Ayodhya Kanda Sarga 65 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಪಂಚಷಷ್ಠಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೬೫)


|| ಅಂತಃಪುರಾಕ್ರಂದಃ ||

ಅಥ ರಾತ್ರ್ಯಾಂ ವ್ಯತೀತಾಯಾಂ ಪ್ರಾತರೇವಾಪರೇಽಹನಿ |
ವಂದಿನಃ ಪರ್ಯುಪಾತಿಷ್ಠನ್ ತತ್ಪಾರ್ಥಿವನಿವೇಶನಮ್ || ೧ ||

ಸೂತಾಃ ಪರಮಸಂಸ್ಕಾರಾಃ ಮಂಗಳಾಶ್ಚೋತ್ತಮಶ್ರುತಾಃ |
ಗಾಯಕಾಃ ಸ್ತುತಿಶೀಲಾಶ್ಚ ನಿಗದಂತಃ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ || ೨ ||

ರಾಜಾನಂ ಸ್ತುವತಾಂ ತೇಷಾಮುದಾತ್ತಾಭಿಹಿತಾಶಿಷಾಮ್ |
ಪ್ರಾಸಾದಾಭೋಗವಿಸ್ತೀರ್ಣಃ ಸ್ತುತಿಶಬ್ದೋ ಹ್ಯವರ್ತತ || ೩ ||

ತತಸ್ತು ಸ್ತುವತಾಂ ತೇಷಾಂ ಸೂತಾನಾಂ ಪಾಣಿವಾದಕಾಃ |
ಅಪದಾನಾನ್ಯುದಾಹೃತ್ಯ ಪಾಣಿವಾದಾ ನವಾದಯನ್ || ೪ ||

ತೇನ ಶಬ್ದೇನ ವಿಹಗಾಃ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಾ ವಿಸಸ್ವನುಃ |
ಶಾಖಾಸ್ಥಾಃ ಪಂಜರಸ್ಥಾಶ್ಚ ಯೇ ರಾಜಕುಲಗೋಚರಾಃ || ೫ ||

ವ್ಯಾಹೃತಾಃ ಪುಣ್ಯಶಬ್ದಾಶ್ಚ ವೀಣಾನಾಂ ಚಾಪಿ ನಿಸ್ಸ್ವನಾಃ |
ಆಶೀರ್ಗೇಯಂ ಚ ಗಾಥಾನಾಂ ಪೂರಯಾಮಾಸ ವೇಶ್ಮ ತತ್ || ೬ ||

ತತಃ ಶುಚಿ ಸಮಾಚಾರಾಃ ಪರ್ಯುಪಸ್ಥಾನ ಕೋವಿದಾಃ |
ಸ್ತ್ರೀವರ್ಷವರಭೂಯಿಷ್ಠಾಃ ಉಪತಸ್ಥುರ್ಯಥಾಪುರಮ್ || ೭ ||

ಹರಿಚಂದನ ಸಂಪೃಕ್ತಮುದಕಂ ಕಾಂಚನೈಃ ಘಟೈಃ |
ಆನಿನ್ಯುಃ ಸ್ನಾನ ಶಿಕ್ಷಾಜ್ಞಾ ಯಥಾಕಾಲಂ ಯಥಾವಿಧಿ || ೮ ||

ಮಂಗಳಾಲಂಭನೀಯಾನಿ ಪ್ರಾಶನೀಯಾನ್ಯುಪಸ್ಕರಾನ್ |
ಉಪನಿನ್ಯುಸ್ತಥಾಪ್ಯನ್ಯಾಃ ಕುಮಾರೀಬಹುಳಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಃ || ೯ ||

ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಂಪನ್ನಂ ಸರ್ವಂ ವಿಧಿವದರ್ಚಿತಮ್ |
ಸರ್ವಂ ಸುಗುಣಲಕ್ಷ್ಮೀವತ್ತದ್ಭಭೂವಾಭಿಹಾರಿಕಮ್ || ೧೦ ||

ತತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯಂ ಯಾವತ್ಸರ್ವಂ ಪರಿಸಮುತ್ಸುಕಮ್ |
ತಸ್ಥಾವನುಪಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ಕಿಂ ಸ್ವಿದಿತ್ಯುಪಶಂಕಿತಮ್ || ೧೧ ||

ಅಥಯಾಃ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಸ್ಯ ಶಯನಂ ಪ್ರತ್ಯನಂತರಾಃ |
ತಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಸ್ತು ಸಮಾಗಮ್ಯ ಭರ್ತಾರಂ ಪ್ರತ್ಯಬೋಧಯನ್ || ೧೨ ||

ತಥಾಽಪ್ಯುಚಿತವೃತ್ತಾಸ್ತಾಃ ವಿನಯೇನ ನಯೇನ ಚ |
ನಹ್ಯಸ್ಯ ಶಯನಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಕಿಂಚಿದಪ್ಯುಪಲೇಭಿರೇ || ೧೩ ||

ತಾಃ ಸ್ತ್ರೀಯಃ ಸ್ವಪ್ನಶೀಲಜ್ಞಾಸ್ಚೇಷ್ಟಾಸಂಚಲನಾದಿಷು |
ತಾ ವೇಪಥುಪರೀತಾಶ್ಚ ರಾಜ್ಞಃ ಪ್ರಾಣೇಷು ಶಂಕಿತಾಃ || ೧೪ ||

ಪ್ರತಿಸ್ರೋತಸ್ತೃಣಾಗ್ರಾಣಾಂ ಸದೃಶಂ ಸಂಚಕಂಪಿರೇ | [ಸಂಚಕಾಶಿರೇ]
ಅಥ ಸಂವೇಪಮಾನಾನಾಂ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚ ಪಾರ್ಥಿವಮ್ || ೧೫ ||

ಯತ್ತದಾಶಂಕಿತಂ ಪಾಪಂ ತಸ್ಯ ಜಜ್ಞೇ ವಿನಿಶ್ಚಯಃ |
ಕೌಸಲ್ಯಾ ಚ ಸುಮಿತ್ರಾ ಚ ಪುತ್ರಶೋಕಪರಾಜಿತೇ || ೧೬ ||

ಪ್ರಸುಪ್ತೇ ನ ಪ್ರಬುಧ್ಯೇತೇ ಯಥಾ ಕಾಲಸಮನ್ವಿತೇ |
ನಿಷ್ಪ್ರಭಾ ಚ ವಿವರ್ಣಾ ಚ ಸನ್ನಾ ಶೋಕೇನ ಸನ್ನತಾ || ೧೭ ||

ನ ವ್ಯರಾಜತ ಕೌಸಲ್ಯಾ ತಾರೇವ ತಿಮಿರಾವೃತಾ |
ಕೌಸಲ್ಯಾಽನಂತರಂ ರಾಜ್ಞಃ ಸುಮಿತ್ರಾ ತದಂತನರಮ್ || ೧೮ ||

ನ ಸ್ಮ ವಿಭ್ರಾಜತೇ ದೇವೀ ಶೋಕಾಶ್ರುಲುಲಿತಾನನಾ |
ತೇ ಚ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಥಾ ಸುಪ್ತೇ ಉಭೇ ದೇವ್ಯೌ ಚ ತಂ ನೃಪಮ್ || ೧೯ ||

ಸುಪ್ತಮೇವೋದ್ಗತಪ್ರಾಣಮಂತಃ ಪುರಮದೃಶ್ಯತ |
ತತಃ ಪ್ರಚುಕ್ರುಶುರ್ದೀನಾಃ ಸಸ್ವರಂ ತಾ ವರಾಂಗನಾಃ || ೨೦ ||

ಕರೇಣವೈವಾರಣ್ಯೇ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಚ್ಯುತ ಯೂಥಪಾಃ |
ತಾಸಾಮಾಕ್ರಂದ ಶಬ್ದೇನ ಸಹಸೋದ್ಗತ ಚೇತನೇ || ೨೧ ||

ಕೌಸಲ್ಯಾ ಚ ಸುಮಿತ್ರಾಚ ತ್ಯಕ್ತನಿದ್ರೇ ಬಭೂವತುಃ |
ಕೌಸಲ್ಯಾ ಚ ಸುಮಿತ್ರಾ ಚ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಚ ಪಾರ್ಥಿವಮ್ || ೨೨ ||

ಹಾ ನಾಥೇತಿ ಪರಿಕ್ರುಶ್ಯ ಪೇತತುರ್ಧರಣೀತಲೇ |
ಸಾ ಕೋಸಲೇಂದ್ರದುಹಿತಾ ವೇಷ್ಟಮಾನಾ ಮಹೀತಲೇ || ೨೩ ||

ನ ಬಭ್ರಾಜ ರಜೋಧ್ವಸ್ತಾ ತಾರೇವ ಗಗನಾಚ್ಚ್ಯುತಾ |
ನೃಪೇ ಶಾಂತಗುಣೇ ಜಾತೇ ಕೌಸಲ್ಯಾಂ ಪತಿತಾಂ ಭುವಿ || ೨೪ ||

ಆಪಶ್ಯಂಸ್ತಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಸರ್ವಾಃ ಹತಾಂ ನಾಗವಧೂಮಿವ |
ತತಃ ಸರ್ವಾ ನರೇಂದ್ರಸ್ಯ ಕೈಕೇಯೀಪ್ರಮುಖಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಃ || ೨೫ ||

ರುದಂತ್ಯಃ ಶೋಕಸಂತಪ್ತಾ ನಿಪೇತುರ್ಗತಚೇತನಾಃ |
ತಾಭಿಃ ಸ ಬಲವಾನ್ನಾದಃ ಕ್ರೋಶಂತೀಭಿರನುದ್ರುತಃ || ೨೬ ||

ಯೇನ ಸ್ಥಿರೀಕೃತಂ ಭೂಯಸ್ತದ್ಗೃಹಂ ಸಮನಾದಯತ್ |
ತತ್ಸಮುತ್ತ್ರಸ್ತಸಂಭ್ರಾಂತಂ ಪರ್ಯುತ್ಸುಕ ಜನಾಕುಲಮ್ || ೨೭ ||

ಸರ್ವತಸ್ತುಮುಲಾಕ್ರಂದಂ ಪರಿತಾಪಾರ್ತಬಾಂಧವಮ್ |
ಸದ್ಯೋ ನಿಪತಿತಾನಂದಂ ದೀನವಿಕ್ಲಬದರ್ಶನಮ್ || ೨೮ ||

ಬಭೂವ ನರದೇವಸ್ಯ ಸದ್ಮ ದಿಷ್ಟಾಂತಮೀಯುಷಃ |
ಅತೀತಮಾಜ್ಞಾಯ ತು ಪಾರ್ಥಿವರ್ಷಭಮ್
ಯಶಸ್ವಿನಂ ಸಂಪರಿವಾರ್ಯ ಪತ್ನಯಃ |
ಭೃಶಂ ರುದಂತ್ಯಃ ಕರುಣಂ ಸುದುಃಖಿತಾಃ
ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ಬಾಹೂ ವ್ಯಲಪನ್ನನಾಥವತ್ || ೨೯ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡೇ ಪಂಚಷಷ್ಠಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ || ೬೫ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಷಟ್ಷಷ್ಠಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೬೬) >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed