Ayodhya Kanda Sarga 67 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಸಪ್ತಷಷ್ಠಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೬೭)


|| ಅರಾಜಕದುರವಸ್ಥಾವರ್ಣನಮ್ ||

ಆಕ್ರಂದಿತನಿರಾನಂದಾ ಸಾಸ್ರಕಂಠಜನಾಕುಲಾ |
ಆಯೋಧ್ಯಾಯಾಮವತತಾ ಸಾ ವ್ಯತೀಯಾಯ ಶರ್ವರೀ || ೧ ||

ವ್ಯತೀತಾಯಾಂ ತು ಶರ್ವರ್ಯಾಮಾದಿತ್ಯಸ್ಯೋದಯೇ ತತಃ |
ಸಮೇತ್ಯ ರಾಜಕರ್ತಾರಃ ಸಭಾಮೀಯುರ್ದ್ವಿಜಾತಯಃ || ೨ ||

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯೋಽಥ ಮೌದ್ಗಲ್ಯೋ ವಾಮದೇವಶ್ಚ ಕಾಶ್ಯಪಃ |
ಕಾತ್ಯಯನೋ ಗೌತಮಶ್ಚ ಜಾಬಾಲಿಶ್ಚ ಮಹಾಯಶಾಃ || ೩ ||

ಏತೇ ದ್ವಿಜಾಃ ಸಹಾಮಾತ್ಯೈಃ ಪೃಥಗ್ವಾಚಮುದೀರಯನ್ |
ವಸಿಷ್ಠಮೇವಾಭಿಮುಖಾಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ರಾಜಪುರೋಹಿತಮ್ || ೪ ||

ಅತೀತಾ ಶರ್ವರೀ ದುಃಖಂ ಯಾ ನೋ ವರ್ಷಶತೋಪಮಾ |
ಅಸ್ಮಿನ್ ಪಂಚತ್ವಮಾಪನ್ನೇ ಪುತ್ರ ಶೋಕೇನ ಪಾರ್ಥಿವೇ || ೫ ||

ಸ್ವರ್ಗತಶ್ಚ ಮಹಾರಾಜೋ ರಾಮಶ್ಚಾರಣ್ಯಮಾಶ್ರಿತಃ |
ಲಕ್ಷ್ಮಣಶ್ಚಾಪಿ ತೇಜಸ್ವೀ ರಾಮೇಣೈವ ಗತಃ ಸಹ || ೬ ||

ಉಭೌ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನೌ ಕೇಕಯೇಷು ಪರಂತಪೌ |
ಪುರೇ ರಾಜಗೃಹೇ ರಮ್ಯೇ ಮಾತಾಮಹನಿವೇಶನೇ || ೭ ||

ಇಕ್ಷ್ವಾಕೂಣಾಮಿಹಾದ್ಯೈವ ಕಶ್ಚಿದ್ರಾಜಾ ವಿಧೀಯತಾಮ್ |
ಅರಾಜಕಂ ಹಿ ನೋ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ನ ವಿನಾಶಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೮ ||

ನಾರಾಜಕೇ ಜನಪದೇ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲೀ ಮಹಾಸ್ವನಃ |
ಅಭಿವರ್ಷತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ಮಹೀಂ ದಿವ್ಯೇನ ವಾರಿಣಾ || ೯ ||

ನಾರಾಜಕೇ ಜನಪದೇ ಬೀಜಮುಷ್ಟಿಃ ಪ್ರಕೀರ್ಯತೇ |
ನಾರಾಜಕೇ ಪಿತುಃ ಪುತ್ರಃ ಭಾರ್ಯಾ ವಾ ವರ್ತತೇ ವಶೇ || ೧೦ ||

ಅರಾಜಕೇ ಧನಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಭಾರ್ಯಾಽಪ್ಯರಾಜಕೇ |
ಇದಮತ್ಯಾಹಿತಂ ಚಾನ್ಯತ್ ಕುತಃ ಸತ್ಯಮರಾಜಕೇ || ೧೧ ||

ನಾರಾಜಕೇ ಜನಪದೇ ಕಾರಯಂತಿ ಸಭಾಂ ನರಾಃ |
ಉದ್ಯಾನಾನಿ ಚ ರಮ್ಯಾಣಿ ಹೃಷ್ಟಾಃ ಪುಣ್ಯಗೃಹಾಣಿ ಚ || ೧೨ ||

ನಾರಾಜಕೇ ಜನಪದೇ ಯಜ್ಞಶೀಲಾ ದ್ವಿಜಾತಯಃ |
ಸತ್ರಾಣ್ಯನ್ವಾಸತೇ ದಾಂತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಸಂಶಿತವ್ರತಾಃ || ೧೩ ||

ನಾರಾಜಕೇ ಜನಪದೇ ಮಹಾಯಜ್ಞೇಷು ಯಜ್ವನಃ |
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವಸುಸಂಪನ್ನಾ ವಿಸೃಜಂತ್ಯಾಪ್ತದಕ್ಷಿಣಾಃ || ೧೪ ||

ನಾರಾಜಕೇ ಜನಪದೇ ಪ್ರಭೂತನಟನರ್ತಕಾಃ |
ಉತ್ಸವಾಶ್ಚ ಸಮಾಜಾಶ್ಚ ವರ್ಧಂತೇ ರಾಷ್ಟ್ರವರ್ಧನಾಃ || ೧೫ ||

ನಾರಜಕೇ ಜನಪದೇ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾ ವ್ಯವಹಾರಿಣಃ |
ಕಥಾಭಿರನುರಜ್ಯಂತೇ ಕಥಾಶೀಲಾಃ ಕಥಾಪ್ರಿಯೈಃ || ೧೬ ||

ನಾರಾಜಕೇ ಜನಪದೇ ಉದ್ಯಾನಾನಿ ಸಮಾಗತಾಃ |
ಸಾಯಾಹ್ನೇ ಕ್ರೀಡಿತುಂ ಯಾಂತಿ ಕುಮಾರ್ಯೋ ಹೇಮಭೂಷಿತಾಃ || ೧೭ ||

ನಾರಾಜಕೇ ಜನಪದೇ ವಾಹನೈಃ ಶೀಘ್ರಗಾಮಿಭಿಃ |
ನರಾ ನಿರ್ಯಾಂತ್ಯರಣ್ಯಾನಿ ನಾರೀಭಿಃ ಸಹ ಕಾಮಿನಃ || ೧೮ ||

ನಾರಾಜಕೇ ಜನಪದೇ ಧನವಂತಃ ಸುರಕ್ಷಿತಾಃ |
ಶೇರತೇ ವಿವೃತ ದ್ವಾರಾಃ ಕೃಷಿಗೋರಕ್ಷಜೀವಿನಃ || ೧೯ ||

ನಾರಾಜಕೇ ಜನಪದೇ ಬದ್ದಘಂಟಾವಿಷಾಣಿನಃ |
ಆಟಂತಿ ರಾಜಮಾರ್ಗೇಷು ಕುಂಜರಾ ಷಷ್ಟಿಹಾಯನಾಃ || ೨೦ ||

ನಾರಾಜಕೇ ಜನಪದೇ ಶರಾನ್ ಸತತಮಸ್ಯತಾಮ್ |
ಶ್ರೂಯತೇ ತಲನಿರ್ಘೋಷ ಇಷ್ವಸ್ತ್ರಾಣಾಮುಪಾಸನೇ || ೨೧ ||

ನಾರಾಜಕೇ ಜನಪದೇ ವಣಿಜೋ ದೂರಗಾಮಿನಃ |
ಗಚ್ಛಂತಿ ಕ್ಷೇಮಮಧ್ವಾನಂ ಬಹುಪಣ್ಯಸಮಾಚಿತಾಃ || ೨೨ ||

ನಾರಾಜಕೇ ಜನಪದೇ ಚರತ್ಯೇಕಚರಃ ವಶೀ |
ಭಾವಯನ್ನಾತ್ಮನಾಽಽತ್ಮಾನಂ ಯತ್ರ ಸಾಯಂಗೃಹೋ ಮುನಿಃ || ೨೩ ||

ನಾರಾಜಕೇ ಜನಪದೇ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ಪ್ರವರ್ತತೇ |
ನಚಾಪ್ಯರಾಜಕೇ ಸೇನಾ ಶತ್ರೂನ್ ವಿಷಹತೇ ಯುಧಿ || ೨೪ ||

ನಾರಾಜಕೇ ಜನಪದೇ ಹೃಷ್ಟೈಃ ಪರಮವಾಜಿಭಿಃ |
ನರಾಃ ಸಂಯಾಂತಿ ಸಹಸಾ ರಥೈಶ್ಚ ಪರಿಮಂಡಿತಾಃ || ೨೫ ||

ನಾರಾಜಕೇ ಜನಪದೇ ನರಾಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಃ |
ಸಂವದಂತೋಽವತಿಷ್ಠಂತೇ ವನೇಷೂಪವನೇಷು ಚ || ೨೬ ||

ನಾರಾಜಕೇ ಜನಪದೇ ಮಾಲ್ಯಮೋದಕದಕ್ಷಿಣಾಃ |
ದೇವತಾಭ್ಯರ್ಚನಾರ್ಥಯ ಕಲ್ಪ್ಯಂತೇ ನಿಯತೈರ್ಜನೈಃ || ೨೭ ||

ನಾರಾಜಕೇ ಜನಪದೇ ಚಂದನಾಗುರುರೂಷಿತಾಃ |
ರಾಜಪುತ್ರಾ ವಿರಾಜಂತೇ ವಸಂತ ಇವ ಶಾಖಿನಃ || ೨೮ ||

ಯಥಾ ಹ್ಯನುದಕಾ ನದ್ಯೋ ಯಥಾ ವಾಽಪ್ಯತೃಣಂ ವನಮ್ |
ಅಗೋಪಾಲಾ ಯಥಾ ಗಾವಸ್ತಥಾ ರಾಷ್ಟ್ರಮರಾಜಕಮ್ || ೨೯ ||

ಧ್ವಜೋ ರಥಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಧೂಮೋ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಭಾವಸೋಃ |
ತೇಷಾಂ ಯೋ ನೋ ಧ್ವಜೋ ರಾಜ ಸ ದೇವತ್ವಮಿತೋ ಗತಃ || ೩೦ ||

ನಾರಾಜಕೇ ಜನಪದೇ ಸ್ವಕಂ ಭವತಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ |
ಮತ್ಸ್ಯಾ ಇವನರಾ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ಷಯಂತಿ ಪರಸ್ಪರಮ್ || ೩೧ ||

ಯೇ ಹಿ ಸಂಭಿನ್ನಮರ್ಯಾದಾ ನಾಸ್ತಿಕಾಶ್ಚಿನ್ನ ಸಂಶಯಾಃ |
ತೇಽಪಿ ಭಾವಾಯ ಕಲ್ಪಂತೇ ರಾಜದಂಡನಿಪೀಡಿತಾಃ || ೩೨ ||

ಯಥಾ ದೃಷ್ಟಿಃ ಶರೀರಸ್ಯ ನಿತ್ಯಮೇವಪ್ರವರ್ತತೇ |
ತಥಾ ನರೇಂದ್ರೋ ರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಭವಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಯೋಃ || ೩೩ ||

ರಾಜಾ ಸತ್ಯಂ ಚ ಧರ್ಮಶ್ಚ ರಾಜಾ ಕುಲವತಾಂ ಕುಲಮ್ |
ರಾಜಾ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಚೈವ ರಾಜಾ ಹಿತಕರೋ ನೃಣಾಮ್ || ೩೪ ||

ಯಮೋ ವೈಶ್ರವಣಃ ಶಕ್ರೋ ವರುಣಶ್ಚ ಮಹಾಬಲಃ |
ವಿಶೇಷ್ಯಂತೇ ನರೇಂದ್ರೇಣ ವೃತ್ತೇನ ಮಹತಾ ತತಃ || ೩೫ ||

ಅಹೋ ತಮೈವೇದಂ ಸ್ಯಾತ್ ನ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೇತ ಕಿಂಚನ |
ರಾಜಾ ಚೇನ್ನ ಭವೇಲ್ಲೋಕೇ ವಿಭಜನ್ ಸಾಧ್ವಸಾಧುನೀ || ೩೬ ||

ಜೀವತ್ಯಪಿ ಮಹಾರಾಜೇ ತವೈವ ವಚನಂ ವಯಮ್ |
ನಾತಿಕ್ರಮಾಮಹೇ ಸರ್ವೇ ವೇಲಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯೇವ ಸಾಗರಃ || ೩೭ ||

ಸ ನಃ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ದ್ವಿಜವರ್ಯ ವೃತ್ತಮ್
ನೃಪಂ ವಿನಾ ರಾಜ್ಯಮರಣ್ಯಭೂತಮ್ |
ಕುಮಾರಮಿಕ್ಷ್ವಾಕು ಸುತಂ ವದಾನ್ಯಮ್
ತ್ವಮೇವ ರಾಜಾನಮಿಹಾಭಿಷಿಂಚ || ೩೮ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡೇ ಸಪ್ತಷಷ್ಠಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ || ೬೭ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಅಷ್ಟಷಷ್ಠಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೬೮) >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: