Ayodhya Kanda Sarga 70 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (70)


॥ ப⁴ரதப்ரஸ்தா²நம் ॥

ப⁴ரதே ப்³ருவதி ஸ்வப்நம் தூ³தாஸ்தே க்லாந்தவாஹநா꞉ ।
ப்ரவிஶ்யாஸஹ்ய பரிக²ம் ரம்யம் ராஜ க்³ருஹம் புரம் ॥ 1 ॥

ஸமாக³ம்ய து ராஜ்ஞா ச ராஜபுத்ரேண சார்சிதா꞉ ।
ராஜ்ஞ꞉ பாதௌ³ க்³ருஹீத்வா து தமூசுர்ப⁴ரதம் வச꞉ ॥ 2 ॥

புரோஹிதஸ்த்வாம் குஶலம் ப்ராஹ ஸர்வே ச மந்த்ரிண꞉ ।
த்வரமாணஶ்ச நிர்யாஹி க்ருத்யமாத்யயிகம் த்வயா ॥ 3 ॥

இமாநி ச மஹார்ஹாணி வஸ்த்ராண்யாப⁴ரணாநி ச ।
ப்ரதிக்³ருஹ்ய விஶாலாக்ஷ மாதுலஸ்ய ச தா³பய ॥ 4 ॥

அத்ர விம்ஶதிகோட்யஸ்து ந்ருபதேர்மாதுலஸ்ய தே ।
த³ஶகோட்யஸ்து ஸம்பூர்ணாஸ்ததை²வ ச ந்ருபாத்மஜ ॥ 5 ॥

ப்ரதிக்³ருஹ்ய ச தத்ஸர்வம் ஸ்வநுரக்த꞉ ஸுஹ்ருஜ்ஜநே ।
தூ³தாநுவாச ப⁴ரத꞉ காமை꞉ ஸம்ப்ரதிபூஜ்ய தாந் ॥ 6 ॥

கச்சித் ஸுகுஶலீ ராஜா பிதா த³ஶரதோ² மம ।
கச்சிச்சாரோக³தா ராமே லக்ஷ்மணே ச மஹாத்மநி ॥ 7 ॥

ஆர்யா ச த⁴ர்மநிரதா த⁴ர்மஜ்ஞா த⁴ர்மத³ர்ஶிநீ ।
அரோகா³ சாபி கௌஸல்யா மாதா ராமஸ்ய தீ⁴மத꞉ ॥ 8 ॥

கச்சித் ஸுமித்ரா த⁴ர்மஜ்ஞா ஜநநீ லக்ஷ்மணஸ்ய யா ।
ஶத்ருக்⁴நஸ்ய ச வீரஸ்ய ஸா(அ)ரோகா³ சாபி மத்⁴யமா ॥ 9 ॥

ஆத்மகாமா ஸதா³ சண்டீ³ க்ரோத⁴நா ப்ராஜ்ஞ மாநிநீ ।
அரோகா³ சாபி மே மாதா கைகேயீ கிமுவாச ஹ ॥ 10 ॥

ஏவமுக்தாஸ்து தே தூ³தா꞉ ப⁴ரதேந மஹாத்மநா ।
ஊசு꞉ ஸம்ப்ரஶ்ரயம் வாக்யமித³ம் தம் ப⁴ரதம் ததா³ ॥ 11 ॥

குஶலாஸ்தே நரவ்யாக்⁴ர யேஷாம் குஶலமிச்ச²ஸி ।
ஶ்ரீஶ்ச த்வாம் வ்ருணுதே பத்³மா யுஜ்யதாம் சாபி தே ரத²꞉ ॥ 12 ॥

ப⁴ரதஶ்சாபி தாந் தூ³தாந் ஏவமுக்தோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத ।
ஆப்ருச்சே(அ)ஹம் மஹாராஜம் தூ³தா꞉ ஸந்த்வரயந்தி மாம் ॥ 13 ॥

ஏவமுக்த்வா து தாந் தூ³தாந் ப⁴ரத꞉ பார்தி²வாத்மஜ꞉ ।
தூ³தை꞉ ஸஞ்சோதி³த꞉ வாக்யம் மாதாமஹமுவாச ஹ ॥ 14 ॥

ராஜந் பிதுர்க³மிஷ்யாமி ஸகாஶம் தூ³தசோதி³த꞉ ।
புநரப்யஹமேஷ்யாமி யதா³ மே த்வம் ஸ்மரிஷ்யஸி ॥ 15 ॥

ப⁴ரதேநைவமுக்தஸ்து ந்ருபோ மாதாமஹஸ்ததா³ ।
தமுவாச ஶுப⁴ம் வாக்யம் ஶிரஸ்யாக்⁴ராய ராக⁴வம் ॥ 16 ॥

க³ச்ச² தாதாநுஜாநே த்வாம் கைகேயீஸுப்ரஜாஸ்த்வயா ।
மாதரம் குஶலம் ப்³ரூயா꞉ பிதரம் ச பரந்தப ॥ 17 ॥

புரோஹிதம் ச குஶலம் யே சாந்யே த்³விஜ ஸத்தமா꞉ ।
தௌ ச தாத மஹேஷ்வாஸௌ ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ 18 ॥

தஸ்மை ஹஸ்த்யுத்தமாம்ஶ்சித்ராந் கம்ப³லாநஜிநாநி ச ।
அபி⁴ஸத்க்ருத்ய கைகேயோ ப⁴ரதாய த⁴நம் த³தௌ³ ॥ 19 ॥

ருக்மநிஷ்கஸஹஸ்ரே த்³வே ஷோட³ஶாஶ்வஶதாநி ச ।
ஸத்க்ருத்ய கைகேயீபுத்ரம் கேகயோ த⁴நமாதி³ஶத் ॥ 20 ॥

ததா²(அ)மாத்யாநபி⁴ப்ரேதாந் விஶ்வாஸ்யாம்ஶ்ச கு³ணாந்விதாந் ।
த³தா³வஶ்வபதி꞉ க்ஷிப்ரம் ப⁴ரதாயாநுயாயிந꞉ ॥ 21 ॥

ஐராவதாநைந்த்³ரஶிராந் நாகா³ந்வை ப்ரியத³ர்ஶநாந் ।
க²ராந் ஶீக்⁴ராந் ஸுஸம்யுக்தாந் மாதுலோ(அ)ஸ்மை த⁴நம் த³தௌ³ ॥ 22 ॥

அந்த꞉புரே(அ)தி ஸம்வ்ருத்³தா⁴ந் வ்யாக்⁴ரவீர்யப³லாந்விதாந் ।
த³ம்ஷ்ட்ரா(ஆ)யுதா⁴ந் மஹாகாயாந் ஶுநஶ்சோபாயநம் த³தௌ³ ॥ 23 ॥

ஸ த³தம் கேகயேந்த்³ரேண த⁴நம் தந்நாப்⁴யநந்த³த ।
ப⁴ரத꞉ கைகயீபுத்ர꞉ க³மநத்வரயா ததா³ ॥ 24 ॥

ப³பூ⁴வ ஹ்யஸ்ய ஹ்ருத³தே சிந்தா ஸுமஹதீ ததா³ ।
த்வரயா சாபி தூ³தாநாம் ஸ்வப்நஸ்யாபி ச த³ர்ஶநாத் ॥ 25 ॥

ஸ ஸ்வவேஶ்மாப்⁴யதிக்ரம்ய நரநாக³ஶ்வஸம்வ்ருதம் ।
ப்ரபேதே³ ஸுமஹச்ச்²ரீமாந் ராஜமார்க³மநுத்தமம் ॥ 26 ॥

அப்⁴யதீத்ய ததோ(அ)பஶ்யத³ந்த꞉ புரமுதா³ரதீ⁴꞉ ।
ததஸ்தத்³ப⁴ரத꞉ ஶ்ரீமாநாவிவேஶாநிவாரித꞉ ॥ 27 ॥

ஸ மாதா மஹமாப்ருச்ச்²ய மாதுலம் ச யுதா⁴ஜிதம் ।
ரத²மாருஹ்ய ப⁴ரத꞉ ஶத்ருக்⁴நஸஹிதோ யயௌ ॥ 28 ॥

ரதா²ந் மண்ட³ல சக்ராம்ஶ்ச யோஜயித்வா பர꞉ ஶதம் ।
உஷ்ட்ர கோ³(அ)ஶ்வக²ரை꞉ ப்⁴ருத்யா ப⁴ரதம் யாந்தமந்வயு꞉ ॥ 29 ॥

ப³லேந கு³ப்த꞉ ப⁴ரத꞉ மஹாத்மா
ஸஹார்யகஸ்யா(அ)த்ம ஸமைரமாத்யை꞉ ।
ஆதா³ய ஶத்ருக்⁴நமபேதஶத்ரு꞉
க்³ருஹாத் யயௌ ஸித்³தை⁴வேந்த்³ரளோகாத் ॥ 30 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 70 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (71) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed