Ayodhya Kanda Sarga 64 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಚತುಃಷಷ್ಠಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೬೪)


|| ದಶರಥದಿಷ್ಟಾಂತಃ ||

ವಧಮಪ್ರತಿರೂಪಂ ತು ಮಹರ್ಷೇಸ್ತಸ್ಯ ರಾಘವಃ |
ವಿಲಪನ್ನೇವ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಕೌಸಲ್ಯಾಂ ಪುನರಬ್ರವೀತ್ || ೧ ||

ತದಜ್ಞಾನಾನ್ಮಹತ್ಪಾಪಂ ಕೃತ್ವಾಹಂ ಸಂಕುಲೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಏಕಸ್ತ್ವಚಿಂತಯಂ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಕಥಂ ನು ಸುಕೃತಂ ಭವೇತ್ || ೨ ||

ತತಸ್ತಂ ಘಟಮಾದಯ ಪೂರ್ಣಂ ಪರಮವಾರಿಣಾ |
ಆಶ್ರಮಂ ತಮಹಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಯಥಾಖ್ಯಾತಪಥಂ ಗತಃ || ೩ ||

ತತ್ರಾಹಂ ದುರ್ಬಲಾವಂಧೌ ವೃದ್ಧಾವಪರಿಣಾಯಕೌ |
ಅಪಶ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಪಿತರೌ ಲೂನಪಕ್ಷಾವಿವ ದ್ವಿಜೌ || ೪ ||

ತನ್ನಿಮಿತ್ತಾಭಿರಾಸೀನೌ ಕಥಾಭಿರಪರಿಕ್ರಮೌ |
ತಾಮಾಶಾಂ ಮತ್ಕೃತೇ ಹೀನೌ ಉದಾಸೀನಾವನಾಥವತ್ || ೫ ||

ಶೋಕೋಪಹತಚಿತ್ತಶ್ಚ ಭಯಸಂತ್ರಸ್ತಚೇತನಃ |
ತಚ್ಚಾಶ್ರಮಪದಂ ಗತ್ವಾ ಭೂಯಃ ಶೋಕಮಹಂ ಗತಃ || ೬ ||

ಪದಶಬ್ದಂ ತು ಮೇ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮುನಿರ್ವಾಕ್ಯಮಭಾಷತ |
ಕಿಂ ಚಿರಾಯಸಿ ಮೇ ಪುತ್ರ ಪಾನೀಯಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಮಾನಯ || ೭ ||

ಯನ್ನಿಮಿತ್ತಮಿದಂ ತಾತ ಸಲಿಲೇ ಕ್ರೀಡಿತಂ ತ್ವಯಾ |
ಉತ್ಕಂಠಿತಾ ತೇ ಮಾತೇಯಂ ಪ್ರವಿಶ ಕ್ಷಿಪ್ರಮಾಶ್ರಮಮ್ || ೮ ||

ಯದ್ವ್ಯಲೀಕಂ ಕೃತಂ ಪುತ್ರ ಮಾತ್ರಾ ತೇ ಯದಿ ವಾ ಮಯಾ |
ನ ತನ್ಮನಸಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತ್ವಯಾ ತಾತ ತಪಸ್ವಿನಾ || ೯ ||

ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಗತೀನಾಂ ಚ ಚಕ್ಷುಸ್ತ್ವಂ ಹೀನಚಕ್ಷುಷಾಮ್ |
ಸಮಾಸಕ್ತಾಸ್ತ್ವಯಿ ಪ್ರಾಣಾಃ ಕಿಂ ತ್ವಂ ನೋ ನಾಭಿಭಾಷಸೇ || ೧೦ ||

ಮುನಿಮವ್ಯಕ್ತಯಾ ವಾಚಾ ತಮಹಂ ಸಜ್ಜಮಾನಯಾ |
ಹೀನವ್ಯಂಜನಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಭೀತಃ ಭೀತೈವಾಬ್ರವಮ್ || ೧೧ ||

ಮನಸಃ ಕರ್ಮ ಚೇಷ್ಟಾಭಿರಭಿಸಂಸ್ತಭ್ಯ ವಾಗ್ಬಲಮ್ |
ಆಚಚಕ್ಷೇ ತ್ವಹಂ ತಸ್ಮೈ ಪುತ್ರವ್ಯಸನಜಂ ಭಯಮ್ || ೧೨ ||

ಕ್ಷತ್ರಿಯೋಽಹಂ ದಶರಥೋ ನಾಹಂ ಪುತ್ರೋ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಸಜ್ಜನಾವಮತಂ ದುಃಖಮಿದಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸ್ವಕರ್ಮಜಮ್ || ೧೩ ||

ಭಗವಂಶ್ಚಾಪಹಸ್ತೋಽಹಂ ಸರಯೂತೀರಮಾಗತಃ |
ಜಿಘಾಂಸುಃ ಶ್ವಾಪದಂ ಕಿಂಚಿತ್ ನಿಪಾನೇ ಚಾಗತಂ ಗಜಮ್ || ೧೪ ||

ತತ್ರ ಶ್ರುತಃ ಮಯಾ ಶಬ್ದೋ ಜಲೇ ಕುಂಭಸ್ಯ ಪೂರ್ಯತಃ |
ದ್ವಿಪೋಽಯಮಿತಿ ಮತ್ವಾಽಯಂ ಬಾಣೇನಾಭಿಹತಃ ಮಯಾ || ೧೫ ||

ಗತ್ವಾ ನದ್ಯಾಸ್ತತಸ್ತೀರಮಪಶ್ಯಮಿಷುಣಾ ಹೃದಿ |
ವಿನಿರ್ಭಿನ್ನಂ ಗತಪ್ರಾಣಂ ಶಯಾನಂ ಭುವಿ ತಾಪಸಮ್ || ೧೬ ||

ಭಗವನ್ ಶಬ್ದಮಾಲಕ್ಷ್ಯ ಮಯಾ ಗಜಜಿಘಾಂಸುನಾ |
ವಿಸೃಷ್ಟೋಽಂಭಸಿ ನಾರಾಚಸ್ತೇನ ತೇ ನಿಹತಸ್ಸುತಃ || ೧೭ || [ತತಸ್ತೇ]

ತತಸ್ತಸ್ಯೈವ ವಚನಾದುಪೇತ್ಯ ಪರಿತಪ್ಯತಃ |
ಸ ಮಯಾ ಸಹಸಾ ಬಣೋದ್ಧೃತೋ ಮರ್ಮತಸ್ತದಾ || ೧೮ ||

ಸ ಚೋದ್ಧೃತೇನ ಬಾಣೇನ ತತ್ರೈವ ಸ್ವರ್ಗಮಾಸ್ಥಿತಃ |
ಭವಂತೌ ಪಿತರೌ ಶೋಚನ್ನಂಧಾವಿತಿ ವಿಲಪ್ಯ ಚ || ೧೯ ||

ಅಜ್ಞಾನಾದ್ಭವತಃ ಪುತ್ರಃ ಸಹಸಾಽಭಿಹತಃ ಮಯಾ |
ಶೇಷಮೇವಂ ಗತೇ ಯತ್ಸ್ಯಾತ್ ತತ್ಪ್ರಸೀದತು ಮೇ ಮುನಿಃ || ೨೦ ||

ಸ ತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ವಚಃ ಕ್ರೂರಂ ಮಯೋಕ್ತಮಘಶಂಸಿನಾ |
ನಾಶಕತ್ತೀವ್ರಮಾಯಾಸಮಕರ್ತುಂ ಭಗವಾನೃಷಿಃ || ೨೧ ||

ಸ ಬಾಷ್ಪಪೂರ್ಣವದನೋ ನಿಃಶ್ವಸನ್ ಶೋಕಕರ್ಶಿತಃ |
ಮಾಮುವಾಚ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಕೃತಾಂಜಲಿಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ || ೨೨ ||

ಯದ್ಯೇತದಶುಭಂ ಕರ್ಮ ನ ತ್ವಂ ಮೇ ಕಥಯೇಃ ಸ್ವಯಮ್ |
ಫಲೇನ್ಮೂರ್ಧಾ ಸ್ಮ ತೇ ರಾಜನ್ ಸದ್ಯಃ ಶತಸಹಸ್ರಧಾ || ೨೩ ||

ಕ್ಷತ್ರಿಯೇಣ ವಧೋ ರಾಜನ್ ವಾನಪ್ರಸ್ಥೇ ವಿಶೇಷತಃ |
ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಂ ಕೃತಃ ಸ್ಥಾನಾತ್ ಚ್ಯಾವಯೇದಪಿ ವಜ್ರಿಣಮ್ || ೨೪ ||

ಸಪ್ತಧಾ ತು ಫಲೇನ್ಮೂರ್ಧಾ ಮುನೌ ತಪಸಿ ತಿಷ್ಠತಿ |
ಜ್ಞಾನಾದ್ವಿಸೃಜತಃ ಶಸ್ತ್ರಂ ತಾದೃಶೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಿ || ೨೫ ||

ಅಜ್ಞಾನಾದ್ಧಿ ಕೃತಂ ಯಸ್ಮಾತ್ ಇದಂ ತೇನೈವ ಜೀವಸಿ |
ಅಪಿ ಹ್ಯದ್ಯ ಕುಲಂ ನಸ್ಯಾತ್ ಇಕ್ಷ್ವಾಕೂಣಾಂ ಕುತಃ ಭವಾನ್ || ೨೬ ||

ನಯ ನೌ ನೃಪ ತಂ ದೇಶಮಿತಿ ಮಾಂ ಚಾಭ್ಯಭಾಷತ |
ಅದ್ಯ ತಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾವಃ ಪುತ್ರಂ ಪಶ್ಚಿಮದರ್ಶನಮ್ || ೨೭ ||

ರುಧಿರೇಣಾವಸಿಕ್ತಾಂಗಂ ಪ್ರಕೀರ್ಣಾಜಿನ ವಾಸಸಮ್ |
ಶಯಾನಂ ಭುವಿ ನಿಸ್ಸಂಜ್ಞಂ ಧರ್ಮ ರಾಜವಶಂ ಗತಮ್ || ೨೮ ||

ಅಥಾಹಮೇಕಸ್ತಂ ದೇಶಂ ನೀತ್ವಾ ತೌ ಭೃಶದುಃಖಿತೌ |
ಅಸ್ಪರ್ಶಯಮಹಂ ಪುತ್ರಂ ತಂ ಮುನಿಂ ಸಹ ಭಾರ್ಯಯಾ || ೨೯ ||

ತೌ ಪುತ್ರಮಾತ್ಮನಃ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ತಮಾಸಾದ್ಯ ತಪಸ್ವಿನೌ |
ನಿಪೇತತುಃ ಶರೀರೇಽಸ್ಯ ಪಿತಾ ತಸ್ಯೇದಮಬ್ರವೀತ್ || ೩೦ ||

ನಾಭಿವಾದಯಸೇ ಮಾಽದ್ಯ ನ ಚ ಮಾಮಭಿಭಾಷಸೇ |
ಕಿಂ ನು ಶೇಷೇ ತು ಭೂಮೌ ತ್ವಂ ವತ್ಸ ಕಿಂ ಕುಪಿತೋ ಹ್ಯಸಿ || ೩೧ ||

ನ ತ್ವಹಂ ತೇ ಪ್ರಿಯಂ ಪುತ್ರ ಮಾತರಂ ಪಸ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ |
ಕಿಂ ನು ನಾಲಿಂಗಸೇ ಪುತ್ರ ಸುಕುಮಾರ ವಚೋ ವದ || ೩೨ ||

ಕಸ್ಯ ವಾಽಪರರಾತ್ರೇಽಹಂ ಶ್ರೋಷ್ಯಾಮಿ ಹೃದಯಂಗಮಮ್ |
ಅಧೀಯಾನಸ್ಯ ಮಧುರಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ವಾನ್ಯದ್ವಿಶೇಷತಃ || ೩೩ ||

ಕೋ ಮಾಂ ಸಂಧ್ಯಾಮುಪಾಸ್ಯೈವ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಹುತಹುತಾಶನಃ |
ಶ್ಲಾಘಯಿಷ್ಯತ್ಯುಪಾಸೀನಃ ಪುತ್ರ ಶೋಕಭಯಾರ್ದಿತಮ್ || ೩೪ ||

ಕಂದಮೂಲಫಲಂ ಹೃತ್ವಾ ಕೋ ಮಾಂ ಪ್ರಿಯಮಿವಾತಿಥಿಮ್ |
ಭೋಜಯಿಷ್ಯತ್ಯಕರ್ಮಣ್ಯಮ್ ಅಪ್ರಗ್ರಹಮನಾಯಕಮ್ || ೩೫ ||

ಇಮಾಮಂಧಾಂ ಚ ವೃದ್ಧಾಂ ಚ ಮಾತರಂ ತೇ ತಪಸ್ವಿನೀಮ್ |
ಕಥಂ ವತ್ಸ ಭರಿಷ್ಯಾಮಿ ಕೃಪಣಾಂ ಪುತ್ರ ಗರ್ಧಿನೀಮ್ || ೩೬ ||

ತಿಷ್ಠ ಮಾಂ ಮಾಗಮಃ ಪುತ್ರ ಯಮಸ್ಯ ಸದನಂ ಪ್ರತಿ |
ಶ್ವೋ ಮಯಾ ಸಹ ಗಂತಾಽಸಿ ಜನನ್ಯಾ ಚ ಸಮೇಧಿತಃ || ೩೭ ||

ಉಭಾವಪಿ ಚ ಶೋಕಾರ್ತೌ ಅವನಾಥೌ ಕೃಪಣೌ ವನೇ |
ಕ್ಷಿಪ್ರಮೇವ ಗಮಿಷ್ಯಾವಸ್ತ್ವಯಾಽಹೀನೌ ಯಮಕ್ಷಯಮ್ || ೩೮ ||

ತತಃ ವೈವಸ್ವತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭಾರತೀಮ್ |
ಕ್ಷಮತಾಂ ಧರ್ಮರಾಜೋ ಮೇ ಬಿಭೃಯಾತ್ಪಿತರಾವಯಮ್ || ೩೯ ||

ದಾತುಮರ್ಹತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಲೋಕಪಾಲೋ ಮಹಾಯಶಾಃ |
ಈದೃಶಸ್ಯ ಮಮಾಕ್ಷಯ್ಯಾ ಮೇಕಾಮಭಯದಕ್ಷಿಣಾಮ್ || ೪೦ ||

ಅಪಾಪೋಽಸಿ ಯದಾ ಪುತ್ರ ನಿಹತಃ ಪಾಪಕರ್ಮಣಾ |
ತೇನ ಸತ್ಯೇನ ಗಚ್ಛಾಶು ಯೇ ಲೋಕಾಃ ಶಸ್ತ್ರಯೋಧಿನಾಮ್ || ೪೧ ||

ಯಾಂತಿ ಶೂರಾ ಗತಿಂ ಯಾಂ ಚ ಸಂಗ್ರಾಮೇಷ್ವನಿವರ್ತಿನಃ |
ಹತಾಸ್ತ್ವಭಿಮುಖಾಃ ಪುತ್ರ ಗತಿಂ ತಾಂ ಪರಮಾಂ ವ್ರಜ || ೪೨ ||

ಯಾಂ ಗತಿಂ ಸಗರಃ ಶೈಬ್ಯೋ ದಿಲೀಪೋ ಜನಮೇಜಯಃ |
ನಹುಷೋ ಧುಂಧುಮಾರಶ್ಚ ಪ್ರಾಪ್ತಾಸ್ತಾಂ ಗಚ್ಛ ಪುತ್ರಕ || ೪೩ ||

ಯಾ ಗತಿಃ ಸರ್ವಸಾಧೂನಾಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾತ್ತಪಸಾಚ ಯಾ |
ಯಾ ಭೂಮಿದಸ್ಯಾಹಿತಾಗ್ನೇಃ ಏಕಪತ್ನೀ ವ್ರತಸ್ಯ ಚ || ೪೪ ||

ಗೋ ಸಹಸ್ರಪ್ರದಾತೄಣಾಂ ಯಾ ಯಾ ಗುರುಭೃತಾಮಪಿ |
ದೇಹನ್ಯಾಸಕೃತಾಂ ಯಾ ಚ ತಾಂ ಗತಿಂ ಗಚ್ಛ ಪುತ್ರಕ || ೪೫ ||

ನ ಹಿ ತ್ವಸ್ಮಿನ್ ಕುಲೇ ಜಾತಃ ಗಚ್ಛತ್ಯಕುಶಲಾಂ ಗತಿಮ್ |
ಸ ತು ಯಾಸ್ಯತಿ ಯೇನ ತ್ವಂ ನಿಹತೋ ಮಮ ಬಾಂಧವಃ || ೪೬ ||

ಏವಂ ಸ ಕೃಪಣಂ ತತ್ರ ಪರ್ಯದೇವಯತಾಸಕೃತ್ |
ತತೋಽಸ್ಮೈ ಕರ್ತುಮುದಕಂ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ಸಹಭಾರ್ಯಯಾ || ೪೭ ||

ಸ ತು ದಿವ್ಯೇನ ರೂಪೇಣ ಮುನಿಪುತ್ರಃ ಸ್ವಕರ್ಮಭಿಃ |
ಸ್ವರ್ಗಮಾಧ್ಯಾರುಹತ್ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಶಕ್ರೇಣ ಸಹ ಧರ್ಮವಿತ್ || ೪೮ ||

ಆಬಭಾಷೇ ಚ ವೃದ್ಧೌ ತೌ ಸಹ ಶಕ್ರೇಣ ತಾಪಸಃ |
ಆಶ್ವಾಸ್ಯ ಚ ಮುಹೂರ್ತಂ ತು ಪಿತರೌ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರವೀತ್ || ೪೯ ||

ಸ್ಥಾನಮಸ್ಮಿ ಮಹತ್ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಭವತೋಃ ಪರಿಚಾರಣಾತ್ |
ಭವಂತಾವಪಿ ಚ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಮಮ ಮೂಲಮುಪೈಷ್ಯತಃ || ೫೦ ||

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ತು ದಿವ್ಯೇನ ವಿಮಾನೇನ ವಪುಷ್ಮತಾ |
ಆರುರೋಹ ದಿವಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಮುನಿಪುತ್ರಃ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ || ೫೧ ||

ಸ ಕೃತ್ವಾ ತೂದಕಂ ತೂರ್ಣಂ ತಾಪಸಃ ಸಹ ಭಾರ್ಯಯಾ |
ಮಾಮುವಾಚ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಕೃತಾಂಜಲಿಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ || ೫೨ ||

ಅದ್ಯೈವ ಜಹಿ ಮಾಂ ರಾಜನ್ ಮರಣೇ ನಾಸ್ತಿ ಮೇ ವ್ಯಥಾ |
ಯಚ್ಛರೇಣೈಕಪುತ್ರಂ ಮಾಂ ತ್ವಮಕರ್ಷೀರಪುತ್ರಕಮ್ || ೫೩ ||

ತ್ವಯಾ ತು ಯದವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ನಿಹತಃ ಮೇ ಸುತಃ ಶುಚಿಃ |
ತೇನ ತ್ವಾಮಭಿಶಪ್ಸ್ಯಾಮಿ ಸುದುಃಖಮತಿದಾರುಣಮ್ || ೫೪ ||

ಪುತ್ರವ್ಯಸನಜಂ ದುಃಖಂ ಯದೇತನ್ಮಮ ಸಾಂಪ್ರತಮ್ |
ಏವಂ ತ್ವಂ ಪುತ್ರಶೋಕೇನ ರಾಜನ್ ಕಾಲಂ ಕರಿಷ್ಯಸಿ || ೫೫ ||

ಅಜ್ಞಾನಾತ್ತು ಹತೋ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯೇಣ ತ್ವಯಾ ಮುನಿಃ |
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಾಂ ನಾವಿಶತ್ಯಾಶು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ನರಾಧಿಪ || ೫೬ ||

ತ್ವಾಮಪ್ಯೇತಾದೃಶೋ ಭಾವಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಮೇವ ಗಮಿಷ್ಯತಿ |
ಜೀವಿತಾಂತಕರೋ ಘೋರೋ ದಾತಾರಮಿವ ದಕ್ಷಿಣಾ || ೫೭ ||

ಏವಂ ಶಾಪಂ ಮಯಿ ನ್ಯಸ್ಯ ವಿಲಪ್ಯ ಕರುಣಂ ಬಹು |
ಚಿತಾಮಾರೋಪ್ಯ ದೇಹಂ ತನ್ಮಿಥುನಂ ಸ್ವರ್ಗಮಭ್ಯಯಾತ್ || ೫೮ ||

ತದೇತಚ್ಛಿಂತಯಾನೇನ ಸ್ಮೃತಂ ಪಾಪಂ ಮಯಾ ಸ್ವಯಮ್ |
ತದಾ ಬಾಲ್ಯಾತ್ಕೃತಂ ದೇವಿ ಶಬ್ದವೇಧ್ಯನುಕರ್ಷಿಣಾ || ೫೯ ||

ತಸ್ಯಾಯಂ ಕರ್ಮಣೋ ದೇವಿ ವಿಪಾಕಃ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಃ |
ಅಪಥ್ಯೈಃ ಸಹ ಸಂಭುಕ್ತಃ ವ್ಯಾಧಿರನ್ನರಸೋ ಯಥಾ || ೬೦ ||

ತಸ್ಮಾನ್ಮಾಮಾಗತಂ ಭದ್ರೇ ತಸ್ಯೋದಾರಸ್ಯ ತದ್ವಚಃ |
ಯದಹಂ ಪುತ್ರಶೋಕೇನ ಸಂತ್ಯಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯದ್ಯ ಜೀವಿತಮ್ || ೬೧ ||

ಚಕ್ಷುರ್ಭ್ಯಾಂ ತ್ವಾಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಕೌಸಲ್ಯೇ ಸಾಧು ಮಾ ಸ್ಪೃಶ |
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸ ರುದಂಸ್ತ್ರಸ್ತೋ ಭಾರ್ಯಾಮಾಹ ಚ ಭೂಮಿಪಃ || ೬೨ ||

ಏತನ್ಮೇ ಸದೃಶಂ ದೇವಿ ಯನ್ಮಯಾ ರಾಘವೇ ಕೃತಮ್ |
ಸದೃಶಂ ತತ್ತು ತಸ್ಯೈವ ಯದನೇನ ಕೃತಂ ಮಯಿ || ೬೩ ||

ದುರ್ವೃತ್ತಮಪಿ ಕಃ ಪುತ್ರಂ ತ್ಯಜೇದ್ಭುವಿ ವಿಚಕ್ಷಣಃ |
ಕಶ್ಚ ಪ್ರವ್ರಾಜ್ಯಮಾನೋ ವಾ ನಾಸೂಯೇತ್ಪಿತರಂ ಸುತಃ || ೬೪ ||

ಯದಿ ಮಾಂ ಸಂಸ್ಪೃಶೇದ್ರಾಮಃ ಸಕೃದದ್ಯ ಲಭೇತ ವಾ |
ಯಮಕ್ಷಯಮನುಪ್ರಾಪ್ತಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಂತಿ ನ ಹಿ ಮಾನವಾಃ || ೬೫ ||

ಚಕ್ಷುಷಾ ತ್ವಾಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಸ್ಮೃತಿರ್ಮಮ ವಿಲುಪ್ಯತೇ |
ದೂತಾ ವೈವಸ್ವತಸ್ಯೈತೇ ಕೌಸಲ್ಯೇ ತ್ವರಯಂತಿ ಮಾಮ್ || ೬೬ ||

ಅತಸ್ತು ಕಿಂ ದುಃಖತರಂ ಯದಹಂ ಜೀವಿತಕ್ಷಯೇ |
ನ ಹಿ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಧರ್ಮಜ್ಞಂ ರಾಮಂ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಮ್ || ೬೭ ||

ತಸ್ಯಾದರ್ಶನಜಃ ಶೋಕಃ ಸುತಸ್ಯಾಪ್ರತಿಕರ್ಮಣಃ |
ಉಚ್ಛೋಷಯತಿ ಮೇ ಪ್ರಾಣಾನ್ವಾರಿ ಸ್ತೋಕಮಿವಾತಪಃ || ೬೮ ||

ನ ತೇ ಮನುಷ್ಯಾ ದೇವಾಸ್ತೇ ಯೇ ಚಾರುಶುಭಕುಂಡಲಮ್ |
ಮುಖಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಂತಿ ರಾಮಸ್ಯ ವರ್ಷೇ ಪಂಚದಶೇ ಪುನಃ || ೬೯ ||

ಪದ್ಮಪತ್ರೇಕ್ಷಣಂ ಸುಭ್ರು ಸುದಂಷ್ಟ್ರಂ ಚಾರುನಾಸಿಕಮ್ |
ಧನ್ಯಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಂತಿ ರಾಮಸ್ಯ ತಾರಾಧಿಪನಿಭಂ ಮುಖಮ್ || ೭೦ ||

ಸದೃಶಂ ಶಾರದಸ್ಯೇಂದೋಃ ಫುಲ್ಲಸ್ಯ ಕಮಲಸ್ಯ ಚ |
ಸುಗಂಧಿ ಮಮ ನಾಥಸ್ಯ ಧನ್ಯಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಂತಿ ತನ್ಮುಖಮ್ || ೭೧ ||

ನಿವೃತ್ತವನವಾಸಂ ತಮಯೋಧ್ಯಾಂ ಪುನರಾಗತಮ್ |
ದ್ರಕ್ಷ್ಯಂತಿ ಸುಖಿನೋ ರಾಮಂ ಶುಕ್ರಂ ಮಾರ್ಗಗತಂ ಯಥಾ || ೭೨ ||

ಕೌಸಲ್ಯೇ ಚಿತ್ತಮೋಹೇನ ಹೃದಯಂ ಸೀದತೀವ ಮೇ |
ವೇದಯೇ ನ ಚ ಸಂಯುಕ್ತಾನ್ ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶರಸಾನಹಮ್ || ೭೩ ||

ಚಿತ್ತನಾಶಾದ್ವಿಪದ್ಯಂತೇ ಸರ್ವಾಣ್ಯೇವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮೇ |
ಕ್ಷಿಣಸ್ನೇಹಸ್ಯ ದೀಪಸ್ಯ ಸಂಸಕ್ತಾ ರಶ್ಮಯೋ ಯಥಾ || ೭೪ ||

ಅಯಮಾತ್ಮ ಭವಃ ಶೋಕೋ ಮಾಮನಾಥಮಚೇತನಮ್ |
ಸಂಸಾದಯತಿ ವೇಗೇನ ಯಥಾ ಕೂಲಂ ನದೀರಯಃ || ೭೫ ||

ಹಾ ರಾಘವ ಮಹಾಬಾಹೋ ಹಾ ಮಮಾಽಯಾಸನಾಶನ |
ಹಾ ಪಿತೃಪ್ರಿಯ ಮೇ ನಾಥ ಹಾಽದ್ಯ ಕ್ವಾಽಸಿ ಗತಃ ಸುತ || ೭೬ ||

ಹಾ ಕೌಸಲ್ಯೇ ನಶಿಷ್ಯಾಮಿ ಹಾ ಸುಮಿತ್ರೇ ತಪಸ್ವಿನಿ |
ಹಾ ನೃಶಂಸೇ ಮಮಾಮಿತ್ರೇ ಕೈಕೇಯಿ ಕುಲಪಾಂಸನಿ || ೭೭ ||

ಇತಿ ರಾಮಸ್ಯ ಮಾತುಶ್ಚ ಸುಮಿತ್ರಾಯಾಶ್ಚ ಸನ್ನಿಧೌ |
ರಾಜಾ ದಶರಥಃ ಶೋಚನ್ ಜೀವಿತಾಂತಮುಪಾಗಮತ್ || ೭೮ ||

ಯಥಾ ತು ದೀನಂ ಕಥಯನ್ನರಾಧಿಪಃ
ಪ್ರಿಯಸ್ಯ ಪುತ್ರಸ್ಯ ವಿವಾಸನಾತುರಃ |
ಗತೇಽರ್ಧರಾತ್ರೇ ಭೃಶದುಃಖಪೀಡಿತಃ |
ತದಾ ಜಹೌ ಪ್ರಾಣಮುದಾರದರ್ಶನಃ || ೭೯ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡೇ ಚತುಃಷಷ್ಠಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ || ೬೪ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಪಂಚಷಷ್ಠಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೬೫) >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ ನೋಡಿ.


గమనిక : "శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed