Ayodhya Kanda Sarga 83 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ತ್ರ್ಯಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೮೩)


|| ಭರತವನಪ್ರಸ್ಥಾನಮ್ ||

ತತಃ ಸಮುತ್ಥಿತಃ ಕಾಲ್ಯಮಾಸ್ಥಾಯ ಸ್ಯಂದನೋತ್ತಮಮ್ |
ಪ್ರಯಯೌ ಭರತಃ ಶೀಘ್ರಂ ರಾಮದರ್ಶನಕಾಂಕ್ಷಯಾ || ೧ ||

ಅಗ್ರತಃ ಪ್ರಯಯುಸ್ತಸ್ಯ ಸರ್ವೇ ಮಂತ್ರಿಪುರೋಧಸಃ |
ಅಧಿರುಹ್ಯ ಹಯೈಃ ಯುಕ್ತಾನ್ ರಥಾನ್ಸೂರ್ಯರಥೋಪಮಾನ್ || ೨ ||

ನವನಾಗಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಪಿತಾನಿ ಯಥಾವಿಧಿ |
ಅನ್ವಯುರ್ಭರತಂ ಯಾಂತಮಿಕ್ಷ್ವಾಕು ಕುಲನಂದನಮ್ || ೩ ||

ಷಷ್ಠೀ ರಥಸಹಸ್ರಾಣಿ ಧನ್ವಿನೋ ವಿವಿಧಾಯುಧಾಃ |
ಅನ್ವಯುರ್ಭರತಂ ಯಾಂತಂ ರಾಜಪುತ್ರಂ ಯಶಸ್ವಿನಮ್ || ೪ ||

ಶತಂ ಸಹಸ್ರಾಣ್ಯಶ್ವಾನಾಂ ಸಮಾರೂಢಾನಿ ರಾಘವಮ್ |
ಅನ್ವಯುರ್ಭರತಂ ಯಾಂತಂ ಸತ್ಯಸಂಧಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಮ್ || ೫ ||

ಕೈಕೇಯೀ ಚ ಸುಮಿತ್ರಾ ಚ ಕೌಸಲ್ಯಾ ಚ ಯಶಸ್ವಿನೀ |
ರಾಮಾನಯನ ಸಂಹೃಷ್ಟಾ ಯಯುರ್ಯಾನೇನ ಭಾಸ್ವತಾ || ೬ ||

ಪ್ರಯಾತಾಶ್ಚಾರ್ಯಸಂಘಾತಾಃ ರಾಮಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಮ್ |
ತಸ್ಯೈವ ಚ ಕಥಾಶ್ಚಿತ್ರಾಃ ಕುರ್ವಾಣಾ ಹೃಷ್ಟಮಾನಸಾಃ || ೭ ||

ಮೇಘಶ್ಯಾಮಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಸ್ಥಿರಸತ್ತ್ವಂ ದೃಢವ್ರತಮ್ |
ಕದಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮಹೇ ರಾಮಂ ಜಗತಃ ಶೋಕನಾಶನಮ್ || ೮ ||

ದೃಷ್ಟ ಏವ ಹಿ ನಃ ಶೋಕಮಪನೇಷ್ಯತಿ ರಾಘವಃ |
ತಮಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಸಮುದ್ಯನ್ನಿವ ಭಾಸ್ಕರಃ || ೯ ||

ಇತ್ಯೇವಂ ಕಥಯಂತಸ್ತೇ ಸಂಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಃ ಕಥಾಶ್ಶುಭಾಃ |
ಪರಿಷ್ವಜಾನಾಶ್ಚಾನ್ಯೋನ್ಯಂ ಯಯುರ್ನಾಗರಿಕಾ ಜನಾಃ || ೧೦ ||

ಯೇ ಚ ತತ್ರಾಪರೇ ಸರ್ವೇ ಸಮ್ಮತಾ ಯೇ ಚ ನೈಗಮಾಃ |
ರಾಮಂ ಪ್ರತಿ ಯಯುರ್ಹೃಷ್ಟಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಕೃತಯಸ್ತದಾ || ೧೧ ||

ಮಣಿಕಾರಾಶ್ಚ ಯೇ ಕೇಚಿತ್ ಕುಂಭಕಾರಾಶ್ಚ ಶೋಭನಾಃ |
ಸೂತ್ರಕರ್ಮಕೃತಶ್ಚೈವ ಯೇ ಚ ಶಸ್ತ್ರೋಪಜೀವಿನಃ || ೧೨ ||

ಮಾಯೂರಕಾಃ ಕ್ರಾಕಚಿಕಾ ರೋಚಕಾಃ ವೇಧಕಾಸ್ತಥಾ |
ದಂತಕಾರಾಃ ಸುಧಾಕಾರಾಸ್ತಥಾ ಗಂಧೋಪಜೀವಿನಃ || ೧೩ ||

ಸುವರ್ಣಕಾರಾಃ ಪ್ರಖ್ಯಾತಾಸ್ತಥಾ ಕಂಬಲಧಾವಕಾಃ |
ಸ್ನಾಪಕೋಚ್ಛಾದಕಾ ವೈದ್ಯಾ ಧೂಪಕಾಃ ಶೌಂಡಿಕಾಸ್ತಥಾ || ೧೪ ||

ರಜಕಾಸ್ತುನ್ನವಾಯಾಶ್ಚ ಗ್ರಾಮಘೋಷಮಹತ್ತರಾಃ |
ಶೈಲೂಷಾಶ್ಚ ಸಹ ಸ್ತ್ರೀಭಿರ್ಯಯುಃ ಕೈವರ್ತಕಾಸ್ತಥಾ || ೧೫ ||

ಸಮಾಹಿತಾ ವೇದವಿದೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವೃತ್ತಸಮ್ಮತಾಃ |
ಗೋರಥೈಃ ಭರತಂ ಯಾಂತಮನುಜಗ್ಮುಃ ಸಹಸ್ರಶಃ || ೧೬ ||

ಸುವೇಷಾಃ ಶುದ್ಧ ವಸನಾಸ್ತಾಮ್ರ ಮೃಷ್ಟಾನುಲೇಪನಾಃ |
ಸರ್ವೇ ತೇ ವಿವಿಧೈಃ ಯಾನೈಃ ಶನೈರ್ಭರತಮನ್ವಯುಃ || ೧೭ ||

ಪ್ರಹೃಷ್ಟಮುದಿತಾ ಸೇನಾ ಸಾಽನ್ವಯಾತ್ಕೈಕಯೀ ಸುತಮ್ |
ಭ್ರಾತುರಾನಯನೇ ಯಾಂತಂ ಭರತಂ ಭ್ರಾತೃವತ್ಸಲಮ್ || ೧೮ ||

ತೇ ಗತ್ವಾ ದೂರಮಧ್ವಾನಂ ರಥಯಾನಾಶ್ವಕುಂಜರೈಃ |
ಸಮಾಸೇದುಸ್ತತೋ ಗಂಗಾಂ ಶೃಂಗಿಬೇರಪುರಂ ಪ್ರತಿ || ೧೯ ||

ಯತ್ರ ರಾಮಸಖೋ ವೀರೋ ಗುಹೋ ಜ್ಞಾತಿಗಣೈರ್ವೃತಃ |
ನಿವಸತ್ಯಪ್ರಮಾದೇನ ದೇಶಂ ತಂ ಪರಿಪಾಲಯನ್ || ೨೦ ||

ಉಪೇತ್ಯ ತೀರಂ ಗಂಗಾಯಾಶ್ಚಕ್ರವಾಕೈರಲಂಕತಮ್ |
ವ್ಯವತಿಷ್ಠತ ಸಾ ಸೇನಾ ಭರತಸ್ಯಾನುಯಾಯಿನೀ || ೨೧ ||

ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಾನುಗತಾಂ ಸೇನಾಂ ತಾಂ ಚ ಗಂಗಾಂ ಶಿವೋದಕಾಮ್ |
ಭರತಃ ಸಚಿವಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಅಬ್ರವೀದ್ವಾಕ್ಯಕೋವಿದಃ || ೨೨ ||

ನಿವೇಶಯತ ಮೇ ಸೈನ್ಯಮಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಸರ್ವತಃ |
ವಿಶ್ರಾಂತಃ ಪ್ರತರಿಷ್ಯಾಮಃ ಶ್ವೈದಾನೀಮಿಮಾಂ ನದೀಮ್ || ೨೩ ||

ದಾತುಂ ಚ ತಾವದಿಚ್ಛಾಮಿ ಸ್ವರ್ಗತಸ್ಯ ಮಹೀಪತೇಃ |
ಔರ್ಧ್ವದೇಹನಿಮಿತ್ತಾರ್ಥಮ್ ಅವತೀರ್ಯೋದಕಂ ನದೀಮ್ || ೨೪ ||

ತಸ್ಯೈವಂ ಬ್ರುವತೋಽಮಾತ್ಯಾಸ್ತಥಾ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಾಃ |
ನ್ಯವೇಶಯಂಸ್ತಾಂ ಛಂದೇನ ಸ್ವೇನ ಸ್ವೇನ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ || ೨೫ ||

ನಿವೇಶ್ಯ ಗಂಗಾಮನು ತಾಂ ಮಹಾನದೀಮ್
ಚಮೂಂ ವಿಧಾನೈಃ ಪರಿಬರ್ಹಶೋಭಿನೀಮ್ |
ಉವಾಸ ರಾಮಸ್ಯ ತದಾ ಮಹಾತ್ಮನೋ
ವಿಚಿಂತಯಾನೋ ಭರತರ್ನಿವರ್ತನಮ್ || ೨೬ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡೇ ತ್ರ್ಯಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ || ೮೩ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಚತುರಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೮೪) >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ ನೋಡಿ.


గమనిక : "శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed