Ayodhya Kanda Sarga 63 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ரிஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (63)


॥ ருஷிகுமாரவதா⁴க்²யாநம் ॥

ப்ரதிபு³த்³தோ⁴ முஹுர்தேந ஶோகோபஹத சேதந꞉ ।
அத² ராஜா த³ஶரத²꞉ ஸசிந்தாமப்⁴யபத்³யத ॥ 1 ॥

ராம லக்ஷ்மணயோஶ்சைவ விவாஸாத்³வாஸவோபமம் ।
ஆவிவேஶோபஸர்க³ஸ்தம் தம꞉ ஸூர்யமிவாஸுரம் ॥ 2 ॥

ஸபா⁴ர்யே நிர்க³தே ராமே கௌஸல்யாம் கோஸலேஶ்வர꞉ ।
விவக்ஷுரஸிதாபாங்கா³ம் ஸ்ம்ருத்வா து³ஷ்க்ருதமாத்மந꞉ ॥ 3 ॥

ஸ ராஜா ரஜநீம் ஷஷ்டீ²ம் ராமே ப்ரவ்ராஜிதே வநம் ।
அர்த⁴ராத்ரே த³ஶரத²꞉ ஸம்ஸ்மரந் து³ஷ்க்ருதம் க்ருதம் ॥ 4 ॥

ஸ ராஜா புத்ரஶோகார்த꞉ ஸ்ம்ருத்வா து³ஷ்க்ருதமாத்மந꞉ ।
கௌஸல்யாம் புத்ர ஶோகார்தாமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 5 ॥

யதா³சரதி கல்யாணி ஶுப⁴ம் வா யதி³ வா(அ)ஶுப⁴ம் ।
ததே³வ லப⁴தே ப⁴த்³ரே கர்தா கர்மஜமாத்மந꞉ ॥ 6 ॥

கு³ரு லாக⁴வமர்தா²நாமாரம்பே⁴ கர்மணாம் ப²லம் ।
தோ³ஷம் வா யோ ந ஜாநாதி ஸ பா³லைதி ஹோச்யதே ॥ 7 ॥

கஶ்சிதா³ம்ரவணம் சி²த்த்வா பலாஶாம்ஶ்ச நிஷிஞ்சதி ।
புஷ்பம் த்³ருஷ்ட்வா ப²லே க்³ருத்⁴நு꞉ ஸ ஶோசதி ப²லாக³மே ॥ 8 ॥

அவிஜ்ஞாய ப²லம் யோ ஹி கர்ம த்வேவாநுதா⁴வதி ।
ஸ ஶோசேத்ப²லவேலாயாம் யதா² கிம்ஶுகஸேசக꞉ ॥ 9 ॥

ஸோ(அ)ஹமாம்ரவணம் சி²த்த்வா பலாஶாம்ஶ்ச ந்யஷேசயம் ।
ராமம் ப²லாக³மே த்யக்த்வா பஶ்சாச்சோ²சாமி து³ர்மதி꞉ ॥ 10 ॥

லப்³த⁴ஶப்³தே³ந கௌஸல்யே குமாரேண த⁴நுஷ்மதா ।
குமார꞉ ஶப்³த³வேதீ⁴தி மயா பாபமித³ம் க்ருதம் ॥ 11 ॥

ததி³த³ம் மே(அ)நுஸம்ப்ராப்தம் தே³வி து³꞉க²ம் ஸ்வயம் க்ருதம் ।
ஸம்மோஹாதி³ஹ பா³லேந யதா² ஸ்யாத்³ப⁴க்ஷிதம் விஷம் ॥ 12 ॥

யதா²(அ)ந்ய꞉ புருஷ꞉ கஶ்சித்பலாஶைர்மோஹிதோ ப⁴வேத் ।
ஏவம் மமா(அ)ப்யவிஜ்ஞாதம் ஶப்³த³ வேத்⁴யமயம் ப²லம் ॥ 13 ॥

தே³வ்யநூடா⁴ த்வமப⁴வோ யுவராஜோ ப⁴வாம்யஹம் ।
தத꞉ ப்ராவ்ருட³நுப்ராப்தா மத³காமவிவர்தி⁴நீ ॥ 14 ॥

உபாஸ்யஹி ரஸாந் பௌ⁴மாந் தப்த்வா ச ஜக³த³ம்ஶுபி⁴꞉ ।
பரேதாசரிதாம் பீ⁴மாம் ரவிராவிஶதே தி³ஶம் ॥ 15 ॥

உஷ்ணமந்தர்த³தே⁴ ஸத்³ய꞉ ஸ்நிக்³தா⁴ த³த்³ருஶிரே க⁴நா꞉ ।
தத꞉ ஜஹ்ருஷிரே ஸர்வே பே⁴கஸாரங்க³ப³ர்ஹிண꞉ ॥ 16 ॥

க்லிந்நபக்ஷோத்தரா꞉ ஸ்நாதா꞉ க்ருச்ச்²ராதி³வ பதத்ரிண꞉ ।
வ்ருஷ்டிவாதாவதூ⁴தாக்³ராந் பாத³பாநபி⁴பேதி³ரே ॥ 17 ॥

பதிதேநாம்ப⁴ஸா(ஆ)ச்ச²ந்ந꞉ பதமாநேந சாஸக்ருத் ।
ஆப³பௌ⁴ மத்தஸாரந்க³ஸ்தோய ராஶிரிவாசல꞉ ॥ 18 ॥

பாண்டு³ராருணவர்ணாநி ஸ்ரூதாம்ஸி விமலாந்யபி ।
ஸுஸ்ருவுர்கி³ரிதா⁴துப்⁴ய꞉ ஸப⁴ஸ்மாநி பு⁴ஜங்க³வத் ॥ 19 ॥

தஸ்மிந்நதிஸுகே² காலே த⁴நுஷ்மாநிஷுமாந் ரதீ² ।
வ்யாயாமக்ருதஸங்கல்ப꞉ ஸரயூமந்வகா³ம் நதீ³ம் ॥ 20 ॥

நிபாநே மஹிஷம் ராத்ரௌ க³ஜம் வா(அ)ப்⁴யாக³தம் நதீ³ம் ।
அந்யம் வா ஶ்வாபத³ம் கஞ்சித் ஜிகா⁴ம்ஸுரஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 21 ॥

அதா²ந்த⁴காரே த்வஶ்ரௌஷம் ஜலே கும்ப⁴ஸ்ய பர்யத꞉ ।
அசக்ஷுர்விஷயே கோ⁴ஷம் வாரணஸ்யேவ நர்த³த꞉ ॥ 22 ॥

ததோ(அ)ஹம் ஶரமுத்³த்⁴ருத்ய தீ³ப்தமாஶீவிஷோபமம் ।
ஶப்³த³ம் ப்ரதி க³ஜப்ரேப்ஸுரபி⁴லக்ஷ்ய த்வபாதயம் ॥ 23 ॥

அமுஞ்சம் நிஶிதம் பா³ணமஹமாஶீவிஷோபமம் ।
தத்ர வாகு³ஷஸி வ்யக்தா ப்ராது³ராஸீத்³வநௌகஸ꞉ ॥ 24 ॥

ஹாஹேதி பததஸ்தோயே பா³ணாபி⁴ஹதமர்மண꞉ ।
தஸ்மிந்நிபதிதே பா³ணே வாக³பூ⁴த்தத்ர மாநுஷீ ॥ 25 ॥

கத²மஸ்மத்³விதே⁴ ஶஸ்த்ரம் நிபதேத்து தபஸ்விநி ।
ப்ரவிவிக்தாம் நதீ³ம் ராத்ரௌ உதா³ஹாரோ(அ)ஹமாக³த꞉ ।
இஷுணா(அ)பி⁴ஹத꞉ கேந கஸ்ய வா கிம் க்ருதம் மயா ॥ 26 ॥

ருஷேர்ஹி ந்யஸ்த த³ண்ட³ஸ்ய வநே வந்யேந ஜீவத꞉ ।
கத²ம் நு ஶஸ்த்ரேண வதோ⁴ மத்³வித⁴ஸ்ய விதீ⁴யதே ॥ 27 ॥

ஜடாபா⁴ரத⁴ரஸ்யைவ வல்கலாஜிநவாஸஸ꞉ ।
கோ வதே⁴ந மமார்தீ² ஸ்யாத் கிம் வா(அ)ஸ்யாபக்ருதம் மயா ॥ 28 ॥

ஏவம் நிஷ்ப²லமாரப்³த⁴ம் கேவலாநர்த²ஸம்ஹிதம் ।
ந கஶ்சித் ஸாது⁴ மந்யேத யதை²வ கு³ருதல்பக³ம் ॥ 29 ॥

நஹம் ததா²(அ)நுஶோசாமி ஜீவித க்ஷயமாத்மந꞉ ।
மாதரம் பிதரம் சோபௌ⁴ அநுஶோசாமி மத்³விதே⁴ ॥ 30 ॥

ததே³தந்மிது²நம் வ்ருத்³த⁴ம் சிரகாலப்⁴ருதம் மயா ।
மயி பஞ்சத்வமாபந்நே காம் வ்ருத்திம் வர்தயிஷ்யதி ॥ 31 ॥

வ்ருத்³தௌ⁴ ச மாதா பிதரௌ அஹம் சைகேஷுணா ஹத꞉ ।
கேந ஸ்ம நிஹதா꞉ ஸர்வே ஸுபா³லேநாக்ருதாத்மநா ॥ 32 ॥

தாம் கி³ரம் கருணாம் ஶ்ருத்வா மம த⁴ர்மாநுகாங்க்ஷிண꞉ ।
கராப்⁴யாம் ஸஶரம் சாபம் வ்யதி²தஸ்யாபதத்³பு⁴வி ॥ 33 ॥

தஸ்யாஹம் கருணம் ஶ்ருத்வா நிஶி லாலபதோ ப³ஹு ।
ஸம்ப்⁴ராந்த꞉ ஶோகவேகே³ந ப்⁴ருஶமாஸம் விசேதந꞉ ॥ 34 ॥

தம் தே³ஶமஹமாக³ம்ய தீ³ந ஸத்த்வ꞉ ஸுது³ர்மநா꞉ ।
அபஶ்யமிஷுணா தீரே ஸரய்வாஸ்தாபஸம் ஹதம் ॥ 35 ॥

அவகீர்ணஜடாபா⁴ரம் ப்ரவித்³த⁴கலஶோத³கம் ।
ஸ மாமுத்³வீக்ஷ்ய நேத்ராப்⁴யாம் த்ரஸ்தமஸ்வஸ்த²சேதஸம் ॥ 36 ॥

இத்யுவாச தத꞉ க்ரூரம் தி³த⁴க்ஷந்நிவ தேஜஸா ।
கிம் தவாபக்ருதம் ராஜந் வநே நிவஸதா மயா ॥ 37 ॥

ஜிஹீர்ஷுரம்போ⁴ கு³ர்வர்த²ம் யத³ஹம் தாடி³தஸ்த்வயா ।
ஏகேந க²லு பா³ணேந மர்மண்யபி⁴ஹதே மயி ॥ 38 ॥

த்³வாவந்தௌ⁴ நிஹதௌ வ்ருத்³தௌ⁴ மாதா ஜநயிதா ச மே ।
தௌ கத²ம் து³ர்ப³லாவந்தௌ⁴ மத்ப்ரதீக்ஷௌ பிபாஸிதௌ ॥ 39 ॥

சிரமாஶாக்ருதாம் த்ருஷ்ணாம் கஷ்டாம் ஸந்தா⁴ரயிஷ்யத꞉ ।
ந நூநம் தபஸோ வா(அ)ஸ்தி ப²லயோக³꞉ ஶ்ருதஸ்ய வா ॥ 40 ॥

பிதா யந்மாம் ந ஜாநாதி ஶயாநம் பதிதம் பு⁴வி ।
ஜாநந்நபி ச கிம் குர்யாத³ஶக்திரபரிக்ரம꞉ ॥ 41 ॥

பி⁴த்³யமாநமிவாஶக்தஸ்த்ராதுமந்யோ நகோ³ நக³ம் ।
பிதுஸ்த்வமேவ மே க³த்வா ஶீக்⁴ரமாசக்ஷ்வ ராக⁴வ ॥ 42 ॥

ந த்வாமநுத³ஹேத் க்ருத்³தோ⁴ வநம் வஹ்நிரிவைதி⁴த꞉ ।
இயமேகபதீ³ ராஜந் யத꞉ மே பிதுராஶ்ரம꞉ ॥ 43 ॥

தம் ப்ரஸாத³ய க³த்வா த்வம் ந த்வாம் ஸ குபித꞉ ஶபேத் ।
விஶல்யம் குரு மாம் ராஜந் மர்ம மே நிஶித꞉ ஶர꞉ ॥ 44 ॥

ருணத்³தி⁴ ம்ருது³ஸோத்ஸேத⁴ம் தீரமம்பு³ ரயோ யதா² ।
ஸஶல்ய꞉ க்லிஶ்யதே ப்ராணைர்விஶல்யோ விநஶிஷ்யதி ॥ 45 ॥

இதி மாமவிஶச்சிந்தா தஸ்ய ஶல்யாபகர்ஷணே ।
து³꞉கி²தஸ்ய ச தீ³நஸ்ய மம ஶோகாதுரஸ்ய ச ॥ 46 ॥

லக்ஷயாமாஸ ஹ்ருத³யே சிந்தாம் முநிஸுதஸ்ததா³ ।
தாம்யமாந꞉ ஸ மாம் க்ருச்சா²து³வாச பரமார்தவத் ॥ 47 ॥

ஸீத³மாநோ விவ்ருத்தாங்கோ³ வேஷ்டமாநோ க³த꞉ க்ஷயம் ।
ஸம்ஸ்தப்⁴ய ஶோகம் தை⁴ர்யேண ஸ்தி²ரசித்தோ ப⁴வாம்யஹம் ॥ 48 ॥

ப்³ரஹ்மஹத்யாக்ருதம் பாபம் ஹ்ருத³யாத³பநீயதாம் ।
ந த்³விஜாதிரஹம் ராஜந் மாபூ⁴த்தே மநஸோ வ்யதா² ॥ 49 ॥

ஶூத்³ராயாமஸ்மி வைஶ்யேந ஜாத꞉ ஜநபதா³தி⁴ப ।
இதீவ வத³த꞉ க்ருச்ச்²ராத் பா³ணாபி⁴ஹதமர்மண꞉ ॥ 50 ॥

விகூ⁴ர்ணதோ விசேஷ்டஸ்ய வேபமாநஸ்ய பூ⁴தலே ।
தஸ்யத்வாநம்யமாநஸ்ய தம் பா³ணமஹமுத்³த⁴ரம் ॥ 51 ॥

ஜலார்த்³ரகா³த்ரம் து விளப்ய க்ருச்ச்²ராத்
மர்மவ்ரணம் ஸந்ததமுச்ச்²வஸந்தம் ।
தத꞉ ஸரய்வாம் தமஹம் ஶயாநம்
ஸமீக்ஷ்ய ப⁴த்³ரே(அ)ஸ்மி ப்⁴ருஶம் விஷண்ண꞉ ॥ 52 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ரிஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 63 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ சது꞉ஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (64) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి" విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed