Ayodhya Kanda Sarga 68 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಅಷ್ಟಷಷ್ಠಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೬೮)


|| ದೂತಪ್ರೇಷಣಮ್ ||

ತೇಷಾಂ ಹಿ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಸಿಷ್ಠಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಹ |
ಮಿತ್ರಾಮಾತ್ಯಗಣಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಸ್ತಾನಿದಂ ವಚಃ || ೧ ||

ಯದಸೌ ಮಾತುಲಕುಲೇ ದತ್ತರಾಜ್ಯಃ ಪರಂ ಸುಖೀ |
ಭರತಃ ವಸತಿ ಭ್ರಾತ್ರಾ ಶತ್ರುಘ್ನೇನ ಸಮನ್ವಿತಃ || ೨ ||

ತಚ್ಛೀಘ್ರಂ ಜವನಾ ದೂತಾ ಗಚ್ಛಂತು ತ್ವರಿತೈಃ ಹಯೈಃ |
ಆನೇತುಂ ಭ್ರಾತರೌ ವೀರೌ ಕಿಂ ಸಮೀಕ್ಷಾಮಹೇ ವಯಮ್ || ೩ ||

ಗಚ್ಛಂತ್ವಿತಿ ತತಃ ಸರ್ವೇ ವಸಿಷ್ಠಂ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರುವನ್ |
ತೇಷಾಂ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಸಿಷ್ಠೋ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರವೀತ್ || ೪ ||

ಏಹಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವಿಜಯ ಜಯಂತಾಶೋಕ ನಂದನ |
ಶ್ರೂಯತಾಮಿತಿಕರ್ತವ್ಯಂ ಸರ್ವಾನೇವ ಬ್ರವೀಮಿ ವಃ || ೫ ||

ಪುರಂ ರಾಜಗೃಹಂ ಗತ್ವಾ ಶೀಘ್ರಂ ಶೀಘ್ರಜವೈಃ ಹಯೈಃ |
ತ್ಯಕ್ತಶೋಕೈರಿದಂ ವಾಚ್ಯಃ ಶಾಸನಾದ್ಭರತೋ ಮಮ || ೬ ||

ಪುರೋಹಿತಸ್ತ್ವಾಂ ಕುಶಲಂ ಪ್ರಾಹ ಸರ್ವೇ ಚ ಮಂತ್ರಿಣಃ |
ತ್ವರಮಾಣಶ್ಚ ನಿರ್ಯಾಹಿ ಕೃತ್ಯಮಾತ್ಯಯಿಕಂ ತ್ವಯಾ || ೭ ||

ಮಾ ಚಾಸ್ಮೈ ಪ್ರೋಷಿತಂ ರಾಮಂ ಮಾ ಚಾಸ್ಮೈ ಪಿತರಂ ಮೃತಮ್ |
ಭವಂತಃ ಶಂಸಿಷುರ್ಗತ್ವಾ ರಾಘವಾಣಾಮಿಮಂ ಕ್ಷಯಮ್ || ೮ ||

ಕೌಶೇಯಾನಿ ಚ ವಸ್ತ್ರಾಣಿ ಭೂಷಣಾನಿ ವರಾಣಿ ಚ |
ಕ್ಷಿಪ್ರಮಾದಾಯ ರಾಜ್ಞಶ್ಚ ಭರತಸ್ಯ ಚ ಗಚ್ಛತ || ೯ ||

ದತ್ತಪಥ್ಯಶನಾ ದೂತಾಜಗ್ಮುಃ ಸ್ವಂ ಸ್ವಂ ನಿವೇಶನಮ್ |
ಕೇಕಯಾಂಸ್ತೇ ಗಮಿಷ್ಯಂತೋ ಹಯಾನಾರುಹ್ಯ ಸಮ್ಮತಾನ್ || ೧೦ ||

ತತಃ ಪ್ರಾಸ್ಥಾನಿಕಂ ಕೃತ್ವಾ ಕಾರ್ಯಶೇಷಮನಂತರಮ್ |
ವಸಿಷ್ಠೇನಾಭ್ಯನುಜ್ಞಾತಾ ದೂತಾಃ ಸಂತ್ವರಿತಾ ಯಯುಃ || ೧೧ ||

ನ್ಯಂತೇನಾಪರತಾಲಸ್ಯ ಪ್ರಲಂಬಸ್ಯೋತ್ತರಂ ಪ್ರತಿ |
ನಿಷೇವಮಾಣಾಸ್ತೇ ಜಗ್ಮುರ್ನದೀಂ ಮಧ್ಯೇನ ಮಾಲಿನೀಮ್ || ೧೨ ||

ತೇ ಹಸ್ತಿನಾಪುರೇ ಗಂಗಾಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯಙ್ಮುಖಾ ಯಯುಃ |
ಪಾಂಚಾಲದೇಶಮಾಸಾದ್ಯ ಮಧ್ಯೇನ ಕುರುಜಾಂಗಲಮ್ || ೧೩ ||

ಸರಾಂಸಿ ಚ ಸುಪೂರ್ಣಾನಿ ನದೀಶ್ಚ ವಿಮಲೋದಕಾಃ |
ನಿರೀಕ್ಷಮಾಣಾಸ್ತೇ ಜಗ್ಮುರ್ಧೂತಾಃ ಕಾರ್ಯವಶಾದ್ದ್ರುತಮ್ || ೧೪ ||

ತೇ ಪ್ರಸನ್ನೋದಕಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ ನಾನಾವಿಹಗಸೇವಿತಾಮ್ |
ಉಪಾತಿಜಗ್ಮುರ್ವೇಗೇನ ಶರದಂಡಾಂ ಜನಾಕುಲಾಮ್ || ೧೫ ||

ನಿಕೂಲವೃಕ್ಷಮಾಸಾದ್ಯ ದಿವ್ಯಂ ಸತ್ಯೋಪಯಾಚನಮ್ |
ಅಭಿಗಮ್ಯಾಭಿವಾದ್ಯಂ ತಂ ಕುಲಿಂಗಾಂ ಪ್ರಾವಿಶನ್ ಪುರೀಮ್ || ೧೬ ||

ಅಭಿಕಾಲಂ ತತಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಬೋಧಿಭವನಾಚ್ಚ್ಯುತಾಮ್ |
ಪಿತೃಪೈತಾಮಹೀಂ ಪುಣ್ಯಾಂ ತೇರುರಿಕ್ಷುಮತೀಂ ನದೀಮ್ || ೧೭ ||

ಅವೇಕ್ಷ್ಯಾಂಜಲಿಪಾನಾಂಶ್ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ವೇದಪಾರಗಾನ್ |
ಯಯುರ್ಮಧ್ಯೇನ ಬಾಹ್ಲೀಕಾನ್ ಸುದಾಮಾನಂ ಚ ಪರ್ವತಮ್ || ೧೮ ||

ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಮಾಣಾ ವಿಪಾಶಾಂ ಚಾಪಿ ಶಾಲ್ಮಲೀಮ್ |
ನದೀರ್ವಾಪೀಸ್ತಟಾಕಾನಿ ಪಲ್ವಲಾನಿ ಸರಾಂಸಿ ಚ || ೧೯ ||

ಪಸ್ಯಂತೋ ವಿವಿಧಾಂಶ್ಚಾಪಿ ಸಿಂಹವ್ಯಾಗ್ರಮೃಗದ್ವಿಪಾನ್ |
ಯಯುಃ ಪಥಾಽತಿಮಹತಾ ಶಾಸನಂ ಭರ್ತುರೀಪ್ಸವಃ || ೨೦ ||

ತೇ ಶ್ರಾಂತವಾಹನಾ ದೂತಾಃ ವಿಕೃಷ್ಣೇನ ಪಥಾ ತತಃ |
ಗಿರಿವ್ರಜಂ ಪುರವರಂ ಶೀಘ್ರಮಾಸೇದುರಂಜಸಾ || ೨೧ ||

ಭರ್ತುಃ ಪ್ರಿಯಾರ್ಥಂ ಕುಲರಕ್ಷಣಾರ್ಥಮ್
ಭರ್ತುಶ್ಚ ವಂಶಸ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹಾರ್ಥಮ್ |
ಅಹೇಡಮಾನಾಸ್ತ್ವರಯಾ ಸ್ಮ ದೂತಾಃ
ರಾತ್ರ್ಯಾಂ ತು ತೇ ತತ್ಪುರಮೇವ ಯಾತಾಃ || ೨೨ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡೇ ಅಷ್ಟಷಷ್ಠಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ || ೬೮ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಏಕೋನಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೬೯) >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed