Ayodhya Kanda Sarga 76 – అయోధ్యాకాండ షట్సప్తతితమః సర్గః (౭౬)


|| దశరథౌర్ధ్వదైహికమ్ ||

తమేవం శోకసంతప్తం భరతం కేకయీ సుతమ్ |
ఉవాచ వదతాం శ్రేష్ఠో వసిష్ఠః శ్రేష్ఠ వాగృషిః || ౧ ||

అలం శోకేన భద్రం తే రాజపుత్ర మహాయశః |
ప్రాప్తకాలం నరపతేః కురు సంయానముత్తమమ్ || ౨ ||

వసిష్ఠస్య వచః శృత్వా భరతర్ధారణాం గతః |
ప్రేతకార్యాణి సర్వాణి కారయామాస ధర్మవిత్ || ౩ ||

ఉద్ధృతం తైలసంరోదాత్ స తు భూమౌ నివేశితమ్ |
ఆపీతవర్ణవదనం ప్రసుప్తమివ భూపతిమ్ || ౪ ||

సంవేశ్య శయనే చాగ్ర్యే నానారత్నపరిష్కృతే |
తతర్దశరథం పుత్రః విలలాప సుదుఃఖితః || ౫ ||

కిం తే వ్యవసితం రాజన్ ప్రోషితే మయ్యనాగతే |
వివాస్య రామం ధర్మజ్ఞం లక్ష్మణం చ మహాబలమ్ || ౬ ||

క్వ యాస్యసి మహారాజ హిత్వేమం దుఃఖితం జనమ్ |
హీనం పురుషసింహేన రామేణాక్లిష్ట కర్మణా || ౭ ||

యోగక్షేమం తు తే రాజన్ కోఽస్మిన్ కల్పయితా పురే |
త్వయి ప్రయాతే స్వస్తాత రామే చ వనమాశ్రితే || ౮ ||

విధవా పృథివీ రాజన్ త్వయా హీనా న రాజతే |
హీనచంద్రేవ రజనీ నగరీ ప్రతిభాతి మామ్ || ౯ ||

ఏవం విలపమానం తం భరతం దీనమానసమ్ |
అబ్రవీద్వచనం భూయో వసిష్ఠస్తు మహామునిః || ౧౦ ||

ప్రేత కార్యాణి యాన్యస్య కర్తవ్యాని విశాంపతేః |
తాన్యవ్యగ్రం మహాబాహో క్రియంతామవిచారితమ్ || ౧౧ ||

తథేతి భరతః వాక్యం వసిష్ఠస్యాభిపూజ్య తత్ |
ఋత్విక్ పురోహితాచార్యాన్ త్వరయామాస సర్వశః || ౧౨ ||

యే త్వగ్నయో నరేంద్రస్య చాగ్న్యగారాద్బహిష్కృతాః |
ఋత్విగ్భిర్యాజకైశ్చైవ తే హ్రియంతే యథావిధి || ౧౩ || [ఆహ్రియంత]

శిబికాయామథారోప్య రాజానం గతచేతనమ్ |
బాష్పకంఠా విమనసః తమూహుః పరిచారకాః || ౧౪ ||

హిరణ్యం చ సువర్ణం చ వాసాంసి వివిధాని చ |
ప్రకిరంతః జనా మార్గం నృపతేరగ్రతః యయుః || ౧౫ ||

చందనాగురునిర్యాసాన్ సరలం పద్మకం తథా |
దేవదారూణి చాహృత్య క్షేపయంతి తథాపరే || ౧౬ ||

గంధానుచ్చావచాంశ్చాన్యాన్ తత్ర గత్త్వాఽథ భూమిపమ్ |
తతః సంవేశయామాసుశ్చితా మధ్యే తమృత్విజః || ౧౭ ||

తథా హుతాశనం దత్వా జేపుస్తస్య తదృత్విజః |
జగుశ్చ తే యథాశాస్త్రం తత్ర సామాని సామగాః || ౧౮ ||

శిబికాభిశ్చ యానైశ్చ యథాఽర్హం తస్య యోషితః |
నగరాన్నిర్యయుస్తత్ర వృద్ధైః పరివృతాస్తదా || ౧౯ ||

ప్రసవ్యం చాపి తం చక్రురృత్విజోఽగ్నిచితం నృపమ్ |
స్త్రియశ్చ శోకసంతప్తాః కౌసల్యా ప్రముఖాస్తదా || ౨౦ ||

క్రౌంచీనామివ నారీణాం నినాదస్తత్ర శుశ్రువే |
ఆర్తానాం కరుణం కాలే క్రోశంతీనాం సహస్రశః || ౨౧ ||

తతః రుదంత్యో వివశాః విలప్య చ పునః పునః |
యానేభ్యః సరయూతీరమ్ అవతేరుర్వరాంగనాః || ౨౨ ||

కృతోదకం తే భరతేన సార్ధమ్
నృపాంగనా మంత్రిపురోహితాశ్చ |
పురం ప్రవిశ్యాశ్రుపరీతనేత్రాః
భూమౌ దశాహం వ్యనయంత దుఃఖమ్ || ౨౩ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే షట్సప్తతితమః సర్గః || ౭౬ ||

అయోధ్యాకాండ సప్తసప్తతితమః సర్గః (౭౭) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణ అయోధ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed