Sri Ganesha Manasa Puja – ஶ்ரீ கணேஶ மானஸ பூஜா


க்³ருத்ஸமத³ உவாச ।
விக்⁴நேஶவீர்யாணி விசித்ரகாணி
ப³ந்தீ³ஜநைர்மாக³த⁴கை꞉ ஸ்ம்ருதாநி ।
ஶ்ருத்வா ஸமுத்திஷ்ட² க³ஜாநந த்வம்
ப்³ராஹ்மே ஜக³ந்மங்க³ளகம் குருஷ்வ ॥ 1 ॥

ஏவம் மயா ப்ரார்தி²த விக்⁴நராஜ-
-ஶ்சித்தேந சோத்தா²ய ப³ஹிர்க³ணேஶ꞉ ।
தம் நிர்க³தம் வீக்ஷ்ய நமந்தி தே³வா꞉
ஶம்ப்⁴வாத³யோ யோகி³முகா²ஸ்ததா²ஹம் ॥ 2 ॥

ஶௌசாதி³கம் தே பரிகல்பயாமி
ஹேரம்ப³ வை த³ந்தவிஶுத்³தி⁴மேவம் ।
வஸ்த்ரேண ஸம்ப்ரோக்ஷ்ய முகா²ரவிந்த³ம்
தே³வம் ஸபா⁴யாம் விநிவேஶயாமி ॥ 3 ॥

த்³விஜாதி³ஸர்வைரபி⁴வந்தி³தம் ச
ஶுகாதி³பி⁴ர்மோத³ஸுமோத³காத்³யை꞉ ।
ஸம்பா⁴ஷ்ய சாலோக்ய ஸமுத்தி²தம் தம்
ஸுமண்ட³பம் கல்ப்ய நிவேஶயாமி ॥ 4 ॥

ரத்நை꞉ ஸுதீ³ப்தை꞉ ப்ரதிபி³ம்பி³தம் தம்
பஶ்யாமி சித்தேந விநாயகம் ச ।
தத்ராஸநம் ரத்நஸுவர்ணயுக்தம்
ஸங்கல்ப்ய தே³வம் விநிவேஶயாமி ॥ 5 ॥

ஸித்³த்⁴யா ச பு³த்³த்⁴யா ஸஹ விக்⁴நராஜ
பாத்³யம் குரு ப்ரேமப⁴ரேண ஸர்வை꞉ ।
ஸுவாஸிதம் நீரமதோ² க்³ருஹாண
சித்தேந த³த்தம் ச ஸுகோ²ஷ்ணபா⁴வம் ॥ 6 ॥

தத꞉ ஸுவஸ்த்ரேண க³ணேஶமாதௌ³
ஸம்ப்ரோக்ஷ்ய தூ³ர்வாதி³பி⁴ரர்சயாமி ।
சித்தேந பா⁴வப்ரிய தீ³நப³ந்தோ⁴
மநோ விளீநம் குரு தே பதா³ப்³ஜே ॥ 7 ॥

கர்பூரகைலாதி³ஸுவாஸிதம் து
ஸுகல்பிதம் தோயமதோ² க்³ருஹாண ।
ஆசம்ய தேநைவ க³ஜாநந த்வம்
க்ருபாகடாக்ஷேண விளோகயாஶு ॥ 8 ॥

ப்ரவாளமுக்தாப²லஹாடகாத்³யை꞉
ஸுஸம்ஸ்க்ருதம் ஹ்யந்தரபா⁴வகேந ।
அநர்க்⁴யமர்க்⁴யம் ஸப²லம் குருஷ்வ
மயா ப்ரத³த்தம் க³ணராஜ டு⁴ண்டே⁴ ॥ 9 ॥

ஸௌக³ந்த்⁴யயுக்தம் மது⁴பர்கமாத்³யம்
ஸங்கல்பிதம் பா⁴வயுதம் க்³ருஹாண ।
புநஸ்ததா²சம்ய விநாயக த்வம்
ப⁴க்தாம்ஶ்ச ப⁴க்தேஶ ஸுரக்ஷயாஶு ॥ 10 ॥

ஸுவாஸிதம் சம்பகஜாதிகாத்³யை-
-ஸ்தைலம் மயா கல்பிதமேவ டு⁴ண்டே⁴ ।
க்³ருஹாண தேந ப்ரவிமர்த³யாமி
ஸர்வாங்க³மேவம் தவ ஸேவநாய ॥ 11 ॥

தத꞉ ஸுகோ²ஷ்ணேந ஜலேந சாஹ-
-மநேகதீர்தா²ஹ்ருதகேந டு⁴ண்டே⁴ ।
சித்தேந ஶுத்³தே⁴ந ச ஸ்நாபயாமி
ஸ்நாநம் மயா த³த்தமதோ² க்³ருஹாண ॥ 12 ॥

தத꞉ பய꞉ஸ்நாநமசிந்த்யபா⁴வ
க்³ருஹாண தோயஸ்ய ததா² க³ணேஶ ।
புநர்த³தி⁴ஸ்நாநமநாமய த்வம்
சித்தேந த³த்தம் ச ஜலஸ்ய சைவ ॥ 13 ॥

ததோ க்⁴ருதஸ்நாநமபாரவந்த்³ய
ஸுதீர்த²ஜம் விக்⁴நஹர ப்ரஸீத³ ।
க்³ருஹாண சித்தேந ஸுகல்பிதம் து
ததோ மது⁴ஸ்நாநமதோ² ஜலஸ்ய ॥ 14 ॥

ஸுஶர்கராயுக்தமதோ² க்³ருஹாண
ஸ்நாநம் மயா கல்பிதமேவ டு⁴ண்டே⁴ ।
ததோ ஜலஸ்நாநமகா⁴பஹந்த்ரு
விக்⁴நேஶ மாயாப்⁴ரமம் வாரயாஶு ॥ 15 ॥

ஸுயக்ஷபங்கஸ்த²மதோ² க்³ருஹாண
ஸ்நாநம் பரேஶாதி⁴பதே ததஶ்ச ।
கௌமண்ட³லீஸம்ப⁴வஜம் குருஷ்வ
விஶுத்³த⁴மேவம் பரிகல்பிதம் து ॥ 16 ॥

ததஸ்து ஸூக்தைர்மநஸா க³ணேஶம்
ஸம்பூஜ்ய தூ³ர்வாதி³பி⁴ரள்பபா⁴வை꞉ ।
அபாரகைர்மண்ட³லபூ⁴தப்³ரஹ்ம-
-ணஸ்பத்யகைஸ்தம் ஹ்யபி⁴ஷேசயாமி ॥ 17 ॥

தத꞉ ஸுவஸ்த்ரேண து ப்ரோஞ்ச²நம் த்வம்
க்³ருஹாண சித்தேந மயா ஸுகல்பிதம் ।
ததோ விஶுத்³தே⁴ந ஜலேந டு⁴ண்டே⁴
ஹ்யாசாந்தமேவம் குரு விக்⁴நராஜ ॥ 18 ॥

அக்³நௌ விஶுத்³தே⁴ து க்³ருஹாண வஸ்த்ரே
ஹ்யநர்க்⁴யமௌல்யே மநஸா மயா தே ।
த³த்தே பரிச்சா²த்³ய நிஜாத்மதே³ஹம்
தாப்⁴யாம் மயூரேஶ ஜநாம்ஶ்ச பாலய ॥ 19 ॥

ஆசம்ய விக்⁴நேஶ புநஸ்ததை²வ
சித்தேந த³த்தம் முக²முத்தரீயம் ।
க்³ருஹாண ப⁴க்தப்ரதிபாலக த்வம்
நமோ யதா² தாரகஸம்யுதம் து ॥ 20 ॥

யஜ்ஞோபவீதம் த்ரிகு³ணஸ்வரூபம்
ஸௌவர்ணமேவம் ஹ்யஹிநாத²பூ⁴தம் ।
பா⁴வேந த³த்தம் க³ணநாத² தத்த்வம்
க்³ருஹாண ப⁴க்தோத்³த்⁴ருதிகாரணாய ॥ 21 ॥

ஆசாந்தமேவம் மநஸா ப்ரத³த்தம்
குருஷ்வ ஶுத்³தே⁴ந ஜலேந டு⁴ண்டே⁴ ।
புநஶ்ச கௌமண்ட³லகேந பாஹி விஶ்வம்
ப்ரபோ⁴ கே²லகரம் ஸதா³ தே ॥ 22 ॥

உத்³யத்³தி³நேஶாப⁴மதோ² க்³ருஹாண
ஸிந்தூ³ரகம் தே மநஸா ப்ரத³த்தம் ।
ஸர்வாங்க³ஸம்லேபநமாத³ராத்³வை
குருஷ்வ ஹேரம்ப³ ச தேந பூர்ணம் ॥ 23 ॥

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷம் மநஸா மயா த்வம்
த³த்தம் கிரீடம் து ஸுவர்ணஜம் வை ।
அநேகரத்நை꞉ க²சிதம் க்³ருஹாண
ப்³ரஹ்மேஶ தே மஸ்தகஶோப⁴நாய ॥ 24 ॥

விசித்ரரத்நை꞉ கநகேந டு⁴ண்டே⁴
யுதாநி சித்தேந மயா பரேஶ ।
த³த்தாநி நாநாபத³குண்ட³லாநி
க்³ருஹாண ஶூர்பஶ்ருதிபூ⁴ஷணாய ॥ 25 ॥

ஶுண்டா³விபூ⁴ஷார்த²மநந்தகே²லிந்
ஸுவர்ணஜம் கஞ்சுகமாக்³ருஹாண ।
ரத்நைஶ்ச யுக்தம் மநஸா மயா ய-
-த்³த³த்தம் ப்ரபோ⁴ தத்ஸப²லம் குருஷ்வ ॥ 26 ॥

ஸுவர்ணரத்நைஶ்ச யுதாநி டு⁴ண்டே⁴
ஸதை³கத³ந்தாப⁴ரணாநி கல்ப்ய ।
க்³ருஹாண சூடா³க்ருதயே பரேஶ
த³த்தாநி த³ந்தஸ்ய ச ஶோப⁴நார்த²ம் ॥ 27 ॥

ரத்நை꞉ ஸுவர்ணேந க்ருதாநி தாநி
க்³ருஹாண சத்வாரி மயா ப்ரகல்ப்ய ।
ஸம்பூ⁴ஷய த்வம் கடகாநி நாத²
சதுர்பு⁴ஜேஷு ஹ்யஜ விக்⁴நஹாரிந் ॥ 28 ॥

விசித்ரரத்நை꞉ க²சிதம் ஸுவர்ண-
-ஸம்பூ⁴தகம் க்³ருஹ்ய மயா ப்ரத³த்தம் ।
ததா²ங்கு³ளீஷ்வங்கு³ளிகம் க³ணேஶ
சித்தேந ஸம்ஶோப⁴ய தத்பரேஶ ॥ 29 ॥

விசித்ரரத்நை꞉ க²சிதாநி டு⁴ண்டே⁴
கேயூரகாணி ஹ்யத² கல்பிதாநி ।
ஸுவர்ணஜாநி ப்ரமதா²தி⁴நாத²
க்³ருஹாண த³த்தாநி து பா³ஹுஷு த்வம் ॥ 30 ॥

ப்ரவாளமுக்தாப²லரத்நஜைஸ்த்வம்
ஸுவர்ணஸூத்ரைஶ்ச க்³ருஹாண கண்டே² ।
சித்தேந த³த்தா விவிதா⁴ஶ்ச மாலா
உரோத³ரே ஶோப⁴ய விக்⁴நராஜ ॥ 31 ॥

சந்த்³ரம் லலாடே க³ணநாத² பூர்ணம்
வ்ருத்³தி⁴க்ஷயாப்⁴யாம் து விஹீநமாத்³யம் ।
ஸம்ஶோப⁴ய த்வம் வரஸம்யுதம் தே
ப⁴க்திப்ரியத்வம் ப்ரகடீகுருஷ்வ ॥ 32 ॥

சிந்தாமணிம் சிந்திதத³ம் பரேஶ
ஹ்ருத்³தே³ஶக³ம் ஜ்யோதிர்மயம் குருஷ்வ ।
மணிம் ஸதா³நந்த³ஸுக²ப்ரத³ம் ச
விக்⁴நேஶ தீ³நார்த²த³ பாலயஸ்வ ॥ 33 ॥

நாபௌ⁴ ப²ணீஶம் ச ஸஹஸ்ரஶீர்ஷம்
ஸம்வேஷ்டநேநைவ க³ணாதி⁴நாத² ।
ப⁴க்தம் ஸுபூ⁴ஷம் குரு பூ⁴ஷணேந
வரப்ரதா³நம் ஸப²லம் பரேஶ ॥ 34 ॥

கடீதடே ரத்நஸுவர்ணயுக்தாம்
காஞ்சீம் ஸுசித்தேந ச தா⁴ரயாமி ।
விக்⁴நேஶ ஜ்யோதிர்க³ணதீ³பநீம் தே
ப்ரஸீத³ ப⁴க்தம் குரு மாம் த³யாப்³தே⁴ ॥ 35 ॥

ஹேரம்ப³ தே ரத்நஸுவர்ணயுக்தே
ஸுநூபுரே மஞ்ஜிரகே ததை²வ ।
ஸுகிங்கிணீநாத³யுதே ஸுபு³த்³த்⁴யா
ஸுபாத³யோ꞉ ஶோப⁴ய மே ப்ரத³த்தே ॥ 36 ॥

இத்யாதி³ நாநாவித⁴பூ⁴ஷணாநி
தவேச்ச²யா மாநஸகல்பிதாநி ।
ஸம்பூ⁴ஷயாம்யேவ த்வத³ங்க³கேஷு
விசித்ரதா⁴துப்ரப⁴வாநி டு⁴ண்டே⁴ ॥ 37 ॥

ஸுசந்த³நம் ரக்தமமோக⁴வீர்யம்
ஸுக⁴ர்ஷிதம் ஹ்யஷ்டகக³ந்த⁴முக்²யை꞉ ।
யுக்தம் மயா கல்பிதமேகத³ந்த
க்³ருஹாண தே த்வங்க³விளேபநார்த²ம் ॥ 38 ॥

லிப்தேஷு வைசித்ர்யமதா²ஷ்டக³ந்தை⁴-
-ரங்கே³ஷு தே(அ)ஹம் ப்ரகரோமி சித்ரம் ।
ப்ரஸீத³ சித்தேந விநாயக த்வம்
தத꞉ ஸுரக்தம் ரவிமேவ பா²லே ॥ 39 ॥

க்⁴ருதேந வை குங்குமகேந ரக்தாந்
ஸுதண்டு³லாம்ஸ்தே பரிகல்பயாமி ।
பா²லே க³ணாத்⁴யக்ஷ க்³ருஹாண பாஹி
ப⁴க்தாந் ஸுப⁴க்திப்ரிய தீ³நப³ந்தோ⁴ ॥ 40 ॥

க்³ருஹாண போ⁴ சம்பகமாலதீநி
ஜலபங்கஜாநி ஸ்த²லபங்கஜாநி ।
சித்தேந த³த்தாநி ச மல்லிகாநி
புஷ்பாணி நாநாவித⁴வ்ருக்ஷஜாநி ॥ 41 ॥

புஷ்போபரி த்வம் மநஸா க்³ருஹாண
ஹேரம்ப³ மந்தா³ரஶமீத³ளாநி ।
மயா ஸுசித்தேந ப்ரகல்பிதாநி
ஹ்யபாரகாணி ப்ரணவாக்ருதே து ॥ 42 ॥

தூ³ர்வாங்குராந்வை மநஸா ப்ரத³த்தாம்-
-ஸ்த்ரிபஞ்சபத்ரைர்யுதகாம்ஶ்ச ஸ்நிக்³தா⁴ந் ।
க்³ருஹாண விக்⁴நேஶ்வர ஸங்க்²யயா த்வம்
ஹீநாம்ஶ்ச ஸர்வோபரி வக்ரதுண்ட³ ॥ 43 ॥

த³ஶாங்க³பூ⁴தம் மநஸா மயா தே
தூ⁴பம் ப்ரத³த்தம் க³ணராஜ டு⁴ண்டே⁴ ।
க்³ருஹாண ஸௌரப்⁴யகரம் பரேஶ
ஸித்³த்⁴யா ச பு³த்³த்⁴யா ஸஹ ப⁴க்தபால ॥ 44 ॥

தீ³பம் ஸுவர்த்யா யுதமாத³ராத்தே
த³த்தம் மயா மாநஸகம் க³ணேஶ ।
க்³ருஹாண நாநாவித⁴ஜம் க்⁴ருதாதி³-
-தைலாதி³ஸம்பூ⁴தமமோக⁴த்³ருஷ்டே ॥ 45 ॥

போ⁴ஜ்யம் ச லேஹ்யம் க³ணராஜ பேயம்
சோஷ்யம் ச நாநாவித⁴ஷட்³ரஸாட்⁴யம் ।
க்³ருஹாண நைவேத்³யமதோ² மயா தே
ஸுகல்பிதம் புஷ்டிபதே மஹாத்மந் ॥ 46 ॥

ஸுவாஸிதம் போ⁴ஜநமத்⁴யபா⁴கே³
ஜலம் மயா த³த்தமதோ² க்³ருஹாண ।
கமண்ட³லுஸ்த²ம் மநஸா க³ணேஶ
பிப³ஸ்வ விஶ்வாதி³கத்ருப்திகாரிந் ॥ 47 ॥

தத꞉ கரோத்³வர்தநகம் க்³ருஹாண
ஸௌக³ந்த்⁴யயுக்தம் முக²மார்ஜநாய ।
ஸுவாஸிதேநைவ ஸுதீர்த²ஜேந
ஸுகல்பிதம் நாத² க்³ருஹாண டு⁴ண்டே⁴ ॥ 48 ॥

புநஸ்ததா²சம்ய ஸுவாஸிதம் ச
த³த்தம் மயா தீர்த²ஜலம் பிப³ஸ்வ ।
ப்ரகல்ப்ய விக்⁴நேஶ தத꞉ பரம் தே
ஸம்ப்ரோஞ்ச²நம் ஹஸ்தமுகே² கரோமி ॥ 49 ॥

த்³ராக்ஷாதி³ரம்பா⁴ப²லசூதகாநி
கா²ர்ஜூரகார்கந்து⁴கதா³டி³மாநி ।
ஸுஸ்வாத³யுக்தாநி மயா ப்ரகல்ப்ய
க்³ருஹாண த³த்தாநி ப²லாநி டு⁴ண்டே⁴ ॥ 50 ॥

புநர்ஜலேநைவ கராதி³கம் தே
ஸங்க்ஷாலயாமி மநஸா க³ணேஶ ।
ஸுவாஸிதம் தோயமதோ² பிப³ஸ்வ
மயா ப்ரத³த்தம் மநஸா பரேஶ ॥ 51 ॥

அஷ்டாங்க³யுக்தம் க³ணநாத² த³த்தம்
தாம்பூ³லகம் தே மநஸா மயா வை ।
க்³ருஹாண விக்⁴நேஶ்வர பா⁴வயுக்தம்
ஸதா³ ஸக்ருத்துண்ட³விஶோத⁴நார்த²ம் ॥ 52 ॥

ததோ மயா கல்பிதகே க³ணேஶ
மஹாஸநே ரத்நஸுவர்ணயுக்தே ।
மந்தா³ரகார்பாஸகயுக்தவஸ்த்ரை-
-ரநர்க்⁴யஸஞ்சா²தி³தகே ப்ரஸீத³ ॥ 53 ॥

ததஸ்த்வதீ³யாவரணம் பரேஶ
ஸம்பூஜயாமி மநஸா யதா²வத் ।
நாநோபசாரை꞉ பரமப்ரியைஸ்து
த்வத்ப்ரீதிகாமார்த²மநாத²ப³ந்தோ⁴ ॥ 54 ॥

க்³ருஹாண லம்போ³த³ர த³க்ஷிணாம் தே
ஹ்யஸங்க்²யபூ⁴தாம் மநஸா ப்ரத³த்தாம் ।
ஸௌவர்ணமுத்³ராதி³கமுக்²யபா⁴வாம்
பாஹி ப்ரபோ⁴ விஶ்வமித³ம் க³ணேஶ ॥ 55 ॥

ராஜோபசாராந்விவிதா⁴ந்க்³ருஹாண
ஹஸ்த்யஶ்வச²த்ராதி³கமாத³ராத்³வை ।
சித்தேந த³த்தாந் க³ணநாத² டு⁴ண்டே⁴
ஹ்யபாரஸங்க்²யாந் ஸ்தி²ரஜங்க³மாம்ஸ்தே ॥ 56 ॥

தா³நாய நாநாவித⁴ரூபகாம்ஸ்தே
க்³ருஹாண த³த்தாந்மநஸா மயா வை ।
பதா³ர்த²பூ⁴தாந் ஸ்தி²ரஜங்க³மாம்ஶ்ச
ஹேரம்ப³ மாம் தாரய மோஹபா⁴வாத் ॥ 57 ॥

மந்தா³ரபுஷ்பாணி ஶமீத³ளாநி
தூ³ர்வாங்குராம்ஸ்தே மநஸா த³தா³மி ।
ஹேரம்ப³ லம்போ³த³ர தீ³நபால
க்³ருஹாண ப⁴க்தம் குரு மாம் பதே³ தே ॥ 58 ॥

ததோ ஹரித்³ராமபி³ரம் கு³ளாலம்
ஸிந்தூ³ரகம் தே பரிகல்பயாமி ।
ஸுவாஸிதம் வஸ்து ஸுவாஸபூ⁴தை-
-ர்க்³ருஹாண ப்³ரஹ்மேஶ்வர ஶோப⁴நார்த²ம் ॥ 59 ॥

தத꞉ ஶுகாத்³யா꞉ ஶிவவிஷ்ணுமுக்²யா
இந்த்³ராத³ய꞉ ஶேஷமுகா²ஸ்ததா²ந்யே ।
முநீந்த்³ரகா꞉ ஸேவகபா⁴வயுக்தா꞉
ஸபா⁴ஸநஸ்த²ம் ப்ரணமந்தி டு⁴ண்டி⁴ம் ॥ 60 ॥

வாமாங்க³கே ஶக்தியுதா க³ணேஶம்
ஸித்³தி⁴ஸ்து நாநாவித⁴ஸித்³தி⁴பி⁴ஸ்தம் ।
அத்யந்தபா⁴வேந ஸுஸேவதே து
மாயாஸ்வரூபா பரமார்த²பூ⁴தா ॥ 61 ॥

க³ணேஶ்வரம் த³க்ஷிணபா⁴க³ஸம்ஸ்தா²
பு³த்³தி⁴꞉ கலாபி⁴ஶ்ச ஸுபோ³தி⁴காபி⁴꞉ ।
வித்³யாபி⁴ரேவம் ப⁴ஜதே பரேஶ
மாயாஸு ஸாங்க்²யப்ரத³சித்தரூபா꞉ ॥ 62 ॥

ப்ரமோத³மோதா³த³ய꞉ ப்ருஷ்ட²பா⁴கே³
க³ணேஶ்வரம் பா⁴வயுதா ப⁴ஜந்தே ।
ப⁴க்தேஶ்வரா முத்³க³ளஶம்பு⁴முக்²யா꞉
ஶுகாத³யஸ்தம் ஸ்ம புரோ ப⁴ஜந்தே ॥ 63 ॥

க³ந்த⁴ர்வமுக்²யா மது⁴ரம் ஜகு³ஶ்ச
க³ணேஶகீ³தம் விவித⁴ஸ்வரூபம் ।
ந்ருத்யம் கலாயுக்தமதோ² புரஸ்தா-
-ச்சக்ருஸ்ததா² ஹ்யப்ஸரஸோ விசித்ரம் ॥ 64 ॥

இத்யாதி³நாநாவித⁴பா⁴வயுக்தை꞉
ஸம்ஸேவிதம் விக்⁴நபதிம் ப⁴ஜாமி ।
சித்தேந த்⁴யாத்வா து நிரஞ்ஜநம் வை
கரோமி நாநாவித⁴தீ³பயுக்தம் ॥ 65 ॥

சதுர்பு⁴ஜம் பாஶத⁴ரம் க³ணேஶம்
ததா²ங்குஶம் த³ந்தயுதம் தமேவம் ।
த்ரிநேத்ரயுக்தம் த்வப⁴யங்கரம் தம்
மஹோத³ரம் சைகரத³ம் க³ஜாஸ்யம் ॥ 66 ॥

ஸர்போபவீதம் க³ஜகர்ணதா⁴ரம்
விபூ⁴திபி⁴꞉ ஸேவிதபாத³பத்³மம் ।
த்⁴யாயேத்³க³ணேஶம் விவித⁴ப்ரகாரை꞉
ஸுபூஜிதம் ஶக்தியுதம் பரேஶம் ॥ 67 ॥

ததோ ஜபம் வை மநஸா கரோமி
ஸ்வமூலமந்த்ரஸ்ய விதா⁴நயுக்தம் ।
அஸங்க்²யபூ⁴தம் க³ணராஜ ஹஸ்தே
ஸமர்பயாம்யேவ க்³ருஹாண டு⁴ண்டே⁴ ॥ 68 ॥

ஆரார்திகாம் கர்பூரகாதி³பூ⁴தா-
-மபாரதீ³பாம் ப்ரகரோமி பூர்ணாம் ।
சித்தேந லம்போ³த³ர தாம் க்³ருஹாண
ஹ்யஜ்ஞாநத்⁴வாந்தாக⁴ஹராம் நிஜாநாம் ॥ 69 ॥

வேதே³ஷு விக்⁴நேஶ்வரகை꞉ ஸுமந்த்ரை꞉
ஸுமந்த்ரிதம் புஷ்பத³ளம் ப்ரபூ⁴தம் ।
க்³ருஹாண சித்தேந மயா ப்ரத³த்த-
-மபாரவ்ருத்த்யா த்வத² மந்த்ரபுஷ்பம் ॥ 70 ॥

அபாரவ்ருத்யா ஸ்துதிமேகத³ந்தம்
க்³ருஹாண சித்தேந க்ருதாம் க³ணேஶ ।
யுக்தாம் ஶ்ருதிஸ்மார்தப⁴வை꞉ புராணை꞉
ஸர்வை꞉ பரேஶாதி⁴பதே மயா தே ॥ 71 ॥

ப்ரத³க்ஷிணா மாநஸகல்பிதாஸ்தா
க்³ருஹாண லம்போ³த³ர பா⁴வயுக்தா꞉ ।
ஸங்க்²யாவிஹீநா விவித⁴ஸ்வரூபா
ப⁴க்தாந் ஸதா³ ரக்ஷ ப⁴வார்ணவாத்³வை ॥ 72 ॥

நதிம் ததோ விக்⁴நபதே க்³ருஹாண
ஸாஷ்டாங்க³காத்³யாம் விவித⁴ஸ்வரூபாம் ।
ஸங்க்²யாவிஹீநாம் மநஸா க்ருதாம் தே
ஸித்³த்⁴யா ச பு³த்³த்⁴யா பரிபாலயாஶு ॥ 73 ॥

ந்யூநாதிரிக்தம் து மயா க்ருதம் சே-
-த்தத³ர்த²மந்தே மநஸா க்³ருஹாண ।
தூ³ர்வாங்குராந்விக்⁴நபதே ப்ரத³த்தாந்
ஸம்பூர்ணமேவம் குரு பூஜநம் மே ॥ 74 ॥

க்ஷமஸ்வ விக்⁴நாதி⁴பதே மதீ³யாந்
ஸதா³பராதா⁴ந் விவித⁴ஸ்வரூபாந் ।
ப⁴க்திம் மதீ³யாம் ஸப²லாம் குருஷ்வ
ஸம்ப்ரார்த²யாமி மநஸா க³ணேஶ ॥ 75 ॥

தத꞉ ப்ரஸந்நேந க³ஜாநநேந
த³த்தம் ப்ரஸாத³ம் ஶிரஸாபி⁴வந்த்³ய ।
ஸ்வமஸ்தகே தம் பரிதா⁴ரயாமி
சித்தேந விக்⁴நேஶ்வரமாநதோ(அ)ஸ்மி ॥ 76 ॥

உத்தா²ய விக்⁴நேஶ்வர ஏவ தஸ்மா-
-த்³க³தஸ்ததஸ்த்வந்தரதா⁴நஶக்த்யா ।
ஶிவாத³யஸ்தம் ப்ரணிபத்ய ஸர்வே
க³தா꞉ ஸுசித்தேந ச சிந்தயாமி ॥ 77 ॥

ஸர்வாந்நமஸ்க்ருத்ய ததோ(அ)ஹமேவ
ப⁴ஜாமி சித்தேந க³ணாதி⁴பம் தம் ।
ஸ்வஸ்தா²நமாக³த்ய மஹாநுபா⁴வை-
-ர்ப⁴க்தைர்க³ணேஶஸ்ய ச கே²லயாமி ॥ 78 ॥

ஏவம் த்ரிகாலேஷு க³ணாதி⁴பம் தம்
சித்தேந நித்யம் பரிபூஜயாமி ।
தேநைவ துஷ்ட꞉ ப்ரத³தா³து பா⁴வம்
விஶ்வேஶ்வரோ ப⁴க்திமயம் து மஹ்யம் ॥ 79 ॥

க³ணேஶபாதோ³த³கபாநகம் ச
ஹ்யுச்சி²ஷ்டக³ந்த⁴ஸ்ய ஸுலேபநம் து ।
நிர்மால்யஸந்தா⁴ரணகம் ஸுபோ⁴ஜ்யம்
லம்போ³த³ரஸ்யாஸ்து ஹி பு⁴க்தஶேஷம் ॥ 80 ॥

யம் யம் கரோம்யேவ ததே³வ தீ³க்ஷா
க³ணேஶ்வரஸ்யாஸ்து ஸதா³ க³ணேஶ ।
ப்ரஸீத³ நித்யம் தவ பாத³ப⁴க்தம்
குருஷ்வ மாம் ப்³ரஹ்மபதே த³யாளோ ॥ 81 ॥

ததஸ்து ஶய்யாம் பரிகல்பயாமி
மந்தா³ரகார்பாஸகவஸ்த்ரயுக்தாம் ।
ஸுவாஸபுஷ்பாதி³பி⁴ரர்சிதாம்
தே க்³ருஹாண நித்³ராம் குரு விக்⁴நராஜ ॥ 82 ॥

ஸித்³த்⁴யா ச பு³த்³த்⁴யா ஸஹிதம் க³ணேஶ
ஸுநித்³ரிதம் வீக்ஷ்ய ததா²ஹமேவ ।
க³த்வா ஸ்வவாஸம் ச கரோமி நித்³ராம்
த்⁴யாத்வா ஹ்ருதி³ ப்³ரஹ்மபதிம் ததீ³ய꞉ ॥ 83 ॥

ஏதாத்³ருஶம் ஸௌக்²யமமோக⁴ஶக்தே
தே³ஹி ப்ரபோ⁴ மாநஸஜம் க³ணேஶ ।
மஹ்யம் ச தேநைவ க்ருதார்த²ரூபோ
ப⁴வாமி ப⁴க்திரஸலாலஸோ(அ)ஹம் ॥ 84 ॥

கா³ர்க்³ய உவாச ।
ஏவம் நித்யம் மஹாராஜ க்³ருத்ஸமதோ³ மஹாயஶா꞉ ।
சகார மாநஸீம் பூஜாம் யோகீ³ந்த்³ராணாம் கு³ரு꞉ ஸ்வயம் ॥ 85 ॥

ய ஏதாம் மாநஸீம் பூஜாம் கரிஷ்யதி நரோத்தம꞉ ।
படி²ஷ்யதி ஸதா³ ஸோ(அ)பி கா³ணபத்யோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 86 ॥

ஶ்ராவயிஷ்யதி யோ மர்த்ய꞉ ஶ்ரோஷ்யதே பா⁴வஸம்யுத꞉ ।
ஸ க்ரமேண மஹீபால ப்³ரஹ்மபூ⁴தோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 87 ॥

யம் யமிச்ச²தி தம் தம் வை ஸப²லம் தஸ்ய ஜாயதே ।
அந்தே ஸ்வாநந்த³க³꞉ ஸோ(அ)பி யோகி³வந்த்³யோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 88 ॥

இதி ஶ்ரீமதா³ந்த்யே மௌத்³க³ல்யே க³ணேஶமாநஸபூஜா ஸம்பூர்ணம் ।


மேலும் ஶ்ரீ கணேஶ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed