Ayodhya Kanda Sarga 76 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಷಟ್ಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೭೬)


|| ದಶರಥೌರ್ಧ್ವದೈಹಿಕಮ್ ||

ತಮೇವಂ ಶೋಕಸಂತಪ್ತಂ ಭರತಂ ಕೇಕಯೀ ಸುತಮ್ |
ಉವಾಚ ವದತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವಸಿಷ್ಠಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಗೃಷಿಃ || ೧ ||

ಅಲಂ ಶೋಕೇನ ಭದ್ರಂ ತೇ ರಾಜಪುತ್ರ ಮಹಾಯಶಃ |
ಪ್ರಾಪ್ತಕಾಲಂ ನರಪತೇಃ ಕುರು ಸಂಯಾನಮುತ್ತಮಮ್ || ೨ ||

ವಸಿಷ್ಠಸ್ಯ ವಚಃ ಶೃತ್ವಾ ಭರತರ್ಧಾರಣಾಂ ಗತಃ |
ಪ್ರೇತಕಾರ್ಯಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಕಾರಯಾಮಾಸ ಧರ್ಮವಿತ್ || ೩ ||

ಉದ್ಧೃತಂ ತೈಲಸಂರೋದಾತ್ ಸ ತು ಭೂಮೌ ನಿವೇಶಿತಮ್ |
ಆಪೀತವರ್ಣವದನಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಮಿವ ಭೂಪತಿಮ್ || ೪ ||

ಸಂವೇಶ್ಯ ಶಯನೇ ಚಾಗ್ರ್ಯೇ ನಾನಾರತ್ನಪರಿಷ್ಕೃತೇ |
ತತರ್ದಶರಥಂ ಪುತ್ರಃ ವಿಲಲಾಪ ಸುದುಃಖಿತಃ || ೫ ||

ಕಿಂ ತೇ ವ್ಯವಸಿತಂ ರಾಜನ್ ಪ್ರೋಷಿತೇ ಮಯ್ಯನಾಗತೇ |
ವಿವಾಸ್ಯ ರಾಮಂ ಧರ್ಮಜ್ಞಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಚ ಮಹಾಬಲಮ್ || ೬ ||

ಕ್ವ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಮಹಾರಾಜ ಹಿತ್ವೇಮಂ ದುಃಖಿತಂ ಜನಮ್ |
ಹೀನಂ ಪುರುಷಸಿಂಹೇನ ರಾಮೇಣಾಕ್ಲಿಷ್ಟ ಕರ್ಮಣಾ || ೭ ||

ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ತು ತೇ ರಾಜನ್ ಕೋಽಸ್ಮಿನ್ ಕಲ್ಪಯಿತಾ ಪುರೇ |
ತ್ವಯಿ ಪ್ರಯಾತೇ ಸ್ವಸ್ತಾತ ರಾಮೇ ಚ ವನಮಾಶ್ರಿತೇ || ೮ ||

ವಿಧವಾ ಪೃಥಿವೀ ರಾಜನ್ ತ್ವಯಾ ಹೀನಾ ನ ರಾಜತೇ |
ಹೀನಚಂದ್ರೇವ ರಜನೀ ನಗರೀ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮಾಮ್ || ೯ ||

ಏವಂ ವಿಲಪಮಾನಂ ತಂ ಭರತಂ ದೀನಮಾನಸಮ್ |
ಅಬ್ರವೀದ್ವಚನಂ ಭೂಯೋ ವಸಿಷ್ಠಸ್ತು ಮಹಾಮುನಿಃ || ೧೦ ||

ಪ್ರೇತ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಯಾನ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಾನಿ ವಿಶಾಂಪತೇಃ |
ತಾನ್ಯವ್ಯಗ್ರಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕ್ರಿಯಂತಾಮವಿಚಾರಿತಮ್ || ೧೧ ||

ತಥೇತಿ ಭರತಃ ವಾಕ್ಯಂ ವಸಿಷ್ಠಸ್ಯಾಭಿಪೂಜ್ಯ ತತ್ |
ಋತ್ವಿಕ್ ಪುರೋಹಿತಾಚಾರ್ಯಾನ್ ತ್ವರಯಾಮಾಸ ಸರ್ವಶಃ || ೧೨ ||

ಯೇ ತ್ವಗ್ನಯೋ ನರೇಂದ್ರಸ್ಯ ಚಾಗ್ನ್ಯಗಾರಾದ್ಬಹಿಷ್ಕೃತಾಃ |
ಋತ್ವಿಗ್ಭಿರ್ಯಾಜಕೈಶ್ಚೈವ ತೇ ಹ್ರಿಯಂತೇ ಯಥಾವಿಧಿ || ೧೩ || [ಆಹ್ರಿಯಂತ]

ಶಿಬಿಕಾಯಾಮಥಾರೋಪ್ಯ ರಾಜಾನಂ ಗತಚೇತನಮ್ |
ಬಾಷ್ಪಕಂಠಾ ವಿಮನಸಃ ತಮೂಹುಃ ಪರಿಚಾರಕಾಃ || ೧೪ ||

ಹಿರಣ್ಯಂ ಚ ಸುವರ್ಣಂ ಚ ವಾಸಾಂಸಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ |
ಪ್ರಕಿರಂತಃ ಜನಾ ಮಾರ್ಗಂ ನೃಪತೇರಗ್ರತಃ ಯಯುಃ || ೧೫ ||

ಚಂದನಾಗುರುನಿರ್ಯಾಸಾನ್ ಸರಲಂ ಪದ್ಮಕಂ ತಥಾ |
ದೇವದಾರೂಣಿ ಚಾಹೃತ್ಯ ಕ್ಷೇಪಯಂತಿ ತಥಾಪರೇ || ೧೬ ||

ಗಂಧಾನುಚ್ಚಾವಚಾಂಶ್ಚಾನ್ಯಾನ್ ತತ್ರ ಗತ್ತ್ವಾಽಥ ಭೂಮಿಪಮ್ |
ತತಃ ಸಂವೇಶಯಾಮಾಸುಶ್ಚಿತಾ ಮಧ್ಯೇ ತಮೃತ್ವಿಜಃ || ೧೭ ||

ತಥಾ ಹುತಾಶನಂ ದತ್ವಾ ಜೇಪುಸ್ತಸ್ಯ ತದೃತ್ವಿಜಃ |
ಜಗುಶ್ಚ ತೇ ಯಥಾಶಾಸ್ತ್ರಂ ತತ್ರ ಸಾಮಾನಿ ಸಾಮಗಾಃ || ೧೮ ||

ಶಿಬಿಕಾಭಿಶ್ಚ ಯಾನೈಶ್ಚ ಯಥಾಽರ್ಹಂ ತಸ್ಯ ಯೋಷಿತಃ |
ನಗರಾನ್ನಿರ್ಯಯುಸ್ತತ್ರ ವೃದ್ಧೈಃ ಪರಿವೃತಾಸ್ತದಾ || ೧೯ ||

ಪ್ರಸವ್ಯಂ ಚಾಪಿ ತಂ ಚಕ್ರುರೃತ್ವಿಜೋಽಗ್ನಿಚಿತಂ ನೃಪಮ್ |
ಸ್ತ್ರಿಯಶ್ಚ ಶೋಕಸಂತಪ್ತಾಃ ಕೌಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖಾಸ್ತದಾ || ೨೦ ||

ಕ್ರೌಂಚೀನಾಮಿವ ನಾರೀಣಾಂ ನಿನಾದಸ್ತತ್ರ ಶುಶ್ರುವೇ |
ಆರ್ತಾನಾಂ ಕರುಣಂ ಕಾಲೇ ಕ್ರೋಶಂತೀನಾಂ ಸಹಸ್ರಶಃ || ೨೧ ||

ತತಃ ರುದಂತ್ಯೋ ವಿವಶಾಃ ವಿಲಪ್ಯ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ |
ಯಾನೇಭ್ಯಃ ಸರಯೂತೀರಮ್ ಅವತೇರುರ್ವರಾಂಗನಾಃ || ೨೨ ||

ಕೃತೋದಕಂ ತೇ ಭರತೇನ ಸಾರ್ಧಮ್
ನೃಪಾಂಗನಾ ಮಂತ್ರಿಪುರೋಹಿತಾಶ್ಚ |
ಪುರಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯಾಶ್ರುಪರೀತನೇತ್ರಾಃ
ಭೂಮೌ ದಶಾಹಂ ವ್ಯನಯಂತ ದುಃಖಮ್ || ೨೩ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡೇ ಷಟ್ಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ || ೭೬ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಸಪ್ತಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೭೭) >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed