Ayodhya Kanda Sarga 84 – అయోధ్యాకాండ చతురశీతితమః సర్గః (౮౪)


|| గుహాగమనమ్ ||

తతర్నివిష్టాం ధ్వజినీం గంగామన్వాశ్రితాం నదీమ్ |
నిషాదరాజో దృష్ట్వైవ జ్ఞాతీన్ సంత్వరితోఽబ్రవీత్ || ౧ ||

మహతీయమితః సేనా సాగరాభా ప్రదృశ్యతే |
నాస్యాంతమధిగచ్ఛామి మనసాపి విచింతయన్ || ౨ ||

యథా తు ఖలు దుర్బుద్ధిర్భరతః స్వయమాగతః |
స ఏష హి మహాకాయః కోవిదారధ్వజో రథే || ౩ ||

బంధయిష్యతి వా దాశాన్ అథవాఽస్మాన్ వధిష్యతి |
అథ దాశరథిం రామం పిత్రా రాజ్యాద్వివాసితమ్ || ౪ ||

సంపన్నాం శ్రియమన్విచ్చన్ తస్య రాజ్ఞః సుదుర్లభామ్ |
భరతః కైకేయీపుత్రః హంతుం సమధిగచ్ఛతి || ౫ ||

భర్తా చైవ సఖా చైవ రామర్దాశరథిర్మమ |
తస్యార్థకామాః సన్నద్ధా గంగాఽనూపే ప్రతిష్ఠత || ౬ ||

తిష్ఠంతు సర్వ దాశాశ్చ గంగామన్వాశ్రితా నదీమ్ |
బలయుక్తా నదీరక్షా మాంసమూలఫలాశనాః || ౭ ||

నావాం శతానాం పంచానాం కైవర్తానాం శతం శతమ్ |
సన్నద్ధానాం తథా యూనాం తిష్ఠన్త్విత్యభ్యచోదయత్ || ౮ ||

యదా తుష్టస్తు భరతః రామస్యేహ భవిష్యతి |
సేయం స్వస్తిమతీ సేనా గంగామద్య తరిష్యతి || ౯ ||

ఇత్యుక్త్వోపాయనం గృహ్య మత్స్యమాంసమధూని చ |
అభిచక్రామ భరతం నిషాదాధిపతిర్గుహః || ౧౦ ||

తమాయాంతం తు సంప్రేక్ష్య సూతపుత్రః ప్రతాపవాన్ |
భరతాయాఽచచక్షేఽథ వినయజ్ఞో వినీతవత్ || ౧౧ ||

ఏష జ్ఞాతిసహస్రేణ స్థపతిః పరివారితః |
కుశలో దండకారణ్యే వృద్ధో భ్రాతుశ్చ తే సఖా || ౧౨ ||

తస్మాత్పశ్యతు కాకుత్స్థ త్వాం నిషాదాధిపో గుహః |
అసంశయం విజానీతే యత్ర తౌ రామలక్ష్మణౌ || ౧౩ ||

ఏతత్తు వచనం శ్రుత్వా సుమంత్రాద్భరతః శుభమ్ |
ఉవాచ వచనం శీఘ్రం గుహః పశ్యతు మామితి || ౧౪ ||

లబ్ధ్వాఽభ్యనుజ్ఞాం సంహృష్టః జ్ఞాతిభిః పరివారితః |
ఆగమ్య భరతం ప్రహ్వో గుహో వచనమబ్రవీత్ || ౧౫ ||

నిష్కుటశ్చైవ దేశోఽయం వంచితాశ్చాపి తే వయమ్ |
నివేదయామస్తే సర్వే స్వకే దాసకులే వస || ౧౬ ||

అస్తి మూలం ఫలం చైవ నిషాదైః సముపాహృతమ్ |
ఆర్ద్రం చ మాంసం శుష్కం చ వన్యం చోచ్చావచం మహత్ || ౧౭ ||

ఆశంసే స్వాశితా సేనా వత్స్యతీమాం విభావరీమ్ |
అర్చితః వివిధైః కామైః శ్వస్ససైన్యో గమిష్యసి || ౧౮ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే చతురశీతితమః సర్గః || ౮౪ ||

అయోధ్యాకాండ పంచాశీతితమః సర్గః (౮౫) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణ అయోధ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed