Ayodhya Kanda Sarga 60 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಷಷ್ಠಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೬೦)


|| ಕೌಸಲ್ಯಾಸಮಾಶ್ವಾಸನಮ್ ||

ತತಃ ಭೂತೋಪಸೃಷ್ಟೇವ ವೇಪಮಾನಾ ಪುನಃ ಪುನಃ |
ಧರಣ್ಯಾಂ ಗತ ಸತ್ತ್ವೇವ ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸೂತಮಬ್ರವೀತ್ || ೧ ||

ನಯ ಮಾಂ ಯತ್ರ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ ಸೀತಾ ಯತ್ರ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ |
ತಾನ್ ವಿನಾ ಕ್ಷಣಮಪ್ಯತ್ರ ಜೀವಿತುಂ ನೋತ್ಸಹೇ ಹ್ಯಹಮ್ || ೨ ||

ನಿವರ್ತಯ ರಥಂ ಶೀಘ್ರಂ ದಂಡಕಾನ್ನಯ ಮಾಮಪಿ |
ಅಥ ತಾನ್ನಾನುಗಚ್ಛಾಮಿ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಯಮಕ್ಷಯಮ್ || ೩ ||

ಬಾಷ್ಪ ವೇಗೋಪಹತಯಾ ಸ ವಾಚಾ ಸಜ್ಜಮಾನಯಾ |
ಇದಮಾಶ್ವಾಸಯನ್ ದೇವೀಂ ಸೂತಃ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಬ್ರವೀತ್ || ೪ ||

ತ್ಯಜ ಶೋಕಂ ಚ ಮೋಹಂ ಚ ಸಂಭ್ರಮಂ ದುಃಖಜಂ ತಥಾ |
ವ್ಯವಧೂಯ ಚ ಸಂತಾಪಂ ವನೇ ವತ್ಸ್ಯತಿ ರಾಘವಃ || ೫ ||

ಲಕ್ಷ್ಮಣಶ್ಚಾಪಿ ರಾಮಸ್ಯ ಪಾದೌ ಪರಿಚರನ್ ವನೇ |
ಆರಾಧಯತಿ ಧರ್ಮಜ್ಞಃ ಪರಲೋಕಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ || ೬ ||

ವಿಜನೇಽಪಿ ವನೇ ಸೀತಾ ವಾಸಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಗೃಹೇಷ್ವಿವ |
ವಿಸ್ರಂಭಂ ಲಭತೇಽಭೀತಾ ರಾಮೇ ಸಂನ್ಯಸ್ತಮಾನಸಾ || ೭ ||

ನಾಸ್ಯಾ ದೈನ್ಯಂ ಕೃತಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಮಪಿ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ |
ಉಚಿತೇವ ಪ್ರವಾಸಾನಾಂ ವೈದೇಹೀ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮಾ || ೮ ||

ನಗರೋಪವನಂ ಗತ್ವಾ ಯಥಾ ಸ್ಮ ರಮತೇ ಪುರಾ |
ತಥೈವ ರಮತೇ ಸೀತಾ ನಿರ್ಜನೇಷು ವನೇಷ್ವಪಿ || ೯ ||

ಬಾಲೇವ ರಮತೇ ಸೀತಾ ಬಾಲಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾ |
ರಾಮಾ ರಾಮೇ ಹ್ಯದೀನಾತ್ಮಾ ವಿಜನೇಽಪಿ ವನೇ ಸತೀ || ೧೦ ||

ತದ್ಗತಂ ಹೃದಯಂ ಹ್ಯಸ್ಯಾಸ್ತದಧೀನಂ ಚ ಜೀವಿತಮ್ |
ಅಯೋಧ್ಯಾಽಪಿ ಭವೇತ್ತಸ್ಯಾಃ ರಾಮಹೀನಾ ತಥಾ ವನಮ್ || ೧೧ ||

ಪರಿ ಪೃಚ್ಛತಿ ವೈದೇಹೀ ಗ್ರಾಮಾಂಶ್ಚ ನಗರಾಣಿ ಚ |
ಗತಿಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನದೀನಾಂ ಚ ಪಾದಪಾನ್ ವಿವಿಧಾನಪಿ || ೧೨ ||

ರಾಮಂ ಹಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ವಾಽಪಿ ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಜಾನಾತಿ ಜಾನಕೀ |
ಅಯೋಧ್ಯಾಕ್ರೋಶಮಾತ್ರೇ ತು ವಿಹಾರಮಿವ ಸಂಶ್ರಿತಾ || ೧೩ ||

ಇದಮೇವ ಸ್ಮರಾಮ್ಯಸ್ಯಾಃ ಸಹಸೈವೋಪಜಲ್ಪಿತಮ್ |
ಕೈಕೇಯೀಸಂಶ್ರಿತಂ ವಾಕ್ಯಂ ನೇದಾನೀಂ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮಾ || ೧೪ ||

ಧ್ವಂಸಯಿತ್ವಾ ತು ತದ್ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರಮಾದಾತ್ಪರ್ಯುಪಸ್ಥಿತಮ್ |
ಹ್ಲದನಂ ವಚನಂ ಸೂತೋ ದೇವ್ಯಾ ಮಧುರಮಬ್ರವೀತ್ || ೧೫ ||

ಅಧ್ವನಾ ವಾತ ವೇಗೇನ ಸಂಭ್ರಮೇಣಾತಪೇನ ಚ |
ನ ವಿಗಚ್ಛತಿ ವೈದೇಹ್ಯಾಶ್ಚಂದ್ರಾಂಶು ಸದೃಶೀ ಪ್ರಭಾ || ೧೬ ||

ಸದೃಶಂ ಶತಪತ್ರಸ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರೋಪಮ ಪ್ರಭಮ್ |
ವದನಂ ತದ್ವದಾನ್ಯಾಯಾಃ ವೈದೇಹ್ಯಾ ನ ವಿಕಂಪತೇ || ೧೭ ||

ಅಲಕ್ತರಸರಕ್ತಾಭೌ ಅಲಕ್ತರಸವರ್ಜಿತೌ |
ಅದ್ಯಾಪಿ ಚರಣೌ ತಸ್ಯಾಃ ಪದ್ಮಕೋಶಸಮಪ್ರಭೌ || ೧೮ ||

ನೂಪುರೋದ್ಘುಷ್ಟ ಹೇಲೇವ ಖೇಲಂ ಗಚ್ಛತಿ ಭಾಮಿನೀ |
ಇದಾನೀಮಪಿ ವೈದೇಹೀ ತದ್ರಾಗಾನ್ನ್ಯಸ್ತಭೂಷಣಾ || ೧೯ ||

ಗಜಂ ವಾ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಸಿಂಹಂ ವಾ ವ್ಯಾಘ್ರಂ ವಾ ವನಮಾಶ್ರಿತಾ |
ನಾಹಾರಯತಿ ಸಂತ್ರಾಸಂ ಬಾಹೂ ರಾಮಸ್ಯ ಸಂಶ್ರಿತಾ || ೨೦ ||

ನ ಶೋಚ್ಯಾಸ್ತೇ ನ ಚಾತ್ಮಾನಃ ಶೋಚ್ಯೋ ನಾಪಿ ಜನಾಧಿಪಃ |
ಇದಂ ಹಿ ಚರಿತಂ ಲೋಕೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಸ್ಯತಿ ಶಾಶ್ವತಮ್ || ೨೧ ||

ವಿಧೂಯ ಶೋಕಂ ಪರಿಹೃಷ್ಟಮಾನಸಾ
ಮಹರ್ಷಿಯಾತೇ ಪಥಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಃ |
ವನೇ ರತಾ ವನ್ಯಫಲಾಶನಾಃ ಪಿತುಃ
ಶುಭಾಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ಪರಿಪಾಲಯಂತಿ ತೇ || ೨೨ ||

ತಥಾಽಪಿ ಸೂತೇನ ಸುಯುಕ್ತವಾದಿನಾ
ನಿವಾರ್ಯಮಾಣಾ ಸುತ ಶೋಕಕರ್ಶಿತಾ |
ನ ಚೈವ ದೇವೀ ವಿರರಾಮ ಕೂಜಿತಾತ್
ಪ್ರಿಯೇತಿ ಪುತ್ರೇತಿ ಚ ರಾಘವೇತಿ ಚ || ೨೩ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡೇ ಷಷ್ಠಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ || ೬೦ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಏಕಷಷ್ಠಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೬೧) >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed