Sri Ganesha Ashtakam – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಂ


ಸರ್ವೇ ಉಚುಃ |
ಯತೋಽನಂತಶಕ್ತೇರನಂತಾಶ್ಚ ಜೀವಾ
ಯತೋ ನಿರ್ಗುಣಾದಪ್ರಮೇಯಾ ಗುಣಾಸ್ತೇ |
ಯತೋ ಭಾತಿ ಸರ್ವಂ ತ್ರಿಧಾ ಭೇದಭಿನ್ನಂ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ || ೧ ||

ಯತಶ್ಚಾವಿರಾಸೀಜ್ಜಗತ್ಸರ್ವಮೇತ-
-ತ್ತಥಾಬ್ಜಾಸನೋ ವಿಶ್ವಗೋ ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತಾ |
ತಥೇಂದ್ರಾದಯೋ ದೇವಸಂಘಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ || ೨ ||

ಯತೋ ವಹ್ನಿಭಾನೂ ಭವೋ ಭೂರ್ಜಲಂ ಚ
ಯತಃ ಸಾಗರಾಶ್ಚಂದ್ರಮಾ ವ್ಯೋಮ ವಾಯುಃ |
ಯತಃ ಸ್ಥಾವರಾ ಜಂಗಮಾ ವೃಕ್ಷಸಂಘಾಃ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ || ೩ ||

ಯತೋ ದಾನವಾಃ ಕಿನ್ನರಾ ಯಕ್ಷಸಂಘಾ
ಯತಶ್ಚಾರಣಾ ವಾರಣಾಃ ಶ್ವಾಪದಾಶ್ಚ |
ಯತಃ ಪಕ್ಷಿಕೀಟಾ ಯತೋ ವೀರುಧಶ್ಚ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ || ೪ ||

ಯತೋ ಬುದ್ಧಿರಜ್ಞಾನನಾಶೋ ಮುಮುಕ್ಷೋ-
-ರ್ಯತಃ ಸಂಪದೋ ಭಕ್ತಸಂತೋಷದಾಃ ಸ್ಯುಃ |
ಯತೋ ವಿಘ್ನನಾಶೋ ಯತಃ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಃ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ || ೫ ||

ಯತಃ ಪುತ್ರಸಂಪದ್ಯತೋ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥೋ
ಯತೋಽಭಕ್ತವಿಘ್ನಾಸ್ತಥಾಽನೇಕರೂಪಾಃ |
ಯತಃ ಶೋಕಮೋಹೌ ಯತಃ ಕಾಮ ಏವ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ || ೬ ||

ಯತೋಽನಂತಶಕ್ತಿಃ ಸ ಶೇಷೋ ಬಭೂವ
ಧರಾಧಾರಣೇಽನೇಕರೂಪೇ ಚ ಶಕ್ತಃ |
ಯತೋಽನೇಕಧಾ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಾ ಹಿ ನಾನಾ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ || ೭ ||

ಯತೋ ವೇದವಾಚೋ ವಿಕುಂಠಾ ಮನೋಭಿಃ
ಸದಾ ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ಯತ್ತಾ ಗೃಣಂತಿ |
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಚಿದಾನಂದಭೂತಂ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ || ೮ ||

ಶ್ರೀಗಣೇಶ ಉವಾಚ |
ಪುನರೂಚೇ ಗಣಾಧೀಶಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಪಠೇನ್ನರಃ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ತ್ರಿದಿನಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೯ ||

ಯೋ ಜಪೇದಷ್ಟದಿವಸಂ ಶ್ಲೋಕಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಶುಭಮ್ |
ಅಷ್ಟವಾರಂ ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ ತು ಸೋಽಷ್ಟಸಿದ್ಧೀರವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೦ ||

ಯಃ ಪಠೇನ್ಮಾಸಮಾತ್ರಂ ತು ದಶವಾರಂ ದಿನೇ ದಿನೇ |
ಸ ಮೋಚಯೇದ್ಬಂಧಗತಂ ರಾಜವಧ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೧ ||

ವಿದ್ಯಾಕಾಮೋ ಲಭೇದ್ವಿದ್ಯಾಂ ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಪುತ್ರಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ವಾಂಛಿತಾಂಲ್ಲಭತೇ ಸರ್ವಾನೇಕವಿಂಶತಿವಾರತಃ || ೧೨ ||

ಯೋ ಜಪೇತ್ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗಜಾನನಪರೋ ನರಃ |
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ತತೋ ದೇವಶ್ಚಾಂತರ್ಧಾನಂ ಗತಃ ಪ್ರಭುಃ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಗಣೇಶಪುರಾಣೇ ಉಪಾಸನಾಖಂಡೇ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed