Ayodhya Kanda Sarga 59 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಏಕೋನಷಷ್ಠಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೫೯)


|| ದಶರಥವಿಲಾಪಃ ||

ಮಮ ತ್ವಶ್ವಾ ನಿವೃತ್ತಸ್ಯ ನ ಪ್ರಾವರ್ತಂತ ವರ್ತ್ಮನಿ |
ಉಷ್ಣಮಶ್ರು ವಿಮುಂಚಂತಃ ರಾಮೇ ಸಂಪ್ರಸ್ಥಿತೇ ವನಮ್ || ೧ ||

ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ರಾಜ ಪುತ್ರಾಭ್ಯಾಮಥ ಕೃತ್ವಾಽಹಮಂಜಲಿಮ್ |
ಪ್ರಸ್ಥಿತಃ ರಥಮಾಸ್ಥಾಯ ತದ್ದುಃಖಮಪಿ ಧಾರಯನ್ || ೨ ||

ಗುಹೇನ ಸಾರ್ಧಂ ತತ್ರೈವ ಸ್ಥಿತೋಽಸ್ಮಿ ದಿವಸಾನ್ ಬಹೂನ್ |
ಆಶಯಾ ಯದಿ ಮಾಂ ರಾಮಃ ಪುನಃ ಶಬ್ದಾಪಯೇದಿತಿ || ೩ ||

ವಿಷಯೇ ತೇ ಮಹಾರಾಜ ರಾಮವ್ಯಸನಕರ್ಶಿತಾಃ |
ಅಪಿ ವೃಕ್ಷಾಃ ಪರಿಮ್ಲಾನಃ ಸಪುಷ್ಪಾಂಕುರ ಕೋರಕಾಃ || ೪ ||

ಉಪತಪ್ತೋದಕಾ ನದ್ಯಃ ಪಲ್ವಲಾನಿ ಸರಾಂಸಿ ಚ |
ಪರಿಶುಷ್ಕುಪಲಾಶಾನಿ ವನಾನ್ಯುಪವನಾನಿ ಚ || ೫ ||

ನ ಚ ಸರ್ಪಂತಿ ಸತ್ತ್ವಾನಿ ವ್ಯಾಲಾ ನ ಪ್ರಸರಂತಿ ಚ |
ರಾಮ ಶೋಕಾಭಿಭೂತಂ ತನ್ನಿಷ್ಕೂಜಮಭವದ್ವನಮ್ || ೬ ||

ಲೀನ ಪುಷ್ಕರಪತ್ರಾಶ್ಚ ನರೇಂದ್ರ ಕಲುಷೋದಕಾಃ |
ಸಂತಪ್ತ ಪದ್ಮಾಃ ಪದ್ಮಿನ್ಯೋ ಲೀನಮೀನವಿಹಂಗಮಾಃ || ೭ ||

ಜಲಜಾನಿ ಚ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಮಾಲ್ಯಾನಿ ಸ್ಥಲಜಾನಿ ಚ |
ನಾದ್ಯ ಭಾಂತ್ಯಲ್ಪಗಂಧೀನಿ ಫಲಾನಿ ಚ ಯಥಾಪುರಮ್ || ೮ ||

ಅತ್ರೋದ್ಯಾನಾನಿ ಶೂನ್ಯಾನಿ ಪ್ರಲೀನವಿಹಗಾನಿ ಚ |
ನ ಚಾಭಿರಾಮಾನಾರಾಮಾನ್ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಮನುಜರ್ಷಭ || ೯ ||

ಪ್ರವಿಶಂತಮಯೋಧ್ಯಾಂ ಮಾಂ ನ ಕಶ್ಚಿದಭಿನಂದತಿ |
ನರಾ ರಾಮಮಪಶ್ಯಂತರ್ನಿಶ್ವಸಂತಿ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ || ೧೦ ||

ದೇವ ರಾಜರಥಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿನಾ ರಾಮಮಿಹಾಗತಮ್ |
ದುಃಖಾದಶ್ರುಮುಖಃ ಸರ್ವೋ ರಾಜಮಾರ್ಗಗತೋ ಜನಃ || ೧೧ ||

ಹರ್ಮ್ಯೈಃ ವಿಮಾನೈಃ ಪ್ರಾಸಾದೈಃ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ರಥಮಾಗತಮ್ |
ಹಾಹಾಕಾರಕೃತಾ ನಾರ್ಯೋ ರಾಮಾದರ್ಶನ ಕರ್ಶಿತಾಃ || ೧೨ ||

ಆಯತೈಃ ವಿಮಲೈರ್ನೇತ್ರೈಃ ಅಶ್ರುವೇಗಪರಿಪ್ಲುತೈಃ |
ಅನ್ಯೋನ್ಯಮಭಿವೀಕ್ಷಂತೇ ವ್ಯಕ್ತಮಾರ್ತತರಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಃ || ೧೩ ||

ನಾಮಿತ್ರಾಣಾಂ ನ ಮಿತ್ರಾಣಾಮುದಾಸೀನ ಜನಸ್ಯ ಚ |
ಅಹಮಾರ್ತತಯಾ ಕಂಚಿತ್ ವಿಶೇಷಮುಪಲಕ್ಷಯೇ || ೧೪ ||

ಅಪ್ರಹೃಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯಾ ಚ ದೀನನಾಗತುರಂಗಮಾ |
ಆರ್ತಸ್ವರಪರಿಮ್ಲಾನಾ ವಿನಿಶ್ವಸಿತನಿಸ್ವನಾ || ೧೫ ||

ನಿರಾನಂದಾ ಮಹಾರಾಜ ರಾಮ ಪ್ರವ್ರಾಜನಾತುರಾ |
ಕೌಸಲ್ಯಾ ಪುತ್ರಹೀನೇವ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮಾ || ೧೬ ||

ಸೂತಸ್ಯ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಾಚಾ ಪರಮದೀನಯಾ |
ಬಾಷ್ಪೋಪಹತಯಾ ರಾಜಾ ತಂ ಸೂತಮಿದಮಬ್ರವೀತ್ || ೧೭ ||

ಕೈಕೇಯ್ಯಾ ವಿನಿಯುಕ್ತೇನ ಪಾಪಾಭಿಜನ ಭಾವಯಾ |
ಮಯಾ ನ ಮಂತ್ರಕುಶಲೈಃ ವೃದ್ಧೈಃ ಸಹ ಸಮರ್ಥಿತಮ್ || ೧೮ ||

ನ ಸುಹೃದ್ಭಿರ್ನ ಚಾಮಾತ್ಯೈಃ ಮಂತ್ರಯಿತ್ವಾ ಚ ನೈಗಮೈಃ |
ಮಯಾಽಯಮರ್ಥಃ ಸಮ್ಮೋಹಾತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಹೇತೋಃ ಸಹಸಾ ಕೃತಃ || ೧೯ ||

ಭವಿತವ್ಯತಯಾ ನೂನಮಿದಂ ವಾ ವ್ಯಸನಂ ಮಹತ್ |
ಕುಲಸ್ಯಾಸ್ಯ ವಿನಾಶಾಯ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸೂತ ಯದೃಚ್ಛಯಾ || ೨೦ ||

ಸೂತ ಯದ್ಯಸ್ತಿ ತೇ ಕಿಂಚಿತ್ ಮಯಾ ತು ಸುಕೃತಂ ಕೃತಮ್ |
ತ್ವಂ ಪ್ರಾಪಯಾಶು ಮಾಂ ರಾಮಂ ಪ್ರಾಣಾಃ ಸಂತ್ವರಯಂತಿ ಮಾಮ್ || ೨೧ ||

ಯದ್ಯದ್ಯಾಪಿ ಮಮೈವಾಜ್ಞಾ ನಿವರ್ತಯತು ರಾಘವಮ್ |
ನ ಶಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಿನಾ ರಾಮಂ ಮುಹೂರ್ತಮಪಿ ಜೀವಿತುಮ್ || ೨೨ ||

ಅಥವಾಽಪಿ ಮಹಾಬಾಹುರ್ಗತೋ ದೂರಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ |
ಮಾಮೇವ ರಥಮಾರೋಪ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ ರಾಮಾಯ ದರ್ಶಯ || ೨೩ ||

ವೃತ್ತದಂಷ್ಟ್ರೋ ಮಹೇಷ್ವಾಸಃ ಕ್ವಾಸೌ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪೂರ್ವಜಃ |
ಯದಿ ಜೀವಾಮಿ ಸಾಧ್ವೇನಂ ಪಶ್ಯೇಯಂ ಸೀತಯಾ ಸಹ || ೨೪ ||

ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಂ ಮಹಾಬಾಹುಮಾಮುಕ್ತ ಮಣಿಕುಂಡಲಮ್ |
ರಾಮಂ ಯದಿ ನ ಪಶ್ಯಾಯಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಯಮ ಕ್ಷಯಮ್ || ೨೫ ||

ಅತೋ ನು ಕಿಂ ದುಃಖತರಂ ಯೋಽಹಮಿಕ್ಷ್ವಾಕುನಂದನಮ್ |
ಇಮಾಮವಸ್ಥಾಮಾಪನ್ನೋ ನೇಹ ಪಶ್ಯಾಮಿ ರಾಘವಮ್ || ೨೬ ||

ಹಾ ರಾಮ ರಾಮಾನುಜ ಹಾ ಹಾ ವೈದೇಹಿ ತಪಸ್ವಿನೀ |
ನ ಮಾಂ ಜಾನೀತ ದುಃಖೇನ ಮ್ರಿಯಮಾಣಮನಾಥವತ್ || ೨೭ ||

ಸ ತೇನ ರಾಜಾ ದುಃಖೇನ ಭೃಶಮರ್ಪಿತಚೇತನಃ |
ಅವಗಾಢಃ ಸುದುಷ್ಪಾರಂ ಶೋಕಸಾಗಮಬ್ರವೀತ್ || ೨೮ ||

ರಾಮಶೋಕಮಹಾಭೋಗಃ ಸೀತಾವಿರಹಪಾರಗಃ |
ಶ್ವಸಿತೋರ್ಮಿಮಹಾವರ್ತೋ ಬಾಷ್ಪಫೇನಜಲಾವಿಲಃ || ೨೯ ||

ಬಾಹುವಿಕ್ಷೇಪಮೀನೌಘೋ ವಿಕ್ರಂದಿತಮಹಾಸ್ವನಃ |
ಪ್ರಕೀರ್ಣಕೇಶಶೈವಾಲಃ ಕೈಕೇಯೀವಡವಾಮುಖಃ || ೩೦ ||

ಮಮಾಶ್ರುವೇಗಪ್ರಭವಃ ಕುಬ್ಜಾವಾಕ್ಯಮಹಾಗ್ರಹಃ |
ವರವೇಲೋ ನೃಶಂಸಾಯಾಃ ರಾಮಪ್ರವ್ರಾಜನಾಯತಃ || ೩೧ ||

ಯಸ್ಮಿನ್ ಬತ ನಿಮಗ್ನೋಽಹಂ ಕೌಸಲ್ಯೇ ರಾಘವಂ ವಿನಾ |
ದುಸ್ತರಃ ಜೀವತಾ ದೇವಿ ಮಯಾಽಯಂ ಶೋಕಸಾಗರಃ || ೩೨ ||

ಅಶೋಭನಂ ಯೋಽಹಮಿಹಾದ್ಯ ರಾಘವಮ್
ದಿದೃಕ್ಷಮಾಣೋ ನ ಲಭೇ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಮ್-
-ಇತೀವ ರಾಜಾ ವಿಲಪನ್ ಮಹಾಯಶಃ
ಪಪಾತ ತೂರ್ಣಂ ಶಯನೇ ಸ ಮೂರ್ಚಿತಃ || ೩೩ ||

ಇತಿ ವಿಲಪತಿ ಪಾರ್ಥಿವೇ ಪ್ರಣಷ್ಟೇ
ಕರುಣತರಂ ದ್ವಿಗುಣಂ ಚ ರಾಮಹೇತೋಃ |
ವಚನಮನುನಿಶಮ್ಯ ತಸ್ಯ ದೇವೀ
ಭಯಮಗಮತ್ ಪುನರೇವ ರಾಮಮಾತಾ || ೩೪ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡೇ ಏಕೋನಷಷ್ಠಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ || ೫೯ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಷಷ್ಠಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೬೦) >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ ನೋಡಿ.


గమనిక : "శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed