Ayodhya Kanda Sarga 88 – అయోధ్యాకాండ అష్టాశీతితమః సర్గః (౮౮)


|| శయ్యానువీక్షణమ్ ||

తచ్ఛ్రుత్వా నిపుణం సర్వం భరతః సహ మంత్రిభిః |
ఇంగుదీమూలమాగమ్య రామశయ్యామవేక్ష్య తామ్ || ౧ ||

అబ్రవీజ్జననీః సర్వా ఇహ తేన మహాత్మనా |
శర్వరీ శయితా భూమౌ ఇదమస్య విమర్దితమ్ || ౨ ||

మహాభాగకులీనేన మహాభాగేన ధీమతా |
జాతో దశరథేనోర్వ్యాం న రామః స్వప్తుమర్హతి || ౩ ||

అజినోత్తరసంస్తీర్ణే వరాస్తరణ సంచయే |
శయిత్వా పురుషవ్యాఘ్రః కథం శేతే మహీతలే || ౪ ||

ప్రాసాదాగ్ర విమానేషు వలభీషు చ సర్వదా |
హైమరాజతభౌమేషు వరాస్తరణ శాలిషు || ౫ ||

పుష్పసంచయచిత్రేషు చందనాగరుగంధిషు |
పాండరాభ్ర ప్రకాశేషు శుకసంఘరుతేషు చ || ౬ ||

ప్రాసాదవరవర్యేషు శీతవత్సు సుగంధిషు |
ఉషిత్వా మేరుకల్పేషు కృతకాంచనభిత్తిషు || ౭ ||

గీత వాదిత్ర నిర్ఘోషైర్వరాభరణ నిస్స్వనైః |
మృదంగవరశబ్దైశ్చ సతతం ప్రతిబోధితః || ౮ ||

వందిభిర్వందితః కాలే బహుభిః సూతమాగధైః |
గాథాభిరనురూపాభిః స్తుతిభిశ్చ పరంతపః || ౯ ||

అశ్రద్ధేయమిదం లోకే న సత్యం ప్రతిభాతి మా |
ముహ్యతే ఖలు మే భావః స్వప్నోఽయమితి మే మతిః || ౧౦ ||

న నూనం దైవతం కించిత్ కాలేన బలవత్తరమ్ |
యత్ర దాశరథీ రామో భూమావేవ శయీత సః || ౧౧ ||

విదేహరాజస్య సుతా సీతా చ ప్రియదర్శనా |
దయితా శయితా భూమౌ స్నుషా దశరథస్య చ || ౧౨ ||

ఇయం శయ్యా మమ భ్రాతురిదం హి పరివర్తితమ్ |
స్థండిలే కఠినే సర్వం గాత్రైర్విమృదితం తృణమ్ || ౧౩ ||

మన్యే సాభరణా సుప్తా సీతాఽస్మిన్ శయనోత్తమే |
తత్ర తత్ర హి దృశ్యంతే సక్తాః కనక బిందవః || ౧౪ ||

ఉత్తరీయమిహాసక్తం సువ్యక్తం సీతయా తదా |
తథా హ్యేతే ప్రకాశంతే సక్తాః కౌశేయతంతవః || ౧౫ ||

మన్యే భర్తుః సుఖా శయ్యా యేన బాలా తపస్వినీ |
సుకుమారీ సతీ దుహ్ఖం న విజానాతి మైథిలీ || ౧౬ ||

హా హంతాఽస్మి నృశంసోఽహం యత్సభార్యః కృతేమమ |
ఈదృశీం రాఘవః శయ్యామధిశేతే హ్యనాథవత్ || ౧౭ ||

సార్వభౌమకులే జాతః సర్వలోకస్య సమ్మతః |
సర్వలోకప్రియస్త్యక్త్వా రాజ్యం సుఖమనుత్తమమ్ || ౧౮ ||

కథమిందీవర శ్యామో రక్తాక్షః ప్రియదర్శనః |
సుఖ భాగీ చ దుఃఖార్హః శయితో భువి రాఘవః || ౧౯ ||

ధన్యః ఖలు మహాభాగో లక్ష్మణః శుభలక్షణః |
భ్రాతరం విషమే కాలే యో రామమనువర్తతే || ౨౦ ||

సిద్ధార్థా ఖలు వైదేహీ పతిం యాఽనుగతా వనమ్ |
వయం సంశయితాః సర్వే హీనాస్తేన మహాత్మనా || ౨౧ ||

అకర్ణధారా పృథివీ శూన్యేవ ప్రతిభాతి మా |
గతే దశరథే స్వర్గం రామే చారణ్యమాశ్రితే || ౨౨ ||

న చ ప్రార్థయతే కచ్చిత్ మనసాఽపి వసుంధరామ్ |
వనేఽపి వసతస్తస్య బాహు వీర్యాభిరక్షితామ్ || ౨౩ ||

శూన్యసంవరణా రక్షామయంత్రిత హయద్విపామ్ |
అపావృతపురద్వారాం రాజధానీమరక్షితామ్ || ౨౪ ||

అప్రహృష్ట బలాం శూన్యాం విషమస్థామనావృతామ్ |
శత్రవో నాభిమన్యంతే భక్ష్యాన్విషకృతానివ || ౨౫ ||

అద్య ప్రభృతి భూమౌ తు శయిష్యేఽహం తృణేషు వా |
ఫల మూలాశనో నిత్యం జటాచీరాణి ధారయన్ || ౨౬ ||

తస్యార్థముత్తరం కాలం నివత్స్యామి సుఖం వనే |
తం ప్రతిశ్రవమాముచ్య నాస్య మిథ్యా భవిష్యతి || ౨౭ ||

వసంతం భ్రాతురర్థాయ శత్రుఘ్నో మాఽనువత్స్యతి |
లక్ష్మణేన సహత్వార్యో అయోధ్యాం పాలయిష్యతి || ౨౮ ||

అభిషేక్ష్యంతి కాకుత్స్థమయోధ్యాయాం ద్విజాతయః |
అపి మే దేవతాః కుర్యురిమం సత్యం మనోరథమ్ || ౨౯ ||

ప్రసాద్యమానః శిరసా మయా స్వయమ్
బహు ప్రకారం యది నభిపత్స్యతే |
తతోఽనువత్స్యామి చిరాయ రాఘవమ్
వనేచరన్నార్హతి మాముపేక్షితుమ్ || ౩౦ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే అష్టాశీతితమః సర్గః || ౮౮ ||

అయోధ్యాకాండ ఏకోననవతితమః సర్గః (౮౯)>>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణ అయోధ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed