Ayodhya Kanda Sarga 85 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಪಂಚಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೮೫)


|| ಗುಹಸಮಾಗಮಃ ||

ಏವಮುಕ್ತಸ್ತು ಭರತರ್ನಿಷಾದಾಧಿಪತಿಂ ಗುಹಮ್ |
ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞೋ ವಾಕ್ಯಂ ಹೇತ್ವರ್ಥಸಂಹಿತಮ್ || ೧ ||

ಊರ್ಜಿತಃ ಖಲು ತೇ ಕಾಮಃ ಕೃತಃ ಮಮ ಗುರೋಸ್ಸಖೇ |
ಯೋ ಮೇ ತ್ವಮೀದೃಶೀಂ ಸೇನಾಮೇಕೋಽಭ್ಯರ್ಚಿತುಮಿಚ್ಛಸಿ || ೨ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತು ಮಹಾತೇಜಾಃ ಗುಹಂ ವಚನಮುತ್ತಮಮ್ |
ಅಬ್ರವೀದ್ಭರತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಿಷಾದಾಧಿಪತಿಂ ಪುನಃ || ೩ ||

ಕತರೇಣ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಭರದ್ವಾಜಾಶ್ರಮಂ ಗುಹ |
ಗಹನೋಽಯಂ ಭೃಶಂ ದೇಶೋ ಗಂಗಾನೂಪೋ ದುರತ್ಯಯಃ || ೪ ||

ತಸ್ಯ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ರಾಜಪುತ್ರಸ್ಯ ಧೀಮತಃ |
ಅಬ್ರವೀತ್ ಪ್ರಾಂಜಲಿರ್ವಾಕ್ಯಂ ಗುಹೋ ಗಹನಗೋಚರಃ || ೫ ||

ದಾಶಾಸ್ತ್ವಾಽನುಗಮಿಷ್ಯಂತಿ ಧನ್ವಿನಃ ಸುಸಮಾಹಿತಾಃ |
ಅಹಂ ತ್ವಾಽನುಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ರಾಜಪುತ್ರ ಮಹಾಯಶಃ || ೬ ||

ಕಚ್ಛಿನ್ನ ದುಷ್ಟಃ ವ್ರಜಸಿ ರಾಮಸ್ಯಾಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ್ಮಣಃ |
ಇಯಂ ತೇ ಮಹತೀ ಸೇನಾ ಶಂಕಾಂ ಜನಯತೀವ ಮೇ || ೭ ||

ತಮೇವಮಭಿಭಾಷಂತಮಾಕಾಶೈವ ನಿರ್ಮಲಃ |
ಭರತಃ ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣಯಾ ವಾಚಾ ಗುಹಂ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ || ೮ ||

ಮಾಭೂತ್ಸ ಕಾಲೋ ಯತ್ಕಷ್ಟಂ ನ ಮಾಂ ಶಂಕಿತುಮರ್ಹಸಿ |
ರಾಘವಃ ಸ ಹಿ ಮೇ ಭ್ರಾತಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಪಿತೃಸಮೋ ಮತಃ || ೯ ||

ತಂ ನಿವರ್ತಯಿತುಂ ಯಾಮಿ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಂ ವನವಾಸಿನಮ್ |
ಬುದ್ಧಿರನ್ಯಾ ನ ತೇ ಕಾರ್ಯಾ ಗುಹ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರವೀಮಿ ತೇ || ೧೦ ||

ಸ ತು ಸಂಹೃಷ್ಟವದನಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಭರತಭಾಷಿತಮ್ |
ಪುನರೇವಾಬ್ರವೀದ್ವಾಕ್ಯಂ ಭರತಂ ಪ್ರತಿ ಹರ್ಷಿತಃ || ೧೧ ||

ಧನ್ಯಸ್ತ್ವಂ ನ ತ್ವಯಾ ತುಲ್ಯಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಜಗತೀತಲೇ |
ಅಯತ್ನಾದಾಗತಂ ರಾಜ್ಯಂ ಯಸ್ತ್ವಂ ತ್ಯಕ್ತುಮಿಹೇಚ್ಛಸಿ || ೧೨ ||

ಶಾಶ್ವತೀ ಖಲು ತೇ ಕೀರ್ತಿಃ ಲೋಕಾನನುಚರಿಷ್ಯತಿ |
ಯಸ್ತ್ವಂ ಕೃಚ್ಛ್ರಗತಂ ರಾಮಂ ಪ್ರತ್ಯಾನಯಿತುಮಿಚ್ಛಸಿ || ೧೩ ||

ಏವಂ ಸಂಭಾಷಮಾಣಸ್ಯ ಗುಹಸ್ಯ ಭರತಂ ತದಾ |
ಬಭೌ ನಷ್ಟಪ್ರಭಃ ಸೂರ್ಯೋ ರಜನೀ ಚಾಭ್ಯವರ್ತತ || ೧೪ ||

ಸನ್ನಿವೇಶ್ಯ ಸ ತಾಂ ಸೇನಾಂ ಗುಹೇನ ಪರಿತೋಷಿತಃ |
ಶತ್ರುಘ್ನೇನ ಸಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಯನಂ ಪುನರಾಗಮತ್ || ೧೫ ||

ರಾಮ ಚಿಂತಾಮಯಃ ಶೋಕೋ ಭರತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಉಪಸ್ಥಿತಃ ಹ್ಯನರ್ಹಸ್ಯ ಧರ್ಮಪ್ರೇಕ್ಷಸ್ಯ ತಾದೃಶಃ || ೧೬ ||

ಅಂತರ್ದಾಹೇನ ದಹನಃ ಸಂತಾಪಯತಿ ರಾಘವಮ್ |
ವನ ದಾಹಾಭಿಸಂತಪ್ತಂ ಗೂಢೋಽಗ್ನಿರಿವ ಪಾದಪಮ್ || ೧೭ ||

ಪ್ರಸೃತಃ ಸರ್ವಗಾತ್ರೇಭ್ಯಃ ಸ್ವೇದಂ ಶೋಕಾಗ್ನಿಸಂಭವಮ್ |
ಯಥಾ ಸೂರ್ಯಾಂಶುಸಂತಪ್ತಃ ಹಿಮವಾನ್ ಪ್ರಸೃತಃ ಹಿಮಮ್ || ೧೮ ||

ಧ್ಯಾನನಿರ್ದರಶೈಲೇನ ವಿನಿಶ್ಶ್ವಸಿತಧಾತುನಾ |
ದೈನ್ಯಪಾದಪಸಂಘೇನ ಶೋಕಾಯಾಸಾಧಿಶೃಂಗಿಣಾ || ೧೯ ||

ಪ್ರಮೋಹಾನಂತ ಸತ್ತ್ವೇನ ಸಂತಾಪೌಷಧಿವೇಣುನಾ |
ಆಕ್ರಾಂತರ್ದುಃಖ ಶೈಲೇನ ಮಹತಾ ಕೈಕಯೀಸುತಃ || ೨೦ ||

ವಿನಿಶ್ಶ್ವಸನ್ವೈ ಭೃಶದುರ್ಮನಾಸ್ತತಃ
ಪ್ರಮೂಢಸಂಜ್ಞಃ ಪರಮಾಪದಂ ಗತಃ |
ಶಮಂ ನ ಲೇಭೇ ಹೃದಯಜ್ವರಾರ್ದಿತಃ
ನರರ್ಷಭೋಽಯೂಥಗತೋ ಯಥರ್ಷಭಃ || ೨೧ ||

ಗುಹೇನ ಸಾರ್ಧಂ ಭರತಃ ಸಮಾಗತಃ
ಮಹಾನುಭಾವಃ ಸಜನಃ ಸಮಾಹಿತಃ |
ಸುದುರ್ಮನಾಸ್ತಂ ಭರತಂ ತದಾ ಪುನಃ
ಗುಹಃ ಸಮಾಶ್ವಾಸಯದಗ್ರಜಂ ಪ್ರತಿ || ೨೨ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡೇ ಪಂಚಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ || ೮೫ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಷಡಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೮೬) >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed