Ayodhya Kanda Sarga 89 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಏಕೋನನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೮೯)


|| ಗಂಗಾತರಣಮ್ ||

ಪುಷ್ಯ ರಾತ್ರಿಂ ತು ತತ್ರೈವ ಗಂಗಾಕೂಲೇ ಸ ರಾಘವಃ |
ಭರತಃ ಕಾಲ್ಯಮುತ್ಥಾಯ ಶತ್ರುಘ್ನಮಿದಮಬ್ರವೀತ್ || ೧ ||

ಶತ್ರುಘ್ನೋತ್ತಿಷ್ಠ ಕಿಂ ಶೇಷೇ ನಿಷಾದಾಧಿಪತಿಂ ಗುಹಮ್ |
ಶೀಘ್ರಮಾನಯ ಭದ್ರಂ ತೇ ತಾರಯಿಷ್ಯತಿ ವಾಹಿನೀಮ್ || ೨ ||

ಜಾಗರ್ಮಿ ನಾಹಂ ಸ್ವಪಿಮಿ ತಮೇವಾರ್ಯಂ ವಿಚಿಂತಯನ್ |
ಇತ್ಯೇವಮಬ್ರವೀದ್ಭ್ರಾತ್ರಾ ಶತ್ರುಘ್ನೋಽಪಿ ಪ್ರಚೋದಿತಃ || ೩ ||

ಇತಿ ಸಂವದತೋರೇವಮನ್ಯೋನ್ಯಂ ನರಸಿಂಹಯೋಃ |
ಆಗಮ್ಯ ಪ್ರಾಂಜಲಿಃ ಕಾಲೇ ಗುಹೋ ಭರತಮಬ್ರವೀತ್ || ೪ ||

ಕಚ್ಚಿತ್ಸುಖಂ ನದೀತೀರೇಽವಾತ್ಸೀಃ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥ ಶರ್ವರೀಮ್ |
ಕಚ್ಚಿತ್ತೇ ಸಹಸೈನ್ಯಸ್ಯ ತಾವತ್ಸರ್ವಮನಾಮಯಮ್ || ೫ ||

ಗುಹಸ್ಯ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತತ್ತು ಸ್ನೇಹಾದುದೀರಿತಮ್ |
ರಾಮಸ್ಯಾನುವಶೋ ವಾಕ್ಯಂ ಭರತೋಽಪೀದಮಬ್ರವೀತ್ || ೬ ||

ಸುಖಾ ನಃ ಶರ್ವರೀ ರಾಜನ್ ಪೂಜಿತಾಶ್ಚಾಪಿ ತೇ ವಯಮ್ |
ಗಂಗಾಂ ತು ನೌಭಿರ್ಬಹ್ವೀಭಿರ್ದಾಶಾಃ ಸಂತಾರಯಂತು ನಃ || ೭ ||

ತತೋ ಗುಹಃ ಸಂತ್ವರಿತಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಭರತಶಾಸನಮ್ |
ಪ್ರತಿಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಗರಂ ತಂ ಜ್ಞಾತಿಜನಮಬ್ರವೀತ್ || ೮ ||

ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಪ್ರಬುಧ್ಯಧ್ವಂ ಭದ್ರಮಸ್ತು ಚ ವಃ ಸದಾ |
ನಾವಃ ಸಮನುಕರ್ಷಧ್ವಂ ತಾರಯಿಷ್ಯಾಮ ವಾಹಿನೀಮ್ || ೯ ||

ತೇ ತಥೋಕ್ತಾಃ ಸಮುತ್ಥಾಯ ತ್ವರಿತಾ ರಾಜಶಾಸನಾತ್ |
ಪಂಚನಾವಾಂ ಶತಾನ್ಯಾಶು ಸಮಾನಿನ್ಯುಃ ಸಮಂತತಃ || ೧೦ ||

ಅನ್ಯಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿಕವಿಜ್ಞೇಯಾಃ ಮಹಾಘಂಟಾಧರಾ ವರಾಃ |
ಶೋಭಮಾನಾಃ ಪತಾಕಾಭಿರ್ಯುಕ್ತವಾತಾಃ ಸುಸಂಹತಾಃ || ೧೧ ||

ತತಃ ಸ್ವಸ್ತಿಕವಿಜ್ಞೇಯಾಂ ಪಾಂಡುಕಂಬಲಸಂವೃತಾಮ್ |
ಸನಂದಿಘೋಷಾಂ ಕಳ್ಯಾಣೀಂ ಗುಹೋ ನಾವಮುಪಾಹರತ್ || ೧೨ ||

ತಾಮಾರುರೋಹ ಭರತಃ ಶತ್ರುಘ್ನಶ್ಚ ಮಹಾಬಲಃ |
ಕೌಸಲ್ಯಾ ಚ ಸುಮಿತ್ರಾ ಚ ಯಾಶ್ಚಾನ್ಯಾ ರಾಜಯೋಷಿತಃ || ೧೩ ||

ಪುರೋಹಿತಶ್ಚ ತತ್ಪೂರ್ವಂ ಗುರವೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಶ್ಚ ಯೇ |
ಅನಂತರಂ ರಾಜದಾರಾಸ್ತಥೈವ ಶಕಟಾಪಣಾಃ || ೧೪ ||

ಆವಾಸಮಾದೀಪಯತಾಂ ತೀರ್ಥಂ ಚಾಪ್ಯವಗಾಹತಾಮ್ |
ಭಾಂಡಾನಿ ಚಾದದಾನಾನಾಂ ಘೋಷಸ್ತ್ರಿದಿವಮಸ್ಪೃಶತ್ || ೧೫ ||

ಪತಾಕಿನ್ಯಸ್ತು ತಾ ನಾವಃ ಸ್ವಯಂ ದಾಶೈರಧಿಷ್ಠಿತಾಃ |
ವಹಂತ್ಯೋ ಜನಮಾರೂಢಂ ತದಾ ಸಂಪೇತುರಾಶುಗಾಃ || ೧೬ ||

ನಾರೀಣಾಮಭಿಪೂರ್ಣಾಸ್ತು ಕಾಶ್ಚಿತ್ ಕಾಶ್ಚಿಚ್ಚ ವಾಜಿನಾಮ್ |
ಕಾಶ್ಚಿದತ್ರ ವಹಂತಿ ಸ್ಮ ಯಾನಯುಗ್ಯಂ ಮಹಾಧನಮ್ || ೧೭ ||

ತಾಃ ಸ್ಮ ಗತ್ವಾ ಪರಂ ತೀರಮವರೋಪ್ಯ ಚ ತಂ ಜನಮ್ |
ನಿವೃತ್ತಾಃ ಕಾಂಡಚಿತ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೇ ದಾಶಬಂಧುಭಿಃ || ೧೮ ||

ಸವೈಜಯಂತಾಸ್ತು ಗಜಾಃ ಗಜಾರೋಹಪ್ರಚೋದಿತಾಃ |
ತರಂತಃ ಸ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಂತೇ ಸಧ್ವಜಾ ಇವ ಪರ್ವತಾಃ || ೧೯ ||

ನಾವಸ್ತ್ವಾರುರುಹುಶ್ಚಾನ್ಯೇ ಪ್ಲವೈಸ್ತೇರುಸ್ತಥಾಪರೇ |
ಅನ್ಯೇ ಕುಂಭಘಟೈಸ್ತೇರುರನ್ಯೇ ತೇರುಶ್ಚ ಬಾಹುಭಿಃ || ೨೦ ||

ಸಾ ಪುಣ್ಯಾ ಧ್ವಜಿನೀ ಗಂಗಾ ದಾಶೈಃ ಸಂತಾರಿತಾ ಸ್ವಯಮ್ |
ಮೈತ್ರೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಪ್ರಯಯೌ ಪ್ರಯಾಗವನಮುತ್ತಮಮ್ || ೨೧ ||

ಆಶ್ವಾಸಯಿತ್ವಾ ಚ ಚಮೂಂ ಮಹಾತ್ಮಾ
ನಿವೇಶಯಿತ್ವಾ ಚ ಯಥೋಪಜೋಷಮ್ |
ದ್ರಷ್ಟುಂ ಭರದ್ವಾಜಮೃಷಿಪ್ರವರ್ಯಮ್
ಋತ್ವಿಗ್ವೃತಃ ಸನ್ಭರತಃ ಪ್ರತಸ್ಥೇ || ೨೨ ||

ಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯಾಽಶ್ರಮಮಭ್ಯುಪೇತ್ಯ
ಮಹಾತ್ಮನೋ ದೇವಪುರೋಹಿತಸ್ಯ |
ದದರ್ಶ ರಮ್ಯೋಟಜವೃಕ್ಷಷಂಡಮ್
ಮಹದ್ವನಂ ವಿಪ್ರವರಸ್ಯ ರಮ್ಯಮ್ || ೨೩ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡೇ ಏಕೋನನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ || ೮೯ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೯೦) >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed