Sri Ganesha Manasa Puja – శ్రీ గణేశ మానస పూజా


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

గృత్సమద ఉవాచ |
విఘ్నేశవీర్యాణి విచిత్రకాణి
బందీజనైర్మాగధకైః స్మృతాని |
శ్రుత్వా సముత్తిష్ఠ గజానన త్వం
బ్రాహ్మే జగన్మంగళకం కురుష్వ || ౧ ||

ఏవం మయా ప్రార్థిత విఘ్నరాజ-
-శ్చిత్తేన చోత్థాయ బహిర్గణేశః |
తం నిర్గతం వీక్ష్య నమంతి దేవాః
శంభ్వాదయో యోగిముఖాస్తథాహమ్ || ౨ ||

శౌచాదికం తే పరికల్పయామి
హేరంబ వై దంతవిశుద్ధిమేవమ్ |
వస్త్రేణ సంప్రోక్ష్య ముఖారవిందం
దేవం సభాయాం వినివేశయామి || ౩ ||

ద్విజాదిసర్వైరభివందితం చ
శుకాదిభిర్మోదసుమోదకాద్యైః |
సంభాష్య చాలోక్య సముత్థితం తం
సుమండపం కల్ప్య నివేశయామి || ౪ ||

రత్నైః సుదీప్తైః ప్రతిబింబితం తం
పశ్యామి చిత్తేన వినాయకం చ |
తత్రాసనం రత్నసువర్ణయుక్తం
సంకల్ప్య దేవం వినివేశయామి || ౫ ||

సిద్ధ్యా చ బుద్ధ్యా సహ విఘ్నరాజ
పాద్యం కురు ప్రేమభరేణ సర్వైః |
సువాసితం నీరమథో గృహాణ
చిత్తేన దత్తం చ సుఖోష్ణభావమ్ || ౬ ||

తతః సువస్త్రేణ గణేశమాదౌ
సంప్రోక్ష్య దూర్వాదిభిరర్చయామి |
చిత్తేన భావప్రియ దీనబంధో
మనో విలీనం కురు తే పదాబ్జే || ౭ ||

కర్పూరకైలాదిసువాసితం తు
సుకల్పితం తోయమథో గృహాణ |
ఆచమ్య తేనైవ గజానన త్వం
కృపాకటాక్షేణ విలోకయాశు || ౮ ||

ప్రవాలముక్తాఫలహాటకాద్యైః
సుసంస్కృతం హ్యంతరభావకేన |
అనర్ఘ్యమర్ఘ్యం సఫలం కురుష్వ
మయా ప్రదత్తం గణరాజ ఢుంఢే || ౯ ||

సౌగంధ్యయుక్తం మధుపర్కమాద్యం
సంకల్పితం భావయుతం గృహాణ |
పునస్తథాచమ్య వినాయక త్వం
భక్తాంశ్చ భక్తేశ సురక్షయాశు || ౧౦ ||

సువాసితం చంపకజాతికాద్యై-
-స్తైలం మయా కల్పితమేవ ఢుంఢే |
గృహాణ తేన ప్రవిమర్దయామి
సర్వాంగమేవం తవ సేవనాయ || ౧౧ ||

తతః సుఖోష్ణేన జలేన చాహ-
-మనేకతీర్థాహృతకేన ఢుంఢే |
చిత్తేన శుద్ధేన చ స్నాపయామి
స్నానం మయా దత్తమథో గృహాణ || ౧౨ ||

తతః పయఃస్నానమచింత్యభావ
గృహాణ తోయస్య తథా గణేశ |
పునర్దధిస్నానమనామయ త్వం
చిత్తేన దత్తం చ జలస్య చైవ || ౧౩ ||

తతో ఘృతస్నానమపారవంద్య
సుతీర్థజం విఘ్నహర ప్రసీద |
గృహాణ చిత్తేన సుకల్పితం తు
తతో మధుస్నానమథో జలస్య || ౧౪ ||

సుశర్కరాయుక్తమథో గృహాణ
స్నానం మయా కల్పితమేవ ఢుంఢే |
తతో జలస్నానమఘాపహంతృ
విఘ్నేశ మాయాభ్రమం వారయాశు || ౧౫ ||

సుయక్షపంకస్థమథో గృహాణ
స్నానం పరేశాధిపతే తతశ్చ |
కౌమండలీసంభవజం కురుష్వ
విశుద్ధమేవం పరికల్పితం తు || ౧౬ ||

తతస్తు సూక్తైర్మనసా గణేశం
సంపూజ్య దూర్వాదిభిరల్పభావైః |
అపారకైర్మండలభూతబ్రహ్మ-
-ణస్పత్యకైస్తం హ్యభిషేచయామి || ౧౭ ||

తతః సువస్త్రేణ తు ప్రోంఛనం త్వం
గృహాణ చిత్తేన మయా సుకల్పితమ్ |
తతో విశుద్ధేన జలేన ఢుంఢే
హ్యాచాంతమేవం కురు విఘ్నరాజ || ౧౮ ||

అగ్నౌ విశుద్ధే తు గృహాణ వస్త్రే
హ్యనర్ఘ్యమౌల్యే మనసా మయా తే |
దత్తే పరిచ్ఛాద్య నిజాత్మదేహం
తాభ్యాం మయూరేశ జనాంశ్చ పాలయ || ౧౯ ||

ఆచమ్య విఘ్నేశ పునస్తథైవ
చిత్తేన దత్తం ముఖముత్తరీయమ్ |
గృహాణ భక్తప్రతిపాలక త్వం
నమో యథా తారకసంయుతం తు || ౨౦ ||

యజ్ఞోపవీతం త్రిగుణస్వరూపం
సౌవర్ణమేవం హ్యహినాథభూతమ్ |
భావేన దత్తం గణనాథ తత్త్వం
గృహాణ భక్తోద్ధృతికారణాయ || ౨౧ ||

ఆచాంతమేవం మనసా ప్రదత్తం
కురుష్వ శుద్ధేన జలేన ఢుంఢే |
పునశ్చ కౌమండలకేన పాహి విశ్వం
ప్రభో ఖేలకరం సదా తే || ౨౨ ||

ఉద్యద్దినేశాభమథో గృహాణ
సిందూరకం తే మనసా ప్రదత్తమ్ |
సర్వాంగసంలేపనమాదరాద్వై
కురుష్వ హేరంబ చ తేన పూర్ణమ్ || ౨౩ ||

సహస్రశీర్షం మనసా మయా త్వం
దత్తం కిరీటం తు సువర్ణజం వై |
అనేకరత్నైః ఖచితం గృహాణ
బ్రహ్మేశ తే మస్తకశోభనాయ || ౨౪ ||

విచిత్రరత్నైః కనకేన ఢుంఢే
యుతాని చిత్తేన మయా పరేశ |
దత్తాని నానాపదకుండలాని
గృహాణ శూర్పశ్రుతిభూషణాయ || ౨౫ ||

శుండావిభూషార్థమనంతఖేలిన్
సువర్ణజం కంచుకమాగృహాణ |
రత్నైశ్చ యుక్తం మనసా మయా య-
-ద్దత్తం ప్రభో తత్సఫలం కురుష్వ || ౨౬ ||

సువర్ణరత్నైశ్చ యుతాని ఢుంఢే
సదైకదంతాభరణాని కల్ప్య |
గృహాణ చూడాకృతయే పరేశ
దత్తాని దంతస్య చ శోభనార్థమ్ || ౨౭ ||

రత్నైః సువర్ణేన కృతాని తాని
గృహాణ చత్వారి మయా ప్రకల్ప్య |
సంభూషయ త్వం కటకాని నాథ
చతుర్భుజేషు హ్యజ విఘ్నహారిన్ || ౨౮ ||

విచిత్రరత్నైః ఖచితం సువర్ణ-
-సంభూతకం గృహ్య మయా ప్రదత్తమ్ |
తథాంగులీష్వంగులికం గణేశ
చిత్తేన సంశోభయ తత్పరేశ || ౨౯ ||

విచిత్రరత్నైః ఖచితాని ఢుంఢే
కేయూరకాణి హ్యథ కల్పితాని |
సువర్ణజాని ప్రమథాధినాథ
గృహాణ దత్తాని తు బాహుషు త్వమ్ || ౩౦ ||

ప్రవాలముక్తాఫలరత్నజైస్త్వం
సువర్ణసూత్రైశ్చ గృహాణ కంఠే |
చిత్తేన దత్తా వివిధాశ్చ మాలా
ఉరోదరే శోభయ విఘ్నరాజ || ౩౧ ||

చంద్రం లలాటే గణనాథ పూర్ణం
వృద్ధిక్షయాభ్యాం తు విహీనమాద్యమ్ |
సంశోభయ త్వం వరసంయుతం తే
భక్తిప్రియత్వం ప్రకటీకురుష్వ || ౩౨ ||

చింతామణిం చింతితదం పరేశ
హృద్దేశగం జ్యోతిర్మయం కురుష్వ |
మణిం సదానందసుఖప్రదం చ
విఘ్నేశ దీనార్థద పాలయస్వ || ౩౩ ||

నాభౌ ఫణీశం చ సహస్రశీర్షం
సంవేష్టనేనైవ గణాధినాథ |
భక్తం సుభూషం కురు భూషణేన
వరప్రదానం సఫలం పరేశ || ౩౪ ||

కటీతటే రత్నసువర్ణయుక్తాం
కాంచీం సుచిత్తేన చ ధారయామి |
విఘ్నేశ జ్యోతిర్గణదీపనీం తే
ప్రసీద భక్తం కురు మాం దయాబ్ధే || ౩౫ ||

హేరంబ తే రత్నసువర్ణయుక్తే
సునూపురే మంజిరకే తథైవ |
సుకింకిణీనాదయుతే సుబుద్ధ్యా
సుపాదయోః శోభయ మే ప్రదత్తే || ౩౬ ||

ఇత్యాది నానావిధభూషణాని
తవేచ్ఛయా మానసకల్పితాని |
సంభూషయామ్యేవ త్వదంగకేషు
విచిత్రధాతుప్రభవాని ఢుంఢే || ౩౭ ||

సుచందనం రక్తమమోఘవీర్యం
సుఘర్షితం హ్యష్టకగంధముఖ్యైః |
యుక్తం మయా కల్పితమేకదంత
గృహాణ తే త్వంగవిలేపనార్థమ్ || ౩౮ ||

లిప్తేషు వైచిత్ర్యమథాష్టగంధై-
-రంగేషు తేఽహం ప్రకరోమి చిత్రమ్ |
ప్రసీద చిత్తేన వినాయక త్వం
తతః సురక్తం రవిమేవ ఫాలే || ౩౯ ||

ఘృతేన వై కుంకుమకేన రక్తాన్
సుతండులాంస్తే పరికల్పయామి |
ఫాలే గణాధ్యక్ష గృహాణ పాహి
భక్తాన్ సుభక్తిప్రియ దీనబంధో || ౪౦ ||

గృహాణ భో చంపకమాలతీని
జలపంకజాని స్థలపంకజాని |
చిత్తేన దత్తాని చ మల్లికాని
పుష్పాణి నానావిధవృక్షజాని || ౪౧ ||

పుష్పోపరి త్వం మనసా గృహాణ
హేరంబ మందారశమీదళాని |
మయా సుచిత్తేన ప్రకల్పితాని
హ్యపారకాణి ప్రణవాకృతే తు || ౪౨ ||

దూర్వాంకురాన్వై మనసా ప్రదత్తాం-
-స్త్రిపంచపత్రైర్యుతకాంశ్చ స్నిగ్ధాన్ |
గృహాణ విఘ్నేశ్వర సంఖ్యయా త్వం
హీనాంశ్చ సర్వోపరి వక్రతుండ || ౪౩ ||

దశాంగభూతం మనసా మయా తే
ధూపం ప్రదత్తం గణరాజ ఢుంఢే |
గృహాణ సౌరభ్యకరం పరేశ
సిద్ధ్యా చ బుద్ధ్యా సహ భక్తపాల || ౪౪ ||

దీపం సువర్త్యా యుతమాదరాత్తే
దత్తం మయా మానసకం గణేశ |
గృహాణ నానావిధజం ఘృతాది-
-తైలాదిసంభూతమమోఘదృష్టే || ౪౫ ||

భోజ్యం చ లేహ్యం గణరాజ పేయం
చోష్యం చ నానావిధషడ్రసాఢ్యమ్ |
గృహాణ నైవేద్యమథో మయా తే
సుకల్పితం పుష్టిపతే మహాత్మన్ || ౪౬ ||

సువాసితం భోజనమధ్యభాగే
జలం మయా దత్తమథో గృహాణ |
కమండలుస్థం మనసా గణేశ
పిబస్వ విశ్వాదికతృప్తికారిన్ || ౪౭ ||

తతః కరోద్వర్తనకం గృహాణ
సౌగంధ్యయుక్తం ముఖమార్జనాయ |
సువాసితేనైవ సుతీర్థజేన
సుకల్పితం నాథ గృహాణ ఢుంఢే || ౪౮ ||

పునస్తథాచమ్య సువాసితం చ
దత్తం మయా తీర్థజలం పిబస్వ |
ప్రకల్ప్య విఘ్నేశ తతః పరం తే
సంప్రోంఛనం హస్తముఖే కరోమి || ౪౯ ||

ద్రాక్షాదిరంభాఫలచూతకాని
ఖార్జూరకార్కంధుకదాడిమాని |
సుస్వాదయుక్తాని మయా ప్రకల్ప్య
గృహాణ దత్తాని ఫలాని ఢుంఢే || ౫౦ ||

పునర్జలేనైవ కరాదికం తే
సంక్షాలయామి మనసా గణేశ |
సువాసితం తోయమథో పిబస్వ
మయా ప్రదత్తం మనసా పరేశ || ౫౧ ||

అష్టాంగయుక్తం గణనాథ దత్తం
తాంబూలకం తే మనసా మయా వై |
గృహాణ విఘ్నేశ్వర భావయుక్తం
సదా సకృత్తుండవిశోధనార్థమ్ || ౫౨ ||

తతో మయా కల్పితకే గణేశ
మహాసనే రత్నసువర్ణయుక్తే |
మందారకార్పాసకయుక్తవస్త్రై-
-రనర్ఘ్యసంఛాదితకే ప్రసీద || ౫౩ ||

తతస్త్వదీయావరణం పరేశ
సంపూజయామి మనసా యథావత్ |
నానోపచారైః పరమప్రియైస్తు
త్వత్ప్రీతికామార్థమనాథబంధో || ౫౪ ||

గృహాణ లంబోదర దక్షిణాం తే
హ్యసంఖ్యభూతాం మనసా ప్రదత్తామ్ |
సౌవర్ణముద్రాదికముఖ్యభావాం
పాహి ప్రభో విశ్వమిదం గణేశ || ౫౫ ||

రాజోపచారాన్వివిధాన్గృహాణ
హస్త్యశ్వఛత్రాదికమాదరాద్వై |
చిత్తేన దత్తాన్ గణనాథ ఢుంఢే
హ్యపారసంఖ్యాన్ స్థిరజంగమాంస్తే || ౫౬ ||

దానాయ నానావిధరూపకాంస్తే
గృహాణ దత్తాన్మనసా మయా వై |
పదార్థభూతాన్ స్థిరజంగమాంశ్చ
హేరంబ మాం తారయ మోహభావాత్ || ౫౭ ||

మందారపుష్పాణి శమీదళాని
దూర్వాంకురాంస్తే మనసా దదామి |
హేరంబ లంబోదర దీనపాల
గృహాణ భక్తం కురు మాం పదే తే || ౫౮ ||

తతో హరిద్రామబిరం గులాలం
సిందూరకం తే పరికల్పయామి |
సువాసితం వస్తు సువాసభూతై-
-ర్గృహాణ బ్రహ్మేశ్వర శోభనార్థమ్ || ౫౯ ||

తతః శుకాద్యాః శివవిష్ణుముఖ్యా
ఇంద్రాదయః శేషముఖాస్తథాన్యే |
మునీంద్రకాః సేవకభావయుక్తాః
సభాసనస్థం ప్రణమంతి ఢుంఢిమ్ || ౬౦ ||

వామాంగకే శక్తియుతా గణేశం
సిద్ధిస్తు నానావిధసిద్ధిభిస్తమ్ |
అత్యంతభావేన సుసేవతే తు
మాయాస్వరూపా పరమార్థభూతా || ౬౧ ||

గణేశ్వరం దక్షిణభాగసంస్థా
బుద్ధిః కలాభిశ్చ సుబోధికాభిః |
విద్యాభిరేవం భజతే పరేశ
మాయాసు సాంఖ్యప్రదచిత్తరూపాః || ౬౨ ||

ప్రమోదమోదాదయః పృష్ఠభాగే
గణేశ్వరం భావయుతా భజంతే |
భక్తేశ్వరా ముద్గలశంభుముఖ్యాః
శుకాదయస్తం స్మ పురో భజంతే || ౬౩ ||

గంధర్వముఖ్యా మధురం జగుశ్చ
గణేశగీతం వివిధస్వరూపమ్ |
నృత్యం కలాయుక్తమథో పురస్తా-
-చ్చక్రుస్తథా హ్యప్సరసో విచిత్రమ్ || ౬౪ ||

ఇత్యాదినానావిధభావయుక్తైః
సంసేవితం విఘ్నపతిం భజామి |
చిత్తేన ధ్యాత్వా తు నిరంజనం వై
కరోమి నానావిధదీపయుక్తమ్ || ౬౫ ||

చతుర్భుజం పాశధరం గణేశం
తథాంకుశం దంతయుతం తమేవమ్ |
త్రినేత్రయుక్తం త్వభయంకరం తం
మహోదరం చైకరదం గజాస్యమ్ || ౬౬ ||

సర్పోపవీతం గజకర్ణధారం
విభూతిభిః సేవితపాదపద్మమ్ |
ధ్యాయేద్గణేశం వివిధప్రకారైః
సుపూజితం శక్తియుతం పరేశమ్ || ౬౭ ||

తతో జపం వై మనసా కరోమి
స్వమూలమంత్రస్య విధానయుక్తమ్ |
అసంఖ్యభూతం గణరాజ హస్తే
సమర్పయామ్యేవ గృహాణ ఢుంఢే || ౬౮ ||

ఆరార్తికాం కర్పూరకాదిభూతా-
-మపారదీపాం ప్రకరోమి పూర్ణామ్ |
చిత్తేన లంబోదర తాం గృహాణ
హ్యజ్ఞానధ్వాంతాఘహరాం నిజానామ్ || ౬౯ ||

వేదేషు విఘ్నేశ్వరకైః సుమంత్రైః
సుమంత్రితం పుష్పదలం ప్రభూతమ్ |
గృహాణ చిత్తేన మయా ప్రదత్త-
-మపారవృత్త్యా త్వథ మంత్రపుష్పమ్ || ౭౦ ||

అపారవృత్యా స్తుతిమేకదంతం
గృహాణ చిత్తేన కృతాం గణేశ |
యుక్తాం శ్రుతిస్మార్తభవైః పురాణైః
సర్వైః పరేశాధిపతే మయా తే || ౭౧ ||

ప్రదక్షిణా మానసకల్పితాస్తా
గృహాణ లంబోదర భావయుక్తాః |
సంఖ్యావిహీనా వివిధస్వరూపా
భక్తాన్ సదా రక్ష భవార్ణవాద్వై || ౭౨ ||

నతిం తతో విఘ్నపతే గృహాణ
సాష్టాంగకాద్యాం వివిధస్వరూపామ్ |
సంఖ్యావిహీనాం మనసా కృతాం తే
సిద్ధ్యా చ బుద్ధ్యా పరిపాలయాశు || ౭౩ ||

న్యూనాతిరిక్తం తు మయా కృతం చే-
-త్తదర్థమంతే మనసా గృహాణ |
దూర్వాంకురాన్విఘ్నపతే ప్రదత్తాన్
సంపూర్ణమేవం కురు పూజనం మే || ౭౪ ||

క్షమస్వ విఘ్నాధిపతే మదీయాన్
సదాపరాధాన్ వివిధస్వరూపాన్ |
భక్తిం మదీయాం సఫలాం కురుష్వ
సంప్రార్థయామి మనసా గణేశ || ౭౫ ||

తతః ప్రసన్నేన గజాననేన
దత్తం ప్రసాదం శిరసాభివంద్య |
స్వమస్తకే తం పరిధారయామి
చిత్తేన విఘ్నేశ్వరమానతోఽస్మి || ౭౬ ||

ఉత్థాయ విఘ్నేశ్వర ఏవ తస్మా-
-ద్గతస్తతస్త్వంతరధానశక్త్యా |
శివాదయస్తం ప్రణిపత్య సర్వే
గతాః సుచిత్తేన చ చింతయామి || ౭౭ ||

సర్వాన్నమస్కృత్య తతోఽహమేవ
భజామి చిత్తేన గణాధిపం తమ్ |
స్వస్థానమాగత్య మహానుభావై-
-ర్భక్తైర్గణేశస్య చ ఖేలయామి || ౭౮ ||

ఏవం త్రికాలేషు గణాధిపం తం
చిత్తేన నిత్యం పరిపూజయామి |
తేనైవ తుష్టః ప్రదదాతు భావం
విశ్వేశ్వరో భక్తిమయం తు మహ్యమ్ || ౭౯ ||

గణేశపాదోదకపానకం చ
హ్యుచ్ఛిష్టగంధస్య సులేపనం తు |
నిర్మాల్యసంధారణకం సుభోజ్యం
లంబోదరస్యాస్తు హి భుక్తశేషమ్ || ౮౦ ||

యం యం కరోమ్యేవ తదేవ దీక్షా
గణేశ్వరస్యాస్తు సదా గణేశ |
ప్రసీద నిత్యం తవ పాదభక్తం
కురుష్వ మాం బ్రహ్మపతే దయాలో || ౮౧ ||

తతస్తు శయ్యాం పరికల్పయామి
మందారకార్పాసకవస్త్రయుక్తామ్ |
సువాసపుష్పాదిభిరర్చితాం
తే గృహాణ నిద్రాం కురు విఘ్నరాజ || ౮౨ ||

సిద్ధ్యా చ బుద్ధ్యా సహితం గణేశ
సునిద్రితం వీక్ష్య తథాహమేవ |
గత్వా స్వవాసం చ కరోమి నిద్రాం
ధ్యాత్వా హృది బ్రహ్మపతిం తదీయః || ౮౩ ||

ఏతాదృశం సౌఖ్యమమోఘశక్తే
దేహి ప్రభో మానసజం గణేశ |
మహ్యం చ తేనైవ కృతార్థరూపో
భవామి భక్తిరసలాలసోఽహమ్ || ౮౪ ||

గార్గ్య ఉవాచ |
ఏవం నిత్యం మహారాజ గృత్సమదో మహాయశాః |
చకార మానసీం పూజాం యోగీంద్రాణాం గురుః స్వయమ్ || ౮౫ ||

య ఏతాం మానసీం పూజాం కరిష్యతి నరోత్తమః |
పఠిష్యతి సదా సోఽపి గాణపత్యో భవిష్యతి || ౮౬ ||

శ్రావయిష్యతి యో మర్త్యః శ్రోష్యతే భావసంయుతః |
స క్రమేణ మహీపాల బ్రహ్మభూతో భవిష్యతి || ౮౭ ||

యం యమిచ్ఛతి తం తం వై సఫలం తస్య జాయతే |
అంతే స్వానందగః సోఽపి యోగివంద్యో భవిష్యతి || ౮౮ ||

ఇతి శ్రీమదాంత్యే మౌద్గల్యే గణేశమానసపూజా సంపూర్ణమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed