Ayodhya Kanda Sarga 70 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೭೦)


|| ಭರತಪ್ರಸ್ಥಾನಮ್ ||

ಭರತೇ ಬ್ರುವತಿ ಸ್ವಪ್ನಂ ದೂತಾಸ್ತೇ ಕ್ಲಾಂತವಾಹನಾಃ |
ಪ್ರವಿಶ್ಯಾಸಹ್ಯ ಪರಿಖಂ ರಮ್ಯಂ ರಾಜ ಗೃಹಂ ಪುರಮ್ || ೧ ||

ಸಮಾಗಮ್ಯ ತು ರಾಜ್ಞಾ ಚ ರಾಜಪುತ್ರೇಣ ಚಾರ್ಚಿತಾಃ |
ರಾಜ್ಞಃ ಪಾದೌ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತು ತಮೂಚುರ್ಭರತಂ ವಚಃ || ೨ ||

ಪುರೋಹಿತಸ್ತ್ವಾಂ ಕುಶಲಂ ಪ್ರಾಹ ಸರ್ವೇ ಚ ಮಂತ್ರಿಣಃ |
ತ್ವರಮಾಣಶ್ಚ ನಿರ್ಯಾಹಿ ಕೃತ್ಯಮಾತ್ಯಯಿಕಂ ತ್ವಯಾ || ೩ ||

ಇಮಾನಿ ಚ ಮಹಾರ್ಹಾಣಿ ವಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಾಭರಣಾನಿ ಚ |
ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಮಾತುಲಸ್ಯ ಚ ದಾಪಯ || ೪ ||

ಅತ್ರ ವಿಂಶತಿಕೋಟ್ಯಸ್ತು ನೃಪತೇರ್ಮಾತುಲಸ್ಯ ತೇ |
ದಶಕೋಟ್ಯಸ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣಾಸ್ತಥೈವ ಚ ನೃಪಾತ್ಮಜ || ೫ ||

ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ಸ್ವನುರಕ್ತಃ ಸುಹೃಜ್ಜನೇ |
ದೂತಾನುವಾಚ ಭರತಃ ಕಾಮೈಃ ಸಂಪ್ರತಿಪೂಜ್ಯ ತಾನ್ || ೬ ||

ಕಚ್ಚಿತ್ ಸುಕುಶಲೀ ರಾಜಾ ಪಿತಾ ದಶರಥೋ ಮಮ |
ಕಚ್ಚಿಚ್ಚಾರೋಗತಾ ರಾಮೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇ ಚ ಮಹಾತ್ಮನಿ || ೭ ||

ಆರ್ಯಾ ಚ ಧರ್ಮನಿರತಾ ಧರ್ಮಜ್ಞಾ ಧರ್ಮದರ್ಶಿನೀ |
ಅರೋಗಾ ಚಾಪಿ ಕೌಸಲ್ಯಾ ಮಾತಾ ರಾಮಸ್ಯ ಧೀಮತಃ || ೮ ||

ಕಚ್ಚಿತ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಧರ್ಮಜ್ಞಾ ಜನನೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ಯ ಯಾ |
ಶತ್ರುಘ್ನಸ್ಯ ಚ ವೀರಸ್ಯ ಸಾಽರೋಗಾ ಚಾಪಿ ಮಧ್ಯಮಾ || ೯ ||

ಆತ್ಮಕಾಮಾ ಸದಾ ಚಂಡೀ ಕ್ರೋಧನಾ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಮಾನಿನೀ |
ಅರೋಗಾ ಚಾಪಿ ಮೇ ಮಾತಾ ಕೈಕೇಯೀ ಕಿಮುವಾಚ ಹ || ೧೦ ||

ಏವಮುಕ್ತಾಸ್ತು ತೇ ದೂತಾಃ ಭರತೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ |
ಊಚುಃ ಸಂಪ್ರಶ್ರಯಂ ವಾಕ್ಯಮಿದಂ ತಂ ಭರತಂ ತದಾ || ೧೧ ||

ಕುಶಲಾಸ್ತೇ ನರವ್ಯಾಘ್ರ ಯೇಷಾಂ ಕುಶಲಮಿಚ್ಛಸಿ |
ಶ್ರೀಶ್ಚ ತ್ವಾಂ ವೃಣುತೇ ಪದ್ಮಾ ಯುಜ್ಯತಾಂ ಚಾಪಿ ತೇ ರಥಃ || ೧೨ ||

ಭರತಶ್ಚಾಪಿ ತಾನ್ ದೂತಾನ್ ಏವಮುಕ್ತೋಽಭ್ಯಭಾಷತ |
ಆಪೃಚ್ಚೇಽಹಂ ಮಹಾರಾಜಂ ದೂತಾಃ ಸಂತ್ವರಯಂತಿ ಮಾಮ್ || ೧೩ ||

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ತು ತಾನ್ ದೂತಾನ್ ಭರತಃ ಪಾರ್ಥಿವಾತ್ಮಜಃ |
ದೂತೈಃ ಸಂಚೋದಿತಃ ವಾಕ್ಯಂ ಮಾತಾಮಹಮುವಾಚ ಹ || ೧೪ ||

ರಾಜನ್ ಪಿತುರ್ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಕಾಶಂ ದೂತಚೋದಿತಃ |
ಪುನರಪ್ಯಹಮೇಷ್ಯಾಮಿ ಯದಾ ಮೇ ತ್ವಂ ಸ್ಮರಿಷ್ಯಸಿ || ೧೫ ||

ಭರತೇನೈವಮುಕ್ತಸ್ತು ನೃಪೋ ಮಾತಾಮಹಸ್ತದಾ |
ತಮುವಾಚ ಶುಭಂ ವಾಕ್ಯಂ ಶಿರಸ್ಯಾಘ್ರಾಯ ರಾಘವಮ್ || ೧೬ ||

ಗಚ್ಛ ತಾತಾನುಜಾನೇ ತ್ವಾಂ ಕೈಕೇಯೀಸುಪ್ರಜಾಸ್ತ್ವಯಾ |
ಮಾತರಂ ಕುಶಲಂ ಬ್ರೂಯಾಃ ಪಿತರಂ ಚ ಪರಂತಪ || ೧೭ ||

ಪುರೋಹಿತಂ ಚ ಕುಶಲಂ ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ದ್ವಿಜ ಸತ್ತಮಾಃ |
ತೌ ಚ ತಾತ ಮಹೇಷ್ವಾಸೌ ಭ್ರಾತರೌ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ || ೧೮ ||

ತಸ್ಮೈ ಹಸ್ತ್ಯುತ್ತಮಾಂಶ್ಚಿತ್ರಾನ್ ಕಂಬಲಾನಜಿನಾನಿ ಚ |
ಅಭಿಸತ್ಕೃತ್ಯ ಕೈಕೇಯೋ ಭರತಾಯ ಧನಂ ದದೌ || ೧೯ ||

ರುಕ್ಮನಿಷ್ಕಸಹಸ್ರೇ ದ್ವೇ ಷೋಡಶಾಶ್ವಶತಾನಿ ಚ |
ಸತ್ಕೃತ್ಯ ಕೈಕೇಯೀಪುತ್ರಂ ಕೇಕಯೋ ಧನಮಾದಿಶತ್ || ೨೦ ||

ತಥಾಽಮಾತ್ಯಾನಭಿಪ್ರೇತಾನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯಾಂಶ್ಚ ಗುಣಾನ್ವಿತಾನ್ |
ದದಾವಶ್ವಪತಿಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭರತಾಯಾನುಯಾಯಿನಃ || ೨೧ ||

ಐರಾವತಾನೈಂದ್ರಶಿರಾನ್ ನಾಗಾನ್ವೈ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾನ್ |
ಖರಾನ್ ಶೀಘ್ರಾನ್ ಸುಸಂಯುಕ್ತಾನ್ ಮಾತುಲೋಽಸ್ಮೈ ಧನಂ ದದೌ || ೨೨ ||

ಅಂತಃಪುರೇಽತಿ ಸಂವೃದ್ಧಾನ್ ವ್ಯಾಘ್ರವೀರ್ಯಬಲಾನ್ವಿತಾನ್ |
ದಂಷ್ಟ್ರಾಽಽಯುಧಾನ್ ಮಹಾಕಾಯಾನ್ ಶುನಶ್ಚೋಪಾಯನಂ ದದೌ || ೨೩ ||

ಸ ದತಂ ಕೇಕಯೇಂದ್ರೇಣ ಧನಂ ತನ್ನಾಭ್ಯನಂದತ |
ಭರತಃ ಕೈಕಯೀಪುತ್ರಃ ಗಮನತ್ವರಯಾ ತದಾ || ೨೪ ||

ಬಭೂವ ಹ್ಯಸ್ಯ ಹೃದತೇ ಚಿಂತಾ ಸುಮಹತೀ ತದಾ |
ತ್ವರಯಾ ಚಾಪಿ ದೂತಾನಾಂ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಯಾಪಿ ಚ ದರ್ಶನಾತ್ || ೨೫ ||

ಸ ಸ್ವವೇಶ್ಮಾಭ್ಯತಿಕ್ರಮ್ಯ ನರನಾಗಶ್ವಸಂವೃತಮ್ |
ಪ್ರಪೇದೇ ಸುಮಹಚ್ಛ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜಮಾರ್ಗಮನುತ್ತಮಮ್ || ೨೬ ||

ಅಭ್ಯತೀತ್ಯ ತತೋಽಪಶ್ಯದಂತಃ ಪುರಮುದಾರಧೀಃ |
ತತಸ್ತದ್ಭರತಃ ಶ್ರೀಮಾನಾವಿವೇಶಾನಿವಾರಿತಃ || ೨೭ ||

ಸ ಮಾತಾ ಮಹಮಾಪೃಚ್ಛ್ಯ ಮಾತುಲಂ ಚ ಯುಧಾಜಿತಮ್ |
ರಥಮಾರುಹ್ಯ ಭರತಃ ಶತ್ರುಘ್ನಸಹಿತೋ ಯಯೌ || ೨೮ ||

ರಥಾನ್ ಮಂಡಲ ಚಕ್ರಾಂಶ್ಚ ಯೋಜಯಿತ್ವಾ ಪರಃ ಶತಮ್ |
ಉಷ್ಟ್ರ ಗೋಽಶ್ವಖರೈಃ ಭೃತ್ಯಾ ಭರತಂ ಯಾಂತಮನ್ವಯುಃ || ೨೯ ||

ಬಲೇನ ಗುಪ್ತಃ ಭರತಃ ಮಹಾತ್ಮಾ
ಸಹಾರ್ಯಕಸ್ಯಾಽತ್ಮ ಸಮೈರಮಾತ್ಯೈಃ |
ಆದಾಯ ಶತ್ರುಘ್ನಮಪೇತಶತ್ರುಃ
ಗೃಹಾತ್ ಯಯೌ ಸಿದ್ಧೈವೇಂದ್ರಲೋಕಾತ್ || ೩೦ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡೇ ಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ || ೭೦ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಏಕಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೭೧) >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed