Sri Ganesha Manasa Puja – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ


ಗೃತ್ಸಮದ ಉವಾಚ |
ವಿಘ್ನೇಶವೀರ್ಯಾಣಿ ವಿಚಿತ್ರಕಾಣಿ
ಬಂದೀಜನೈರ್ಮಾಗಧಕೈಃ ಸ್ಮೃತಾನಿ |
ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಮುತ್ತಿಷ್ಠ ಗಜಾನನ ತ್ವಂ
ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಜಗನ್ಮಂಗಳಕಂ ಕುರುಷ್ವ || ೧ ||

ಏವಂ ಮಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ವಿಘ್ನರಾಜ-
-ಶ್ಚಿತ್ತೇನ ಚೋತ್ಥಾಯ ಬಹಿರ್ಗಣೇಶಃ |
ತಂ ನಿರ್ಗತಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ನಮಂತಿ ದೇವಾಃ
ಶಂಭ್ವಾದಯೋ ಯೋಗಿಮುಖಾಸ್ತಥಾಹಮ್ || ೨ ||

ಶೌಚಾದಿಕಂ ತೇ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಹೇರಂಬ ವೈ ದಂತವಿಶುದ್ಧಿಮೇವಮ್ |
ವಸ್ತ್ರೇಣ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ಮುಖಾರವಿಂದಂ
ದೇವಂ ಸಭಾಯಾಂ ವಿನಿವೇಶಯಾಮಿ || ೩ ||

ದ್ವಿಜಾದಿಸರ್ವೈರಭಿವಂದಿತಂ ಚ
ಶುಕಾದಿಭಿರ್ಮೋದಸುಮೋದಕಾದ್ಯೈಃ |
ಸಂಭಾಷ್ಯ ಚಾಲೋಕ್ಯ ಸಮುತ್ಥಿತಂ ತಂ
ಸುಮಂಡಪಂ ಕಲ್ಪ್ಯ ನಿವೇಶಯಾಮಿ || ೪ ||

ರತ್ನೈಃ ಸುದೀಪ್ತೈಃ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತಂ ತಂ
ಪಶ್ಯಾಮಿ ಚಿತ್ತೇನ ವಿನಾಯಕಂ ಚ |
ತತ್ರಾಸನಂ ರತ್ನಸುವರ್ಣಯುಕ್ತಂ
ಸಂಕಲ್ಪ್ಯ ದೇವಂ ವಿನಿವೇಶಯಾಮಿ || ೫ ||

ಸಿದ್ಧ್ಯಾ ಚ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಹ ವಿಘ್ನರಾಜ
ಪಾದ್ಯಂ ಕುರು ಪ್ರೇಮಭರೇಣ ಸರ್ವೈಃ |
ಸುವಾಸಿತಂ ನೀರಮಥೋ ಗೃಹಾಣ
ಚಿತ್ತೇನ ದತ್ತಂ ಚ ಸುಖೋಷ್ಣಭಾವಮ್ || ೬ ||

ತತಃ ಸುವಸ್ತ್ರೇಣ ಗಣೇಶಮಾದೌ
ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ದೂರ್ವಾದಿಭಿರರ್ಚಯಾಮಿ |
ಚಿತ್ತೇನ ಭಾವಪ್ರಿಯ ದೀನಬಂಧೋ
ಮನೋ ವಿಲೀನಂ ಕುರು ತೇ ಪದಾಬ್ಜೇ || ೭ ||

ಕರ್ಪೂರಕೈಲಾದಿಸುವಾಸಿತಂ ತು
ಸುಕಲ್ಪಿತಂ ತೋಯಮಥೋ ಗೃಹಾಣ |
ಆಚಮ್ಯ ತೇನೈವ ಗಜಾನನ ತ್ವಂ
ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷೇಣ ವಿಲೋಕಯಾಶು || ೮ ||

ಪ್ರವಾಲಮುಕ್ತಾಫಲಹಾಟಕಾದ್ಯೈಃ
ಸುಸಂಸ್ಕೃತಂ ಹ್ಯಂತರಭಾವಕೇನ |
ಅನರ್ಘ್ಯಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಫಲಂ ಕುರುಷ್ವ
ಮಯಾ ಪ್ರದತ್ತಂ ಗಣರಾಜ ಢುಂಢೇ || ೯ ||

ಸೌಗಂಧ್ಯಯುಕ್ತಂ ಮಧುಪರ್ಕಮಾದ್ಯಂ
ಸಂಕಲ್ಪಿತಂ ಭಾವಯುತಂ ಗೃಹಾಣ |
ಪುನಸ್ತಥಾಚಮ್ಯ ವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ
ಭಕ್ತಾಂಶ್ಚ ಭಕ್ತೇಶ ಸುರಕ್ಷಯಾಶು || ೧೦ ||

ಸುವಾಸಿತಂ ಚಂಪಕಜಾತಿಕಾದ್ಯೈ-
-ಸ್ತೈಲಂ ಮಯಾ ಕಲ್ಪಿತಮೇವ ಢುಂಢೇ |
ಗೃಹಾಣ ತೇನ ಪ್ರವಿಮರ್ದಯಾಮಿ
ಸರ್ವಾಂಗಮೇವಂ ತವ ಸೇವನಾಯ || ೧೧ ||

ತತಃ ಸುಖೋಷ್ಣೇನ ಜಲೇನ ಚಾಹ-
-ಮನೇಕತೀರ್ಥಾಹೃತಕೇನ ಢುಂಢೇ |
ಚಿತ್ತೇನ ಶುದ್ಧೇನ ಚ ಸ್ನಾಪಯಾಮಿ
ಸ್ನಾನಂ ಮಯಾ ದತ್ತಮಥೋ ಗೃಹಾಣ || ೧೨ ||

ತತಃ ಪಯಃಸ್ನಾನಮಚಿಂತ್ಯಭಾವ
ಗೃಹಾಣ ತೋಯಸ್ಯ ತಥಾ ಗಣೇಶ |
ಪುನರ್ದಧಿಸ್ನಾನಮನಾಮಯ ತ್ವಂ
ಚಿತ್ತೇನ ದತ್ತಂ ಚ ಜಲಸ್ಯ ಚೈವ || ೧೩ ||

ತತೋ ಘೃತಸ್ನಾನಮಪಾರವಂದ್ಯ
ಸುತೀರ್ಥಜಂ ವಿಘ್ನಹರ ಪ್ರಸೀದ |
ಗೃಹಾಣ ಚಿತ್ತೇನ ಸುಕಲ್ಪಿತಂ ತು
ತತೋ ಮಧುಸ್ನಾನಮಥೋ ಜಲಸ್ಯ || ೧೪ ||

ಸುಶರ್ಕರಾಯುಕ್ತಮಥೋ ಗೃಹಾಣ
ಸ್ನಾನಂ ಮಯಾ ಕಲ್ಪಿತಮೇವ ಢುಂಢೇ |
ತತೋ ಜಲಸ್ನಾನಮಘಾಪಹಂತೃ
ವಿಘ್ನೇಶ ಮಾಯಾಭ್ರಮಂ ವಾರಯಾಶು || ೧೫ ||

ಸುಯಕ್ಷಪಂಕಸ್ಥಮಥೋ ಗೃಹಾಣ
ಸ್ನಾನಂ ಪರೇಶಾಧಿಪತೇ ತತಶ್ಚ |
ಕೌಮಂಡಲೀಸಂಭವಜಂ ಕುರುಷ್ವ
ವಿಶುದ್ಧಮೇವಂ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಂ ತು || ೧೬ ||

ತತಸ್ತು ಸೂಕ್ತೈರ್ಮನಸಾ ಗಣೇಶಂ
ಸಂಪೂಜ್ಯ ದೂರ್ವಾದಿಭಿರಲ್ಪಭಾವೈಃ |
ಅಪಾರಕೈರ್ಮಂಡಲಭೂತಬ್ರಹ್ಮ-
-ಣಸ್ಪತ್ಯಕೈಸ್ತಂ ಹ್ಯಭಿಷೇಚಯಾಮಿ || ೧೭ ||

ತತಃ ಸುವಸ್ತ್ರೇಣ ತು ಪ್ರೋಂಛನಂ ತ್ವಂ
ಗೃಹಾಣ ಚಿತ್ತೇನ ಮಯಾ ಸುಕಲ್ಪಿತಮ್ |
ತತೋ ವಿಶುದ್ಧೇನ ಜಲೇನ ಢುಂಢೇ
ಹ್ಯಾಚಾಂತಮೇವಂ ಕುರು ವಿಘ್ನರಾಜ || ೧೮ ||

ಅಗ್ನೌ ವಿಶುದ್ಧೇ ತು ಗೃಹಾಣ ವಸ್ತ್ರೇ
ಹ್ಯನರ್ಘ್ಯಮೌಲ್ಯೇ ಮನಸಾ ಮಯಾ ತೇ |
ದತ್ತೇ ಪರಿಚ್ಛಾದ್ಯ ನಿಜಾತ್ಮದೇಹಂ
ತಾಭ್ಯಾಂ ಮಯೂರೇಶ ಜನಾಂಶ್ಚ ಪಾಲಯ || ೧೯ ||

ಆಚಮ್ಯ ವಿಘ್ನೇಶ ಪುನಸ್ತಥೈವ
ಚಿತ್ತೇನ ದತ್ತಂ ಮುಖಮುತ್ತರೀಯಮ್ |
ಗೃಹಾಣ ಭಕ್ತಪ್ರತಿಪಾಲಕ ತ್ವಂ
ನಮೋ ಯಥಾ ತಾರಕಸಂಯುತಂ ತು || ೨೦ ||

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ತ್ರಿಗುಣಸ್ವರೂಪಂ
ಸೌವರ್ಣಮೇವಂ ಹ್ಯಹಿನಾಥಭೂತಮ್ |
ಭಾವೇನ ದತ್ತಂ ಗಣನಾಥ ತತ್ತ್ವಂ
ಗೃಹಾಣ ಭಕ್ತೋದ್ಧೃತಿಕಾರಣಾಯ || ೨೧ ||

ಆಚಾಂತಮೇವಂ ಮನಸಾ ಪ್ರದತ್ತಂ
ಕುರುಷ್ವ ಶುದ್ಧೇನ ಜಲೇನ ಢುಂಢೇ |
ಪುನಶ್ಚ ಕೌಮಂಡಲಕೇನ ಪಾಹಿ ವಿಶ್ವಂ
ಪ್ರಭೋ ಖೇಲಕರಂ ಸದಾ ತೇ || ೨೨ ||

ಉದ್ಯದ್ದಿನೇಶಾಭಮಥೋ ಗೃಹಾಣ
ಸಿಂದೂರಕಂ ತೇ ಮನಸಾ ಪ್ರದತ್ತಮ್ |
ಸರ್ವಾಂಗಸಂಲೇಪನಮಾದರಾದ್ವೈ
ಕುರುಷ್ವ ಹೇರಂಬ ಚ ತೇನ ಪೂರ್ಣಮ್ || ೨೩ ||

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಂ ಮನಸಾ ಮಯಾ ತ್ವಂ
ದತ್ತಂ ಕಿರೀಟಂ ತು ಸುವರ್ಣಜಂ ವೈ |
ಅನೇಕರತ್ನೈಃ ಖಚಿತಂ ಗೃಹಾಣ
ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ತೇ ಮಸ್ತಕಶೋಭನಾಯ || ೨೪ ||

ವಿಚಿತ್ರರತ್ನೈಃ ಕನಕೇನ ಢುಂಢೇ
ಯುತಾನಿ ಚಿತ್ತೇನ ಮಯಾ ಪರೇಶ |
ದತ್ತಾನಿ ನಾನಾಪದಕುಂಡಲಾನಿ
ಗೃಹಾಣ ಶೂರ್ಪಶ್ರುತಿಭೂಷಣಾಯ || ೨೫ ||

ಶುಂಡಾವಿಭೂಷಾರ್ಥಮನಂತಖೇಲಿನ್
ಸುವರ್ಣಜಂ ಕಂಚುಕಮಾಗೃಹಾಣ |
ರತ್ನೈಶ್ಚ ಯುಕ್ತಂ ಮನಸಾ ಮಯಾ ಯ-
-ದ್ದತ್ತಂ ಪ್ರಭೋ ತತ್ಸಫಲಂ ಕುರುಷ್ವ || ೨೬ ||

ಸುವರ್ಣರತ್ನೈಶ್ಚ ಯುತಾನಿ ಢುಂಢೇ
ಸದೈಕದಂತಾಭರಣಾನಿ ಕಲ್ಪ್ಯ |
ಗೃಹಾಣ ಚೂಡಾಕೃತಯೇ ಪರೇಶ
ದತ್ತಾನಿ ದಂತಸ್ಯ ಚ ಶೋಭನಾರ್ಥಮ್ || ೨೭ ||

ರತ್ನೈಃ ಸುವರ್ಣೇನ ಕೃತಾನಿ ತಾನಿ
ಗೃಹಾಣ ಚತ್ವಾರಿ ಮಯಾ ಪ್ರಕಲ್ಪ್ಯ |
ಸಂಭೂಷಯ ತ್ವಂ ಕಟಕಾನಿ ನಾಥ
ಚತುರ್ಭುಜೇಷು ಹ್ಯಜ ವಿಘ್ನಹಾರಿನ್ || ೨೮ ||

ವಿಚಿತ್ರರತ್ನೈಃ ಖಚಿತಂ ಸುವರ್ಣ-
-ಸಂಭೂತಕಂ ಗೃಹ್ಯ ಮಯಾ ಪ್ರದತ್ತಮ್ |
ತಥಾಂಗುಲೀಷ್ವಂಗುಲಿಕಂ ಗಣೇಶ
ಚಿತ್ತೇನ ಸಂಶೋಭಯ ತತ್ಪರೇಶ || ೨೯ ||

ವಿಚಿತ್ರರತ್ನೈಃ ಖಚಿತಾನಿ ಢುಂಢೇ
ಕೇಯೂರಕಾಣಿ ಹ್ಯಥ ಕಲ್ಪಿತಾನಿ |
ಸುವರ್ಣಜಾನಿ ಪ್ರಮಥಾಧಿನಾಥ
ಗೃಹಾಣ ದತ್ತಾನಿ ತು ಬಾಹುಷು ತ್ವಮ್ || ೩೦ ||

ಪ್ರವಾಲಮುಕ್ತಾಫಲರತ್ನಜೈಸ್ತ್ವಂ
ಸುವರ್ಣಸೂತ್ರೈಶ್ಚ ಗೃಹಾಣ ಕಂಠೇ |
ಚಿತ್ತೇನ ದತ್ತಾ ವಿವಿಧಾಶ್ಚ ಮಾಲಾ
ಉರೋದರೇ ಶೋಭಯ ವಿಘ್ನರಾಜ || ೩೧ ||

ಚಂದ್ರಂ ಲಲಾಟೇ ಗಣನಾಥ ಪೂರ್ಣಂ
ವೃದ್ಧಿಕ್ಷಯಾಭ್ಯಾಂ ತು ವಿಹೀನಮಾದ್ಯಮ್ |
ಸಂಶೋಭಯ ತ್ವಂ ವರಸಂಯುತಂ ತೇ
ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯತ್ವಂ ಪ್ರಕಟೀಕುರುಷ್ವ || ೩೨ ||

ಚಿಂತಾಮಣಿಂ ಚಿಂತಿತದಂ ಪರೇಶ
ಹೃದ್ದೇಶಗಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಂ ಕುರುಷ್ವ |
ಮಣಿಂ ಸದಾನಂದಸುಖಪ್ರದಂ ಚ
ವಿಘ್ನೇಶ ದೀನಾರ್ಥದ ಪಾಲಯಸ್ವ || ೩೩ ||

ನಾಭೌ ಫಣೀಶಂ ಚ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಂ
ಸಂವೇಷ್ಟನೇನೈವ ಗಣಾಧಿನಾಥ |
ಭಕ್ತಂ ಸುಭೂಷಂ ಕುರು ಭೂಷಣೇನ
ವರಪ್ರದಾನಂ ಸಫಲಂ ಪರೇಶ || ೩೪ ||

ಕಟೀತಟೇ ರತ್ನಸುವರ್ಣಯುಕ್ತಾಂ
ಕಾಂಚೀಂ ಸುಚಿತ್ತೇನ ಚ ಧಾರಯಾಮಿ |
ವಿಘ್ನೇಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಣದೀಪನೀಂ ತೇ
ಪ್ರಸೀದ ಭಕ್ತಂ ಕುರು ಮಾಂ ದಯಾಬ್ಧೇ || ೩೫ ||

ಹೇರಂಬ ತೇ ರತ್ನಸುವರ್ಣಯುಕ್ತೇ
ಸುನೂಪುರೇ ಮಂಜಿರಕೇ ತಥೈವ |
ಸುಕಿಂಕಿಣೀನಾದಯುತೇ ಸುಬುದ್ಧ್ಯಾ
ಸುಪಾದಯೋಃ ಶೋಭಯ ಮೇ ಪ್ರದತ್ತೇ || ೩೬ ||

ಇತ್ಯಾದಿ ನಾನಾವಿಧಭೂಷಣಾನಿ
ತವೇಚ್ಛಯಾ ಮಾನಸಕಲ್ಪಿತಾನಿ |
ಸಂಭೂಷಯಾಮ್ಯೇವ ತ್ವದಂಗಕೇಷು
ವಿಚಿತ್ರಧಾತುಪ್ರಭವಾನಿ ಢುಂಢೇ || ೩೭ ||

ಸುಚಂದನಂ ರಕ್ತಮಮೋಘವೀರ್ಯಂ
ಸುಘರ್ಷಿತಂ ಹ್ಯಷ್ಟಕಗಂಧಮುಖ್ಯೈಃ |
ಯುಕ್ತಂ ಮಯಾ ಕಲ್ಪಿತಮೇಕದಂತ
ಗೃಹಾಣ ತೇ ತ್ವಂಗವಿಲೇಪನಾರ್ಥಮ್ || ೩೮ ||

ಲಿಪ್ತೇಷು ವೈಚಿತ್ರ್ಯಮಥಾಷ್ಟಗಂಧೈ-
-ರಂಗೇಷು ತೇಽಹಂ ಪ್ರಕರೋಮಿ ಚಿತ್ರಮ್ |
ಪ್ರಸೀದ ಚಿತ್ತೇನ ವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ
ತತಃ ಸುರಕ್ತಂ ರವಿಮೇವ ಫಾಲೇ || ೩೯ ||

ಘೃತೇನ ವೈ ಕುಂಕುಮಕೇನ ರಕ್ತಾನ್
ಸುತಂಡುಲಾಂಸ್ತೇ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಫಾಲೇ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೃಹಾಣ ಪಾಹಿ
ಭಕ್ತಾನ್ ಸುಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯ ದೀನಬಂಧೋ || ೪೦ ||

ಗೃಹಾಣ ಭೋ ಚಂಪಕಮಾಲತೀನಿ
ಜಲಪಂಕಜಾನಿ ಸ್ಥಲಪಂಕಜಾನಿ |
ಚಿತ್ತೇನ ದತ್ತಾನಿ ಚ ಮಲ್ಲಿಕಾನಿ
ಪುಷ್ಪಾಣಿ ನಾನಾವಿಧವೃಕ್ಷಜಾನಿ || ೪೧ ||

ಪುಷ್ಪೋಪರಿ ತ್ವಂ ಮನಸಾ ಗೃಹಾಣ
ಹೇರಂಬ ಮಂದಾರಶಮೀದಳಾನಿ |
ಮಯಾ ಸುಚಿತ್ತೇನ ಪ್ರಕಲ್ಪಿತಾನಿ
ಹ್ಯಪಾರಕಾಣಿ ಪ್ರಣವಾಕೃತೇ ತು || ೪೨ ||

ದೂರ್ವಾಂಕುರಾನ್ವೈ ಮನಸಾ ಪ್ರದತ್ತಾಂ-
-ಸ್ತ್ರಿಪಂಚಪತ್ರೈರ್ಯುತಕಾಂಶ್ಚ ಸ್ನಿಗ್ಧಾನ್ |
ಗೃಹಾಣ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಸಂಖ್ಯಯಾ ತ್ವಂ
ಹೀನಾಂಶ್ಚ ಸರ್ವೋಪರಿ ವಕ್ರತುಂಡ || ೪೩ ||

ದಶಾಂಗಭೂತಂ ಮನಸಾ ಮಯಾ ತೇ
ಧೂಪಂ ಪ್ರದತ್ತಂ ಗಣರಾಜ ಢುಂಢೇ |
ಗೃಹಾಣ ಸೌರಭ್ಯಕರಂ ಪರೇಶ
ಸಿದ್ಧ್ಯಾ ಚ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಹ ಭಕ್ತಪಾಲ || ೪೪ ||

ದೀಪಂ ಸುವರ್ತ್ಯಾ ಯುತಮಾದರಾತ್ತೇ
ದತ್ತಂ ಮಯಾ ಮಾನಸಕಂ ಗಣೇಶ |
ಗೃಹಾಣ ನಾನಾವಿಧಜಂ ಘೃತಾದಿ-
-ತೈಲಾದಿಸಂಭೂತಮಮೋಘದೃಷ್ಟೇ || ೪೫ ||

ಭೋಜ್ಯಂ ಚ ಲೇಹ್ಯಂ ಗಣರಾಜ ಪೇಯಂ
ಚೋಷ್ಯಂ ಚ ನಾನಾವಿಧಷಡ್ರಸಾಢ್ಯಮ್ |
ಗೃಹಾಣ ನೈವೇದ್ಯಮಥೋ ಮಯಾ ತೇ
ಸುಕಲ್ಪಿತಂ ಪುಷ್ಟಿಪತೇ ಮಹಾತ್ಮನ್ || ೪೬ ||

ಸುವಾಸಿತಂ ಭೋಜನಮಧ್ಯಭಾಗೇ
ಜಲಂ ಮಯಾ ದತ್ತಮಥೋ ಗೃಹಾಣ |
ಕಮಂಡಲುಸ್ಥಂ ಮನಸಾ ಗಣೇಶ
ಪಿಬಸ್ವ ವಿಶ್ವಾದಿಕತೃಪ್ತಿಕಾರಿನ್ || ೪೭ ||

ತತಃ ಕರೋದ್ವರ್ತನಕಂ ಗೃಹಾಣ
ಸೌಗಂಧ್ಯಯುಕ್ತಂ ಮುಖಮಾರ್ಜನಾಯ |
ಸುವಾಸಿತೇನೈವ ಸುತೀರ್ಥಜೇನ
ಸುಕಲ್ಪಿತಂ ನಾಥ ಗೃಹಾಣ ಢುಂಢೇ || ೪೮ ||

ಪುನಸ್ತಥಾಚಮ್ಯ ಸುವಾಸಿತಂ ಚ
ದತ್ತಂ ಮಯಾ ತೀರ್ಥಜಲಂ ಪಿಬಸ್ವ |
ಪ್ರಕಲ್ಪ್ಯ ವಿಘ್ನೇಶ ತತಃ ಪರಂ ತೇ
ಸಂಪ್ರೋಂಛನಂ ಹಸ್ತಮುಖೇ ಕರೋಮಿ || ೪೯ ||

ದ್ರಾಕ್ಷಾದಿರಂಭಾಫಲಚೂತಕಾನಿ
ಖಾರ್ಜೂರಕಾರ್ಕಂಧುಕದಾಡಿಮಾನಿ |
ಸುಸ್ವಾದಯುಕ್ತಾನಿ ಮಯಾ ಪ್ರಕಲ್ಪ್ಯ
ಗೃಹಾಣ ದತ್ತಾನಿ ಫಲಾನಿ ಢುಂಢೇ || ೫೦ ||

ಪುನರ್ಜಲೇನೈವ ಕರಾದಿಕಂ ತೇ
ಸಂಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ ಮನಸಾ ಗಣೇಶ |
ಸುವಾಸಿತಂ ತೋಯಮಥೋ ಪಿಬಸ್ವ
ಮಯಾ ಪ್ರದತ್ತಂ ಮನಸಾ ಪರೇಶ || ೫೧ ||

ಅಷ್ಟಾಂಗಯುಕ್ತಂ ಗಣನಾಥ ದತ್ತಂ
ತಾಂಬೂಲಕಂ ತೇ ಮನಸಾ ಮಯಾ ವೈ |
ಗೃಹಾಣ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಾವಯುಕ್ತಂ
ಸದಾ ಸಕೃತ್ತುಂಡವಿಶೋಧನಾರ್ಥಮ್ || ೫೨ ||

ತತೋ ಮಯಾ ಕಲ್ಪಿತಕೇ ಗಣೇಶ
ಮಹಾಸನೇ ರತ್ನಸುವರ್ಣಯುಕ್ತೇ |
ಮಂದಾರಕಾರ್ಪಾಸಕಯುಕ್ತವಸ್ತ್ರೈ-
-ರನರ್ಘ್ಯಸಂಛಾದಿತಕೇ ಪ್ರಸೀದ || ೫೩ ||

ತತಸ್ತ್ವದೀಯಾವರಣಂ ಪರೇಶ
ಸಂಪೂಜಯಾಮಿ ಮನಸಾ ಯಥಾವತ್ |
ನಾನೋಪಚಾರೈಃ ಪರಮಪ್ರಿಯೈಸ್ತು
ತ್ವತ್ಪ್ರೀತಿಕಾಮಾರ್ಥಮನಾಥಬಂಧೋ || ೫೪ ||

ಗೃಹಾಣ ಲಂಬೋದರ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ತೇ
ಹ್ಯಸಂಖ್ಯಭೂತಾಂ ಮನಸಾ ಪ್ರದತ್ತಾಮ್ |
ಸೌವರ್ಣಮುದ್ರಾದಿಕಮುಖ್ಯಭಾವಾಂ
ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಗಣೇಶ || ೫೫ ||

ರಾಜೋಪಚಾರಾನ್ವಿವಿಧಾನ್ಗೃಹಾಣ
ಹಸ್ತ್ಯಶ್ವಛತ್ರಾದಿಕಮಾದರಾದ್ವೈ |
ಚಿತ್ತೇನ ದತ್ತಾನ್ ಗಣನಾಥ ಢುಂಢೇ
ಹ್ಯಪಾರಸಂಖ್ಯಾನ್ ಸ್ಥಿರಜಂಗಮಾಂಸ್ತೇ || ೫೬ ||

ದಾನಾಯ ನಾನಾವಿಧರೂಪಕಾಂಸ್ತೇ
ಗೃಹಾಣ ದತ್ತಾನ್ಮನಸಾ ಮಯಾ ವೈ |
ಪದಾರ್ಥಭೂತಾನ್ ಸ್ಥಿರಜಂಗಮಾಂಶ್ಚ
ಹೇರಂಬ ಮಾಂ ತಾರಯ ಮೋಹಭಾವಾತ್ || ೫೭ ||

ಮಂದಾರಪುಷ್ಪಾಣಿ ಶಮೀದಳಾನಿ
ದೂರ್ವಾಂಕುರಾಂಸ್ತೇ ಮನಸಾ ದದಾಮಿ |
ಹೇರಂಬ ಲಂಬೋದರ ದೀನಪಾಲ
ಗೃಹಾಣ ಭಕ್ತಂ ಕುರು ಮಾಂ ಪದೇ ತೇ || ೫೮ ||

ತತೋ ಹರಿದ್ರಾಮಬಿರಂ ಗುಲಾಲಂ
ಸಿಂದೂರಕಂ ತೇ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಸುವಾಸಿತಂ ವಸ್ತು ಸುವಾಸಭೂತೈ-
-ರ್ಗೃಹಾಣ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ಶೋಭನಾರ್ಥಮ್ || ೫೯ ||

ತತಃ ಶುಕಾದ್ಯಾಃ ಶಿವವಿಷ್ಣುಮುಖ್ಯಾ
ಇಂದ್ರಾದಯಃ ಶೇಷಮುಖಾಸ್ತಥಾನ್ಯೇ |
ಮುನೀಂದ್ರಕಾಃ ಸೇವಕಭಾವಯುಕ್ತಾಃ
ಸಭಾಸನಸ್ಥಂ ಪ್ರಣಮಂತಿ ಢುಂಢಿಮ್ || ೬೦ ||

ವಾಮಾಂಗಕೇ ಶಕ್ತಿಯುತಾ ಗಣೇಶಂ
ಸಿದ್ಧಿಸ್ತು ನಾನಾವಿಧಸಿದ್ಧಿಭಿಸ್ತಮ್ |
ಅತ್ಯಂತಭಾವೇನ ಸುಸೇವತೇ ತು
ಮಾಯಾಸ್ವರೂಪಾ ಪರಮಾರ್ಥಭೂತಾ || ೬೧ ||

ಗಣೇಶ್ವರಂ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗಸಂಸ್ಥಾ
ಬುದ್ಧಿಃ ಕಲಾಭಿಶ್ಚ ಸುಬೋಧಿಕಾಭಿಃ |
ವಿದ್ಯಾಭಿರೇವಂ ಭಜತೇ ಪರೇಶ
ಮಾಯಾಸು ಸಾಂಖ್ಯಪ್ರದಚಿತ್ತರೂಪಾಃ || ೬೨ ||

ಪ್ರಮೋದಮೋದಾದಯಃ ಪೃಷ್ಠಭಾಗೇ
ಗಣೇಶ್ವರಂ ಭಾವಯುತಾ ಭಜಂತೇ |
ಭಕ್ತೇಶ್ವರಾ ಮುದ್ಗಲಶಂಭುಮುಖ್ಯಾಃ
ಶುಕಾದಯಸ್ತಂ ಸ್ಮ ಪುರೋ ಭಜಂತೇ || ೬೩ ||

ಗಂಧರ್ವಮುಖ್ಯಾ ಮಧುರಂ ಜಗುಶ್ಚ
ಗಣೇಶಗೀತಂ ವಿವಿಧಸ್ವರೂಪಮ್ |
ನೃತ್ಯಂ ಕಲಾಯುಕ್ತಮಥೋ ಪುರಸ್ತಾ-
-ಚ್ಚಕ್ರುಸ್ತಥಾ ಹ್ಯಪ್ಸರಸೋ ವಿಚಿತ್ರಮ್ || ೬೪ ||

ಇತ್ಯಾದಿನಾನಾವಿಧಭಾವಯುಕ್ತೈಃ
ಸಂಸೇವಿತಂ ವಿಘ್ನಪತಿಂ ಭಜಾಮಿ |
ಚಿತ್ತೇನ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತು ನಿರಂಜನಂ ವೈ
ಕರೋಮಿ ನಾನಾವಿಧದೀಪಯುಕ್ತಮ್ || ೬೫ ||

ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪಾಶಧರಂ ಗಣೇಶಂ
ತಥಾಂಕುಶಂ ದಂತಯುತಂ ತಮೇವಮ್ |
ತ್ರಿನೇತ್ರಯುಕ್ತಂ ತ್ವಭಯಂಕರಂ ತಂ
ಮಹೋದರಂ ಚೈಕರದಂ ಗಜಾಸ್ಯಮ್ || ೬೬ ||

ಸರ್ಪೋಪವೀತಂ ಗಜಕರ್ಣಧಾರಂ
ವಿಭೂತಿಭಿಃ ಸೇವಿತಪಾದಪದ್ಮಮ್ |
ಧ್ಯಾಯೇದ್ಗಣೇಶಂ ವಿವಿಧಪ್ರಕಾರೈಃ
ಸುಪೂಜಿತಂ ಶಕ್ತಿಯುತಂ ಪರೇಶಮ್ || ೬೭ ||

ತತೋ ಜಪಂ ವೈ ಮನಸಾ ಕರೋಮಿ
ಸ್ವಮೂಲಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಿಧಾನಯುಕ್ತಮ್ |
ಅಸಂಖ್ಯಭೂತಂ ಗಣರಾಜ ಹಸ್ತೇ
ಸಮರ್ಪಯಾಮ್ಯೇವ ಗೃಹಾಣ ಢುಂಢೇ || ೬೮ ||

ಆರಾರ್ತಿಕಾಂ ಕರ್ಪೂರಕಾದಿಭೂತಾ-
-ಮಪಾರದೀಪಾಂ ಪ್ರಕರೋಮಿ ಪೂರ್ಣಾಮ್ |
ಚಿತ್ತೇನ ಲಂಬೋದರ ತಾಂ ಗೃಹಾಣ
ಹ್ಯಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತಾಘಹರಾಂ ನಿಜಾನಾಮ್ || ೬೯ ||

ವೇದೇಷು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಕೈಃ ಸುಮಂತ್ರೈಃ
ಸುಮಂತ್ರಿತಂ ಪುಷ್ಪದಲಂ ಪ್ರಭೂತಮ್ |
ಗೃಹಾಣ ಚಿತ್ತೇನ ಮಯಾ ಪ್ರದತ್ತ-
-ಮಪಾರವೃತ್ತ್ಯಾ ತ್ವಥ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಮ್ || ೭೦ ||

ಅಪಾರವೃತ್ಯಾ ಸ್ತುತಿಮೇಕದಂತಂ
ಗೃಹಾಣ ಚಿತ್ತೇನ ಕೃತಾಂ ಗಣೇಶ |
ಯುಕ್ತಾಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮಾರ್ತಭವೈಃ ಪುರಾಣೈಃ
ಸರ್ವೈಃ ಪರೇಶಾಧಿಪತೇ ಮಯಾ ತೇ || ೭೧ ||

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಮಾನಸಕಲ್ಪಿತಾಸ್ತಾ
ಗೃಹಾಣ ಲಂಬೋದರ ಭಾವಯುಕ್ತಾಃ |
ಸಂಖ್ಯಾವಿಹೀನಾ ವಿವಿಧಸ್ವರೂಪಾ
ಭಕ್ತಾನ್ ಸದಾ ರಕ್ಷ ಭವಾರ್ಣವಾದ್ವೈ || ೭೨ ||

ನತಿಂ ತತೋ ವಿಘ್ನಪತೇ ಗೃಹಾಣ
ಸಾಷ್ಟಾಂಗಕಾದ್ಯಾಂ ವಿವಿಧಸ್ವರೂಪಾಮ್ |
ಸಂಖ್ಯಾವಿಹೀನಾಂ ಮನಸಾ ಕೃತಾಂ ತೇ
ಸಿದ್ಧ್ಯಾ ಚ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಪರಿಪಾಲಯಾಶು || ೭೩ ||

ನ್ಯೂನಾತಿರಿಕ್ತಂ ತು ಮಯಾ ಕೃತಂ ಚೇ-
-ತ್ತದರ್ಥಮಂತೇ ಮನಸಾ ಗೃಹಾಣ |
ದೂರ್ವಾಂಕುರಾನ್ವಿಘ್ನಪತೇ ಪ್ರದತ್ತಾನ್
ಸಂಪೂರ್ಣಮೇವಂ ಕುರು ಪೂಜನಂ ಮೇ || ೭೪ ||

ಕ್ಷಮಸ್ವ ವಿಘ್ನಾಧಿಪತೇ ಮದೀಯಾನ್
ಸದಾಪರಾಧಾನ್ ವಿವಿಧಸ್ವರೂಪಾನ್ |
ಭಕ್ತಿಂ ಮದೀಯಾಂ ಸಫಲಾಂ ಕುರುಷ್ವ
ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ ಮನಸಾ ಗಣೇಶ || ೭೫ ||

ತತಃ ಪ್ರಸನ್ನೇನ ಗಜಾನನೇನ
ದತ್ತಂ ಪ್ರಸಾದಂ ಶಿರಸಾಭಿವಂದ್ಯ |
ಸ್ವಮಸ್ತಕೇ ತಂ ಪರಿಧಾರಯಾಮಿ
ಚಿತ್ತೇನ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಮಾನತೋಽಸ್ಮಿ || ೭೬ ||

ಉತ್ಥಾಯ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಏವ ತಸ್ಮಾ-
-ದ್ಗತಸ್ತತಸ್ತ್ವಂತರಧಾನಶಕ್ತ್ಯಾ |
ಶಿವಾದಯಸ್ತಂ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಸರ್ವೇ
ಗತಾಃ ಸುಚಿತ್ತೇನ ಚ ಚಿಂತಯಾಮಿ || ೭೭ ||

ಸರ್ವಾನ್ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ತತೋಽಹಮೇವ
ಭಜಾಮಿ ಚಿತ್ತೇನ ಗಣಾಧಿಪಂ ತಮ್ |
ಸ್ವಸ್ಥಾನಮಾಗತ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವೈ-
-ರ್ಭಕ್ತೈರ್ಗಣೇಶಸ್ಯ ಚ ಖೇಲಯಾಮಿ || ೭೮ ||

ಏವಂ ತ್ರಿಕಾಲೇಷು ಗಣಾಧಿಪಂ ತಂ
ಚಿತ್ತೇನ ನಿತ್ಯಂ ಪರಿಪೂಜಯಾಮಿ |
ತೇನೈವ ತುಷ್ಟಃ ಪ್ರದದಾತು ಭಾವಂ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ಭಕ್ತಿಮಯಂ ತು ಮಹ್ಯಮ್ || ೭೯ ||

ಗಣೇಶಪಾದೋದಕಪಾನಕಂ ಚ
ಹ್ಯುಚ್ಛಿಷ್ಟಗಂಧಸ್ಯ ಸುಲೇಪನಂ ತು |
ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಸಂಧಾರಣಕಂ ಸುಭೋಜ್ಯಂ
ಲಂಬೋದರಸ್ಯಾಸ್ತು ಹಿ ಭುಕ್ತಶೇಷಮ್ || ೮೦ ||

ಯಂ ಯಂ ಕರೋಮ್ಯೇವ ತದೇವ ದೀಕ್ಷಾ
ಗಣೇಶ್ವರಸ್ಯಾಸ್ತು ಸದಾ ಗಣೇಶ |
ಪ್ರಸೀದ ನಿತ್ಯಂ ತವ ಪಾದಭಕ್ತಂ
ಕುರುಷ್ವ ಮಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಪತೇ ದಯಾಲೋ || ೮೧ ||

ತತಸ್ತು ಶಯ್ಯಾಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಮಂದಾರಕಾರ್ಪಾಸಕವಸ್ತ್ರಯುಕ್ತಾಮ್ |
ಸುವಾಸಪುಷ್ಪಾದಿಭಿರರ್ಚಿತಾಂ
ತೇ ಗೃಹಾಣ ನಿದ್ರಾಂ ಕುರು ವಿಘ್ನರಾಜ || ೮೨ ||

ಸಿದ್ಧ್ಯಾ ಚ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಹಿತಂ ಗಣೇಶ
ಸುನಿದ್ರಿತಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ತಥಾಹಮೇವ |
ಗತ್ವಾ ಸ್ವವಾಸಂ ಚ ಕರೋಮಿ ನಿದ್ರಾಂ
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಹೃದಿ ಬ್ರಹ್ಮಪತಿಂ ತದೀಯಃ || ೮೩ ||

ಏತಾದೃಶಂ ಸೌಖ್ಯಮಮೋಘಶಕ್ತೇ
ದೇಹಿ ಪ್ರಭೋ ಮಾನಸಜಂ ಗಣೇಶ |
ಮಹ್ಯಂ ಚ ತೇನೈವ ಕೃತಾರ್ಥರೂಪೋ
ಭವಾಮಿ ಭಕ್ತಿರಸಲಾಲಸೋಽಹಮ್ || ೮೪ ||

ಗಾರ್ಗ್ಯ ಉವಾಚ |
ಏವಂ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾರಾಜ ಗೃತ್ಸಮದೋ ಮಹಾಯಶಾಃ |
ಚಕಾರ ಮಾನಸೀಂ ಪೂಜಾಂ ಯೋಗೀಂದ್ರಾಣಾಂ ಗುರುಃ ಸ್ವಯಮ್ || ೮೫ ||

ಯ ಏತಾಂ ಮಾನಸೀಂ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ನರೋತ್ತಮಃ |
ಪಠಿಷ್ಯತಿ ಸದಾ ಸೋಽಪಿ ಗಾಣಪತ್ಯೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೮೬ ||

ಶ್ರಾವಯಿಷ್ಯತಿ ಯೋ ಮರ್ತ್ಯಃ ಶ್ರೋಷ್ಯತೇ ಭಾವಸಂಯುತಃ |
ಸ ಕ್ರಮೇಣ ಮಹೀಪಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೮೭ ||

ಯಂ ಯಮಿಚ್ಛತಿ ತಂ ತಂ ವೈ ಸಫಲಂ ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ |
ಅಂತೇ ಸ್ವಾನಂದಗಃ ಸೋಽಪಿ ಯೋಗಿವಂದ್ಯೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೮೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾಂತ್ಯೇ ಮೌದ್ಗಲ್ಯೇ ಗಣೇಶಮಾನಸಪೂಜಾ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed