Sri Ganesha Mahimna Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಹಿಮ್ನಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ ರೂಪಂ ಸ್ತವನನಿಕರೋ ಯತ್ರ ಗಲಿತ-
-ಸ್ತಥಾ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಥಮಪುರುಷಸ್ಯಾತ್ರ ಮಹತಃ |
ಯತೋ ಜಾತಂ ವಿಶ್ವಂ ಸ್ಥಿತಮಪಿ ಸದಾ ಯತ್ರ ವಿಲಯಃ
ಸ ಕೀದೃಗ್ಗೀರ್ವಾಣಃ ಸುನಿಗಮನುತಃ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಃ || ೧ ||

ಗಣೇಶಂ ಗಾಣೇಶಾಃ ಶಿವಮಿತಿ ಚ ಶೈವಾಶ್ಚ ವಿಬುಧಾಃ
ರವಿಂ ಸೌರಾ ವಿಷ್ಣುಂ ಪ್ರಥಮಪುರುಷಂ ವಿಷ್ಣುಭಜಕಾಃ |
ವದಂತ್ಯೇಕಂ ಶಾಕ್ತಾಃ ಜಗದುದಯಮೂಲಾಂ ಪರಿಶಿವಾಂ
ನ ಜಾನೇ ಕಿಂ ತಸ್ಮೈ ನಮ ಇತಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಕಲಮ್ || ೨ ||

ತಥೇಶಂ ಯೋಗಜ್ಞಾ ಗಣಪತಿಮಿಮಂ ಕರ್ಮ ನಿಖಿಲಂ
ಸಮೀಮಾಂಸಾ ವೇದಾಂತಿನ ಇತಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಕಲಮ್ |
ಅಜಾಂ ಸಾಂಖ್ಯೋ ಬ್ರೂತೇ ಸಕಲಗುಣರೂಪಾಂ ಚ ಸತತಂ
ಪ್ರಕರ್ತಾರಂ ನ್ಯಾಯಸ್ತ್ವಥ ಜಗತಿ ಬೌದ್ಧಾ ಧಿಯಮಿತಿ || ೩ ||

ಕಥಂ ಜ್ಞೇಯೋ ಬುದ್ಧೇಃ ಪರತರ ಇಯಂ ಬಾಹ್ಯಸರಣಿ-
-ರ್ಯಥಾ ಧೀರ್ಯಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ಸ ಚ ತದನುರೂಪೋ ಗಣಪತಿಃ |
ಮಹತ್ಕೃತ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಸ್ವಯಮಪಿ ಮಹಾನ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಣುವ-
-ದ್ಧ್ವನಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದುರ್ಗಗನಸದೃಶಃ ಕಿಂ ಚ ಸದಸತ್ || ೪ ||

ಅನೇಕಾಸ್ಯೋಽಪಾರಾಕ್ಷಿಕರಚರಣೋಽನಂತಹೃದಯ-
-ಸ್ತಥಾ ನಾನಾರೂಪೋ ವಿವಿಧವದನಃ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಃ |
ಅನಂತಾಹ್ವಃ ಶಕ್ತ್ಯಾ ವಿವಿಧಗುಣಕರ್ಮೈಕಸಮಯೇ
ತ್ವಸಂಖ್ಯಾತಾನಂತಾಭಿಮತಫಲದೋಽನೇಕವಿಷಯೇ || ೫ ||

ನ ಯಸ್ಯಾಂತೋ ಮಧ್ಯೋ ನ ಚ ಭವತಿ ಚಾದಿಃ ಸುಮಹತಾ-
-ಮಲಿಪ್ತಃ ಕೃತ್ವೇತ್ಥಂ ಸಕಲಮಪಿ ಖಂವತ್ಸ ಚ ಪೃಥಕ್ |
ಸ್ಮೃತಃ ಸಂಸ್ಮರ್ತೄಣಾಂ ಸಕಲಹೃದಯಸ್ಥಃ ಪ್ರಿಯಕರೋ
ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಸಕಲಸುವಂದ್ಯಾಯ ಮಹತೇ || ೬ ||

ಗಣೇಶಾದ್ಯಂ ಬೀಜಂ ದಹನವನಿತಾಪಲ್ಲವಯುತಂ
ಮನುಶ್ಚೈಕಾರ್ಣೋಽಯಂ ಪ್ರಣವಸಹಿತೋಽಭೀಷ್ಟಫಲದಃ |
ಸಬಿಂದುಶ್ಚಾಂಗಾದ್ಯಾಂ ಗಣಕಋಷಿಛಂದೋಽಸ್ಯ ಚ ನಿಚೃ-
-ತ್ಸ ದೇವಃ ಪ್ರಾಗ್ಬೀಜಂ ವಿಪದಪಿ ಚ ಶಕ್ತಿರ್ಜಪಕೃತಾಮ್ || ೭ ||

ಗಕಾರೋ ಹೇರಂಬಃ ಸಗುಣ ಇತಿ ಪುಂನಿರ್ಗುಣಮಯೋ
ದ್ವಿಧಾಪ್ಯೇಕೋ ಜಾತಃ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಿ ಗಣಃ |
ಸ ಚೇಶಶ್ಚೋತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕರೋಽಯಂ ಪ್ರಥಮಕೋ
ಯತೋ ಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಭವತಿ ಪತಿರೀಶೋ ಗಣಪತಿಃ || ೮ ||

ಗಕಾರಃ ಕಂಠೋರ್ಧ್ವಂ ಗಜಮುಖಸಮೋ ಮರ್ತ್ಯಸದೃಶೋ
ಣಕಾರಃ ಕಂಠಾಧೋ ಜಠರಸದೃಶಾಕಾರ ಇತಿ ಚ |
ಅಧೋಭಾವಃ ಕಟ್ಯಾಂ ಚರಣ ಇತಿ ಹೀಶೋಽಸ್ಯ ಚ ತನು-
-ರ್ವಿಭಾತೀತ್ಥಂ ನಾಮ ತ್ರಿಭುವನಸಮಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವಃ || ೯ ||

ಗಣೇಶೇತಿ ತ್ರ್ಯರ್ಣಾತ್ಮಕಮಪಿ ವರಂ ನಾಮ ಸುಖದಂ
ಸಕೃತ್ಪ್ರೋಚ್ಚೈರುಚ್ಚಾರಿತಮಿತಿ ನೃಭಿಃ ಪಾವನಕರಮ್ |
ಗಣೇಶಸ್ಯೈಕಸ್ಯ ಪ್ರತಿಜಪಕರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸುಕೃತಂ
ನ ವಿಜ್ಞಾತೋ ನಾಮ್ನಃ ಸಕಲಮಹಿಮಾ ಕೀದೃಶವಿಧಃ || ೧೦ ||

ಗಣೇಶೇತ್ಯಾಹ್ವಾಂ ಯಃ ಪ್ರವದತಿ ಮುಹುಸ್ತಸ್ಯ ಪುರತಃ
ಪ್ರಪಶ್ಯಂಸ್ತದ್ವಕ್ತ್ರಂ ಸ್ವಯಮಪಿ ಗಣಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ತದಾ |
ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ತ್ವಮುಕ ಇತಿ ನಾಮ್ನಾಸ್ಯ ಭವತಿ
ಪ್ರಬೋಧಃ ಸುಪ್ತಸ್ಯ ತ್ವಖಿಲಮಿಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮಮುನಾ || ೧೧ ||

ಗಣೇಶೋ ವಿಶ್ವೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಿತ ಇಹ ಚ ವಿಶ್ವಂ ಗಣಪತೌ
ಗಣೇಶೋ ಯತ್ರಾಸ್ತೇ ಧೃತಿಮತಿರಮೈಶ್ವರ್ಯಮಖಿಲಮ್ |
ಸಮುಕ್ತಂ ನಾಮೈಕಂ ಗಣಪತಿಪದಂ ಮಂಗಳಮಯಂ
ತದೇಕಾಸ್ಯೇ ದೃಷ್ಟೇ ಸಕಲವಿಬುಧಾಸ್ಯೇಕ್ಷಣಸಮಮ್ || ೧೨ ||

ಬಹುಕ್ಲೇಶೈರ್ವ್ಯಾಪ್ತಃ ಸ್ಮೃತ ಉತ ಗಣೇಶೇ ಚ ಹೃದಯೇ
ಕ್ಷಣಾತ್ ಕ್ಲೇಶಾನ್ಮುಕ್ತೋಭವತಿ ಸಹಸಾ ತ್ವಭ್ರಚಯವತ್ |
ವನೇ ವಿದ್ಯಾರಂಭೇ ಯುಧಿ ರಿಪುಭಯೇ ಕುತ್ರ ಗಮನೇ
ಪ್ರವೇಶೇ ಪ್ರಾಣಾಂತೇ ಗಣಪತಿಪದಂ ಚಾಶು ವಿಶತಿ || ೧೩ ||

ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಕಪಿಲ ಅಪರೋ ಮಂಗಳನಿಧಿ-
-ರ್ದಯಾಲುರ್ಹೇರಂಬೋ ವರದ ಇತಿ ಚಿಂತಾಮಣಿರಜಃ |
ವರಾನೀಶೋ ಢುಂಢಿರ್ಗಜವದನನಾಮಾ ಶಿವಸುತೋ
ಮಯೂರೇಶೋ ಗೌರೀತನಯ ಇತಿ ನಾಮಾನಿ ಪಠತಿ || ೧೪ ||

ಮಹೇಶೋಽಯಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಸಕವಿರವಿರಿಂದುಃ ಕಮಲಜಃ
ಕ್ಷಿತಿಸ್ತೋಯಂ ವಹ್ನಿಃ ಶ್ವಸನ ಇತಿ ಖಂ ತ್ವದ್ರಿರುದಧಿಃ |
ಕುಜಸ್ತಾರಃ ಶುಕ್ರೋ ಪುರುರುಡುಬುಧೋಽಗುಶ್ಚ ಧನದೋ
ಯಮಃ ಪಾಶೀ ಕಾವ್ಯಃ ಶನಿರಖಿಲರೂಪೋ ಗಣಪತಿಃ || ೧೫ ||

ಮುಖಂ ವಹ್ನಿಃ ಪಾದೌ ಹರಿರಪಿ ವಿಧಾತಾ ಪ್ರಜನನಂ
ರವಿರ್ನೇತ್ರೇ ಚಂದ್ರೋ ಹೃದಯಮಪಿ ಕಾಮೋಽಸ್ಯ ಮದನಃ |
ಕರೌ ಶಕ್ರಃ ಕಟ್ಯಾಮವನಿರುದರಂ ಭಾತಿ ದಶನಂ
ಗಣೇಶಸ್ಯಾಸನ್ವೈ ಕ್ರತುಮಯವಪುಶ್ಚೈವ ಸಕಲಮ್ || ೧೬ ||

ಅನರ್ಘ್ಯಾಲಂಕಾರೈರರುಣವಸನೈರ್ಭೂಷಿತತನುಃ
ಕರೀಂದ್ರಾಸ್ಯಃ ಸಿಂಹಾಸನಮುಪಗತೋ ಭಾತಿ ಬುಧರಾಟ್ |
ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾತ್ತನ್ಮಧ್ಯೇಽಪ್ಯುದಿತರವಿಬಿಂಬೋಪಮರುಚಿಃ
ಸ್ಥಿತಾ ಸಿದ್ಧಿರ್ವಾಮೇ ಮತಿರಿತರಗಾ ಚಾಮರಕರಾ || ೧೭ ||

ಸಮಂತಾತ್ತಸ್ಯಾಸನ್ ಪ್ರವರಮುನಿಸಿದ್ಧಾಃ ಸುರಗಣಾಃ
ಪ್ರಶಂಸಂತೀತ್ಯಗ್ರೇ ವಿವಿಧನುತಿಭಿಃ ಸಾಂಜಲಿಪುಟಾಃ |
ಬಿಡೌಜಾದ್ಯೈರ್ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿರನುವೃತೋ ಭಕ್ತನಿಕರೈ-
-ರ್ಗಣಕ್ರೀಡಾಮೋದಪ್ರಮುದವಿಕಟಾದ್ಯೈಃ ಸಹಚರೈಃ || ೧೮ ||

ವಶಿತ್ವಾದ್ಯಷ್ಟಾಷ್ಟಾದಶದಿಗಖಿಲಾಲ್ಲೋಲಮನುವಾ-
-ಗ್ಧೃತಿಃ ಪಾದೂಃ ಖಡ್ಗೋಂಜನರಸಬಲಾಃ ಸಿದ್ಧಯ ಇಮಾಃ |
ಸದಾ ಪೃಷ್ಠೇ ತಿಷ್ಠಂತ್ಯನಿಮಿಷದೃಶಸ್ತನ್ಮುಖಲಯಾಃ
ಗಣೇಶಂ ಸೇವಂತೇಽಪ್ಯತಿನಿಕಟಸೂಪಾಯನಕರಾಃ || ೧೯ ||

ಮೃಗಾಂಕಾಸ್ಯಾ ರಂಭಾಪ್ರಭೃತಿಗಣಿಕಾ ಯಸ್ಯ ಪುರತಃ
ಸುಸಂಗೀತಂ ಕುರ್ವಂತ್ಯಪಿ ಕುತುಕಗಂಧರ್ವಸಹಿತಾಃ |
ಮುದಃ ಪಾರೋ ನಾತ್ರೇತ್ಯನುಪಮಪದೇ ದೌರ್ವಿಗಲಿತಾ
ಸ್ಥಿರಂ ಜಾತಂ ಚಿತ್ತಂ ಚರಣಮವಲೋಕ್ಯಾಸ್ಯ ವಿಮಲಮ್ || ೨೦ ||

ಹರೇಣಾಯಂ ಧ್ಯಾತಸ್ತ್ರಿಪುರಮಥನೇ ಚಾಸುರವಧೇ
ಗಣೇಶಃ ಪಾರ್ವತ್ಯಾ ಬಲಿವಿಜಯಕಾಲೇಽಪಿ ಹರಿಣಾ |
ವಿಧಾತ್ರಾ ಸಂಸೃಷ್ಟಾವುರಗಪತಿನಾ ಕ್ಷೋಣಿಧರಣೇ
ನರೈಃ ಸಿದ್ಧೌ ಮುಕ್ತೌ ತ್ರಿಭುವನಜಯೇ ಪುಷ್ಪಧನುಷಾ || ೨೧ ||

ಅಯಂ ಸುಪ್ರಾಸಾದೇ ಸುರ ಇವ ನಿಜಾನಂದಭುವನೇ
ಮಹಾನ್ ಶ್ರೀಮಾನಾದ್ಯೋ ಲಘುತರಗೃಹೇ ರಂಕಸದೃಶಃ |
ಶಿವದ್ವಾರೇ ದ್ವಾಃಸ್ಥೋ ನೃಪ ಇವ ಸದಾ ಭೂಪತಿಗೃಹೇ
ಸ್ಥಿತೋ ಭೂತ್ವೋಮಾಂಕೇ ಶಿಶುಗಣಪತಿರ್ಲಾಲನಪರಃ || ೨೨ ||

ಅಮುಷ್ಮಿನ್ ಸಂತುಷ್ಟೇ ಗಜವದನ ಏವಾಪಿ ವಿಬುಧೇ
ತತಸ್ತೇ ಸಂತುಷ್ಟಾಸ್ತ್ರಿಭುವನಗತಾಃ ಸ್ಯುರ್ಬುಧಗಣಾಃ |
ದಯಾಳುರ್ಹೇರಂಬೋ ನ ಚ ಭವತಿ ಯಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಪುರುಷೇ
ವೃಥಾ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜನನಮತಃ ಸಾಂದ್ರತಮಸಿ || ೨೩ ||

ವರೇಣ್ಯೋ ಭೂಶುಂಡಿರ್ಭೃಗುಗುರುಕುಜಾ ಮುದ್ಗಲಮುಖಾ
ಹ್ಯಪಾರಾಸ್ತದ್ಭಕ್ತಾ ಜಪಹವನಪೂಜಾಸ್ತುತಿಪರಾಃ |
ಗಣೇಶೋಽಯಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯ ಇತಿ ಚ ಸರ್ವತ್ರ ಗದಿತಂ
ವಿಭಕ್ತಿರ್ಯತ್ರಾಸ್ತೇ ಸ್ವಯಮಪಿ ಸದಾ ತಿಷ್ಠತಿ ಗಣಃ || ೨೪ ||

ಮೃದಃ ಕಾಶ್ಚಿದ್ಧಾತೋಶ್ಛದವಿಲಿಖಿತಾ ವಾಪಿ ದೃಷದಃ
ಸ್ಮೃತಾ ವ್ಯಾಜಾನ್ಮೂರ್ತಿಃ ಪಥಿ ಯದಿ ಬಹಿರ್ಯೇನ ಸಹಸಾ |
ಅಶುದ್ಧೋಽದ್ಧಾ ದ್ರಷ್ಟಾ ಪ್ರವದತಿ ತದಾಹ್ವಾಂ ಗಣಪತೇಃ
ಶ್ರುತಾ ಶುದ್ಧೋ ಮರ್ತ್ಯೋ ಭವತಿ ದುರಿತಾದ್ವಿಸ್ಮಯ ಇತಿ || ೨೫ ||

ಬಹಿರ್ದ್ವಾರಸ್ಯೋರ್ಧ್ವಂ ಗಜವದನವರ್ಷ್ಮೇಂಧನಮಯಂ
ಪ್ರಶಸ್ತಂ ವಾ ಕೃತ್ವಾ ವಿವಿಧಕುಶಲೈಸ್ತತ್ರ ನಿಹತಮ್ |
ಪ್ರಭಾವಾತ್ತನ್ಮೂರ್ತ್ಯಾ ಭವತಿ ಸದನಂ ಮಂಗಳಮಯಂ
ವಿಲೋಕ್ಯಾನಂದಸ್ತಾಂ ಭವತಿ ಜಗತೋ ವಿಸ್ಮಯ ಇತಿ || ೨೬ ||

ಸಿತೇ ಭಾದ್ರೇ ಮಾಸೇ ಪ್ರತಿಶರದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಸಮಯೇ
ಮೃದೋ ಮೂರ್ತಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಗಣಪತಿತಿಥೌ ಢುಂಢಿಸದೃಶೀಮ್ |
ಸಮರ್ಚತ್ಯುತ್ಸಾಹಃ ಪ್ರಭವತಿ ಮಹಾನ್ ಸರ್ವಸದನೇ
ವಿಲೋಕ್ಯಾನಂದಸ್ತಾಂ ಪ್ರಭವತಿ ನೃಣಾಂ ವಿಸ್ಮಯ ಇತಿ || ೨೭ ||

ತಥಾ ಹ್ಯೇಕಃ ಶ್ಲೋಕೋ ವರಯತಿ ಮಹಿಮ್ನೋ ಗಣಪತೇಃ
ಕಥಂ ಸ ಶ್ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತುತ ಇತಿ ಭವೇತ್ಸಂಪ್ರಪತಿತೇ |
ಸ್ಮೃತಂ ನಾಮಾಸ್ಯೈಕಂ ಸಕೃದಿದಮನಂತಾಹ್ವಯಸಮಂ
ಯತೋ ಯಸ್ಯೈಕಸ್ಯ ಸ್ತವನಸದೃಶಂ ನಾನ್ಯದಪರಮ್ || ೨೮ ||

ಗಜವದನ ವಿಭೋ ಯದ್ವರ್ಣಿತಂ ವೈಭವಂ ತೇ
ತ್ವಿಹ ಜನುಷಿ ಮಮೇತ್ಥಂ ಚಾರು ತದ್ದರ್ಶಯಾಶು |
ತ್ವಮಸಿ ಚ ಕರುಣಾಯಾಃ ಸಾಗರಃ ಕೃತ್ಸ್ನದಾತಾ-
-ಪ್ಯತಿ ತವ ಭೃತಕೋಽಹಂ ಸರ್ವದಾ ಚಿಂತಕೋಽಸ್ಮಿ || ೨೯ ||

ಸುಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಪಠತು ನಿತ್ಯಮೇತದೇವ
ಸ್ವಾನಂದಂ ಪ್ರತಿ ಗಮನೇಽಪ್ಯಯಂ ಸುಮಾರ್ಗಃ |
ಸಂಚಿಂತ್ಯಂ ಸ್ವಮನಸಿ ತತ್ಪದಾರವಿಂದಂ
ಸ್ಥಾಪ್ಯಾಗ್ರೇ ಸ್ತವನಫಲಂ ನತೀಃ ಕರಿಷ್ಯೇ || ೩೦ ||

ಗಣೇಶದೇವಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮೇತ-
-ದ್ಯಃ ಶ್ರಾವಯೇದ್ವಾಪಿ ಪಠೇಚ್ಚ ತಸ್ಯ |
ಕ್ಲೇಶಾ ಲಯಂ ಯಾಂತಿ ಲಭೇಚ್ಚ ಶೀಘ್ರಂ
ಸ್ತ್ರೀಪುತ್ರವಿದ್ಯಾರ್ಥಗೃಹಂ ಚ ಮುಕ್ತಿಮ್ || ೩೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪುಷ್ಪದಂತವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಮಹಿಮ್ನಃ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Ganesha Mahimna Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಹಿಮ್ನಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ

  1. Tumba chennagide. Aadare kannada paatha innu chennagi irabahudittu. Ottaksharagalu mattu hakaaragalanna vichitravagi hakiddeera. Stotra helikollakke tumba kashta aaytu. Anavashyakavagi stotra patha klishtavaytu. Aadare adannu swalpa tiddi- illirodu tappalla aadare saralavagi uccharane maduva reethi irabeku. Idarinda tumba janakke neravagutte. Dhanyavada.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed