Ayodhya Kanda Sarga 80 – అయోధ్యాకాండ అశీతితమః సర్గః (౮౦)


|| మార్గసంస్కారః ||

అథ భూమి ప్రదేశజ్ఞాః సూత్రకర్మవిశారదాః |
స్వకర్మాభిరతాః శూరాః ఖనకా యంత్రకాస్తథా || ౧ ||

కర్మాంతికాః స్థపతయః పురుషా యంత్రకోవిదాః |
తథా వర్ధకయశ్చైవ మార్గిణో వృక్షతక్షకాః || ౨ ||

కూపకారాః సుధాకారాః వంశకర్మకృతస్తథా |
సమర్థా యే చ ద్రష్టారః పురతస్తే ప్రతస్థిరే || ౩ ||

స తు హర్షాత్తముద్దేశం జనౌఘో విపులః ప్రయాన్ |
అశోభత మహావేగః సముద్ర ఇవ పర్వణి || ౪ ||

తే స్వవారం సమాస్థాయ వర్త్మకర్మణి కోవిదాః |
కరణైః వివిధోపేతైః పురస్తాత్సంప్రతస్థిరే || ౫ ||

లతావల్లీశ్చ గుల్మాంశ్చ స్థాణూనశ్మన ఏవ చ |
జనాస్తే చక్రిరే మార్గం చిందంతః వివిధాన్ ద్రుమాన్ || ౬ ||

అవృక్షేషు చ దేశేషు కేచిద్వృక్షానరోపయన్ |
కేచిత్కుఠారైష్టంకైశ్చ దాత్రైశ్ఛిందన్ క్వచిత్ క్వచిత్ || ౭ ||

అపరే వీరణస్తంబాన్ బలినో బలవత్తరాః |
విధమంతి స్మ దుర్గాణి స్థలాని చ తతస్తతః || ౮ ||

అపరేఽపూరయన్కూపాన్ పాంసుభిః శ్వభ్రమాయతమ్ |
నిమ్నభాగాంస్తతః కేచిత్ సమాంశ్చక్రుః సమంతతః || ౯ ||

బబంధుర్బంధనీయాంశ్చ క్షోద్యాన్ సంచుక్షుదుస్తదా |
బిభిదుర్భేదనీయాంశ్చ తాంస్తాన్దేశాన్నరాస్తదా || ౧౦ ||

అచిరేణైవ కాలేన పరివాహాన్బహూదకాన్ |
చక్రుర్బహు విధాకారాన్ సాగరప్రతిమాన్బహూన్ || ౧౧ ||

నిర్జలేషు చ దేశేషు ఖానయామాసురుత్తమాన్ |
ఉదపానాన్బహువిధాన్ వేదికాపరిమండితాన్ || ౧౨ ||

ససుధాకుట్టిమతలః ప్రపుష్పితమహీరుహః |
మత్తోద్ఘుష్ట ద్విజగణః పతాకాభిరలంకృతః || ౧౩ ||

చందనోదకసంసిక్తర్నానా కుసుమభూషితః |
బహ్వశోభత సేనాయాః పంథాః సురపథోపమః || ౧౪ ||

ఆజ్ఞాప్యాథ యథాఽజ్ఞప్తి యుక్తాస్తేఽధికృతా నరాః |
రమణీయేషు దేశేషు బహుస్వాదుఫలేషు చ || ౧౫ ||

యో నివేశస్త్వభిప్రేతః భరతస్య మహాత్మనః |
భూయస్తం శోభయామాసుః భూషాభిర్భూషణోపమమ్ || ౧౬ ||

నక్షత్రేషు ప్రశస్తేషు ముహూర్తేషు చ తద్విదః |
నివేశాన్ స్థాపయామాసుర్భరతస్య మహాత్మనః || ౧౭ ||

బహుపాంసుచయాశ్చాపి పరిఖాపరివారితాః |
తంత్రేంద్ర కీలప్రతిమాః ప్రతోలీవరశోభితాః || ౧౮ ||

ప్రాసాద మాలావితతాః సౌధప్రాకార సంవృతాః |
పతాకా శోభితాః సర్వే సునిర్మిత మహాపథాః || ౧౯ ||

విసర్పద్భిరివాకాశే విటంకాగ్రవిమానకైః |
సముచ్చ్రితైర్నివేశాస్తే బభుః శక్రపురోపమాః || ౨౦ ||

జాహ్నవీం తు సమాసాద్య వివిధద్రుమకాననామ్ |
శీతలామలపానీయాం మహామీనసమాకులామ్ || ౨౧ ||

సచంద్రతారాగణమండితం యథా
నభః క్షపాయామమలం విరాజతే |
నరేంద్రమార్గస్స తథా వ్యరాజత
క్రమేణ రమ్యః శుభశిల్పినిర్మితః || ౨౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే అశీతితమః సర్గః || ౮౦ ||

అయోధ్యాకాండ ఏకాశీతితమః సర్గః (౮౧) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణ అయోధ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: