Ayodhya Kanda Sarga 65 – అయోధ్యాకాండ పంచషష్ఠితమః సర్గః (౬౫)


|| అంతఃపురాక్రందః ||

అథ రాత్ర్యాం వ్యతీతాయాం ప్రాతరేవాపరేఽహని |
వందినః పర్యుపాతిష్ఠన్ తత్పార్థివనివేశనమ్ || ౧ ||

సూతాః పరమసంస్కారాః మంగళాశ్చోత్తమశ్రుతాః |
గాయకాః స్తుతిశీలాశ్చ నిగదంతః పృథక్ పృథక్ || ౨ ||

రాజానం స్తువతాం తేషాముదాత్తాభిహితాశిషామ్ |
ప్రాసాదాభోగవిస్తీర్ణః స్తుతిశబ్దో హ్యవర్తత || ౩ ||

తతస్తు స్తువతాం తేషాం సూతానాం పాణివాదకాః |
అపదానాన్యుదాహృత్య పాణివాదా నవాదయన్ || ౪ ||

తేన శబ్దేన విహగాః ప్రతిబుద్ధా విసస్వనుః |
శాఖాస్థాః పంజరస్థాశ్చ యే రాజకులగోచరాః || ౫ ||

వ్యాహృతాః పుణ్యశబ్దాశ్చ వీణానాం చాపి నిస్స్వనాః |
ఆశీర్గేయం చ గాథానాం పూరయామాస వేశ్మ తత్ || ౬ ||

తతః శుచి సమాచారాః పర్యుపస్థాన కోవిదాః |
స్త్రీవర్షవరభూయిష్ఠాః ఉపతస్థుర్యథాపురమ్ || ౭ ||

హరిచందన సంపృక్తముదకం కాంచనైః ఘటైః |
ఆనిన్యుః స్నాన శిక్షాజ్ఞా యథాకాలం యథావిధి || ౮ ||

మంగళాలంభనీయాని ప్రాశనీయాన్యుపస్కరాన్ |
ఉపనిన్యుస్తథాప్యన్యాః కుమారీబహుళాః స్త్రియః || ౯ ||

సర్వలక్షణసంపన్నం సర్వం విధివదర్చితమ్ |
సర్వం సుగుణలక్ష్మీవత్తద్భభూవాభిహారికమ్ || ౧౦ ||

తత్తు సూర్యోదయం యావత్సర్వం పరిసముత్సుకమ్ |
తస్థావనుపసంప్రాప్తం కిం స్విదిత్యుపశంకితమ్ || ౧౧ ||

అథయాః కోసలేంద్రస్య శయనం ప్రత్యనంతరాః |
తాః స్త్రియస్తు సమాగమ్య భర్తారం ప్రత్యబోధయన్ || ౧౨ ||

తథాఽప్యుచితవృత్తాస్తాః వినయేన నయేన చ |
నహ్యస్య శయనం స్పృష్ట్వా కించిదప్యుపలేభిరే || ౧౩ ||

తాః స్త్రీయః స్వప్నశీలజ్ఞాస్చేష్టాసంచలనాదిషు |
తా వేపథుపరీతాశ్చ రాజ్ఞః ప్రాణేషు శంకితాః || ౧౪ ||

ప్రతిస్రోతస్తృణాగ్రాణాం సదృశం సంచకంపిరే | [సంచకాశిరే]
అథ సంవేపమానానాం స్త్రీణాం దృష్ట్వా చ పార్థివమ్ || ౧౫ ||

యత్తదాశంకితం పాపం తస్య జజ్ఞే వినిశ్చయః |
కౌసల్యా చ సుమిత్రా చ పుత్రశోకపరాజితే || ౧౬ ||

ప్రసుప్తే న ప్రబుధ్యేతే యథా కాలసమన్వితే |
నిష్ప్రభా చ వివర్ణా చ సన్నా శోకేన సన్నతా || ౧౭ ||

న వ్యరాజత కౌసల్యా తారేవ తిమిరావృతా |
కౌసల్యాఽనంతరం రాజ్ఞః సుమిత్రా తదంతనరమ్ || ౧౮ ||

న స్మ విభ్రాజతే దేవీ శోకాశ్రులులితాననా |
తే చ దృష్ట్వా తథా సుప్తే ఉభే దేవ్యౌ చ తం నృపమ్ || ౧౯ ||

సుప్తమేవోద్గతప్రాణమంతః పురమదృశ్యత |
తతః ప్రచుక్రుశుర్దీనాః సస్వరం తా వరాంగనాః || ౨౦ ||

కరేణవైవారణ్యే స్థాన ప్రచ్యుత యూథపాః |
తాసామాక్రంద శబ్దేన సహసోద్గత చేతనే || ౨౧ ||

కౌసల్యా చ సుమిత్రాచ త్యక్తనిద్రే బభూవతుః |
కౌసల్యా చ సుమిత్రా చ దృష్ట్వా స్పృష్ట్వా చ పార్థివమ్ || ౨౨ ||

హా నాథేతి పరిక్రుశ్య పేతతుర్ధరణీతలే |
సా కోసలేంద్రదుహితా వేష్టమానా మహీతలే || ౨౩ ||

న బభ్రాజ రజోధ్వస్తా తారేవ గగనాచ్చ్యుతా |
నృపే శాంతగుణే జాతే కౌసల్యాం పతితాం భువి || ౨౪ ||

ఆపశ్యంస్తాః స్త్రియః సర్వాః హతాం నాగవధూమివ |
తతః సర్వా నరేంద్రస్య కైకేయీప్రముఖాః స్త్రియః || ౨౫ ||

రుదంత్యః శోకసంతప్తా నిపేతుర్గతచేతనాః |
తాభిః స బలవాన్నాదః క్రోశంతీభిరనుద్రుతః || ౨౬ ||

యేన స్థిరీకృతం భూయస్తద్గృహం సమనాదయత్ |
తత్సముత్త్రస్తసంభ్రాంతం పర్యుత్సుక జనాకులమ్ || ౨౭ ||

సర్వతస్తుములాక్రందం పరితాపార్తబాంధవమ్ |
సద్యో నిపతితానందం దీనవిక్లబదర్శనమ్ || ౨౮ ||

బభూవ నరదేవస్య సద్మ దిష్టాంతమీయుషః |
అతీతమాజ్ఞాయ తు పార్థివర్షభమ్
యశస్వినం సంపరివార్య పత్నయః |
భృశం రుదంత్యః కరుణం సుదుఃఖితాః
ప్రగృహ్య బాహూ వ్యలపన్ననాథవత్ || ౨౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే పంచషష్ఠితమః సర్గః || ౬౫ ||

అయోధ్యాకాండ షట్షష్ఠితమః సర్గః (౬౬) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణ అయోధ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed