ೪ ||

ವಿಲಲಾಪ ಮಹಾ ಬಾಹುರ್ಭರತಃ ಶೋಕಮೂರ್ಛಿತಃ |
ಶಬ್ದಾಪಿಹಿತಕಂಠಶ್ಚ ಶೋಧನಾರ್ಥಮುಪಾಗತಃ || ೫ ||

ಚಿತಾಮೂಲೇ ಪಿತುರ್ವಾಕ್ಯಮಿದಮಾಹ ಸುದುಃಖಿತಃ |
ತಾತ ಯಸ್ಮಿನ್ನಿಸೃಷ್ಟೋಽಹಂ ತ್ವಯಾ ಭ್ರಾತರಿ ರಾಘವೇ || ೬ ||

ತಸ್ಮಿನ್ವನಂ ಪ್ರವ್ರಜಿತೇ ಶೂನ್ಯೇ ತ್ಯಕ್ತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ತ್ವಯಾ |
ಯಥಾ ಗತಿರನಾಥಾಯಾಃ ಪುತ್ರಃ ಪ್ರವ್ರಾಜಿತಃ ವನಮ್ || ೭ ||

ತಾಮಂಬಾಂ ತಾತ ಕೌಸಲ್ಯಾಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತ್ವಂ ಕ್ವ ಗತರ್ನೃಪ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭಸ್ಮಾರುಣಂ ತಚ್ಚ ದಗ್ಧಾಸ್ಥಿಸ್ಥಾನಮಂಡಲಮ್ || ೮ ||

ಪಿತುಃ ಶರೀರನಿರ್ವಾಣಂ ನಿಷ್ಟನನ್ ವಿಷಸಾದ ಸಃ |
ಸ ತು ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರುದನ್ ದೀನಃ ಪಪಾತ ಧರಣೀತಲೇ || ೯ ||

ಉತ್ಥಾಪ್ಯಮಾನಃ ಶಕ್ರಸ್ಯ ಯಂತ್ರ ಧ್ವಜೈವಚ್ಯುತಃ |
ಅಭಿಪೇತುಸ್ತತಃ ಸರ್ವೇ ತಸ್ಯಾಮಾತ್ಯಾಃ ಶುಚಿವ್ರತಮ್ || ೧೦ ||

ಅಂತಕಾಲೇ ನಿಪತಿತಂ ಯಯಾತಿಮೃಷಯೋ ಯಥಾ |
ಶತ್ರುಘ್ನಶ್ಚಾಪಿ ಭರತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶೋಕಪರಿಪ್ಲುತಮ್ || ೧೧ ||

ವಿಸಂಜ್ಞೋ ನ್ಯಪತದ್ಭೂಮೌ ಭೂಮಿ ಪಾಲಮನುಸ್ಮರನ್ |
ಉನ್ಮತ್ತೈವ ನಿಶ್ಚೇತಾ ವಿಲಲಾಪ ಸುದುಃಖಿತಃ || ೧೨ ||

ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಪಿತುರ್ಗುಣಾಂಗಾನಿ ತನಿ ತಾನಿ ತದಾ ತದಾ |
ಮಂಥರಾಪ್ರಭವಸ್ತೀವ್ರಃ ಕೈಕೇಯೀಗ್ರಾಹಸಂಕುಲಃ || ೧೩ ||

ವರದಾನಮಯೋಽಕ್ಷೋಭ್ಯೋ ಅಮಜ್ಜಯಚ್ಛೋಕಸಾಗರಃ |
ಸುಕುಮಾರಂ ಚ ಬಾಲಂ ಚ ಸತತಂ ಲಾಲಿತಂ ತ್ವಯಾ || ೧೪ ||

ಕ್ವ ತಾತ ಭರತಂ ಹಿತ್ವಾ ವಿಲಪಂತಂ ಗತಃ ಭವಾನ್ |
ನನು ಭೋಜ್ಯೇಷು ಪಾನೇಷು ವಸ್ತ್ರೇಷ್ವಾಭರಣೇಷು ಚ || ೧೫ ||

ಪ್ರವಾರಯಸಿ ನಃ ಸರ್ವಾನ್ ತನ್ನಃ ಕೋಽನ್ಯ ಕರಿಷ್ಯತಿ |
ಅವದಾರಣ ಕಾಲೇ ತು ಪೃಥಿವೀ ನಾವದೀರ್ಯತೇ || ೧೬ ||

ಯಾ ವಿಹೀನಾ ತ್ವಯಾ ರಾಜ್ಞಾ ಧರ್ಮಜ್ಞೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ |
ಪಿತರಿ ಸ್ವರ್ಗಮಾಪನ್ನೇ ರಾಮೇ ಚಾರಣ್ಯಮಾಶ್ರಿತೇ || ೧೭ ||

ಕಿಂ ಮೇ ಜೀವಿತಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಪ್ರವೇಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹುತಾಶನಮ್ |
ಹೀನೋ ಭ್ರಾತ್ರಾ ಚ ಪಿತ್ರಾ ಚ ಶೂನ್ಯಾಮಿಕ್ಷ್ವಾಕು ಪಾಲಿತಾಮ್ || ೧೮ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರವೇಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರವೇಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತಪೋವನಮ್ |
ತಯೋರ್ವಿಲಪಿತಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವ್ಯಸನಂ ಚಾನ್ವವೇಕ್ಷ್ಯ ತತ್ || ೧೯ ||

ಭೃಶಮಾರ್ತತರಾ ಭೂಯಃ ಸರ್ವ ಏವಾನುಗಾಮಿನಃ |
ತತಃ ವಿಷಣ್ಣೌ ಶ್ರಾಂತೌ ಚ ಶತ್ರುಘ್ನಭರತಾವುಭೌ || ೨೦ || [ವಿಶ್ರಾಂತೌ]

ಧರಣ್ಯಾಂ ಸಂವ್ಯಚೇಷ್ಟೇತಾಂ ಭಗ್ನಶೃಂಗಾವಿವರ್ಷಭೌ |
ತತಃ ಪ್ರಕೃತಿಮಾನ್ ವೈದ್ಯಃ ಪಿತುರೇಷಾಂ ಪುರೋಹಿತಃ || ೨೧ ||

ವಸಿಷ್ಠೋ ಭರತಂ ವಾಕ್ಯಮುತ್ಥಾಪ್ಯ ತಮುವಾಚ ಹ |
ತ್ರಯೋದಶೋಽಯಂ ದಿವಸಃ ಪಿತುರ್ವೃತ್ತಸ್ಯ ತೇ ವಿಭೋ || ೨೨ ||

ಸಾವಶೇಷಾಸ್ಥಿನಿಚಯೇ ಕಿಮಿಹ ತ್ವಂ ವಿಲಂಬಸೇ |
ತ್ರೀಣಿ ದ್ವಂದ್ವಾನಿ ಭೂತೇಷು ಪ್ರವೃತ್ತಾನ್ಯವಿಶೇಷತಃ || ೨೩ ||

ತೇಷು ಚಾಪರಿಹಾರ್ಯೇಷು ನೈವಂ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ |
ಸುಮಂತ್ರಶ್ಚಾಪಿ ಶತ್ರುಘ್ನಮುತ್ಥಾಪ್ಯಾಭಿಪ್ರಸಾದ್ಯ ಚ || ೨೪ ||

ಶ್ರಾವಯಾಮಾಸ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಭೂತಭವಾಭವೌ |
ಉತ್ಥಿತೌ ತೌ ನರವ್ಯಾಘ್ರೌ ಪ್ರಕಾಶೇತೇ ಯಶಸ್ವಿನೌ || ೨೫ ||

ವರ್ಷಾತಪ ಪರಿಕ್ಲಿನ್ನೌ ಪೃಥಗಿಂದ್ರಧ್ವಜಾವಿವ |
ಅಶ್ರೂಣಿ ಪರಿಮೃದ್ನಂತೌ ರಕ್ತಾಕ್ಷೌ ದೀನಭಾಷಿಣೌ |
ಅಮಾತ್ಯಾಸ್ತ್ವರಯಂತಿ ಸ್ಮ ತನಯೌ ಚಾಪರಾಃ ಕ್ರಿಯಾಃ || ೨೬ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡೇ ಸಪ್ತಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ || ೭೭ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಅಷ್ಟಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೭೮) >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed