Veda Suktas – वेद सूक्तानि

अग्नि सूक्तम्

अघमर्षण सूक्तम्

अन्न सूक्तम् (ऋग्वेदीय)

अन्न सूक्तम् (यजुर्वेदीय)

अरुण प्रश्नः

आ नो भद्राः सूक्तम्

आयुष्य सूक्तम्

श्री गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषत्

श्री गणेश सूक्तम् (ऋग्वेदीय)

गो सूक्तम्

चतुर्वेद मन्त्राणि

तैत्तिरीयोपनिषत्

शीक्षावल्ली

ब्रह्मानन्दवल्ली

भृगुवल्ली

दशशान्तयः

दुर्गा सूक्तम्

देवी सूक्तम्

नवग्रह सूक्तम्

नक्षत्र सूक्तम्

नारायणोपनिषत्

नारायण सूक्तम्

नीला सूक्तम्

पवमान सूक्तम्

पुरुष सूक्तम्

ब्रह्म सूक्तम्

भाग्य सूक्तम्

भू सूक्तम्

मन्यु सूक्तम्

मेधा सूक्तम्

महानारायणोपनिषत्

मन्त्रपुष्पम्

श्री रुद्रप्रश्नः

लघुन्यासः 

नमकम्

चमकम्

रात्रि सूक्तम्

विष्णु सूक्तम्

श्रद्धा सूक्तम् (यजुर्वेदीय)

श्रद्धा सूक्तम् (ऋग्वेदीय)

श्री सूक्तम्

सर्प सूक्तम्

श्री सरस्वती सूक्तम् (ऋग्वेदीय)

सानुस्वार प्रश्नः (सुन्नाल पन्नम्)

सूर्य स्तुति (ऋग्वेदान्तर्गत)

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: