Ayodhya Kanda Sarga 88 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಅಷ್ಟಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೮೮)


|| ಶಯ್ಯಾನುವೀಕ್ಷಣಮ್ ||

ತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ನಿಪುಣಂ ಸರ್ವಂ ಭರತಃ ಸಹ ಮಂತ್ರಿಭಿಃ |
ಇಂಗುದೀಮೂಲಮಾಗಮ್ಯ ರಾಮಶಯ್ಯಾಮವೇಕ್ಷ್ಯ ತಾಮ್ || ೧ ||

ಅಬ್ರವೀಜ್ಜನನೀಃ ಸರ್ವಾ ಇಹ ತೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ |
ಶರ್ವರೀ ಶಯಿತಾ ಭೂಮೌ ಇದಮಸ್ಯ ವಿಮರ್ದಿತಮ್ || ೨ ||

ಮಹಾಭಾಗಕುಲೀನೇನ ಮಹಾಭಾಗೇನ ಧೀಮತಾ |
ಜಾತೋ ದಶರಥೇನೋರ್ವ್ಯಾಂ ನ ರಾಮಃ ಸ್ವಪ್ತುಮರ್ಹತಿ || ೩ ||

ಅಜಿನೋತ್ತರಸಂಸ್ತೀರ್ಣೇ ವರಾಸ್ತರಣ ಸಂಚಯೇ |
ಶಯಿತ್ವಾ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರಃ ಕಥಂ ಶೇತೇ ಮಹೀತಲೇ || ೪ ||

ಪ್ರಾಸಾದಾಗ್ರ ವಿಮಾನೇಷು ವಲಭೀಷು ಚ ಸರ್ವದಾ |
ಹೈಮರಾಜತಭೌಮೇಷು ವರಾಸ್ತರಣ ಶಾಲಿಷು || ೫ ||

ಪುಷ್ಪಸಂಚಯಚಿತ್ರೇಷು ಚಂದನಾಗರುಗಂಧಿಷು |
ಪಾಂಡರಾಭ್ರ ಪ್ರಕಾಶೇಷು ಶುಕಸಂಘರುತೇಷು ಚ || ೬ ||

ಪ್ರಾಸಾದವರವರ್ಯೇಷು ಶೀತವತ್ಸು ಸುಗಂಧಿಷು |
ಉಷಿತ್ವಾ ಮೇರುಕಲ್ಪೇಷು ಕೃತಕಾಂಚನಭಿತ್ತಿಷು || ೭ ||

ಗೀತ ವಾದಿತ್ರ ನಿರ್ಘೋಷೈರ್ವರಾಭರಣ ನಿಸ್ಸ್ವನೈಃ |
ಮೃದಂಗವರಶಬ್ದೈಶ್ಚ ಸತತಂ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಃ || ೮ ||

ವಂದಿಭಿರ್ವಂದಿತಃ ಕಾಲೇ ಬಹುಭಿಃ ಸೂತಮಾಗಧೈಃ |
ಗಾಥಾಭಿರನುರೂಪಾಭಿಃ ಸ್ತುತಿಭಿಶ್ಚ ಪರಂತಪಃ || ೯ ||

ಅಶ್ರದ್ಧೇಯಮಿದಂ ಲೋಕೇ ನ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮಾ |
ಮುಹ್ಯತೇ ಖಲು ಮೇ ಭಾವಃ ಸ್ವಪ್ನೋಽಯಮಿತಿ ಮೇ ಮತಿಃ || ೧೦ ||

ನ ನೂನಂ ದೈವತಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಲೇನ ಬಲವತ್ತರಮ್ |
ಯತ್ರ ದಾಶರಥೀ ರಾಮೋ ಭೂಮಾವೇವ ಶಯೀತ ಸಃ || ೧೧ ||

ವಿದೇಹರಾಜಸ್ಯ ಸುತಾ ಸೀತಾ ಚ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾ |
ದಯಿತಾ ಶಯಿತಾ ಭೂಮೌ ಸ್ನುಷಾ ದಶರಥಸ್ಯ ಚ || ೧೨ ||

ಇಯಂ ಶಯ್ಯಾ ಮಮ ಭ್ರಾತುರಿದಂ ಹಿ ಪರಿವರ್ತಿತಮ್ |
ಸ್ಥಂಡಿಲೇ ಕಠಿನೇ ಸರ್ವಂ ಗಾತ್ರೈರ್ವಿಮೃದಿತಂ ತೃಣಮ್ || ೧೩ ||

ಮನ್ಯೇ ಸಾಭರಣಾ ಸುಪ್ತಾ ಸೀತಾಽಸ್ಮಿನ್ ಶಯನೋತ್ತಮೇ |
ತತ್ರ ತತ್ರ ಹಿ ದೃಶ್ಯಂತೇ ಸಕ್ತಾಃ ಕನಕ ಬಿಂದವಃ || ೧೪ ||

ಉತ್ತರೀಯಮಿಹಾಸಕ್ತಂ ಸುವ್ಯಕ್ತಂ ಸೀತಯಾ ತದಾ |
ತಥಾ ಹ್ಯೇತೇ ಪ್ರಕಾಶಂತೇ ಸಕ್ತಾಃ ಕೌಶೇಯತಂತವಃ || ೧೫ ||

ಮನ್ಯೇ ಭರ್ತುಃ ಸುಖಾ ಶಯ್ಯಾ ಯೇನ ಬಾಲಾ ತಪಸ್ವಿನೀ |
ಸುಕುಮಾರೀ ಸತೀ ದುಹ್ಖಂ ನ ವಿಜಾನಾತಿ ಮೈಥಿಲೀ || ೧೬ ||

ಹಾ ಹಂತಾಽಸ್ಮಿ ನೃಶಂಸೋಽಹಂ ಯತ್ಸಭಾರ್ಯಃ ಕೃತೇಮಮ |
ಈದೃಶೀಂ ರಾಘವಃ ಶಯ್ಯಾಮಧಿಶೇತೇ ಹ್ಯನಾಥವತ್ || ೧೭ ||

ಸಾರ್ವಭೌಮಕುಲೇ ಜಾತಃ ಸರ್ವಲೋಕಸ್ಯ ಸಮ್ಮತಃ |
ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ರಾಜ್ಯಂ ಸುಖಮನುತ್ತಮಮ್ || ೧೮ ||

ಕಥಮಿಂದೀವರ ಶ್ಯಾಮೋ ರಕ್ತಾಕ್ಷಃ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ |
ಸುಖ ಭಾಗೀ ಚ ದುಃಖಾರ್ಹಃ ಶಯಿತೋ ಭುವಿ ರಾಘವಃ || ೧೯ ||

ಧನ್ಯಃ ಖಲು ಮಹಾಭಾಗೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ |
ಭ್ರಾತರಂ ವಿಷಮೇ ಕಾಲೇ ಯೋ ರಾಮಮನುವರ್ತತೇ || ೨೦ ||

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾ ಖಲು ವೈದೇಹೀ ಪತಿಂ ಯಾಽನುಗತಾ ವನಮ್ |
ವಯಂ ಸಂಶಯಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ಹೀನಾಸ್ತೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ || ೨೧ ||

ಅಕರ್ಣಧಾರಾ ಪೃಥಿವೀ ಶೂನ್ಯೇವ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮಾ |
ಗತೇ ದಶರಥೇ ಸ್ವರ್ಗಂ ರಾಮೇ ಚಾರಣ್ಯಮಾಶ್ರಿತೇ || ೨೨ ||

ನ ಚ ಪ್ರಾರ್ಥಯತೇ ಕಚ್ಚಿತ್ ಮನಸಾಽಪಿ ವಸುಂಧರಾಮ್ |
ವನೇಽಪಿ ವಸತಸ್ತಸ್ಯ ಬಾಹು ವೀರ್ಯಾಭಿರಕ್ಷಿತಾಮ್ || ೨೩ ||

ಶೂನ್ಯಸಂವರಣಾ ರಕ್ಷಾಮಯಂತ್ರಿತ ಹಯದ್ವಿಪಾಮ್ |
ಅಪಾವೃತಪುರದ್ವಾರಾಂ ರಾಜಧಾನೀಮರಕ್ಷಿತಾಮ್ || ೨೪ ||

ಅಪ್ರಹೃಷ್ಟ ಬಲಾಂ ಶೂನ್ಯಾಂ ವಿಷಮಸ್ಥಾಮನಾವೃತಾಮ್ |
ಶತ್ರವೋ ನಾಭಿಮನ್ಯಂತೇ ಭಕ್ಷ್ಯಾನ್ವಿಷಕೃತಾನಿವ || ೨೫ ||

ಅದ್ಯ ಪ್ರಭೃತಿ ಭೂಮೌ ತು ಶಯಿಷ್ಯೇಽಹಂ ತೃಣೇಷು ವಾ |
ಫಲ ಮೂಲಾಶನೋ ನಿತ್ಯಂ ಜಟಾಚೀರಾಣಿ ಧಾರಯನ್ || ೨೬ ||

ತಸ್ಯಾರ್ಥಮುತ್ತರಂ ಕಾಲಂ ನಿವತ್ಸ್ಯಾಮಿ ಸುಖಂ ವನೇ |
ತಂ ಪ್ರತಿಶ್ರವಮಾಮುಚ್ಯ ನಾಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೨೭ ||

ವಸಂತಂ ಭ್ರಾತುರರ್ಥಾಯ ಶತ್ರುಘ್ನೋ ಮಾಽನುವತ್ಸ್ಯತಿ |
ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಸಹತ್ವಾರ್ಯೋ ಅಯೋಧ್ಯಾಂ ಪಾಲಯಿಷ್ಯತಿ || ೨೮ ||

ಅಭಿಷೇಕ್ಷ್ಯಂತಿ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಮಯೋಧ್ಯಾಯಾಂ ದ್ವಿಜಾತಯಃ |
ಅಪಿ ಮೇ ದೇವತಾಃ ಕುರ್ಯುರಿಮಂ ಸತ್ಯಂ ಮನೋರಥಮ್ || ೨೯ ||

ಪ್ರಸಾದ್ಯಮಾನಃ ಶಿರಸಾ ಮಯಾ ಸ್ವಯಮ್
ಬಹು ಪ್ರಕಾರಂ ಯದಿ ನಭಿಪತ್ಸ್ಯತೇ |
ತತೋಽನುವತ್ಸ್ಯಾಮಿ ಚಿರಾಯ ರಾಘವಮ್
ವನೇಚರನ್ನಾರ್ಹತಿ ಮಾಮುಪೇಕ್ಷಿತುಮ್ || ೩೦ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡೇ ಅಷ್ಟಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ || ೮೮ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಏಕೋನನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೮೯) >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed