Ayodhya Kanda Sarga 40 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (40)


॥ பௌராத்³யநுவ்ரஜ்யா ॥

அத² ராமஶ்ச ஸீதா ச லக்ஷ்மணஶ்ச க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ।
உபஸங்க்³ருஹ்ய ராஜாநம் சக்ருர்தீ³நா꞉ ப்ரத³க்ஷிணம் ॥ 1 ॥

தம் சாபி ஸமநுஜ்ஞாப்ய த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ஸீதயா ஸஹ ।
ராக⁴வ꞉ ஶோகஸம்மூடோ⁴ ஜநநீமப்⁴யவாத³யத் ॥ 2 ॥

அந்வக்ஷம் லக்ஷ்மணோ ப்⁴ராது꞉ கௌஸல்யாமப்⁴யவாத³யத் ।
அத² மாது꞉ ஸுமித்ராயா ஜக்³ராஹ சரணௌ புந꞉ ॥ 3 ॥

தம் வந்த³மாநம் ருத³தீ மாதா ஸௌமித்ரிமப்³ரவீத் ।
ஹிதகாமா மஹாபா³ஹும் மூர்த்⁴ந்யுபாக்⁴ராய லக்ஷ்மணம் ॥ 4 ॥

ஸ்ருஷ்டஸ்த்வம் வநவாஸாய ஸ்வநுரக்த꞉ ஸுஹ்ருஜ்ஜநே ।
ராமே ப்ரமாத³ம் மா கார்ஷீ꞉ புத்ர ப்⁴ராதரி க³ச்ச²தி ॥ 5 ॥

வ்யஸநீ வா ஸம்ருத்³தோ⁴ வா க³திரேஷ தவாநக⁴ ।
ஏஷ லோகே ஸதாம் த⁴ர்மோ யஜ்ஜ்யேஷ்ட²வஶகோ³ ப⁴வேத் ॥ 6 ॥

இத³ம் ஹி வ்ருத்தமுசிதம் குலஸ்யாஸ்ய ஸநாதநம் ।
தா³நம் தீ³க்ஷா ச யஜ்ஞேஷு தநுத்யாகோ³ ம்ருதே⁴ஷு ச ॥ 7 ॥

லக்ஷ்மணம் த்வேவமுக்த்வா ஸா ஸம்ஸித்³த⁴ம் ப்ரியராக⁴வம் ।
ஸுமித்ரா க³ச்ச² க³ச்சே²தி புந꞉ புநருவாச தம் ॥ 8 ॥

ராமம் த³ஶரத²ம் வித்³தி⁴ மாம் வித்³தி⁴ ஜநகாத்மஜாம் ।
அயோத்⁴யாமடவீம் வித்³தி⁴ க³ச்ச² தாத யதா²ஸுக²ம் ॥ 9 ॥

தத꞉ ஸுமந்த்ர꞉ காகுத்ஸ்த²ம் ப்ராஞ்ஜலிர்வாக்யமப்³ரவீத் ।
விநீதோ விநயஜ்ஞஶ்ச மாதலிர்வாஸவம் யதா² ॥ 10 ॥

ரத²மாரோஹ ப⁴த்³ரம் தே ராஜபுத்ர மஹாயஶ꞉ ।
க்ஷிப்ரம் த்வாம் ப்ராபயிஷ்யாமி யத்ர மாம் ராம வக்ஷ்யஸி ॥ 11 ॥

சதுர்த³ஶ ஹி வர்ஷாணி வஸ்தவ்யாநி வநே த்வயா ।
தாந்யுபக்ரமிதவ்யாநி யாநி தே³வ்யா(அ)ஸி சோதி³த꞉ ॥ 12 ॥

தம் ரத²ம் ஸூர்யஸங்காஶம் ஸீதா ஹ்ருஷ்டேந சேதஸா ।
ஆருரோஹ வராரோஹா க்ருத்வாலம்(அ)காரமாத்மந꞉ ॥ 13 ॥

அதோ² ஜ்வலநஸங்காஶம் சாமீகரவிபூ⁴ஷிதம் ।
தமாருருஹதுஸ்தூர்ணம் ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ 14 ॥

வநவாஸம் ஹி ஸங்க்²யாய வாஸாம்ஸ்யாப⁴ரணாநி ச ।
ப⁴ர்தாரமநுக³ச்ச²ந்த்யை ஸீதாயை ஶ்வஶுரோ த³தௌ³ ॥ 15 ॥

ததை²வாயுத⁴ஜாலாநி ப்⁴ராத்ருப்⁴யாம் கவசாநி ச ।
ரதோ²பஸ்தே² ப்ரதிந்யஸ்ய ஸசர்ம கடி²நம் ச தத் ॥ 16 ॥

ஸீதாத்ருதீயாநாரூடா⁴ந்த்³ருஷ்ட்வா த்⁴ருஷ்டமசோத³யத் ।
ஸுமந்த்ர꞉ ஸம்மதாநஶ்வாந்வாயுவேக³ஸமாஞ்ஜவே ॥ 17 ॥

ப்ரதியாதே மஹாரண்யம் சிரராத்ராய ராக⁴வே ।
ப³பூ⁴வ நக³ரே மூர்சா² ப³லமூர்சா² ஜநஸ்ய ச ॥ 18 ॥

தத்ஸமாகுலஸம்ப்⁴ராந்தம் மத்தஸங்குபிதத்³விபம் ।
ஹயஶிஞ்ஜிதநிர்கோ⁴ஷம் புரமாஸீந்மஹாஸ்வநம் ॥ 19 ॥

தத꞉ ஸபா³லவ்ருத்³தா⁴ ஸா புரீ பரமபீடி³தா ।
ராமமேவாபி⁴து³த்³ராவ க⁴ர்மார்தா ஸலிலம் யதா² ॥ 20 ॥

பார்ஶ்வத꞉ ப்ருஷ்ட²தஶ்சாபி லம்ப³மாநாஸ்தது³ந்முகா²꞉ ।
பா³ஷ்பபூர்ணமுகா²꞉ ஸர்வே தமூசுர்ப்⁴ருஶநிஸ்வநா꞉ ॥ 21 ॥

ஸம்யச்ச² வாஜிநாம் ரஶ்மீந்ஸூத யாஹி ஶநை꞉ ஶநை꞉ ।
முக²ம் த்³ரக்ஷ்யாம ராமஸ்ய து³ர்த³ர்ஶம் நோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 22 ॥

ஆயஸம் ஹ்ருத³யம் நூநம் ராமமாதுரஸம்ஶயம் ।
யத்³தே³வக³ர்ப⁴ப்ரதிமே வநம் யாதி ந பி⁴த்³யதே ॥ 23 ॥

க்ருதக்ருத்யா ஹி வைதே³ஹீ சா²யேவாநுக³தா பதிம் ।
ந ஜஹாதி ரதா த⁴ர்மே மேருமர்கப்ரபா⁴ யதா² ॥ 24 ॥

அஹோ லக்ஷ்மண ஸித்³தா⁴ர்த²꞉ ஸததாம் ப்ரியவாதி³நம் ।
ப்⁴ராதரம் தே³வஸங்காஶம் யஸ்த்வம் பரிசரிஷ்யஸி ॥ 25 ॥

மஹத்யேஷா ஹி தே ஸித்³தி⁴ரேஷ சாப்⁴யுத³யோ மஹாந் ।
ஏஷ ஸ்வர்க³ஸ்ய மார்க³ஶ்ச யதே³நமநுக³ச்ச²ஸி ॥ 26 ॥

ஏவம் வத³ந்தஸ்தே ஸோடு⁴ம் ந ஶேகுர்பா³ஷ்பமாக³தம் ।
நராஸ்தமநுக³ச்ச²ந்த꞉ ப்ரியமிக்ஷ்வாகுநந்த³நம் ॥ 27 ॥

அத² ராஜா வ்ருத꞉ ஸ்த்ரீபி⁴ர்தீ³நாபி⁴ர்தீ³நசேதந꞉ ।
நிர்ஜகா³ம ப்ரியம் புத்ரம் த்³ரக்ஷ்யாமீதி ப்³ருவந்க்³ருஹாத் ॥ 28 ॥

ஶுஶ்ருவே சாக்³ரத꞉ ஸ்த்ரீணாம் ருத³ந்தீநாம் மஹாஸ்வந꞉ ।
யதா² நாத³꞉ கரேணூநாம் ப³த்³தே⁴ மஹதி குஞ்ஜரே ॥ 29 ॥

பிதா ஹி ராஜா காகுத்ஸ்த²꞉ ஶ்ரீமாந்ஸந்நஸ்ததா³(அ)ப⁴வத் ।
பரிபூர்ண꞉ ஶஶீ காலே க்³ரஹேணோபப்லுதோ யதா² ॥ 30 ॥

ஸ ச ஶ்ரீமாநசிந்த்யாத்மா ராமோ த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ।
ஸூதம் ஸஞ்சோத³யாமாஸ த்வரிதம் வாஹ்யதாமிதி ॥ 31 ॥

ராமோ யாஹீதி ஸூதம் தம் திஷ்டே²தி ஸ ஜநஸ்ததா³ ।
உப⁴யம் நாஶகத்ஸூத꞉ கர்துமத்⁴வநி சோதி³த꞉ ॥ 32 ॥

நிர்க³ச்ச²தி மஹாபா³ஹௌ ராமே பௌரஜநாஶ்ருபி⁴꞉ ।
பதிதைரப்⁴யவஹிதம் ப்ரஶஶாம மஹீரஜ꞉ ॥ 33 ॥

ருதி³தாஶ்ருபரித்³யூநம் ஹாஹாக்ருதமசேதநம் ।
ப்ரயாணே ராக⁴வஸ்யாஸீத்புரம் பரமபீடி³தம் ॥ 34 ॥

ஸுஸ்ராவ நயநை꞉ ஸ்த்ரீணாமாஸ்ரமாயாஸஸம்ப⁴வம் ।
மீநஸங்க்ஷோப⁴சலிதை꞉ ஸலிலம் பங்கஜைரிவ ॥ 35 ॥

த்³ருஷ்ட்வா து ந்ருபதி꞉ ஶ்ரீமாநேகசித்தக³தம் புரம் ।
நிபபாதைவ து³꞉கே²ந ஹதமூல இவ த்³ரும꞉ ॥ 36 ॥

ததோ ஹலஹலாஶப்³தோ³ ஜஜ்ஞே ராமஸ்ய ப்ருஷ்ட²த꞉ ।
நராணாம் ப்ரேக்ஷ்ய ராஜாநம் ஸீத³ந்தம் ப்⁴ருஶது³꞉கி²தம் ॥ 37 ॥

ஹா ராமேதி ஜநா꞉ கேசித்³ராமமாதேதி சாபரே ।
அந்த꞉புரம் ஸம்ருத்³த⁴ம் ச க்ரோஶந்த꞉ பர்யதே³வயந் ॥ 38 ॥

அந்வீக்ஷமாணோ ராமஸ்து விஷண்ணம் ப்⁴ராந்தசேதஸம் ।
ராஜாநம் மாதரம் சைவ த³த³ர்ஶாநுக³தௌ பதி² ॥ 39 ॥

ஸ ப³த்³த⁴ இவ பாஶேந கிஶோரோ மாதரம் யதா² ।
த⁴ர்மபாஶேந ஸங்க்ஷிப்த꞉ ப்ரகாஶம் நாப்⁴யுதை³க்ஷத ॥ 40 ॥

பதா³திநௌ ச யாநார்ஹாவது³꞉கா²ர்ஹௌ ஸுகோ²சிதௌ ।
த்³ருஷ்ட்வா ஸஞ்சோத³யாமாஸ ஶீக்⁴ரம் யாஹீதி ஸாரதி²ம் ॥ 41 ॥

ந ஹி தத்புருஷவ்யாக்⁴ரோ து³꞉க²த³ம் த³ர்ஶநம் பிது꞉ ।
மாதுஶ்ச ஸஹிதும் ஶக்தஸ்தோத்ரார்தி³த இவ த்³விப꞉ ॥ 42 ॥

ப்ரத்யகா³ரமிவாயாந்தீ வத்ஸலா வத்ஸகாரணாத் ।
ப³த்³த⁴வத்ஸா யதா² தே⁴நு꞉ ராமமாதா(அ)ப்⁴யாதா⁴வத ॥ 43 ॥

ததா² ருத³ந்தீம் கௌஸல்யாம் ரத²ம் தமநுதா⁴வதீம் ।
க்ரோஶந்தீம் ராம ராமேதி ஹா ஸீதே லக்ஷ்மணேதி ச ॥ 44 ॥

ராமலக்ஷ்மணஸீதார்த²ம் ஸ்ரவந்தீம் வாரி நேத்ரஜம் ।
அஸக்ருத்ப்ரைக்ஷத ஸ தாம் ந்ருத்யந்தீமிவ மாதரம் ॥ 45 ॥

திஷ்டே²தி ராஜா சுக்ரோஶ யாஹி யாஹீதி ராக⁴வ꞉ ।
ஸுமந்த்ரஸ்ய ப³பூ⁴வாத்மா சக்ரயோரிவ சாந்தரா ॥ 46 ॥

நாஶ்ரௌஷமிதி ராஜாநமுபாலப்³தோ⁴(அ)பி வக்ஷ்யஸி ।
சிரம் து³꞉க²ஸ்ய பாபிஷ்ட²மிதி ராமஸ்தமப்³ரவீத் ॥ 47 ॥

ராமஸ்ய ஸ வச꞉ குர்வந்நநுஜ்ஞாப்ய ச தம் ஜநம் ।
வ்ரஜதோ(அ)பி ஹயாந் ஶீக்⁴ரம் சோத³யாமாஸ ஸாரதி²꞉ ॥ 48 ॥

ந்யவர்தத ஜநோ ராஜ்ஞோ ராமம் க்ருத்வா ப்ரத³க்ஷிணம் ।
மநஸாப்யஶ்ருவேகை³ஶ்ச ந ந்யவர்தத மாநுஷம் ॥ 49 ॥

யமிச்சே²த்புநராயாந்தம் நைநம் தூ³ரமநுவ்ரஜேத் ।
இத்யமாத்யா மஹாராஜமூசுர்த³ஶரத²ம் வச꞉ ॥ 50 ॥

தேஷாம் வச꞉ ஸர்வகு³ணோபபந்நம்
ப்ரஸ்விந்நகா³த்ர꞉ ப்ரவிஷண்ணரூப꞉ ।
நிஶம்ய ராஜா க்ருபண꞉ ஸபா⁴ர்யோ
வ்யவஸ்தி²தஸ்தம் ஸுதமீக்ஷமாண꞉ ॥ 51 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 40 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (41) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed