Ayodhya Kanda Sarga 64 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ சது꞉ஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (64)


॥ த³ஶரத²தி³ஷ்டாந்த꞉ ॥

வத⁴மப்ரதிரூபம் து மஹர்ஷேஸ்தஸ்ய ராக⁴வ꞉ ।
விளபந்நேவ த⁴ர்மாத்மா கௌஸல்யாம் புநரப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

தத³ஜ்ஞாநாந்மஹத்பாபம் க்ருத்வாஹம் ஸங்குலேந்த்³ரிய꞉ ।
ஏகஸ்த்வசிந்தயம் பு³த்³த்⁴யா கத²ம் நு ஸுக்ருதம் ப⁴வேத் ॥ 2 ॥

ததஸ்தம் க⁴டமாத³ய பூர்ணம் பரமவாரிணா ।
ஆஶ்ரமம் தமஹம் ப்ராப்ய யதா²க்²யாதபத²ம் க³த꞉ ॥ 3 ॥

தத்ராஹம் து³ர்ப³லாவந்தௌ⁴ வ்ருத்³தா⁴வபரிணாயகௌ ।
அபஶ்யம் தஸ்ய பிதரௌ லூநபக்ஷாவிவ த்³விஜௌ ॥ 4 ॥

தந்நிமித்தாபி⁴ராஸீநௌ கதா²பி⁴ரபரிக்ரமௌ ।
தாமாஶாம் மத்க்ருதே ஹீநௌ உதா³ஸீநாவநாத²வத் ॥ 5 ॥

ஶோகோபஹதசித்தஶ்ச ப⁴யஸந்த்ரஸ்தசேதந꞉ ।
தச்சாஶ்ரமபத³ம் க³த்வா பூ⁴ய꞉ ஶோகமஹம் க³த꞉ ॥ 6 ॥

பத³ஶப்³த³ம் து மே ஶ்ருத்வா முநிர்வாக்யமபா⁴ஷத ।
கிம் சிராயஸி மே புத்ர பாநீயம் க்ஷிப்ரமாநய ॥ 7 ॥

யந்நிமித்தமித³ம் தாத ஸலிலே க்ரீடி³தம் த்வயா ।
உத்கண்டி²தா தே மாதேயம் ப்ரவிஶ க்ஷிப்ரமாஶ்ரமம் ॥ 8 ॥

யத்³வ்யலீகம் க்ருதம் புத்ர மாத்ரா தே யதி³ வா மயா ।
ந தந்மநஸி கர்தவ்யம் த்வயா தாத தபஸ்விநா ॥ 9 ॥

த்வம் க³திஸ்த்வக³தீநாம் ச சக்ஷுஸ்த்வம் ஹீநசக்ஷுஷாம் ।
ஸமாஸக்தாஸ்த்வயி ப்ராணா꞉ கிம் த்வம் நோ நாபி⁴பா⁴ஷஸே ॥ 10 ॥

முநிமவ்யக்தயா வாசா தமஹம் ஸஜ்ஜமாநயா ।
ஹீநவ்யஞ்ஜநயா ப்ரேக்ஷ்ய பீ⁴த꞉ பீ⁴தைவாப்³ரவம் ॥ 11 ॥

மநஸ꞉ கர்ம சேஷ்டாபி⁴ரபி⁴ஸம்ஸ்தப்⁴ய வாக்³ப³லம் ।
ஆசசக்ஷே த்வஹம் தஸ்மை புத்ரவ்யஸநஜம் ப⁴யம் ॥ 12 ॥

க்ஷத்ரியோ(அ)ஹம் த³ஶரதோ² நாஹம் புத்ரோ மஹாத்மந꞉ ।
ஸஜ்ஜநாவமதம் து³꞉க²மித³ம் ப்ராப்தம் ஸ்வகர்மஜம் ॥ 13 ॥

ப⁴க³வம்ஶ்சாபஹஸ்தோ(அ)ஹம் ஸரயூதீரமாக³த꞉ ।
ஜிகா⁴ம்ஸு꞉ ஶ்வாபத³ம் கிஞ்சித் நிபாநே சாக³தம் க³ஜம் ॥ 14 ॥

தத்ர ஶ்ருத꞉ மயா ஶப்³தோ³ ஜலே கும்ப⁴ஸ்ய பூர்யத꞉ ।
த்³விபோ(அ)யமிதி மத்வா(அ)யம் பா³ணேநாபி⁴ஹத꞉ மயா ॥ 15 ॥

க³த்வா நத்³யாஸ்ததஸ்தீரமபஶ்யமிஷுணா ஹ்ருதி³ ।
விநிர்பி⁴ந்நம் க³தப்ராணம் ஶயாநம் பு⁴வி தாபஸம் ॥ 16 ॥

ப⁴க³வந் ஶப்³த³மாலக்ஷ்ய மயா க³ஜஜிகா⁴ம்ஸுநா ।
விஸ்ருஷ்டோ(அ)ம்ப⁴ஸி நாராசஸ்தேந தே நிஹதஸ்ஸுத꞉ ॥ 17 ॥ [ததஸ்தே]

ததஸ்தஸ்யைவ வசநாது³பேத்ய பரிதப்யத꞉ ।
ஸ மயா ஸஹஸா ப³ணோத்³த்⁴ருதோ மர்மதஸ்ததா³ ॥ 18 ॥

ஸ சோத்³த்⁴ருதேந பா³ணேந தத்ரைவ ஸ்வர்க³மாஸ்தி²த꞉ ।
ப⁴வந்தௌ பிதரௌ ஶோசந்நந்தா⁴விதி விளப்ய ச ॥ 19 ॥

அஜ்ஞாநாத்³ப⁴வத꞉ புத்ர꞉ ஸஹஸா(அ)பி⁴ஹத꞉ மயா ।
ஶேஷமேவம் க³தே யத்ஸ்யாத் தத்ப்ரஸீத³து மே முநி꞉ ॥ 20 ॥

ஸ தச்ச்²ருத்வா வச꞉ க்ரூரம் மயோக்தமக⁴ஶம்ஸிநா ।
நாஶகத்தீவ்ரமாயாஸமகர்தும் ப⁴க³வாந்ருஷி꞉ ॥ 21 ॥

ஸ பா³ஷ்பபூர்ணவத³நோ நி꞉ஶ்வஸந் ஶோககர்ஶித꞉ ।
மாமுவாச மஹாதேஜா꞉ க்ருதாஞ்ஜலிமுபஸ்தி²தம் ॥ 22 ॥

யத்³யேதத³ஶுப⁴ம் கர்ம ந த்வம் மே கத²யே꞉ ஸ்வயம் ।
ப²லேந்மூர்தா⁴ ஸ்ம தே ராஜந் ஸத்³ய꞉ ஶதஸஹஸ்ரதா⁴ ॥ 23 ॥

க்ஷத்ரியேண வதோ⁴ ராஜந் வாநப்ரஸ்தே² விஶேஷத꞉ ।
ஜ்ஞாநபூர்வம் க்ருத꞉ ஸ்தா²நாத் ச்யாவயேத³பி வஜ்ரிணம் ॥ 24 ॥

ஸப்ததா⁴ து ப²லேந்மூர்தா⁴ முநௌ தபஸி திஷ்ட²தி ।
ஜ்ஞாநாத்³விஸ்ருஜத꞉ ஶஸ்த்ரம் தாத்³ருஶே ப்³ரஹ்மவாதி³நி ॥ 25 ॥

அஜ்ஞாநாத்³தி⁴ க்ருதம் யஸ்மாத் இத³ம் தேநைவ ஜீவஸி ।
அபி ஹ்யத்³ய குலம் நஸ்யாத் இக்ஷ்வாகூணாம் குத꞉ ப⁴வாந் ॥ 26 ॥

நய நௌ ந்ருப தம் தே³ஶமிதி மாம் சாப்⁴யபா⁴ஷத ।
அத்³ய தம் த்³ரஷ்டுமிச்சா²வ꞉ புத்ரம் பஶ்சிமத³ர்ஶநம் ॥ 27 ॥

ருதி⁴ரேணாவஸிக்தாங்க³ம் ப்ரகீர்ணாஜிந வாஸஸம் ।
ஶயாநம் பு⁴வி நிஸ்ஸஞ்ஜ்ஞம் த⁴ர்ம ராஜவஶம் க³தம் ॥ 28 ॥

அதா²ஹமேகஸ்தம் தே³ஶம் நீத்வா தௌ ப்⁴ருஶது³꞉கி²தௌ ।
அஸ்பர்ஶயமஹம் புத்ரம் தம் முநிம் ஸஹ பா⁴ர்யயா ॥ 29 ॥

தௌ புத்ரமாத்மந꞉ ஸ்ப்ருஷ்ட்வா தமாஸாத்³ய தபஸ்விநௌ ।
நிபேதது꞉ ஶரீரே(அ)ஸ்ய பிதா தஸ்யேத³மப்³ரவீத் ॥ 30 ॥

நாபி⁴வாத³யஸே மா(அ)த்³ய ந ச மாமபி⁴பா⁴ஷஸே ।
கிம் நு ஶேஷே து பூ⁴மௌ த்வம் வத்ஸ கிம் குபிதோ ஹ்யஸி ॥ 31 ॥

ந த்வஹம் தே ப்ரியம் புத்ர மாதரம் பஸ்ய தா⁴ர்மிக ।
கிம் நு நாலிங்க³ஸே புத்ர ஸுகுமார வசோ வத³ ॥ 32 ॥

கஸ்ய வாராத்ரே(அ)ஹம் ஶ்ரோஷ்யாமி ஹ்ருத³யங்க³மம் ।
அதீ⁴யாநஸ்ய மது⁴ரம் ஶாஸ்த்ரம் வாந்யத்³விஶேஷத꞉ ॥ 33 ॥

கோ மாம் ஸந்த்⁴யாமுபாஸ்யைவ ஸ்நாத்வா ஹுதஹுதாஶந꞉ ।
ஶ்லாக⁴யிஷ்யத்யுபாஸீந꞉ புத்ர ஶோகப⁴யார்தி³தம் ॥ 34 ॥

கந்த³மூலப²லம் ஹ்ருத்வா கோ மாம் ப்ரியமிவாதிதி²ம் ।
போ⁴ஜயிஷ்யத்யகர்மண்யம் அப்ரக்³ரஹமநாயகம் ॥ 35 ॥

இமாமந்தா⁴ம் ச வ்ருத்³தா⁴ம் ச மாதரம் தே தபஸ்விநீம் ।
கத²ம் வத்ஸ ப⁴ரிஷ்யாமி க்ருபணாம் புத்ர க³ர்தி⁴நீம் ॥ 36 ॥

திஷ்ட² மாம் மாக³ம꞉ புத்ர யமஸ்ய ஸத³நம் ப்ரதி ।
ஶ்வோ மயா ஸஹ க³ந்தா(அ)ஸி ஜநந்யா ச ஸமேதி⁴த꞉ ॥ 37 ॥

உபா⁴வபி ச ஶோகார்தௌ அவநாதௌ² க்ருபணௌ வநே ।
க்ஷிப்ரமேவ க³மிஷ்யாவஸ்த்வயா(அ)ஹீநௌ யமக்ஷயம் ॥ 38 ॥

தத꞉ வைவஸ்வதம் த்³ருஷ்ட்வா தம் ப்ரவக்ஷ்யாமி பா⁴ரதீம் ।
க்ஷமதாம் த⁴ர்மராஜோ மே பி³ப்⁴ருயாத்பிதராவயம் ॥ 39 ॥

தா³துமர்ஹதி த⁴ர்மாத்மா லோகபாலோ மஹாயஶா꞉ ।
ஈத்³ருஶஸ்ய மமாக்ஷய்யா மேகாமப⁴யத³க்ஷிணாம் ॥ 40 ॥

அபாபோ(அ)ஸி யதா³ புத்ர நிஹத꞉ பாபகர்மணா ।
தேந ஸத்யேந க³ச்சா²ஶு யே லோகா꞉ ஶஸ்த்ரயோதி⁴நாம் ॥ 41 ॥

யாந்தி ஶூரா க³திம் யாம் ச ஸங்க்³ராமேஷ்வநிவர்திந꞉ ।
ஹதாஸ்த்வபி⁴முகா²꞉ புத்ர க³திம் தாம் பரமாம் வ்ரஜ ॥ 42 ॥

யாம் க³திம் ஸக³ர꞉ ஶைப்³யோ தி³ளீபோ ஜநமேஜய꞉ ।
நஹுஷோ து⁴ந்து⁴மாரஶ்ச ப்ராப்தாஸ்தாம் க³ச்ச² புத்ரக ॥ 43 ॥

யா க³தி꞉ ஸர்வஸாதூ⁴நாம் ஸ்வாத்⁴யாயாத்தபஸாச யா ।
யா பூ⁴மித³ஸ்யாஹிதாக்³நே꞉ ஏகபத்நீ வ்ரதஸ்ய ச ॥ 44 ॥

கோ³ ஸஹஸ்ரப்ரதா³த்ரூணாம் யா யா கு³ருப்⁴ருதாமபி ।
தே³ஹந்யாஸக்ருதாம் யா ச தாம் க³திம் க³ச்ச² புத்ரக ॥ 45 ॥

ந ஹி த்வஸ்மிந் குலே ஜாத꞉ க³ச்ச²த்யகுஶலாம் க³திம் ।
ஸ து யாஸ்யதி யேந த்வம் நிஹதோ மம பா³ந்த⁴வ꞉ ॥ 46 ॥

ஏவம் ஸ க்ருபணம் தத்ர பர்யதே³வயதாஸக்ருத் ।
ததோ(அ)ஸ்மை கர்துமுத³கம் ப்ரவ்ருத்த꞉ ஸஹபா⁴ர்யயா ॥ 47 ॥

ஸ து தி³வ்யேந ரூபேண முநிபுத்ர꞉ ஸ்வகர்மபி⁴꞉ ।
ஸ்வர்க³மாத்⁴யாருஹத் க்ஷிப்ரம் ஶக்ரேண ஸஹ த⁴ர்மவித் ॥ 48 ॥

ஆப³பா⁴ஷே ச வ்ருத்³தௌ⁴ தௌ ஸஹ ஶக்ரேண தாபஸ꞉ ।
ஆஶ்வாஸ்ய ச முஹூர்தம் து பிதரௌ வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 49 ॥

ஸ்தா²நமஸ்மி மஹத்ப்ராப்த꞉ ப⁴வதோ꞉ பரிசாரணாத் ।
ப⁴வந்தாவபி ச க்ஷிப்ரம் மம மூலமுபைஷ்யத꞉ ॥ 50 ॥

ஏவமுக்த்வா து தி³வ்யேந விமாநேந வபுஷ்மதா ।
ஆருரோஹ தி³வம் க்ஷிப்ரம் முநிபுத்ர꞉ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 51 ॥

ஸ க்ருத்வா தூத³கம் தூர்ணம் தாபஸ꞉ ஸஹ பா⁴ர்யயா ।
மாமுவாச மஹாதேஜா꞉ க்ருதாஞ்ஜலிமுபஸ்தி²தம் ॥ 52 ॥

அத்³யைவ ஜஹி மாம் ராஜந் மரணே நாஸ்தி மே வ்யதா² ।
யச்ச²ரேணைகபுத்ரம் மாம் த்வமகர்ஷீரபுத்ரகம் ॥ 53 ॥

த்வயா து யத³விஜ்ஞாநாத் நிஹத꞉ மே ஸுத꞉ ஶுசி꞉ ।
தேந த்வாமபி⁴ஶப்ஸ்யாமி ஸுது³꞉க²மதிதா³ருணம் ॥ 54 ॥

புத்ரவ்யஸநஜம் து³꞉க²ம் யதே³தந்மம ஸாம்ப்ரதம் ।
ஏவம் த்வம் புத்ரஶோகேந ராஜந் காலம் கரிஷ்யஸி ॥ 55 ॥

அஜ்ஞாநாத்து ஹதோ யஸ்மாத் க்ஷத்ரியேண த்வயா முநி꞉ ।
தஸ்மாத்த்வாம் நாவிஶத்யாஶு ப்³ரஹ்மஹத்யா நராதி⁴ப ॥ 56 ॥

த்வாமப்யேதாத்³ருஶோ பா⁴வ꞉ க்ஷிப்ரமேவ க³மிஷ்யதி ।
ஜீவிதாந்தகரோ கோ⁴ரோ தா³தாரமிவ த³க்ஷிணா ॥ 57 ॥

ஏவம் ஶாபம் மயி ந்யஸ்ய விளப்ய கருணம் ப³ஹு ।
சிதாமாரோப்ய தே³ஹம் தந்மிது²நம் ஸ்வர்க³மப்⁴யயாத் ॥ 58 ॥

ததே³தச்சி²ந்தயாநேந ஸ்ம்ருதம் பாபம் மயா ஸ்வயம் ।
ததா³ பா³ல்யாத்க்ருதம் தே³வி ஶப்³த³வேத்⁴யநுகர்ஷிணா ॥ 59 ॥

தஸ்யாயம் கர்மணோ தே³வி விபாக꞉ ஸமுபஸ்தி²த꞉ ।
அபத்²யை꞉ ஸஹ ஸம்பு⁴க்த꞉ வ்யாதி⁴ரந்நரஸோ யதா² ॥ 60 ॥

தஸ்மாந்மாமாக³தம் ப⁴த்³ரே தஸ்யோதா³ரஸ்ய தத்³வச꞉ ।
யத³ஹம் புத்ரஶோகேந ஸந்த்யக்ஷ்யாம்யத்³ய ஜீவிதம் ॥ 61 ॥

சக்ஷுர்ப்⁴யாம் த்வாம் ந பஶ்யாமி கௌஸல்யே ஸாது⁴ மா ஸ்ப்ருஶ ।
இத்யுக்த்வா ஸ ருத³ம்ஸ்த்ரஸ்தோ பா⁴ர்யாமாஹ ச பூ⁴மிப꞉ ॥ 62 ॥

ஏதந்மே ஸத்³ருஶம் தே³வி யந்மயா ராக⁴வே க்ருதம் ।
ஸத்³ருஶம் தத்து தஸ்யைவ யத³நேந க்ருதம் மயி ॥ 63 ॥

து³ர்வ்ருத்தமபி க꞉ புத்ரம் த்யஜேத்³பு⁴வி விசக்ஷண꞉ ।
கஶ்ச ப்ரவ்ராஜ்யமாநோ வா நாஸூயேத்பிதரம் ஸுத꞉ ॥ 64 ॥

யதி³ மாம் ஸம்ஸ்ப்ருஶேத்³ராம꞉ ஸக்ருத³த்³ய லபே⁴த வா ।
யமக்ஷயமநுப்ராப்தா த்³ரக்ஷ்யந்தி ந ஹி மாநவா꞉ ॥ 65 ॥

சக்ஷுஷா த்வாம் ந பஶ்யாமி ஸ்ம்ருதிர்மம விளுப்யதே ।
தூ³தா வைவஸ்வதஸ்யைதே கௌஸல்யே த்வரயந்தி மாம் ॥ 66 ॥

அதஸ்து கிம் து³꞉க²தரம் யத³ஹம் ஜீவிதக்ஷயே ।
ந ஹி பஶ்யாமி த⁴ர்மஜ்ஞம் ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் ॥ 67 ॥

தஸ்யாத³ர்ஶநஜ꞉ ஶோக꞉ ஸுதஸ்யாப்ரதிகர்மண꞉ ।
உச்சோ²ஷயதி மே ப்ராணாந்வாரி ஸ்தோகமிவாதப꞉ ॥ 68 ॥

ந தே மநுஷ்யா தே³வாஸ்தே யே சாருஶுப⁴குண்ட³லம் ।
முக²ம் த்³ரக்ஷ்யந்தி ராமஸ்ய வர்ஷே பஞ்சத³ஶே புந꞉ ॥ 69 ॥

பத்³மபத்ரேக்ஷணம் ஸுப்⁴ரு ஸுத³ம்ஷ்ட்ரம் சாருநாஸிகம் ।
த⁴ந்யா த்³ரக்ஷ்யந்தி ராமஸ்ய தாராதி⁴பநிப⁴ம் முக²ம் ॥ 70 ॥

ஸத்³ருஶம் ஶாரத³ஸ்யேந்தோ³꞉ பு²ல்லஸ்ய கமலஸ்ய ச ।
ஸுக³ந்தி⁴ மம நாத²ஸ்ய த⁴ந்யா த்³ரக்ஷ்யந்தி தந்முக²ம் ॥ 71 ॥

நிவ்ருத்தவநவாஸம் தமயோத்⁴யாம் புநராக³தம் ।
த்³ரக்ஷ்யந்தி ஸுகி²நோ ராமம் ஶுக்ரம் மார்க³க³தம் யதா² ॥ 72 ॥

கௌஸல்யே சித்தமோஹேந ஹ்ருத³யம் ஸீத³தீவ மே ।
வேத³யே ந ச ஸம்யுக்தாந் ஶப்³த³ஸ்பர்ஶரஸாநஹம் ॥ 73 ॥

சித்தநாஶாத்³விபத்³யந்தே ஸர்வாண்யேவேந்த்³ரியாணி மே ।
க்ஷிணஸ்நேஹஸ்ய தீ³பஸ்ய ஸம்ஸக்தா ரஶ்மயோ யதா² ॥ 74 ॥

அயமாத்ம ப⁴வ꞉ ஶோகோ மாமநாத²மசேதநம் ।
ஸம்ஸாத³யதி வேகே³ந யதா² கூலம் நதீ³ரய꞉ ॥ 75 ॥

ஹா ராக⁴வ மஹாபா³ஹோ ஹா மமா(அ)யாஸநாஶந ।
ஹா பித்ருப்ரிய மே நாத² ஹா(அ)த்³ய க்வா(அ)ஸி க³த꞉ ஸுத ॥ 76 ॥

ஹா கௌஸல்யே நஶிஷ்யாமி ஹா ஸுமித்ரே தபஸ்விநி ।
ஹா ந்ருஶம்ஸே மமாமித்ரே கைகேயி குலபாம்ஸநி ॥ 77 ॥

இதி ராமஸ்ய மாதுஶ்ச ஸுமித்ராயாஶ்ச ஸந்நிதௌ⁴ ।
ராஜா த³ஶரத²꞉ ஶோசந் ஜீவிதாந்தமுபாக³மத் ॥ 78 ॥

யதா² து தீ³நம் கத²யந்நராதி⁴ப꞉
ப்ரியஸ்ய புத்ரஸ்ய விவாஸநாதுர꞉ ।
க³தே(அ)ர்த⁴ராத்ரே ப்⁴ருஶது³꞉க²பீடி³த꞉ ।
ததா³ ஜஹௌ ப்ராணமுதா³ரத³ர்ஶந꞉ ॥ 79 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சது꞉ஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 64 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (65) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed