Sri Ganesha Mahimna Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಹಿಮ್ನಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ ರೂಪಂ ಸ್ತವನನಿಕರೋ ಯತ್ರ ಗಲಿತಃ
ತಥಾ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಥಮಪುರುಷಸ್ಯಾಽತ್ರ ಮಹತಃ |
ಯತೋ ಜಾತಂ ವಿಶ್ವಂ ಸ್ಥಿತಮಪಿ ಸದಾ ಯತ್ರ ವಿಲಯಃ
ಸ ಕೀದೃಗ್ಗೀರ್ವಾಣಃ ಸುನಿಗಮನುತಃ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಃ || ೧ ||

ಗಣೇಶಂ ಗಾಣೇಶಾಃ ಶಿವಮಿತಿ ಚ ಶೈವಾಶ್ಚ ವಿಬುಧಾಃ
ರವಿಂ ಸೌರಾ ವಿಷ್ಣುಂ ಪ್ರಥಮಪುರುಷಂ ವಿಷ್ಣುಭಜಕಾಃ |
ವದನ್ತ್ಯೇಕೇ ಶಾಕ್ತಾಃ ಜಗದುದಯಮೂಲಾಂ ಪರಿಶಿವಾಂ
ನ ಜಾನೇ ಕಿಂ ತಸ್ಮೈ ನಮ ಇತಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಕಲಮ್ || ೨ ||

ತಥೇಶಂ ಯೋಗಜ್ಞಾ ಗಣಪತಿಮಿಮಂ ಕರ್ಮ ನಿಖಿಲಂ
ಸಮೀಮಾಂಸಾ ವೇದಾನ್ತಿನ ಇತಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಕಲಮ್ |
ಅಜಾಂ ಸಾಂಖ್ಯೋ ಬ್ರೂತೇ ಸಕಲಗುಣರೂಪಾಂ ಚ ಸತತಂ
ಪ್ರಕರ್ತಾರಂ ನ್ಯಾಯಸ್ತ್ವಥ ಜಗತಿ ಬೌದ್ಧಾ ಧಿಯಮಿತಿ || ೩ ||

ಕಥಂ ಜ್ಞೇಯೋ ಬುದ್ಧೇಃ ಪರತರ ಇಯಂ ಬಾಹ್ಯಸರಣಿಃ
ಯಥಾ ಧೀರ್ಯಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ಸ ಚ ತದನುರೂಪೋ ಗಣಪತಿಃ |
ಮಹತ್ಕೃತ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಸ್ವಯಮಪಿ ಮಹಾನ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಣುವ-
ದ್ಧ್ವನಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿನ್ದುರ್ಗಗನಸದೃಶಃ ಕಿಂ ಚ ಸದಸತ್ || ೪ ||

ಅನೇಕಾಸ್ಯೋಽಪಾರಾಕ್ಷಿಕರಚರಣೋಽನನ್ತಹೃದಯಃ
ತಥಾ ನಾನಾರೂಪೋ ವಿವಿಧವದನಃ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಃ |
ಅನನ್ತಾಹ್ವಃ ಶಕ್ತ್ಯಾ ವಿವಿಧಗುಣಕರ್ಮೈಕಸಮಯೇ
ತ್ವಸಂಖ್ಯಾತಾನನ್ತಾಭಿಮತಫಲದೋಽನೇಕವಿಷಯೇ || ೫ ||

ನ ಯಸ್ಯಾಽನ್ತೋ ಮಧ್ಯೋ ನ ಚ ಭವತಿ ಚಾದಿಃ ಸುಮಹತಾ
ಮಲಿಪ್ತಃ ಕೃತ್ವೇತ್ಥಂ ಸಕಲಮಪಿ ಖಂವತ್ಸ ಚ ಪೃಥಕ್ |
ಸ್ಮೃತಃ ಸಂಸ್ಮರ್ತೄಣಾಂ ಸಕಲಹೃದಯಸ್ಥಃ ಪ್ರಿಯಕರೋ
ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಸಕಲಸುವನ್ದ್ಯಾಯ ಮಹತೇ || ೬ ||

ಗಣೇಶಾದ್ಯಂ ಬೀಜಂ ದಹನವನಿತಾಪಲ್ಲವಯುತಂ
ಮನುಶ್ಚೈಕಾರ್ಣೋಽಯಂ ಪ್ರಣವಸಹಿತೋಽಭೀಷ್ಟಫಲದಃ |
ಸಬಿನ್ದುಶ್ಚಾಂಗಾದ್ಯಾಂ ಗಣಕಋಷಿಛನ್ದೋಽಸ್ಯ ಚ ನಿಚೃತ್
ಸ ದೇವಃ ಪ್ರಾಗ್ಬೀಜಂ ವಿಪದಪಿ ಚ ಶಕ್ತಿರ್ಜಪಕೃತಾಮ್ || ೭ ||

ಗಕಾರೋ ಹೇರಮ್ಬಃ ಸಗುಣ ಇತಿ ಪುಂನಿರ್ಗುಣಮಯೋ
ದ್ವಿಧಾಽಪ್ಯೇಕೋ ಜಾತಃ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಿ ಗಣಃ |
ಸ ಚೇಶಶ್ಚೋತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕರೋಽಯಂ ಪ್ರಥಮಕೋ
ಯತೋ ಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಭವತಿ ಪತಿರೀಶೋ ಗಣಪತಿಃ || ೮ ||

ಗಕಾರಃ ಕಣ್ಠೋರ್ಧ್ವಂ ಗಜಮುಖಸಮೋ ಮರ್ತ್ಯಸದೃಶೋ
ಣಕಾರಃ ಕಣ್ಠಾಧೋ ಜಠರಸದೃಶಾಕಾರ ಇತಿ ಚ |
ಅಧೋಭಾವಃ ಕಟ್ಯಾಂ ಚರಣ ಇತಿ ಹೀಶೋಽಸ್ಯ ಚ ತನುಃ
ವಿಭಾತೀತ್ಥಂ ನಾಮ ತ್ರಿಭುವನಸಮಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವಃ || ೯ ||

ಗಣೇಶೇತಿ ತ್ರ್ಯರ್ಣಾತ್ಮಕಮಪಿ ವರಂ ನಾಮ ಸುಖದಂ
ಸಕೃತ್ಪ್ರೋಚ್ಚೈರುಚ್ಚಾರಿತಮಿತಿ ನೃಭಿಃ ಪಾವನಕರಮ್ |
ಗಣೇಶಸ್ಯೈಕಸ್ಯ ಪ್ರತಿಜಪಕರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸುಕೃತಂ
ನ ವಿಜ್ಞಾತೋ ನಾಮ್ನಃ ಸಕಲಮಹಿಮಾ ಕೀದೃಶವಿಧಃ || ೧೦ ||

ಗಣೇಶೇತ್ಯಾಹ್ವಂ ಯಃ ಪ್ರವದತಿ ಮುಹುಸ್ತಸ್ಯ ಪುರತಃ
ಪ್ರಪಶ್ಯಂಸ್ತದ್ವಕ್ತ್ರಂ ಸ್ವಯಮಪಿ ಗಣಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ತದಾ |
ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ತ್ವಮುಕ ಇತಿ ನಾಮ್ನಾಽಸ್ಯ ಭವತಿ
ಪ್ರಬೋಧಃ ಸುಪ್ತಸ್ಯ ತ್ವಖಿಲಮಿಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮಮುನಾ || ೧೧ ||

ಗಣೇಶೋ ವಿಶ್ವೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಿತ ಇಹ ಚ ವಿಶ್ವಂ ಗಣಪತೌ
ಗಣೇಶೋ ಯತ್ರಾಸ್ತೇ ಧೃತಿಮತಿರಮೈಶ್ವರ್ಯಮಖಿಲಮ್ |
ಸಮುಕ್ತಂ ನಾಮೈಕಂ ಗಣಪತಿಪದಂ ಮಂಗಲಮಯಂ
ತದೇಕಾಸ್ಯೇ ದೃಷ್ಟೇ ಸಕಲವಿಬುಧಾಸ್ಯೇಕ್ಷಣಸಮಮ್ || ೧೨ ||

ಬಹುಕ್ಲೇಶೈರ್ವ್ಯಾಪ್ತಃ ಸ್ಮೃತ ಉತ ಗಣೇಶೇ ಚ ಹೃದಯೇ
ಕ್ಷಣಾತ್ಕ್ಲೇಶಾನ್ಮುಕ್ತೋಭವತಿ ಸಹಸಾ ತ್ವಭ್ರಚಯವತ್ |
ವನೇ ವಿದ್ಯಾರಮ್ಭೇ ಯುಧಿ ರಿಪುಭಯೇ ಕುತ್ರ ಗಮನೇ
ಪ್ರವೇಶೇ ಪ್ರಾಣಾನ್ತೇ ಗಣಪತಿಪದಂ ಚಾಽಽಶು ವಿಶತಿ || ೧೩ ||

ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಕಪಿಲ ಅಪರೋ ಮಂಗಲನಿಧಿಃ
ದಯಾಲುರ್ಹೇರಮ್ಬೋ ವರದ ಇತಿ ಚಿನ್ತಾಮಣಿರಜಃ |
ವರಾನೀಶೋ ಢುಣ್ಢಿರ್ಗಜವದನನಾಮಾ ಶಿವಸುತೋ
ಮಯೂರೇಶೋ ಗೌರೀತನಯ ಇತಿ ನಾಮಾನಿ ಪಠತಿ || ೧೪ ||

ಮಹೇಶೋಽಯಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಸಕವಿರವಿರಿನ್ದುಃ ಕಮಲಜಃ
ಕ್ಷಿತಿಸ್ತೋಯಂ ವಹ್ನಿಃ ಶ್ವಸನ ಇತಿ ಖಂ ತ್ವದ್ರಿರುದಧಿಃ |
ಕುಜಸ್ತಾರಃ ಶುಕ್ರೋ ಗುರುರುಡುಬುಧೋಽಗುಶ್ಚ ಧನದೋ
ಯಮಃ ಪಾಶೀ ಕಾವ್ಯಃ ಶನಿರಖಿಲರೂಪೋ ಗಣಪತಿಃ || ೧೫ ||

ಮುಖಂ ವಹ್ನಿಃ ಪಾದೌ ಹರಿರಪಿ ವಿಧಾತಾ ಪ್ರಜನನಂ
ರವಿರ್ನೇತ್ರೇ ಚನ್ದ್ರೋ ಹೃದಯಮಪಿ ಕಾಮೋಽಸ್ಯ ಮದನಃ |
ಕರೌ ಶಕ್ರಃ ಕಟ್ಯಾಮವನಿರುದರಂ ಭಾತಿ ದಶನಂ
ಗಣೇಶಸ್ಯಾಸನ್ವೈ ಕ್ರತುಮಯವಪುಶ್ಚೈವ ಸಕಲಮ್ || ೧೬ ||

ಅನರ್ಘ್ಯಾಲಂಕಾರೈರರುಣವಸನೈರ್ಭೂಷಿತತನುಃ
ಕರೀನ್ದ್ರಾಸ್ಯಃ ಸಿಂಹಾಸನಮುಪಗತೋ ಭಾತಿ ಬುಧರಾಟ್ |
ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾತ್ತನ್ಮಧ್ಯೇಽಪ್ಯುದಿತರವಿಬಿಮ್ಬೋಪಮರುಚಿಃ
ಸ್ಥಿತಾ ಸಿದ್ಧಿರ್ವಾಮೇ ಮತಿರಿತರಗಾ ಚಾಮರಕರಾ || ೧೭ ||

ಸಮಸ್ಯಾತ್ತಸ್ಯಾಸನ್ ಪ್ರವರಮುನಿಸಿದ್ಧಾಸ್ಸುರಗಣಾಃ
ಪ್ರಶಂಸನ್ತೀತ್ಯಗ್ರೇ ವಿವಿಧನುತಿಭಿಃ ಸಾಽಞ್ಜಲಿಪುಟಾಃ |
ಬಿಡೌಜಾದ್ಯೈಃ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿರನುವೃತೋ ಭಕ್ತನಿಕರೈಃ
ಗಣಕ್ರೀಡಾಮೋದಪ್ರಮುದವಿಕಟಾದ್ಯೈಃ ಸಹಚರೈಃ || ೧೮ ||

ವಶಿತ್ವಾದ್ಯಷ್ಟಾಷ್ಟಾದಶದಿಗಖಿಲಾಲ್ಲೋಲಮನುವಾಕ್
ಧೃತಿಃ ಪಾದೂಃ ಖಡ್ಗೋಞ್ಜನರಸಬಲಾಃ ಸಿದ್ಧಯ ಇಮಾಃ |
ಸದಾ ಪೃಷ್ಠೇ ತಿಷ್ಠನ್ತ್ಯನಿಮಿಷದೃಶಸ್ತನ್ಮುಖಲಯಾಃ
ಗಣೇಶಂ ಸೇವನ್ತೇಽಪ್ಯತಿನಿಕಟಸೂಪಾಯನಕರಾಃ || ೧೯ ||

ಮೃಗಾಂಕಾಸ್ಯಾ ರಮ್ಭಾಪ್ರಭೃತಿಗಣಿಕಾ ಯಸ್ಯ ಪುರತಃ
ಸುಸಂಗೀತಂ ಕುರ್ವನ್ತ್ಯಪಿ ಕುತುಕಗನ್ಧರ್ವಸಹಿತಾಃ |
ಮುದಃ ಪಾರೋ ನಾಽತ್ರೇತ್ಯನುಪಮಪದೇ ದೌರ್ವಿಗಲಿತಾ
ಸ್ಥಿರಂ ಜಾತಂ ಚಿತ್ತಂ ಚರಣಮವಲೋಕ್ಯಾಸ್ಯ ವಿಮಲಮ್ || ೨೦ ||

ಹರೇಣಾಽಯಂ ಧ್ಯಾತಸ್ತ್ರಿಪುರಮಥನೇ ಚಾಽಸುರವಧೇ
ಗಣೇಶಃ ಪಾರ್ವತ್ಯಾ ಬಲಿವಿಜಯಕಾಲೇಽಪಿ ಹರಿಣಾ |
ವಿಧಾತ್ರಾ ಸಂಸೃಷ್ಟಾವುರಗಪತಿನಾ ಕ್ಷೋಣಿಧರಣೇ
ನರೈಃ ಸಿದ್ಧೌ ಮುಕ್ತೌ ತ್ರಿಭುವನಜಯೇ ಪುಷ್ಪಧನುಷಾ || ೨೧ ||

ಅಯಂ ಸುಪ್ರಾಸಾದೇ ಸುರ ಇವ ನಿಜಾನನ್ದಭುವನೇ
ಮಹಾನ್ ಶ್ರೀಮಾನಾದ್ಯೋ ಲಘುತರಗೃಹೇ ರಂಕಸದೃಶಃ |
ಶಿವದ್ವಾರೇ ದ್ವಾಃಸ್ಥೋ ನೃಪ ಇವ ಸದಾ ಭೂಪತಿಗೃಹೇ
ಸ್ಥಿತೋ ಭೂತ್ವೋಮಾಂಕೇ ಶಿಶುಗಣಪತಿರ್ಲಾಲನಪರಃ || ೨೨ ||

ಅಮುಷ್ಮಿನ್ ಸನ್ತುಷ್ಟೇ ಗಜವದನ ಏವಾಪಿ ವಿಬುಧೇ
ತತಸ್ತೇ ಸನ್ತುಷ್ಟಾಸ್ತ್ರಿಭುವನಗತಾಃ ಸ್ಯುರ್ಬುಧಗಣಾಃ |
ದಯಾಲುರ್ಹೇರಮ್ಬೋ ನ ಚ ಭವತಿ ಯಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಪುರುಷೇ
ವೃಥಾ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜನನಮತಃ ಸಾನ್ದ್ರತಮಸಿ || ೨೩ ||

ವರೇಣ್ಯೋ ಭೂಶುಣ್ಡಿರ್ಭೃಗುಗುರುಕುಜಾಮುದ್ಗಲಮುಖಾ
ಹ್ಯಪಾರಾಸ್ತದ್ಭಕ್ತಾ ಜಪಹವನಪೂಜಾಸ್ತುತಿಪರಾಃ |
ಗಣೇಶೋಽಯಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯ ಇತಿ ಚ ಸರ್ವತ್ರ ಗದಿತಂ
ವಿಭಕ್ತಿರ್ಯತ್ರಾಸ್ತೇ ಸ್ವಯಮಪಿ ಸದಾ ತಿಷ್ಠತಿ ಗಣಃ || ೨೪ ||

ಮೃದಃ ಕಾಶ್ಚಿದ್ಧಾತೋಶ್ಛದವಿಲಿಖಿತಾ ವಾಽಪಿ ದೃಷದಃ
ಸ್ಮೃತಾ ವ್ಯಾಜಾನ್ಮೂರ್ತಿಃ ಪಥಿ ಯದಿ ಬಹಿರ್ಯೇನ ಸಹಸಾ |
ಅಶುದ್ಧೋಽದ್ಧಾ ದ್ರಷ್ಟಾ ಪ್ರವದತಿ ತದಾಹ್ವಾಂ ಗಣಪತೇಃ
ಶ್ರುತಾ ಶುದ್ಧೋ ಮರ್ತ್ಯೋ ಭವತಿ ದುರಿತಾದ್ವಿಸ್ಮಯ ಇತಿ || ೨೫ ||

ಬಹಿರ್ದ್ವಾರಸ್ಯೋರ್ಧ್ವಂ ಗಜವದನವರ್ಷ್ಮೇನ್ಧನಮಯಂ
ಪ್ರಶಸ್ತಂ ವಾ ಕೃತ್ವಾ ವಿವಿಧ ಕುಶಲೈಸ್ತತ್ರ ನಿಹಿತಮ್ |
ಪ್ರಭಾವಾತ್ತನ್ಮೂರ್ತ್ಯಾ ಭವತಿ ಸದನಂ ಮಂಗಲಮಯಂ
ವಿಲೋಕ್ಯಾನನ್ದಸ್ತಾಂ ಭವತಿ ಜಗತೋ ವಿಸ್ಮಯ ಇತಿ || ೨೬ ||

ಸಿತೇ ಭಾದ್ರೇ ಮಾಸೇ ಪ್ರತಿಶರದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಸಮಯೇ
ಮೃದೋ ಮೂರ್ತಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಗಣಪತಿತಿಥೌ ಢುಣ್ಢಿಸದೃಶೀಮ್ |
ಸಮರ್ಚತ್ಯುತ್ಸಾಹಃ ಪ್ರಭವತಿ ಮಹಾನ್ ಸರ್ವಸದನೇ
ವಿಲೋಕ್ಯಾನನ್ದಸ್ತಾಂ ಪ್ರಭವತಿ ನೃಣಾಂ ವಿಸ್ಮಯ ಇತಿ || ೨೭ ||

ತಥಾ ಹ್ಯೇಕಃ ಶ್ಲೋಕೋ ವರಯತಿ ಮಹಿಮ್ನೋ ಗಣಪತೇಃ
ಕಥಂ ಸ ಶ್ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತುತ ಇತಿ ಭವೇತ್ಸಮ್ಪ್ರಪಠಿತೇ |
ಸ್ಮೃತಂ ನಾಮಾಸ್ಯೈಕಂ ಸಕೃದಿದಮನನ್ತಾಹ್ವಯಸಮಂ
ಯತೋ ಯಸ್ಯೈಕಸ್ಯ ಸ್ತವನಸದೃಶಂ ನಾಽನ್ಯದಪರಮ್ || ೨೮ ||

ಗಜವದನ ವಿಭೋ ಯದ್ವರ್ಣಿತಂ ವೈಭವಂ ತೇ
ತ್ವಿಹ ಜನುಷಿ ಮಮೇತ್ಥಂ ಚಾರು ತದ್ದರ್ಶಯಾಶು |
ತ್ವಮಸಿ ಚ ಕರುಣಾಯಾಃ ಸಾಗರಃ ಕೃತ್ಸ್ನದಾತಾ-
ಪ್ಯತಿ ತವ ಭೃತಕೋಽಹಂ ಸರ್ವದಾ ಚಿನ್ತಕೋಽಸ್ಮಿ || ೨೯ ||

ಸುಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಪಠತು ನಿತ್ಯಮೇತದೇವ
ಸ್ವಾನನ್ದಂ ಪ್ರತಿ ಗಮನೇಽಪ್ಯಯಂ ಸುಮಾರ್ಗಃ |
ಸಞ್ಚಿನ್ತ್ಯಂ ಸ್ವಮನಸಿ ತತ್ಪದಾರವಿನ್ದಂ
ಸ್ಥಾಪ್ಯಾಗ್ರೇ ಸ್ತವನಫಲಂ ನತೀಃ ಕರಿಷ್ಯೇ || ೩೦ ||

ಗಣೇಶದೇವಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮೇತ-
ದ್ಯಃ ಶ್ರಾವಯೇದ್ವಾಽಪಿ ಪಠೇಚ್ಚ ತಸ್ಯ |
ಕ್ಲೇಶಾ ಲಯಂ ಯಾನ್ತಿ ಲಭೇಚ್ಚ ಶೀಘ್ರಂ
ಶ್ರೀಪುತ್ರವಿದ್ಯಾರ್ಥಗೃಹಂ ಚ ಮುಕ್ತಿಮ್ || ೩೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪುಷ್ಪದನ್ತವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಮಹಿಮ್ನಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

గమనిక: శ్రీనివాసుని అరుదైన స్తోత్రములతో "శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి" అనే పుస్తకము ప్రచురించుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము. సహకరించగలరు.

Facebook Comments

You may also like...

1 Response

  1. Rashmi ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    Tumba chennagide. Aadare kannada paatha innu chennagi irabahudittu. Ottaksharagalu mattu hakaaragalanna vichitravagi hakiddeera. Stotra helikollakke tumba kashta aaytu. Anavashyakavagi stotra patha klishtavaytu. Aadare adannu swalpa tiddi- illirodu tappalla aadare saralavagi uccharane maduva reethi irabeku. Idarinda tumba janakke neravagutte. Dhanyavada.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: