Ayodhya Kanda Sarga 84 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಚತುರಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೮೪)


|| ಗುಹಾಗಮನಮ್ ||

ತತರ್ನಿವಿಷ್ಟಾಂ ಧ್ವಜಿನೀಂ ಗಂಗಾಮನ್ವಾಶ್ರಿತಾಂ ನದೀಮ್ |
ನಿಷಾದರಾಜೋ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಜ್ಞಾತೀನ್ ಸಂತ್ವರಿತೋಽಬ್ರವೀತ್ || ೧ ||

ಮಹತೀಯಮಿತಃ ಸೇನಾ ಸಾಗರಾಭಾ ಪ್ರದೃಶ್ಯತೇ |
ನಾಸ್ಯಾಂತಮಧಿಗಚ್ಛಾಮಿ ಮನಸಾಪಿ ವಿಚಿಂತಯನ್ || ೨ ||

ಯಥಾ ತು ಖಲು ದುರ್ಬುದ್ಧಿರ್ಭರತಃ ಸ್ವಯಮಾಗತಃ |
ಸ ಏಷ ಹಿ ಮಹಾಕಾಯಃ ಕೋವಿದಾರಧ್ವಜೋ ರಥೇ || ೩ ||

ಬಂಧಯಿಷ್ಯತಿ ವಾ ದಾಶಾನ್ ಅಥವಾಽಸ್ಮಾನ್ ವಧಿಷ್ಯತಿ |
ಅಥ ದಾಶರಥಿಂ ರಾಮಂ ಪಿತ್ರಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ವಿವಾಸಿತಮ್ || ೪ ||

ಸಂಪನ್ನಾಂ ಶ್ರಿಯಮನ್ವಿಚ್ಚನ್ ತಸ್ಯ ರಾಜ್ಞಃ ಸುದುರ್ಲಭಾಮ್ |
ಭರತಃ ಕೈಕೇಯೀಪುತ್ರಃ ಹಂತುಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಛತಿ || ೫ ||

ಭರ್ತಾ ಚೈವ ಸಖಾ ಚೈವ ರಾಮರ್ದಾಶರಥಿರ್ಮಮ |
ತಸ್ಯಾರ್ಥಕಾಮಾಃ ಸನ್ನದ್ಧಾ ಗಂಗಾಽನೂಪೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠತ || ೬ ||

ತಿಷ್ಠಂತು ಸರ್ವ ದಾಶಾಶ್ಚ ಗಂಗಾಮನ್ವಾಶ್ರಿತಾ ನದೀಮ್ |
ಬಲಯುಕ್ತಾ ನದೀರಕ್ಷಾ ಮಾಂಸಮೂಲಫಲಾಶನಾಃ || ೭ ||

ನಾವಾಂ ಶತಾನಾಂ ಪಂಚಾನಾಂ ಕೈವರ್ತಾನಾಂ ಶತಂ ಶತಮ್ |
ಸನ್ನದ್ಧಾನಾಂ ತಥಾ ಯೂನಾಂ ತಿಷ್ಠನ್ತ್ವಿತ್ಯಭ್ಯಚೋದಯತ್ || ೮ ||

ಯದಾ ತುಷ್ಟಸ್ತು ಭರತಃ ರಾಮಸ್ಯೇಹ ಭವಿಷ್ಯತಿ |
ಸೇಯಂ ಸ್ವಸ್ತಿಮತೀ ಸೇನಾ ಗಂಗಾಮದ್ಯ ತರಿಷ್ಯತಿ || ೯ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವೋಪಾಯನಂ ಗೃಹ್ಯ ಮತ್ಸ್ಯಮಾಂಸಮಧೂನಿ ಚ |
ಅಭಿಚಕ್ರಾಮ ಭರತಂ ನಿಷಾದಾಧಿಪತಿರ್ಗುಹಃ || ೧೦ ||

ತಮಾಯಾಂತಂ ತು ಸಂಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಸೂತಪುತ್ರಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ |
ಭರತಾಯಾಽಚಚಕ್ಷೇಽಥ ವಿನಯಜ್ಞೋ ವಿನೀತವತ್ || ೧೧ ||

ಏಷ ಜ್ಞಾತಿಸಹಸ್ರೇಣ ಸ್ಥಪತಿಃ ಪರಿವಾರಿತಃ |
ಕುಶಲೋ ದಂಡಕಾರಣ್ಯೇ ವೃದ್ಧೋ ಭ್ರಾತುಶ್ಚ ತೇ ಸಖಾ || ೧೨ ||

ತಸ್ಮಾತ್ಪಶ್ಯತು ಕಾಕುತ್ಸ್ಥ ತ್ವಾಂ ನಿಷಾದಾಧಿಪೋ ಗುಹಃ |
ಅಸಂಶಯಂ ವಿಜಾನೀತೇ ಯತ್ರ ತೌ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ || ೧೩ ||

ಏತತ್ತು ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸುಮಂತ್ರಾದ್ಭರತಃ ಶುಭಮ್ |
ಉವಾಚ ವಚನಂ ಶೀಘ್ರಂ ಗುಹಃ ಪಶ್ಯತು ಮಾಮಿತಿ || ೧೪ ||

ಲಬ್ಧ್ವಾಽಭ್ಯನುಜ್ಞಾಂ ಸಂಹೃಷ್ಟಃ ಜ್ಞಾತಿಭಿಃ ಪರಿವಾರಿತಃ |
ಆಗಮ್ಯ ಭರತಂ ಪ್ರಹ್ವೋ ಗುಹೋ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ || ೧೫ ||

ನಿಷ್ಕುಟಶ್ಚೈವ ದೇಶೋಽಯಂ ವಂಚಿತಾಶ್ಚಾಪಿ ತೇ ವಯಮ್ |
ನಿವೇದಯಾಮಸ್ತೇ ಸರ್ವೇ ಸ್ವಕೇ ದಾಸಕುಲೇ ವಸ || ೧೬ ||

ಅಸ್ತಿ ಮೂಲಂ ಫಲಂ ಚೈವ ನಿಷಾದೈಃ ಸಮುಪಾಹೃತಮ್ |
ಆರ್ದ್ರಂ ಚ ಮಾಂಸಂ ಶುಷ್ಕಂ ಚ ವನ್ಯಂ ಚೋಚ್ಚಾವಚಂ ಮಹತ್ || ೧೭ ||

ಆಶಂಸೇ ಸ್ವಾಶಿತಾ ಸೇನಾ ವತ್ಸ್ಯತೀಮಾಂ ವಿಭಾವರೀಮ್ |
ಅರ್ಚಿತಃ ವಿವಿಧೈಃ ಕಾಮೈಃ ಶ್ವಸ್ಸಸೈನ್ಯೋ ಗಮಿಷ್ಯಸಿ || ೧೮ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡೇ ಚತುರಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ || ೮೪ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಪಂಚಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೮೫) >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: