Ayodhya Kanda Sarga 71 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಏಕಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೭೧)


|| ಅಯೋಧ್ಯಾಗಮನಮ್ ||

ಸ ಪ್ರಾಙ್ಮುಖೋ ರಾಜಗೃಹಾದಭಿನಿರ್ಯಾಯ ವೀರ್ಯವಾನ್ | [ರಾಘವಃ]
ತತಸ್ಸುದಾಮಾಂ ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಸಂತೀರ್ಯಾವೇಕ್ಷ್ಯ ತಾಂ ನದೀಮ್ || ೧ ||

ಹ್ಲಾದಿನೀಂ ದೂರಪಾರಾಂ ಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಸ್ರೋತಸ್ತರಂಗಿಣೀಮ್ |
ಶತದ್ರೂಮತರಚ್ಛ್ರೀಮಾನ್ ನದೀಮಿಕ್ಷ್ವಾಕುನಂದನಃ || ೨ ||

ಏಲಾಧಾನೇ ನದೀಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಚಾಪರಪರ್ಪಟಾನ್ |
ಶಿಲಾಮಾಕುರ್ವತೀಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ಆಗ್ನೇಯಂ ಶಲ್ಯಕರ್ತನಮ್ || ೩ ||

ಸತ್ಯ ಸಂಧಃ ಶುಚಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಮಾಣಃ ಶಿಲಾವಹಾಮ್ |
ಅತ್ಯಯಾತ್ ಸ ಮಹಾಶೈಲಾನ್ ವನಂ ಚೈತ್ರರಥಂ ಪ್ರತಿ || ೪ ||

ಸರಸ್ವತೀಂ ಚ ಗಂಗಾಂ ಚ ಯುಗ್ಮೇನ ಪ್ರತಿಪದ್ಯ ಚ | [ಪ್ರತ್ಯಪದ್ಯತ]
ಉತ್ತರಂ ವೀರಮತ್ಸ್ಯಾನಾಂ ಭಾರುಂಡಂ ಪ್ರಾವಿಶದ್ವನಮ್ || ೫ ||

ವೇಗಿನೀಂ ಚ ಕುಲಿಂಗಾಖ್ಯಾಂ ಹ್ರಾದಿನೀಂ ಪರ್ವತಾವೃತಾಮ್ |
ಯಮುನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಂತೀರ್ಣೋ ಬಲಮಾಶ್ವಾಸಯತ್ತದಾ || ೬ ||

ಶೀತೀಕೃತ್ಯ ತು ಗಾತ್ರಾಣಿ ಕ್ಲಾಂತಾನಾಶ್ವಾಸ್ಯ ವಾಜಿನಃ |
ತತ್ರ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಚ ಪೀತ್ವಾ ಚ ಪ್ರಾಯಾದಾದಾಯ ಚೋದಕಮ್ || ೭ ||

ರಾಜಪುತ್ರಃ ಮಹಾರಣ್ಯಮನಭೀಕ್ಷ್ಣೋಪಸೇವಿತಮ್ |
ಭದ್ರಃ ಭದ್ರೇಣ ಯಾನೇನ ಮಾರುತಃ ಖಮಿವಾತ್ಯಯಾತ್ || ೮ ||

ಭಾಗೀರಥೀಂ ದುಷ್ಪ್ರತರಾಮಂಶುಧಾನೇ ಮಹಾನದೀಮ್ |
ಉಪಾಯಾದ್ರಾಘವಸ್ತೂರ್ಣಂ ಪ್ರಾಗ್ವಟೇ ವಿಶ್ರುತೇ ಪುರೇ || ೯ ||

ಸ ಗಂಗಾಂ ಪ್ರಾಗ್ವಟೇ ತೀರ್ತ್ವಾ ಸಮಾಯಾತ್ಕುಟಿಕೋಷ್ಠಿಕಾಮ್ |
ಸಬಲಸ್ತಾಂ ಸ ತೀರ್ತ್ವಾಽಥ ಸಮಾಯಾದ್ಧರ್ಮವರ್ಧನಮ್ || ೧೦ ||

ತೋರಣಂ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧೇನ ಜಂಬೂಪ್ರಸ್ಥಮುಪಾಗಮತ್ |
ವರೂಥಂ ಚ ಯಯೌ ರಮ್ಯಂ ಗ್ರಾಮಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಃ || ೧೧ ||

ತತ್ರ ರಮ್ಯೇ ವನೇ ವಾಸಂ ಕೃತ್ವಾಽಸೌ ಪ್ರಾಙ್ಮುಖೋ ಯಯೌ |
ಉದ್ಯಾನಮುಜ್ಜಿಹಾನಾಯಾಃ ಪ್ರಿಯಕಾ ಯತ್ರ ಪಾದಪಾಃ || ೧೨ ||

ಸಾಲಾಂಸ್ತು ಪ್ರಿಯಕಾನ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಶೀಘ್ರಾನಾಸ್ಥಾಯ ವಾಜಿನಃ |
ಅನುಜ್ಞಾಪ್ಯಾಥ ಭರತಃ ವಾಹಿನೀಂ ತ್ವರಿತಃ ಯಯೌ || ೧೩ ||

ವಾಸಂ ಕೃತ್ವಾ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇ ತೀರ್ತ್ವಾ ಚೋತ್ತಾನಕಾಂ ನದೀಮ್ |
ಅನ್ಯಾ ನದೀಶ್ಚ ವಿವಿಧಾಃ ಪಾರ್ವತೀಯೈಸ್ತುರಂಗಮೈಃ || ೧೪ ||

ಹಸ್ತಿ ಪೃಷ್ಠಕಮಾಸಾದ್ಯ ಕುಟಿಕಾಮತ್ಯವರ್ತತ |
ತತಾರ ಚ ನರವ್ಯಾಘ್ರಃ ಲೌಹಿತ್ಯೇ ಸ ಕಪೀವತೀಮ್ || ೧೫ ||

ಏಕಸಾಲೇ ಸ್ಥಾಣುಮತೀಂ ವಿನತೇ ಗೋಮತೀಂ ನದೀಮ್ |
[* ವ್ಯಪಾಯಾದ್ರಾಘಸ್ತೂರ್ಣಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ಶೋಣಾಂ ಮಹಾನದೀಮ್ |*]
ಕಲಿಂಗನಗರೇ ಚಾಪಿ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಾಲವನಂ ತದಾ || ೧೬ ||

ಭರತಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಮಾಗಚ್ಚತ್ ಸುಪರಿಶ್ರಾಂತವಾಹನಃ |
ವನಂ ಚ ಸಮತೀತ್ಯಾಶು ಶರ್ವರ್ಯಾಮರುಣೋದಯೇ || ೧೭ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾಂ ಮನುನಾ ರಾಜ್ಞಾ ನಿರ್ಮಿತಾಂ ಸಂದದರ್ಶ ಹ |
ತಾಂ ಪುರೀಂ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರಃ ಸಪ್ತರಾತ್ರೋಷಿತಃ ಪಥಿ || ೧೮ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾಮಗ್ರತರ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಾರಥಿಂ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರವೀತ್ |
ಏಷಾ ನಾತಿಪ್ರತೀತಾ ಮೇ ಪುಣ್ಯೋದ್ಯಾನಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ || ೧೯ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾ ದೃಶ್ಯತೇ ದೂರಾತ್ ಸಾರಥೇ ಪಾಂಡುಮೃತ್ತಿಕಾ |
ಯಜ್ವಭಿರ್ಗುಣಸಂಪನ್ನೈಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈಃ ವೇದಪಾರಗೈಃ || ೨೦ ||

ಭೂಯಿಷ್ಠಮೃದ್ಧೈರಾಕೀರ್ಣಾ ರಾಜರ್ಷಿಪರಿಪಾಲಿತಾ |
ಅಯೋಧ್ಯಾಯಾಂ ಪುರಾ ಶಬ್ದಃ ಶ್ರೂಯತೇ ತುಮುಲೋ ಮಹಾನ್ || ೨೧ ||

ಸಮಂತಾನ್ನರನಾರೀಣಾಂ ತಮದ್ಯ ನ ಶೃಣೋಮ್ಯಹಮ್ |
ಉದ್ಯಾನಾನಿ ಹಿ ಸಾಯಾಹ್ನೇ ಕ್ರೀಡಿತ್ವೋಪರತೈರ್ನರೈಃ || ೨೨ ||

ಸಮಂತಾದ್ವಿಪ್ರಧಾವದ್ಭಿಃ ಪ್ರಕಾಶಂತೇ ಮಮಾನ್ಯದಾ |
ತಾನ್ಯದ್ಯಾನುರುದಂತೀವ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಾನಿ ಕಾಮಿಭಿಃ || ೨೩ ||

ಅರಣ್ಯ ಭೂತೇವ ಪುರೀ ಸಾರಥೇ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮೇ |
ನ ಹ್ಯತ್ರ ಯಾನೈರ್ದೃಶ್ಯಂತೇ ನ ಗಜೈರ್ನ ಚ ವಾಜಿಭಿಃ || ೨೪ ||

ನಿರ್ಯಾಂತಃ ವಾಽಭಿಯಾಂತಃ ವಾ ನರಮುಖ್ಯಾ ಯಥಾಪುರಮ್ |
ಉದ್ಯಾನಾನಿ ಪುರಾ ಭಾಂತಿ ಮತ್ತಪ್ರಮುದಿತಾನಿ ಚ || ೨೫ ||

ಜನಾನಾಂ ರತಿಸಂಯೋಗೇಷ್ವತ್ಯಂತಗುಣವಂತಿ ಚ |
ತಾನ್ಯೇತಾನ್ಯದ್ಯ ವಶ್ಯಾಮಿ ನಿರಾನಂದಾನಿ ಸರ್ವಶಃ || ೨೬ ||

ಸ್ರಸ್ತಪರ್ಣೈರನುಪಥಂ ವಿಕ್ರೋಶದ್ಭಿರಿವ ದ್ರುಮೈಃ |
ನಾದ್ಯಾಪಿ ಶ್ರೂಯತೇ ಶಬ್ದೋ ಮತ್ತಾನಾಂ ಮೃಗಪಕ್ಷಿಣಾಮ್ || ೨೭ ||

ಸಂರಕ್ತಾಂ ಮಧುರಾಂ ವಾಣೀಂ ಕಲಂ ವ್ಯಾಹರತಾಂ ಬಹು |
ಚಂದನಾಗರುಸಂಪೃಕ್ತೋ ಧೂಪಸಮ್ಮೂರ್ಚಿತೋಽತುಲಃ || ೨೮ ||

ಪ್ರವಾತಿ ಪವನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕಿಂ ನು ನಾದ್ಯ ಯಥಾಪುರಮ್ |
ಭೇರೀಮೃದಂಗವೀಣಾನಾಂ ಕೋಣಸಂಘಟ್ಟಿತಃ ಪುನಃ || ೨೯ ||

ಕಿಮದ್ಯ ಶಬ್ದೋ ವಿರತಃ ಸದಾಽದೀನಗತಿಃ ಪುರಾ |
ಅನಿಷ್ಟಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಪಶ್ಯಾಮಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ || ೩೦ ||

ನಿಮಿತ್ತಾನ್ಯಮನೋಜ್ಞಾನಿ ತೇನ ಸೀದತಿ ತೇ ಮನಃ |
ಸರ್ವಥಾ ಕುಶಲಂ ಸೂತ ದುರ್ಲಭಂ ಮಮ ಬಂಧುಷು || ೩೧ ||

ತಥಾ ಹ್ಯಸತಿ ಸಮ್ಮೋಹೇ ಹೃದಯಂ ಸೀದತೀವ ಮೇ |
ವಿಷಣ್ಣಃ ಶಾಂತಹೃದಯಸ್ತ್ರಸ್ತಃ ಸಂಲುಲಿತೇಂದ್ರಿಯಃ || ೩೨ ||

ಭರತಃ ಪ್ರವಿವೇಶಾಶು ಪುರೀಮಿಕ್ಷ್ವಾಕುಪಾಲಿತಾಮ್ |
ದ್ವಾರೇಣ ವೈಜಯಂತೇನ ಪ್ರಾವಿಶಚ್ಛ್ರಾಂತವಾಹನಃ || ೩೩ ||

ದ್ವಾಸ್ಸ್ಥೈರುತ್ಥಾಯ ವಿಜಯಂ ಪೃಷ್ಟಸ್ತೈಃ ಸಹಿತೋ ಯಯೌ |
ಸ ತ್ವನೇಕಾಗ್ರಹೃದಯೋ ದ್ವಾಸ್ಸ್ಥಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಚ್ಯ ತಂ ಜನಮ್ || ೩೪ ||

ಸೂತಮಶ್ವಪತೇಃ ಕ್ಲಾಂತಮಬ್ರವೀತ್ತತ್ರ ರಾಘವಃ |
ಕಿಮಹಂ ತ್ವರಯಾಽಽನೀತಃ ಕಾರಣೇನ ವಿನಾಽನಘ || ೩೫ ||

ಅಶುಭಾಶಂಕಿ ಹೃದಯಂ ಶೀಲಂ ಚ ಪತತೀವ ಮೇ |
ಶ್ರುತಾ ನೋ ಯಾದೃಶಾಃ ಪೂರ್ವಂ ನೃಪತೀನಾಂ ವಿನಾಶನೇ || ೩೬ ||

ಆಕಾರಾಂಸ್ತಾನಹಂ ಸರ್ವಾನ್ ಇಹಪಶ್ಯಾಮಿ ಸಾರಥೇ |
ಸಮ್ಮಾರ್ಜನವಿಹೀನಾನಿ ಪರುಷಾಣ್ಯುಪಲಕ್ಷಯೇ || ೩೭ ||

ಅಸಂಯತಕವಾಟಾನಿ ಶ್ರೀವಿಹೀನಾನಿ ಸರ್ವಶಃ |
ಬಲಿಕರ್ಮವಿಹೀನಾನಿ ಧೂಪಸಮ್ಮೋದನೇನ ಚ || ೩೮ ||

ಅನಾಶಿತಕುಟುಂಬಾನಿ ಪ್ರಭಾಹೀನಜನಾನಿ ಚ |
ಅಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾನಿ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಕುಟುಂಬಿಭವನಾನ್ಯಹಮ್ || ೩೯ ||

ಅಪೇತಮಾಲ್ಯಶೋಭಾನ್ಯಪ್ಯಸಂಮೃಷ್ಟಾಜಿರಾಣಿ ಚ |
ದೇವಾಗಾರಾಣಿ ಶೂನ್ಯಾನಿ ನ ಚಾಭಾಂತಿ ಯಥಾಪುರಮ್ || ೪೦ ||

ದೇವತಾರ್ಚಾಃ ಪ್ರವಿದ್ಧಾಶ್ಚ ಯಜ್ಞಗೋಷ್ಠ್ಯಸ್ತಥಾವಿಧಾಃ |
ಮಾಲ್ಯಾಪಣೇಷು ರಾಜಂತೇ ನಾದ್ಯ ಪಣ್ಯಾನಿ ವಾ ತಥಾ || ೪೧ ||

ದೃಶ್ಯಂತೇ ವಣಿಜೋಽಪ್ಯದ್ಯ ನ ಯಥಾಪೂರ್ವಮತ್ರ ವೈ |
ಧ್ಯಾನಸಂವಿಗ್ನಹೃದಯಾಃ ನಷ್ಟವ್ಯಾಪಾರಯಂತ್ರಿತಾಃ || ೪೨ ||

ದೇವಾಯತನಚೈತ್ಯೇಷುದೀನಾಃ ಪಕ್ಷಿಗಣಾಸ್ತಥಾ |
ಮಲಿನಂ ಚಾಶ್ರು ಪೂರ್ಣಾಕ್ಷಂ ದೀನಂ ಧ್ಯಾನಪರಂ ಕೃಶಮ್ || ೪೩ ||

ಸಸ್ತ್ರೀಪುಂಸಂ ಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಜನಮುತ್ಕಂಠಿತಂ ಪುರೇ |
ಇತ್ಯೇವಮುಕ್ತ್ವಾ ಭರತಃ ಸೂತಂ ತಂ ದೀನಮಾನಸಃ |
ತಾನ್ಯರಿಷ್ಟಾನ್ಯಯೋಧ್ಯಾಯಾಂ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ರಾಜಗೃಹಂ ಯಯೌ || ೪೪ ||

ತಾಂ ಶೂನ್ಯಶೃಂಗಾಟಕವೇಶ್ಮರಥ್ಯಾಮ್
ರಜೋಽರುಣ ದ್ವಾರಕವಾಟಯಂತ್ರಾಮ್ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುರೀಮಿಂದ್ರಪುರಪ್ರಕಾಶಾಮ್
ದುಃಖೇನ ಸಂಪೂರ್ಣತರಃ ಬಭೂವ || ೪೫ ||

ಬಹೂನಿ ಪಶ್ಯನ್ ಮನಸೋಽಪ್ರಿಯಾಣಿ
ಯಾನ್ಯನ್ಯದಾ ನಾಸ್ಯ ಪುರೇ ಬಭೂವುಃ |
ಅವಾಕ್ಛಿರಾ ದೀನಮನಾ ನಹೃಷ್ಟಃ
ಪಿತುರ್ಮಹಾತ್ಮಾ ಪ್ರವಿವೇಶ ವೇಶ್ಮ || ೪೬ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡೇ ಏಕಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ || ೭೧ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ದ್ವಿಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೭೨) >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed