Ayodhya Kanda Sarga 87 – ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೮೭)


|| ರಾಮಶಯನಾದಿಪ್ರಶ್ನಃ ||

ಗುಹಸ್ಯ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಭರತೋ ಭೃಶಮಪ್ರಿಯಮ್ |
ಧ್ಯಾನಂ ಜಗಾಮ ತತ್ರೈವ ಯತ್ರ ತಚ್ಛ್ರುತಮಪ್ರಿಯಮ್ || ೧ ||

ಸುಕುಮಾರೋ ಮಹಾಸತ್ತ್ವಃ ಸಿಂಹಸ್ಕಂಧೋ ಮಹಾಭುಜಃ |
ಪುಂಡರೀಕವಿಶಾಲಾಕ್ಷಸ್ತರುಣಃ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ || ೨ ||

ಪ್ರತ್ಯಾಶ್ವಸ್ಯ ಮುಹೂರ್ತಂ ತು ಕಾಲಂ ಪರಮದುರ್ಮನಾಃ |
ಪಪಾತ ಸಹಸಾ ತೋತ್ರೈಃ ಹ್ಯತಿವಿದ್ಧ ಇವ ದ್ವಿಪಃ || ೩ ||

ತದವಸ್ಥಂ ತು ಭರತಂ ಶತ್ರುಘ್ನೋಽನಂತರ ಸ್ಥಿತಃ |
ಪರಿಷ್ವಜ್ಯ ರುರೋದೋಚ್ಚೈರ್ವಿಸಂಜ್ಞಃ ಶೋಕಕರ್ಶಿತಃ || ೫ ||

ತತಃ ಸರ್ವಾಃ ಸಮಾಪೇತುರ್ಮಾತರೋ ಭರತಸ್ಯ ತಾಃ |
ಉಪವಾಸಕೃಶಾ ದೀನಾ ಭರ್ತುರ್ವ್ಯಸನಕರ್ಶಿತಾಃ || ೬ ||

ತಾಶ್ಚ ತಂ ಪತಿತಂ ಭೂಮೌ ರುದಂತ್ಯಃ ಪರ್ಯವಾರಯನ್ |
ಕೌಸಲ್ಯಾ ತ್ವನುಸೃತ್ಯೈನಂ ದುರ್ಮನಾಃ ಪರಿಷಸ್ವಜೇ || ೭ ||

ವತ್ಸಲಾ ಸ್ವಂ ಯಥಾ ವತ್ಸಮುಪಗೂಹ್ಯ ತಪಸ್ವಿನೀ |
ಪರಿಪಪ್ರಚ್ಛ ಭರತಂ ರುದಂತೀ ಶೋಕಲಾಲಸಾ || ೮ ||

ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಧಿರ್ನ ತೇ ಕಚ್ಚಿತ್ ಶರೀರಂ ಪರಿಬಾಧತೇ |
ಅದ್ಯ ರಾಜಕುಲಸ್ಯಾಸ್ಯ ತ್ವದಧೀನಂ ಹಿ ಜೀವಿತಮ್ || ೯ ||

ತ್ವಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುತ್ರ ಜೀವಾಮಿ ರಾಮೇ ಸಭ್ರಾತೃಕೇ ಗತೇ |
ವೃತ್ತೇ ದಶರಥೇ ರಾಜ್ಞಿ ನಾಥೈಕಸ್ತ್ವಮದ್ಯ ನಃ || ೧೦ ||

ಕಚ್ಚಿನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣೇ ಪುತ್ರ ಶ್ರುತಂ ತೇ ಕಿಂಚಿದಪ್ರಿಯಮ್ |
ಪುತ್ರೇ ವಾ ಹ್ಯೇಕಪುತ್ರಾಯಾಃ ಸಹಭಾರ್ಯೇ ವನಂ ಗತೇ || ೧೧ ||

ಸ ಮುಹೂರ್ತಂ ಸಮಾಶ್ವಸ್ಯ ರುದನ್ನೇವ ಮಹಾಯಶಾಃ |
ಕೌಸಲ್ಯಾಂ ಪರಿಸಾಂತ್ವೇದಂ ಗುಹಂ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ || ೧೨ ||

ಭ್ರಾತಾ ಮೇ ಕ್ವಾವಸದ್ರಾತ್ರೌ ಕ್ವ ಸೀತಾ ಕ್ವ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ |
ಅಸ್ವಪಚ್ಛಯನೇ ಕಸ್ಮಿನ್ ಕಿಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಗುಹ ಶಂಸ ಮೇ || ೧೩ ||

ಸೋಽಬ್ರವೀದ್ಭರತಂ ಹೃಷ್ಟೋ ನಿಷಾದಾಧಿಪತಿರ್ಗುಹಃ |
ಯದ್ವಿಧಂ ಪ್ರತಿಪೇದೇ ಚ ರಾಮೇ ಪ್ರಿಯಹಿತೇಽತಿಥೌ || ೧೪ ||

ಅನ್ನಮುಚ್ಚಾವಚಂ ಭಕ್ಷಾಃ ಫಲಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ |
ರಾಮಾಯಾಭ್ಯವಹಾರಾರ್ಥಂ ಬಹು ಚೋಪಹೃತಂ ಮಯಾ || ೧೫ ||

ತತ್ಸರ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯನುಜ್ಞಾಸೀದ್ರಾಮಃ ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಃ |
ನ ತು ತತ್ಪ್ರತ್ಯಗೃಹ್ಣಾತ್ಸ ಕ್ಷತ್ರ ಧರ್ಮಮನುಸ್ಮರನ್ || ೧೬ ||

ನ ಹ್ಯಸ್ಮಾಭಿಃ ಪ್ರತಿಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಸಖೇ ದೇಯಂ ತು ಸರ್ವದಾ |
ಇತಿ ತೇನ ವಯಂ ರಾಜನ್ ಅನುನೀತಾ ಮಹಾತ್ಮನಾ || ೧೭ ||

ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಸಮಾನೀತಂ ಪೀತ್ವಾ ವಾರಿ ಮಹಾಯಶಾಃ |
ಔಪವಾಸ್ಯಂ ತದಾಽಕಾರ್ಷೀದ್ರಾಘವಃ ಸಹ ಸೀತಯಾ || ೧೮ ||

ತತಸ್ತು ಜಲಶೇಷೇಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋಽಪ್ಯಕರೋತ್ತದಾ |
ವಾಗ್ಯತಾಸ್ತೇ ತ್ರಯಃ ಸಂಧ್ಯಾಂ ಸಮುಪಾಸತ ಸಂಹಿತಾಃ || ೧೯ ||

ಸೌಮಿತ್ರಿಸ್ತು ತತಃ ಪಶ್ಚಾದಕರೋತ್ಸ್ವಾಸ್ತರಂ ಶುಭಮ್ |
ಸ್ವಯಮಾನೀಯ ಬರ್ಹೀಂಷಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ರಾಘವಕಾರಣಾತ್ || ೨೦ ||

ತಸ್ಮಿನ್ ಸಮಾವಿಶದ್ರಾಮಃ ಸ್ವಾಸ್ತರೇ ಸಹ ಸೀತಯಾ |
ಪ್ರಕ್ಷಾಳ್ಯ ಚ ತಯೋಃ ಪಾದೌ ಅಪಚಕ್ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ || ೨೧ ||

ಏತತ್ತದಿಂಗುದೀಮೂಲಮಿದಮೇವ ಚ ತತ್ತೃಣಮ್ |
ಯಸ್ಮಿನ್ ರಾಮಶ್ಚ ಸೀತಾ ಚ ರಾತ್ರಿಂ ತಾಂ ಶಯಿತಾವುಭೌ || ೨೨ ||

ನಿಯಮ್ಯ ಪೃಷ್ಠೇ ತು ತಲಾಂಗುಲಿತ್ರವಾನ್
ಶರೈಃ ಸುಪೂರ್ಣಾವಿಷುಧೀ ಪರಂತಪಃ |
ಮಹದ್ಧನುಃ ಸಜ್ಯಮುಪೋಹ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ
ನಿಶಾಮತಿಷ್ಠತ್ಪರಿತೋಽಸ್ಯ ಕೇವಲಮ್ || ೨೩ ||

ತತಸ್ತ್ವಹಂ ಚೋತ್ತಮಬಾಣ ಚಾಪಧೃತ್
ಸ್ಥಿತೋಽಭವಂ ತತ್ರ ಸ ಯತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ |
ಅತಂದ್ರಿಭಿರ್ಜ್ಞಾತಿಭಿರಾತ್ತ ಕಾರ್ಮುಕೈಃ
ಮಹೇಂದ್ರಕಲ್ಪಂ ಪರಿಪಾಲಯಂಸ್ತದಾ || ೨೪ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡೇ ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ || ೮೭ ||


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: