Ayodhya Kanda Sarga 80 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಅಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೮೦)


|| ಮಾರ್ಗಸಂಸ್ಕಾರಃ ||

ಅಥ ಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಜ್ಞಾಃ ಸೂತ್ರಕರ್ಮವಿಶಾರದಾಃ |
ಸ್ವಕರ್ಮಾಭಿರತಾಃ ಶೂರಾಃ ಖನಕಾ ಯಂತ್ರಕಾಸ್ತಥಾ || ೧ ||

ಕರ್ಮಾಂತಿಕಾಃ ಸ್ಥಪತಯಃ ಪುರುಷಾ ಯಂತ್ರಕೋವಿದಾಃ |
ತಥಾ ವರ್ಧಕಯಶ್ಚೈವ ಮಾರ್ಗಿಣೋ ವೃಕ್ಷತಕ್ಷಕಾಃ || ೨ ||

ಕೂಪಕಾರಾಃ ಸುಧಾಕಾರಾಃ ವಂಶಕರ್ಮಕೃತಸ್ತಥಾ |
ಸಮರ್ಥಾ ಯೇ ಚ ದ್ರಷ್ಟಾರಃ ಪುರತಸ್ತೇ ಪ್ರತಸ್ಥಿರೇ || ೩ ||

ಸ ತು ಹರ್ಷಾತ್ತಮುದ್ದೇಶಂ ಜನೌಘೋ ವಿಪುಲಃ ಪ್ರಯಾನ್ |
ಅಶೋಭತ ಮಹಾವೇಗಃ ಸಮುದ್ರ ಇವ ಪರ್ವಣಿ || ೪ ||

ತೇ ಸ್ವವಾರಂ ಸಮಾಸ್ಥಾಯ ವರ್ತ್ಮಕರ್ಮಣಿ ಕೋವಿದಾಃ |
ಕರಣೈಃ ವಿವಿಧೋಪೇತೈಃ ಪುರಸ್ತಾತ್ಸಂಪ್ರತಸ್ಥಿರೇ || ೫ ||

ಲತಾವಲ್ಲೀಶ್ಚ ಗುಲ್ಮಾಂಶ್ಚ ಸ್ಥಾಣೂನಶ್ಮನ ಏವ ಚ |
ಜನಾಸ್ತೇ ಚಕ್ರಿರೇ ಮಾರ್ಗಂ ಚಿಂದಂತಃ ವಿವಿಧಾನ್ ದ್ರುಮಾನ್ || ೬ ||

ಅವೃಕ್ಷೇಷು ಚ ದೇಶೇಷು ಕೇಚಿದ್ವೃಕ್ಷಾನರೋಪಯನ್ |
ಕೇಚಿತ್ಕುಠಾರೈಷ್ಟಂಕೈಶ್ಚ ದಾತ್ರೈಶ್ಛಿಂದನ್ ಕ್ವಚಿತ್ ಕ್ವಚಿತ್ || ೭ ||

ಅಪರೇ ವೀರಣಸ್ತಂಬಾನ್ ಬಲಿನೋ ಬಲವತ್ತರಾಃ |
ವಿಧಮಂತಿ ಸ್ಮ ದುರ್ಗಾಣಿ ಸ್ಥಲಾನಿ ಚ ತತಸ್ತತಃ || ೮ ||

ಅಪರೇಽಪೂರಯನ್ಕೂಪಾನ್ ಪಾಂಸುಭಿಃ ಶ್ವಭ್ರಮಾಯತಮ್ |
ನಿಮ್ನಭಾಗಾಂಸ್ತತಃ ಕೇಚಿತ್ ಸಮಾಂಶ್ಚಕ್ರುಃ ಸಮಂತತಃ || ೯ ||

ಬಬಂಧುರ್ಬಂಧನೀಯಾಂಶ್ಚ ಕ್ಷೋದ್ಯಾನ್ ಸಂಚುಕ್ಷುದುಸ್ತದಾ |
ಬಿಭಿದುರ್ಭೇದನೀಯಾಂಶ್ಚ ತಾಂಸ್ತಾನ್ದೇಶಾನ್ನರಾಸ್ತದಾ || ೧೦ ||

ಅಚಿರೇಣೈವ ಕಾಲೇನ ಪರಿವಾಹಾನ್ಬಹೂದಕಾನ್ |
ಚಕ್ರುರ್ಬಹು ವಿಧಾಕಾರಾನ್ ಸಾಗರಪ್ರತಿಮಾನ್ಬಹೂನ್ || ೧೧ ||

ನಿರ್ಜಲೇಷು ಚ ದೇಶೇಷು ಖಾನಯಾಮಾಸುರುತ್ತಮಾನ್ |
ಉದಪಾನಾನ್ಬಹುವಿಧಾನ್ ವೇದಿಕಾಪರಿಮಂಡಿತಾನ್ || ೧೨ ||

ಸಸುಧಾಕುಟ್ಟಿಮತಲಃ ಪ್ರಪುಷ್ಪಿತಮಹೀರುಹಃ |
ಮತ್ತೋದ್ಘುಷ್ಟ ದ್ವಿಜಗಣಃ ಪತಾಕಾಭಿರಲಂಕೃತಃ || ೧೩ ||

ಚಂದನೋದಕಸಂಸಿಕ್ತರ್ನಾನಾ ಕುಸುಮಭೂಷಿತಃ |
ಬಹ್ವಶೋಭತ ಸೇನಾಯಾಃ ಪಂಥಾಃ ಸುರಪಥೋಪಮಃ || ೧೪ ||

ಆಜ್ಞಾಪ್ಯಾಥ ಯಥಾಽಜ್ಞಪ್ತಿ ಯುಕ್ತಾಸ್ತೇಽಧಿಕೃತಾ ನರಾಃ |
ರಮಣೀಯೇಷು ದೇಶೇಷು ಬಹುಸ್ವಾದುಫಲೇಷು ಚ || ೧೫ ||

ಯೋ ನಿವೇಶಸ್ತ್ವಭಿಪ್ರೇತಃ ಭರತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಭೂಯಸ್ತಂ ಶೋಭಯಾಮಾಸುಃ ಭೂಷಾಭಿರ್ಭೂಷಣೋಪಮಮ್ || ೧೬ ||

ನಕ್ಷತ್ರೇಷು ಪ್ರಶಸ್ತೇಷು ಮುಹೂರ್ತೇಷು ಚ ತದ್ವಿದಃ |
ನಿವೇಶಾನ್ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸುರ್ಭರತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ || ೧೭ ||

ಬಹುಪಾಂಸುಚಯಾಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಖಾಪರಿವಾರಿತಾಃ |
ತಂತ್ರೇಂದ್ರ ಕೀಲಪ್ರತಿಮಾಃ ಪ್ರತೋಲೀವರಶೋಭಿತಾಃ || ೧೮ ||

ಪ್ರಾಸಾದ ಮಾಲಾವಿತತಾಃ ಸೌಧಪ್ರಾಕಾರ ಸಂವೃತಾಃ |
ಪತಾಕಾ ಶೋಭಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ಸುನಿರ್ಮಿತ ಮಹಾಪಥಾಃ || ೧೯ ||

ವಿಸರ್ಪದ್ಭಿರಿವಾಕಾಶೇ ವಿಟಂಕಾಗ್ರವಿಮಾನಕೈಃ |
ಸಮುಚ್ಚ್ರಿತೈರ್ನಿವೇಶಾಸ್ತೇ ಬಭುಃ ಶಕ್ರಪುರೋಪಮಾಃ || ೨೦ ||

ಜಾಹ್ನವೀಂ ತು ಸಮಾಸಾದ್ಯ ವಿವಿಧದ್ರುಮಕಾನನಾಮ್ |
ಶೀತಲಾಮಲಪಾನೀಯಾಂ ಮಹಾಮೀನಸಮಾಕುಲಾಮ್ || ೨೧ ||

ಸಚಂದ್ರತಾರಾಗಣಮಂಡಿತಂ ಯಥಾ
ನಭಃ ಕ್ಷಪಾಯಾಮಮಲಂ ವಿರಾಜತೇ |
ನರೇಂದ್ರಮಾರ್ಗಸ್ಸ ತಥಾ ವ್ಯರಾಜತ
ಕ್ರಮೇಣ ರಮ್ಯಃ ಶುಭಶಿಲ್ಪಿನಿರ್ಮಿತಃ || ೨೨ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡೇ ಅಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ || ೮೦ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಏಕಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೮೧) >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: