Ayodhya Kanda Sarga 87 – అయోధ్యాకాండ సప్తాశీతితమః సర్గః (౮౭)


|| రామశయనాదిప్రశ్నః ||

గుహస్య వచనం శ్రుత్వా భరతో భృశమప్రియమ్ |
ధ్యానం జగామ తత్రైవ యత్ర తచ్ఛ్రుతమప్రియమ్ || ౧ ||

సుకుమారో మహాసత్త్వః సింహస్కంధో మహాభుజః |
పుండరీకవిశాలాక్షస్తరుణః ప్రియదర్శనః || ౨ ||

ప్రత్యాశ్వస్య ముహూర్తం తు కాలం పరమదుర్మనాః |
పపాత సహసా తోత్రైః హ్యతివిద్ధ ఇవ ద్విపః || ౩ ||

తదవస్థం తు భరతం శత్రుఘ్నోఽనంతర స్థితః |
పరిష్వజ్య రురోదోచ్చైర్విసంజ్ఞః శోకకర్శితః || ౫ ||

తతః సర్వాః సమాపేతుర్మాతరో భరతస్య తాః |
ఉపవాసకృశా దీనా భర్తుర్వ్యసనకర్శితాః || ౬ ||

తాశ్చ తం పతితం భూమౌ రుదంత్యః పర్యవారయన్ |
కౌసల్యా త్వనుసృత్యైనం దుర్మనాః పరిషస్వజే || ౭ ||

వత్సలా స్వం యథా వత్సముపగూహ్య తపస్వినీ |
పరిపప్రచ్ఛ భరతం రుదంతీ శోకలాలసా || ౮ ||

పుత్ర వ్యాధిర్న తే కచ్చిత్ శరీరం పరిబాధతే |
అద్య రాజకులస్యాస్య త్వదధీనం హి జీవితమ్ || ౯ ||

త్వాం దృష్ట్వా పుత్ర జీవామి రామే సభ్రాతృకే గతే |
వృత్తే దశరథే రాజ్ఞి నాథైకస్త్వమద్య నః || ౧౦ ||

కచ్చిన్ను లక్ష్మణే పుత్ర శ్రుతం తే కించిదప్రియమ్ |
పుత్రే వా హ్యేకపుత్రాయాః సహభార్యే వనం గతే || ౧౧ ||

స ముహూర్తం సమాశ్వస్య రుదన్నేవ మహాయశాః |
కౌసల్యాం పరిసాంత్వేదం గుహం వచనమబ్రవీత్ || ౧౨ ||

భ్రాతా మే క్వావసద్రాత్రౌ క్వ సీతా క్వ చ లక్ష్మణః |
అస్వపచ్ఛయనే కస్మిన్ కిం భుక్త్వా గుహ శంస మే || ౧౩ ||

సోఽబ్రవీద్భరతం హృష్టో నిషాదాధిపతిర్గుహః |
యద్విధం ప్రతిపేదే చ రామే ప్రియహితేఽతిథౌ || ౧౪ ||

అన్నముచ్చావచం భక్షాః ఫలాని వివిధాని చ |
రామాయాభ్యవహారార్థం బహు చోపహృతం మయా || ౧౫ ||

తత్సర్వం ప్రత్యనుజ్ఞాసీద్రామః సత్య పరాక్రమః |
న తు తత్ప్రత్యగృహ్ణాత్స క్షత్ర ధర్మమనుస్మరన్ || ౧౬ ||

న హ్యస్మాభిః ప్రతిగ్రాహ్యం సఖే దేయం తు సర్వదా |
ఇతి తేన వయం రాజన్ అనునీతా మహాత్మనా || ౧౭ ||

లక్ష్మణేన సమానీతం పీత్వా వారి మహాయశాః |
ఔపవాస్యం తదాఽకార్షీద్రాఘవః సహ సీతయా || ౧౮ ||

తతస్తు జలశేషేణ లక్ష్మణోఽప్యకరోత్తదా |
వాగ్యతాస్తే త్రయః సంధ్యాం సముపాసత సంహితాః || ౧౯ ||

సౌమిత్రిస్తు తతః పశ్చాదకరోత్స్వాస్తరం శుభమ్ |
స్వయమానీయ బర్హీంషి క్షిప్రం రాఘవకారణాత్ || ౨౦ ||

తస్మిన్ సమావిశద్రామః స్వాస్తరే సహ సీతయా |
ప్రక్షాళ్య చ తయోః పాదౌ అపచక్రామ లక్ష్మణః || ౨౧ ||

ఏతత్తదింగుదీమూలమిదమేవ చ తత్తృణమ్ |
యస్మిన్ రామశ్చ సీతా చ రాత్రిం తాం శయితావుభౌ || ౨౨ ||

నియమ్య పృష్ఠే తు తలాంగులిత్రవాన్
శరైః సుపూర్ణావిషుధీ పరంతపః |
మహద్ధనుః సజ్యముపోహ్య లక్ష్మణో
నిశామతిష్ఠత్పరితోఽస్య కేవలమ్ || ౨౩ ||

తతస్త్వహం చోత్తమబాణ చాపధృత్
స్థితోఽభవం తత్ర స యత్ర లక్ష్మణః |
అతంద్రిభిర్జ్ఞాతిభిరాత్త కార్ముకైః
మహేంద్రకల్పం పరిపాలయంస్తదా || ౨౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే సప్తాశీతితమః సర్గః || ౮౭ ||

అష్టాశీతితమః సర్గః (౮౮) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణ అయోధ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed